Fond funciar

Sentinţă civilă 6382 din 27.08.2012


Fond funciar

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, reclamantul TG a chemat în judecată pe pârâtele Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor B şi Comisia Comunală P, formulând contestaţie împotriva Hotărârii nr.12322/.2008 a Comisiei Judeţene Bacău, prin care a solicitat obligarea Comisiei Comunale P şi a Comisiei Judeţene B să stabilească întinderea dreptului de proprietate asupra pădurii moştenite de la autoarea sa C T(, să întocmească actele de proprietate pentru restituirea pădurii autorilor de drept, conform actelor depuse la dosar şi măsurătorilor din teren şi să emită titlul de proprietate.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este moştenitor legal al bunicii sale CTasupra terenurilor agricole şi asupra terenurilor forestiere deţinute de aceasta, aşa cum rezultă din notificarea nr.236/11.10.2005 depusă la Comisia Comunală P împreună cu actele doveditoare. Este o eroare faptul că în Hotărârea nr.12322/.2008 la art.5 este invalidat dreptul bunicii sale la restituirea a circa 8 ha pădure pentru motive nejustificate legal. Notificarea nr.236/11.10.2005 precizează că suprafaţa de pădure deţinută de bunica sa este de 7,93 ha. Suprafaţa a fost confirmată şi de raportul de expertiză tehnică nr.369/14.02.2006 întocmit de expert tehnic MM. Comisia Comunală P nu a respectat procedura la punerea în posesie şi ca urmare nu au fost întocmite corespunzător dosarele propuse pentru validare Comisiei Judeţene B, conform art.34 alin.1, 4 şi 8 din HG nr.890/2005.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997, Legii nr.247/2005 şi ale HG nr.890/2005.

Cererea este scutită de plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar.

În susţinerea cererii, reclamantul a depus înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 7.11.2008, reclamantul a precizat că i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 3,69 ha pe vechiul amplasament, a fost validat însă fără titlu de proprietate şi solicită diferenţa până la 8 ha.

La data de 12.12.2008, reclamantul a depus la dosar completare la acţiune, prin care arată că autoarea sa CT moşteneşte de la soţul său T C prin testamentul nr.3432/1938 suprafaţa de 18 ha teren arabil, fâneaţă, neproductiv şi pădure, iar T C a cumpărat 1,2 ha teren cu act de vânzare nr.342/1930. Reclamantul a mai arătat că declaraţia de impunere în baza căreia s-a stabilit suprafaţa pădurii nu reflectă situaţia din actele de proprietate şi nu poate să înlocuiască actele de proprietate, iar pe verii săi, moştenitori ai fraţilor mamei sale decedaţi, îi consideră renunţători la succesiune pentru motivul că nu au dorit şi nu au contestat în termenul legal Hotărârea  Comisiei Judeţene Bacău nr.12322/2008.

La solicitarea instanţei, pârâta Comisia Comunală P a înaintat documentaţia aferentă emiterii Hotărârii nr.12322/.2008 a Comisiei Judeţene Bacău.

La data de 12.12.2008, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topo-cadastrale, raportul aferent fiind ataşat la filele 172-174 dosar ataşat.

Prin sentinţa civilă nr.3094/31.03.2010, pronunţată de Judecătoria Bacău , instanţa a admis în parte acţiunea formulată de reclamant, a anulat în parte Hotărârea Comisiei Judeţene nr.12322/2008, a dispus reconstituirea în favoarea reclamantului a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 5,93 ha, teren cu vegetaţie forestieră şi a respins cererea reclamantului de obligare a pârâtelor la întocmirea actelor de proprietate.

Prin decizia civilă nr.640/R/17.08.2010 a Tribunalului Bacău, s-au admis recursurile formulate de pârâta Comisia Locală Plopana şi de reclamantul T G împotriva sentinţei civile nr.3094/31.03.2010, s-a casat sentinţa recurată şi a fost trimisă cauza spre rejudecare Judecătoriei Bacău. În motivarea deciziei civile nr.640/R/17.08.2010 a Tribunalului Bacău, s-a reţinut faptul că se impune continuarea probatoriului pentru stabilirea corectă a situaţiei de fapt fiind necesară efectuarea unei expertize cu obiectivele menţionate în decizia instanţei de recurs.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău .

