Recurs civil-fond funciar

Decizie 213 din 09.03.2011


Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILA NR.

Sedinta publica de la Completul compus din:

Pe rol judecarea cauzei Civil privind recursul formulat de recurentul reclamant ..., domiciliat în Tulcea, str. ..., împotriva Sentintei civile nr. .../...09.2010 a Judecatoriei Tulcea, în contradictoriu cu intimatii pârâti COMISIA COMUNALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR MIHAIL KOGALNICEANU, cu sediul în loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20, jud. Tulcea, ..., domiciliat în Constanta, ..., ..., domiciliata în sat ., com. ..., jud. Tulcea, ...,  domiciliata în Tulcea, str. ..., jud. Tulcea si ..., domiciliata în California City, Los Angeles, ..., S.U.A., având ca obiect fond funciar.

Dezbaterile în recurs au avut loc în sedinta publica din data de ... februarie 2011, sustinerile partilor prezente fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea în cauza la data de 02 martie 2011 si la aceasta data, când a pronuntat urmatoarea hotarâre.

T R I B U N A L U L :

Asupra recursului civil de fata;

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr. .../327/....02.2009, reclamantul, reclamantul ... a chemat în judecata Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea si Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mihail Kogalniceanu, precum si pe pârâtii .... solicitând constatarea partiala a nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. .../19 octombrie 1993 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Tulcea.

Prin sentinta civila nr. ... din 29 septembrie 2010, Judecatoria Tulcea a respins cererea, ca neîntemeiata.

Pentru a adopta aceasta solutie, prima instanta retinut ca Legea nr. 18/1991 în temeiul careia s-a eliberat titlul contestat,  a instituit o procedura speciala de reconstituire a proprietatii asupra terenurilor, finalizata cu emiterea titlului de proprietate, astfel încât persoanele îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuiau sa respecte întocmai succesiunea etapelor ei si sa conteste acestea în conditiile precis determinate de lege, iar aceste etape premergatoare emiterii titlului au ca obiect stabilirea întinderii  dreptului de proprietate si a amplasamentului terenului atribuit.

Prima instanta a constatat ca titlul de proprietate este în deplina concordanta cu cererea formulata de persoana îndreptatita, acesteia reconstituindu-se suprafata de 4874 mp.

Instanta a retinut ca, potrivit prevederilor art. III alin. 1 lit. "a" din Legea nr. 18/1991 republicata, sunt lovite de nulitate absoluta, actele de reconstituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri, iar potrivit art. 8 - 11 din Legea nr. 18/1991 republicata, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc în patrimoniul C.A.P. se face, la cerere, prin reconstituire sau constituire, prin eliberarea unui titlu de proprietate pe numele celor care au adus teren în C.A.P. sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, sau în conditiile legii civile mostenitorilor acestora, pe baza situatiei terenurilor detinute de C.A.P. la 1 ianuarie 1990, înscrisa în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, suprafata adusa în C.A.P. fiind cea care rezulta din actele de proprietate, C.F., cadastru, cereri de înscriere, registrul agricol, evidentele cooperativei si chiar declaratii de martori.

Având în vedere faptul ca autorul pârâtilor a figurat cu pamânt în C.A.P. în suprafata de 0,4874 ha, Comisia Judeteana a emis H.C.J. nr. 564/1993, în urma careia s-a emis procesul-verbal de punere în posesie si titlul de proprietate.

Instanta a mai constatat ca reclamantul are un titlu nesigur, având în vedere ca acesta este emis în 1948, reclamantul adresându-se comisiilor de stabilire a dreptului de proprietate pentru reconstituirea suprafetei de 2.000 mp.

S-a retinut ca reclamantul a invocat dispozitiile art. 27 alin. 11 din Legea nr. 18/1991, sustinând ca fostul proprietar al terenului are doar facultatea si nu obligatia de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor astfel de terenuri, reclamantul atribuindu-si doua denumiri - aceea de fost proprietar caruia i s-a preluat terenul în mod abuziv si cea de actual proprietar, care are posibilitatea revendicarii acestui teren ocupat de catre pârâti, chiar daca nu a obtinut emiterea unui titlu de proprietate.

