Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Sentinţă civilă 531 din 27.03.2009


Dosar nr. 433/88/2008

49/2008 - JS ND

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.942

Sedinta publica din data de  18 aprilie 2008

Completul compus din:

Judecator Sindic 

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata :

Prin cererea adresata acestei instante la data de 29 februarie 2008 si înregistrata sub nr.4331/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr.49/2008, debitoarea S.C."........"SNC Tulcea prin lichidatorul judiciar ......... S.P.R.L.Tulcea, desemnat prin încheierea nr.340/7.02.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

In motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C.".........."SNC Tulcea  este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor legii 359/2004, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea  nu dispune  de fonduri banesti pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari si  au fost depuse declaratii de creanta de DGFP Tulcea, ITM Tulcea si Primaria Tulcea  .

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de  938 lei  .

Se mai arata ca, debitoarea prin administratorul statutar  a dispus de bunurile societatii si nu justifica suma de 438 lei constând în  disponibilitati banesti, creante.

Creantele debitoarei înregistrate pâna la aceasta data sunt lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata în temeiul Legii 85/2006.

In dovedirea cererii au fost depuse în copie la dosar urmatoarele acte : încheierea de numire lichidator, declaratie de creanta DGFP Tulcea,  notificare debitor, creditori bugetari, bilanturi contabile listate de pe pagina de internet a Ministerului de Finante.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine  ca S.C."............"SNC Tulcea a fost dizolvata de drept prin încheierea nr.340/7.02.2006  a judecatorului delegat de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Conform art.270/1 din L.31/1991 în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art.3 alin.1 pct.1 din L.85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 938 lei conform declaratiei de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic urmeaza a admite cererea lichidatorului ........... SPRL Tulcea, urmeaza a dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C.".......... "SNC Tulcea  si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului, urmând a  fi desemnat în calitate de lichidator ............S.P.R.L. Tulcea care va exercita atributiile prev. de art.24 si 25 din L.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei  pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5 %  din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei si din recuperarea de creante.

In temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de  administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic, obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un  ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev. de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator  a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev. de art.59 alin.1 din lege la data de  13 iunie  2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din  din L.85/2006 se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment a tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea de mentiuni, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene : termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 24 mai 2008, termenul de verificare a creantelor, întocmire,afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 23 iunie 2008, termenul de definitivare a tabelului consolidat a creantelor la 21 iulie 2008.

Urmeaza a stabili termen limita de depunere la tribunal a contestatiilor la 11 iulie 2008.

Lichidatorul  urmeaza a  publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.