La termenul din data de 19.01.2011, pârâta Comisia Locală Plopana a arătat că înţelege să solicite chemarea în judecată şi a celorlalţi posibili proprietari, cererea fiind formulată în scris şi depusă la dosar la data de 16.02.2011. Prin această cerere, pârâta Comisia Locală Plopana a solicitat introducerea în cauză a numiţilor T M şi C I, motivat de faptul că aceştia, verişori ai reclamantului, sunt şi ei semnatari ai cererii de reconstituire formulată în condiţiile modificărilor aduse Legii nr.18/1991 prin Legea nr.247/2005, respectiv cererea nr.236/11.10.2005, care a stat la baza emiterii Hotărârii nr.12322/.2008 a Comisiei Judeţene Bacău.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.57-58 C.p.c.

La data de 16.03.2011, reprezentanta reclamantului a învederat instanţei că nu se opune cererii formulate de Comisia Locală Plopana, iar instanţa a dispus introducerea în cauză a intervenienţilor în interes propriu TMi şi C I.

În rejudecare, a fost efectuată expertiza tehnică topo-cadastrală, raportul aferent fiind ataşat la filele 86-90 şi 133-134 dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin cererea intitulată „notificare”, înregistrată la Primăria Comunei Plopana, sub nr.236/11.10.2005(filele 32-36 dosar ataşat), reclamantul T G a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, în calitate de moştenitor al bunicii CT, în ceea ce priveşte suprafaţa de 7,93 ha teren pădure, situată în zona „Munteana”, prezentată în schiţa Hliza 2 anexată cererii. Cererea de reconstituire nr. 236/11.10.2005 priveşte reconstituirea dreptului de proprietate şi după autorii C E, C S şi C C, însă în raport de obiectul dedus judecăţii, instanţa s-a referit la solicitările reclamantului privind terenul pădure deţinut de bunica sa CT. În susţinerea cererii de reconstituire, reclamantul a anexat acte de proprietate şi acte de stare civilă.

Potrivit înscrisurilor depuse la filele 26 şi 27 dosar ataşat, instanţa reţine că prin cererea nr.245/20.10.2005 intervenientul în interes propriu T M a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în ceea ce priveşte suprafaţa de teren pădure deţinută de familia C T şi C T, iar prin cererea nr.242/14.10.2005 intervenientul în interes propriu C I a solicitat reconstituirea în ceea ce priveşte suprafaţa de teren moştenită de la bunicul C T, conform testamentului din 21.02.1927, aşadar implicit moştenită şi de la bunica CT. Cererea nr.342/28.11.2005(fila 28) formulată de B A vizează terenul pădure moştenit de la mama acesteia C M, iar nu de la bunica C T.

Prin art.5 din Hotărârea nr. 12322/2008, Comisia Judeţeană Bacău a invalidat  propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de Comisia Locală Plopana  de înscriere în anexa nr.37 a unei noi poziţii: def. C T cu moştenitori T G, T M şi C I cu suprafaţa de 3,69 ha teren, deoarece s-a reconstituit deja dreptul de proprietate pentru întreaga suprafaţă înscrisă în Tabloul de impuneri al gospodăriilor pe anul 1952 al Comunei Plopana pe numele C T.

Împotriva acestei hotărâri, comunicată reclamantului la data de 29.09.2008(fila 11 verso dosar ataşat), acesta a formulat în termenul prevăzut de art. 53 alin.2 din Legea nr.18/1991 cu modificările şi completările ulterioare prezenta plângere.

Instanţa reţine că prin înscrisurile depuse la dosar(testamentul din 21.02.1927 transcris sub nr.3432 din 12.11.1938- filele 78-81 dosar ataşat şi actul de vânzare datat 2.06.1930- filele 89-90 dosar ataşat) s-a făcut dovada dreptului de proprietate al autoarei reclamantului şi intervenienţilor în interes propriu asupra suprafeţei de 5,93 ha de teren solicitată a fi reconstituită pe calea prezentei acţiuni. Prin H C J nr.11682/.2008(filele 113-116 dosar ataşat), din totalul solicitat de 7,93 ha pădure solicitat conform cererii nr. 236/11.10.2005, reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2 ha teren vegetaţie forestieră, în calitate de moştenitor după C T.

 Testamentul lăsat de soţul autoarei reclamantului şi intervenienţilor în interes propriu T C la 21 februarie 1927 întruneşte condiţiile prevăzute de art. 859 Cod Civil, fiind scris în tot, datat şi semnat de autor.

