Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Sentinţă civilă 529 din 27.03.2009


Dosar nr. 305/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 529

Sedinta publica de la 27 Martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 februarie 2009 si înregistrata sub nr. 305/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr. 36/2009, debitoarea ........SRL prin lichidator ........ TULCEA, desemnat prin încheierea nr. 154 din 22.01.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevazute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însa fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat ca a notificat si creditorii bugetari, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, Primaria Mihail Kogalniceanu si Inspectoratul Teritorial de Munca Macin, iar prima creditoare a comunicat faptul ca are creante în suma de 76716 lei fata de debitoare.

Societatea a fost dizolvata de drept conform art. 237, alin. 1, lit. b din Legea nr.31/1990, , fapt constatat prin încheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Astfel, solicita sa se constate ca rezulta creante certe, lichide si exigibile în valoare de 76768,56 lei si sa se dispuna deschiderea procedurii falimentului privind pe debitoare în forma simplificata.

A mai aratat ca îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 27 alin. 1 si alin. 2; art. 3 alin.1 si alin.2; art. 1 alin. 2 lit. c punctele 3 si 4; art. 1 alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2006.

În sustinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 154 din 22.01.2007, declaratia de creanta a D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, în baza art. 237, alin. 1, lit. b din Legea nr.31/1990, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform declaratiei de creanta depusa pâna la sesizarea instantei de catre DGFP Tulcea, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. ............

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator ......... si a desfasurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr. 154/22.01.2007, instanta apreciaza ca este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin. 

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 22 mai 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 19 mai 2009; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 02 iunie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 05 iunie 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 15 iunie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Domenii speta