Fond funciar. Solicitarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor după expirarea termenului stabilit de legea nr.247/2005. Tardivitate

Decizie 721 din 25.11.2009


Fond funciar. Solicitarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor după expirarea termenului stabilit de legea nr.247/2005.  Tardivitate

Art.33 alin.1 teza II din Legea nr.1/2000, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr.247/2005: „Persoanele fizice şi persoanele juridice care nu au depus în termenule prevăzute de Legea nr.169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv”.

 Prin sentinţa civilă nr.945/01.04.2009 a Judecătoriei Bolintin Vale s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta B.M.A., prin mandatar, în contradictoriu cu  pârâţii Comisia locală de fond funciar Bucşani şi Comisia judeţeană de fond funciar Giurgiu.

 Pentru a  pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că potrivit art.33 alin.1 din Legea nr.1/2000 modificată şi completată prin Legea nr.247/2005 termenul limită până la care se puteau depune cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a fost 30.11.2005.

 Instanţa nu a putut lua în considerare susţinerile reclamantei cum că cererea depusă în data de 21.08.2008 şi înregistrată sub nr.2585 este o completare a cererii înregistrată sub nr.44/12.09.2005 deoarece cererile au individualitatea lor pentru fiecare teren trebuia făcută p cerere distinctă astfel încât cea de a doua cerere pe care reclamanta a calificat-o ca fiind doar o completare a primei, este tardiv formulată.

 Împotriva sentinţei civile nr.945/2009 a Judecătoriei Bolintin Vale a formulat recurs reclamanta , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

 În motivarea recursului său  recurenta-reclamantă arată că  deşi în motivarea sentinţei se susţine că plângerea nu poate fi admisă deoarece am formulat în mod tardiv cererea de reconstituire a proprietăţii, plângerea a fost respinsă ca neîntemeiată.

 In  nici o frază nu este cercetată temeinicia cererii  de reconstituire a proprietăţii, motiv pentru care instanţa de fond nu putea să se pronunţe, fără o motivare prealabilă, asupra temeiniciei cererii.

 Pe de altă parte, în condiţiile în care instanţa de fond, în mod sumar, face trimitere doar la cererea depusă de reclamantă la 21.08.2008, ca fiind o cerere nouă, neanalizând în nici un mod pretenţia sa în sensul că cererea din 21.08.2008 nu reprezintă decât o revenire la cererea anterioară, formulată în septembrie 2005, cu rugămintea de soluţionare a acesteia pentru a uza de căile legale prevăzute de Legea fondului funciar pentru valorificarea dreptului său, ne găsim în situaţia unei motivări insuficiente, ce poate fi apreciată ca „lipsa motivării”.

 Încercarea sa de valorificare a dreptului cuvenit nu poate fi caracterizată ca o tendinţă de fraudare a legii deoarece a acţionat şi acţionează pentru realizarea unui drept legal, conferit de legile funciare adoptate după 1989.

 Arată reclamanta recurentă că a făcut  pe deplin dovada calităţii de succesor de altfel necontestată de comisii şi de instanţă, a făcut dovada proprietăţii autoarei sale, cu acte emise de la Arhivele Naţionale, motiv pentru care Comisia locală Bucşani, prin hotărârea nr.24 din 10.09.2008 s-a înscris în anexa 22.

 Comisia judeţeană Giurgiu nu a contestat şi nici infirmat susţinerile sale cu privire la dovada proprietăţii,  invalidând cererea doar pe motivul formulării tardive a acesteia, respectiv cu depăşirea termenului prevăzut de  lege, 30.11.2005.

 Analizând probele dosarului tribunalul constată că recursul formulat de recurenta reclamantă B.M.A. împotriva sentinţei civile nr.945/2009 a Judecătoriei Bolintin Vale este nefondat şi va fi respins.

 Prin hotărârea nr.24 din 10.09.2008 a Comisiei locale de fond funciar Bucşani, judeţul Giurgiu s-a admis cererea înregistrată sub nr.2585/21.08.2008 formulată de reclamanta B.M.A., prin mandatar D.N., stabilindu-se  reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 50 ha teren provenit de la autoarea deposedată S.S.

 În expozitivul  menţionatei hotărâri comisia – emitentă arată că cererea nr.2585/21.08.2008 completează cererea nr.44/12.09.2005 formulată de aceeaşi reclamantă.

 Prin hotărârea nr.650/09.10.2008 a Comisiei judeţene de fond funciar Giurgiu s-a invalidat hotărârea Comisiei  locale Bucşani, aceasta din urmă fiind atacată de către reclamantă.

 Pentru motivele ce vor fi expuse tribunalul apreciază că hotărârea atacată este legală şi temeinică.

 Din cuprinsul cererii de reconstituire a dreptului de proprietate  nr.44/ 12.09.2005 adresată de reclamantă  ( personal ) Comisiei locale de fond funciar Bucşani s-a solicitat  retrocedarea suprafeţei  totale de 4 ha teren cu vegetaţie forestieră se pepinieră.

 Această cerere a fost soluţionată nefavorabil de către Comisia locală de fond funciar Bucşani prin hotărârea nr.23/16.01.2006, împotriva căreia nu s-a probat formularea vreunei căi de atac potrivit reglementării legale ( contestaţie sau atac în justiţie).

In opinia Comisiei locale  şi a reclamantei, cererea înregistrată sub nr.2585/21.09.2008 are natura juridică a unei cereri completatoare a cererii de  restituire nr.44/12.09.2005, deja respinsă.

Din punctul de vedere al instanţei cererea nouă poate fi  calificată drept o cerere completatoare a cererii iniţiale, însă aceasta nu poate primi soluţia favorabilă cerută de reclamantă.

Pentru a putea completa cererea iniţială în baza căreia s-a solicitat exclusiv suprafaţa de 4 ha teren forestier şi pepinieră, şi pentru ca cererea completatoare să primească o soluţie legală, aceasta trebuia totuşi să fie  formulată înăuntrul termenului legal stabilit de Legea nr.247/2005 care a dat posibilitatea persoanelor pretins îndreptăţite la reconstituirea unei suprafeţe suplimentare de  teren.

Aşadar, pentru a putea fi primită ca validă şi soluţionată cererea completatoare trebuia formulată înăuntrul termenului de decădere fixat de lege, deci până la 30.11.2005, inclusiv.