Având în vedere acest aspect, prin care reclamantul se considera proprietar neposesor, instanta de fond a constatat ca o actiune în revendicare prin compararea titlurilor reclamantului si pârâtilor ar lamuri situatia existenta între parti, în speta nefiind incidenta nicio cauza de nulitate absoluta a titlului de proprietate contestat, care corespunde întrutotul actelor premergatoare. 

Împotriva acestei sentintei a formulat recurs reclamantul Ergoveanu  Gheorghe, criticând-o ca netemeinica si nelegala întrucât nu s-a observat ca din întreaga documentatie care a stat la baza emiterii titlului lipseste însasi cererea pârâtilor prin care se solicita reconstituirea dreptului de proprietate.

S-a mai aratat ca prima instanta nu a tinut cont de prevederile art. III al. 1 lit. a pct. (iii) si de faptul ca, din probatoriile administrate, rezulta ca terenul în suprafata de  2.500 mp dobândit în anul 1948 nu a iesit niciodata din patrimoniul autorului reclamantului si apoi al sau.

Recurentul a mai invocat si ca prima instanta nu a tinut cont de situatia juridica a terenului reclamantului, de concluziile expertizei tehnice, de faptul ca acesta nu a facut niciodata înscris în C.A.P., nu a fost predat statului si nici preluat de stat prin acte translative de proprietate.

A mai sustinut recurentul ca nu este corect a urma calea actiunii în revendicare indicata de instanta de fond, întrucât si aceasta actiune prevazuta de Legea nr. 18/1991 este tot o  actiune în  realizarea dreptului.

O alta critica a hotarârii primei instante vizeaza mentionarea gresita ca  temei al actiunii a dispozitiilor  art. 27 al. 11 din Legea nr. 18/1991, ca rezultat al interpretarii gresite a concluziilor scrise depuse de reclamant.

În dovedire, s-au depus în copie o serie de înscrisuri.

În aparare, intimatii ... au formulat întâmpinare, aratând ca plecând de la faptul ca, înainte de anul 1989, dreptul de proprietate al imobilelor era dobândit doar printr-o suprafata maxima de 250 mp prin "mortis causa", iar prin acte între vii tot terenul trecea în proprietatea statului, de drept, fiind scos din circuitul civil, nu se punea problema întocmirii unui act notarial de vânzare-cumparare al suprafetei  în cauza,  întrucât era imposibil acest lucru. Tocmai de aceea dupa revolutie s-a facut reconstituirea dreptului de proprietate printr-o lege  speciala, sens în care a fost emis Titlul de proprietate  nr. ... din 19.03. 1993 de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, având la baza  acte indubitabil legale.

Conform adeverintei de la Primaria Comunei M. Kogalniceanu, recurentul-reclamant nu a depus cerere pentru dobândirea terenului în cauza în termen de 20 de ani de la promulgarea Legii nr. 18/1990, iar prin adresa cu nr. ... din 10.09.2009, în vederea emiterii titlului de proprietate, acestuia i-au fost solicitate actele necesare pentru întocmirea Titlului de proprietate în suprafata de teren intravilan de 2.500 mp în satul Lastuni, comuna M. Kogalniceanu, însa acesta nu le-a depus, pentru simplul fapt ca nu le poseda.

Analizând  legalitatea sentintei recurate în raport de criticile  enuntate,  cât si din oficiu, în temeiul art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul constata urmatoarele:

Prin titlul de proprietate nr. .../19.10.1993, Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea numitului Siacu Mitroi, autorul pârâtilor pentru suprafata de...mp, situat în intravilanul satului Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea.

La baza acestei reconstituiri a stat înregistrarea defunctului ...  în registrul agricol al comunei Mihail Kogalniceanu cu suprafata de 4.874 mp teren intravilan,  la pozitia 166 vol. II.

De remarcat ca, în vederea reconstituirii, sus-numitul nu a depus acte doveditoare ale proprietatii  si nici nu a formulat cerere.