În consecinţă referirea Comisiei Judeţene B la suprafaţa înscrisă în Tabloul de impuneri al gospodăriilor pe anul 1952 al Comunei Plopana pe numele C T, deşi au fost prezentate testamentul din 21.02.1927 transcris sub nr.3432 din 12.11.1938 şi actul de vânzare datat 2.06.1930 nu este justificată. De altfel, potrivit art.6 alin.1 ind.2 din Legea nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoţite de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate

Aşa cum rezultă din raportul de expertiză topo-cadastrală, întocmit cu ocazia rejudecării cauzei şi ataşat la filele 86-90 şi 133-134 dosar, suprafaţa de 5,93 ha a fost identificată pe punctele de contur 1-2-3-4-5-1.

Din adresa Comisiei Comunale P nr.4342/9.01.2009 depusă la fila 127 dosar ataşat, reiese faptul că suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră aparţinând defunctei C T nu a fost atribuită altor persoane cu titlu de proprietate, aflându-se în administrarea Ocolului Silvic T, jud. Bacău.

În consecinţă, reclamantul a dovedit atât faptul că a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, că este succesorul defunctei C T(), decedată la data de 1.02.1963, cu actele de stare civilă depuse la dosar, cât şi întinderea dreptului de proprietate solicitat.

În ceea ce priveşte cererea formulată potrivit art.57 C.p.c., instanţa reţine că în ipoteza în care au făcut cerere mai mulţi moştenitori şi doar unii dintre ei au formulat contestaţie şi plângere, atunci aceste acte, având un caracter conservatoriu, vor profita şi moştenitorilor care nu au uzat de aceste căi de atac. Cererea formulată de Comisia Locală P este admisibilă şi în cadrul rejudecării fondului după casarea cu trimitere, iar persoanele introduse în cauză, ce au dobândit calitatea de intervenienţi în interes propriu în conformitate cu art.58 C.p.c. au formulat cereri de reconstituire după autoarea C T şi sunt succesori ai acesteia, conform actelor de stare civilă anexate la dosar. Potrivit art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991 cu modificările şi completările ulterioare, prin formularea cererilor de reconstituire intervenienţii în interes propriu T M şi C I sunt consideraţi că au acceptat succesiunea defunctei C T, astfel încât necontestarea de către aceştia a H CJ Bacău nr. 12322/26.08.2008 nu are valoarea unei renunţări la succesiune, această manifestare de voinţă trebuind a îmbrăca forma cerută de Codul civil pentru a produce efecte juridice în acest sens.

Având în vedere toate considerentele expuse anterior, în temeiul art.53 alin.2 din Legea nr.18/1991 cu modificările şi completările ulterioare, instanţa va admite în parte cererea principală formulată de către reclamantul T G în ceea ce priveşte art.5 din hotărârea contestată, art.6 făcând referire la teren solicitat după mama C E, iar nu după bunica C T, va admite cererea de introducere în cauză a intervenienţilor în interes propriu formulată de pârâta Comisia Comunală P şi va anula în parte Hotărârea Comisiei Judeţene B în ceea ce priveşte art.5 referitor la invalidarea propunerii Comisiei Locale P, sens în care va dispune reconstituirea în favoarea reclamantului T G şi intervenienţilor în interes propriu T M şi C I, în calitate de moştenitori ai defunctei CT , a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 5,93 ha, teren vegetaţie forestieră situat în extravilanul comunei P, jud. Bacău, identificat în schiţa anexă a raportului de expertiză topo-cadastrală ataşat la filele 133-134 dosar pe punctele de contur 1-2-3-4-5-1.

De asemenea, va obliga pe pârâta Comisia Judeţeană Bacău să elibereze titlu de proprietate în favoarea reclamantului T G şi intervenienţilor în interes propriu TM şi C I, în calitate de moştenitori ai defunctei C T () pentru suprafaţa de 5,93 ha, teren vegetaţie forestieră situat în extravilanul comunei P, jud. Bacău, identificat în schiţa anexă a raportului de expertiză topo-cadastrală ataşat la filele 133-134 dosar pe punctele de contur 1-2-3-4-5-1.

În temeiul art.276 C.p.c. şi ţinând seama de faptul că reclamantul a suportat cheltuielile ocazionate de efectuarea expertizei topo-cadastrale cu ocazia primei judecăţi, în timp ce pârâta Comisia Comunală Plopana a suportat onorariul de expert topo-cadastru cu ocazia rejudecării cauzei, instanţa va compensa cheltuielile de judecată.