Greşita invocare a lipsei calităţii procesuale pasive a comisiei locale deoarece conform art.9 alin.3 din legea nr.18/1991 punerea în posesie revine comisiilor în a căror rază teritorială se află terenul pentru care urmează să fie reconstituit drept...

Sentinţă civilă 1890 din 15.01.2009


DREPT FUNCIAR

Dosar civil nr. 2970/324/2008

Sentinţa civilă nr. 1890/2008

Decizia civilă nr.19 /15.01.2009

GREŞITA INVOCARE A LIPSEI CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE A

COMISIEI LOCALE DEOARECE CONFORM ART.9 ALIN.3 DIN LEGEA

NR.18/1991 PUNEREA ÎN POSESIE REVINE COMISIILOR ÎN A CĂROR RAZĂ

TERITORIALĂ  SE AFLĂ TERENUL PENTRU CARE URMEAZĂ SĂ FIE

RECONSTITUIT DREPTUL DE PROPRIETATE

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 2970/324 din data de

01.09.2008 reclamantul A G C a chemat în judecată pe pârâta Comisia locală Ţ şi  a solicitat ca

prin hotărârea care se va pronunţa să fie obligată pârâta să-l pună în posesie cu suprafaţa de

4600 mp pădure sau să-i restituie contravaloarea acestei suprafeţe.

Verificând actele şi  lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, se arată de către reclamant în motivarea cererii sale, prin sentinţa

civilă nr. 336/2001 pronunţată de Judecătoria Tecuci i-a fost reconstituit dreptul de proprietate

pentru suprafaţa de 3,50 ha pădure pe raza comunei B, iar comisia locală l-a pus în posesie

numai cu suprafaţa de 3,04 ha pădure situată în diferite parcele, iar pentru diferenţa de 0,46 ha

i-a fost oferită o suprafaţă echivalentă, dar nu de pădure, ci de vegetaţie diversă pe care a

refuzat-o.

Mai arată reclamantul că în urma diferitelor demersuri pe care le-a făcut

pentru a fi pus în posesie i s-a răspuns că are prea multă pădure şi  pentru acest  motiv solicită

ca hotărârea judecătorească care a fost pronunţată în favoarea sa să fie pusă în aplicare.

Reclamantul nu şi-a motivat în drept cererea şi  în dovedire a solicitat proba

cu acte şi  martori.

A depus la dosarul cauzei în copie următoarele acte: sentinţa civilă nr.

336/12.02.2001 pronunţată de Judecătoria Tecuci din care rezultă că reclamantului i-a fost

reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 3,50 ha teren pe raza comunei B.

Pârâta Comisia Locală Ţ a depus la dosar întâmpinare prin care solicită a fi

respinsă ca nefondată acţiunea reclamantului pentru că s-au preluat de către Comisia locală

Ţepu terenuri cu vegetaţie forestieră de la Ocolul Silvic Tecuci şi  pe aceste terenuri s-au

efectuat punerile în posesie.

Din titlul de proprietate nr. 17-2055/23.06.2007 rezultă că pentru autorul A

N. G cu moştenitor A C s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,77 ha tren

cu vegetaţie forestieră pe raza comunei M.

Analizând cererea formulată şi  actele depuse instanţa apreciază că pârâta nu

are calitate procesuală pasivă din următoarele motive:

Ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate de către instanţa de judecată

s-a născut în sarcina comisiei locale obligaţia de a pune în posesie, de a face delimitările în

teren şi  de a completa fişele de punere în posesie.

De menţionat, că regulamentul nu precizează în mod expres, dar din

interpretarea tuturor textelor şi  în special a art. 9 alin 3 din Legea 18/1991 modificată prin

Legea 247/2005 care prevede că ”Cererea se depune la primăria localităţii sau, după caz, la

primăriile localităţilor în a căror rază teritorială se află terenul pentru care urmează să fie

reconstituit dreptul de proprietate” rezultă că această atribuţie revine comisiei locale pe raza

căreia se afla terenul.

În cazul de faţă s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru teren forestier pe

raza comunei B, astfel încât atribuţia prevăzută  la art. 6 lit. (i) din Normele de aplicare a legii

fondului funciar  revine Comisiei locale B.

Apoi în cadrul conceptului juridic folosit pentru a desemna modul de

participare al părţilor în procesul civil întâlnim şi  noţiunea de calitate procesuală pasivă atunci

când este vizată obligaţia unei persoane de a răspunde faţă de pretenţiile invocate împotriva sa.

Sarcina justificării calităţii procesuale, atât active cât şi pasive, aparţine

reclamantului care în cadrul cererii de chemare în judecată va trebui să expune împrejurările de

fapt sau de drept din care rezultă îndreptăţirea de a-l acţiona în judecată pe pârât.

Ori în speţa de faţă reclamantul nu a justificat chemarea în judecată a Comisiei

locale Ţ câtă vreme reconstituirea terenului forestier s-a făcut pe comuna B.

În atare condiţii instanţa apreciază că în cauză Comisia locală Ţ nu poate avea

calitate procesuală pasivă şi  va fi respinsă cererea faţă de ea în consecinţă.

Tribunalul Galaţi a admis recursul  declarat de reclamant şi a casat sentinţa

Judecătoriei Tecuci si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare pentru ca instanţa să se

pronunţe pe fondul cauzei motivat de faptul că Comisia Locală Ţ este competentă al pune pe

recurent în posesie conf.art.9 alin.3 din Legea nr.18/1991.