Pe de alta parte, reclamantul ... a facut dovada proprietatii asupra terenului în suprafata de 2.500 mp prin contractul de vânzare-cumparare autentificat nr. ... din 20.02.1948 de Tribunalul judetean Tulcea si transcris la grefa aceluiasi tribunal sub nr. ....n 20.02.1948,  din care reiese ca numitul ...(tatal sau) a achizitionat imobilul mai sus aratat, împreuna cu o constructie aflata pe acesta.

Totodata, din raportul de expertiza topografica (refacut) întocmit de expert Paun Stefan, rezulta ca terenul revendicat de reclamant este în suprafata de 2.105 mp si face parte din suprafata detinuta de mostenitorii  lui Siacu  Mitroi în  baza titlului de proprietate nr. .../19.10.1993 care este în suprafata totala  de 5.010 mp (fata de 4.874 mp din titlu de proprietate), suprapunându-se integral cu terenul detinut de pârâti.

Proprietatea reclamantului a fost probata si prin declaratiile martorilor audiati în cauza, care au aratat ca atât tatal reclamantului, cât si acesta, sunt cunoscuti ca proprietari înca de la dobândirea terenului din anul 1948, precum si ulterior, când au înstrainat diferite suprafete. Relevanta este în acest sens declaratia martorului ..., care a învederat ca în anul 1989 reclamantul detinea terenul în suprafata de 2.500 mp si ca îl detine si în prezent. Rezulta astfel ca acest teren nu a iesit niciodata din proprietatea reclamantului sau a autorului acestuia si nu a fost preluat niciodata de stat, acesta constituind si motivul pentru care nu s-a formulat vreo cerere pentru reconstituirea acestei proprietati.

Potrivit  art. III al. 1 lit. a  pct. (iii) din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrisi în cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului, sau acestea nu au fost preluate de stat  prin  acte translative de proprietate.

În cauza, reclamantul a facut dovada proprietatii asupra terenului în suprafata de 2.105 mp, teren intravilan,  a detinerii permanente a acestui teren, precum si a suprapunerii integrale a acestuia peste terenul detinut de pârâti.

Pe de alta parte, pârâtii nu au probat în nici un mod ca ar fi formulat vreo cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, încalcând prevederile art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, iar simpla înscriere în registrul agricol al localitatii  are o valoare probatorie inferioara probatoriului produs de reclamant, mai sus mentionat.

Având în  vedere toate aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod procedura civila, urmeaza a admite recursul si a modifica în totalitate sentinta recurata, în sensul ca  va fi admisa în parte actiunea si se va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. .../19.10.1993, emis  de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea, numai cu privire la suprafata de 2.105 mp teren, situata în ...., astfel cum este individualizata în raportul de expertiza tehnica refacut si a schitei anexe întocmite de expert Paun Stefan, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Ca urmare a respingerii recursului în conformitate cu art. 274 alin. 1 Cod pr. civila, intimatii  vor fi obligati sa plateasca reclamantului suma de 1,200 lei cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E :

Admite recursul formulat de recurentul reclamant ..., domiciliat în Tulcea, str. ...., judetul Tulcea, împotriva Sentintei civile nr. .../29.09.2010 a Judecatoriei Tulcea, în contradictoriu cu intimatii pârâti COMISIA COMUNALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR MIHAIL KOGALNICEANU, cu sediul în loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20, jud. Tulcea, ..., domiciliat în Constanta, str. ...., jud. Constanta, ...., domiciliata în sat Lastuni, com. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, ...,  domiciliata în Tulcea, str. .... Tulcea si ..., domiciliata în ....., având ca obiect fond funciar.

Modifica în totalitate sentinta recurata, în sensul ca admite în parte actiunea si constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. ..../19.10.1993, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului  de proprietate asupra terenurilor Tulcea, numai cu privire la suprafata de 2.105 mp teren, situata în ..., astfel cum este individualizata în raportul de expertiza tehnica  refacut si a schitei anexe întocmita de expert Paun Stefan, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Obliga intimatii sa plateasca reclamantului suma de 1.200 lei, cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica din data de 9 martie 2011.

P R E S E D I N T E JUDECATORI GREFIER

...

...

...

1

Domenii speta