Plângere contravenţională

Hotărâre 1375 din 14.07.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Plângere contravenţională

Nulitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este o sancţiune care constă în lipsirea procesului verbal de efectele juridice contrarii normelor juridice prevăzute pentru validitatea sa.

Instanţa constată că reclamanta - organizator de jocuri de noroc - a fost sancţionată de către  un agent constatator din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - I.P.J. G. – Secţia 4 Poliţie Rurală M., aşadar un organ necompetent material la aceea dată.

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru la data de 22.04.2013, sub nr. ……./263/2013, reclamanta S.C. S. C. S.R.L. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul I.P.J. G., ca prin hotărârea cer se va pronunţa, să se dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria PA nr……… din 04.04.2013 întocmit de Secţia 4 Poliţie Rurală M..

În motivarea în fapt a plângerii, reclamanta a arătat că în data de 04.04.2013 angajaţi ai Ministerului de Interne din cadrul Poliţiei Rurale M., jud. G., s-au prezentat la locaţia în care îşi desfăşoară activitatea societatea comercială V. P. S.R.L., în com. D., jud. G., unde societatea reclamantă are instalate aparate de tip „slot machine”, respectiv aparate pentru jocuri de noroc.

A mai arătat reclamanta că angajaţii M.A.I. au solicitat angajatului firmei prezent la acel moment în locaţie să îi prezinte evidenţele obligatorii cerute de legislaţia în vigoare pentru aparatele de jocuri de noroc.

În continuare, reclamanta a arătat că angajatul firmei, deşi le-a explicat poliţiştilor că evidenţele pentru fiecare aparat sunt ţinute zilnic în format electronic la sediul societăţii reclamante din Bucureşti şi doar în câteva ore poate veni cineva să le prezinte, aceştia nu au ţinut cont de aceste explicaţii şi au încheiat procesul-verbal de contravenţie, aplicând o amendă de 25.000 lei.

De asemenea, reclamanta a arătat că nu a săvârşit fapta reţinută în sarcina acesteia şi că organele de poliţie nu au competenţa de a controla activitatea societăţilor care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, nu aveau competenţa de a aplica sancţiuni contravenţionale, singura autoritate cu atribuţii de control, supraveghere şi sancţionare în domeniul jocurilor de noroc fiind Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, H.G. nr. 870/2009, O.U.G. nr. 20/2013.

În susţinerea plângerii formulate, reclamanta a depus la dosarul cauzei procesul-verbal de contravenţie contestat şi înscrisuri (filele 11, 13-14).

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a arătat că reclamanta a fost sancţionată în temeiul H.G. nr. 870/2009, iar în ceea ce priveşte competenţa în materia controlului respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi al aplicării sancţiunilor, a arătat că înţelege să lase soluţia la aprecierea instanţei.

În drept, pârâtul şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria PA nr.  ………. întocmit la data de 04.04.2013 de către pârâtul I.P.J. G. – Secţia 4 Poliţie Rurală M. reclamanta S.C. S. C. S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 25.000 lei, reţinându-se în sarcina acesteia că nu a asigurat existenţa în sala de jocuri zilnic la fiecare sală de joc o evidenţă completă, clară şi detaliată a încasărilor realizate de fiecare mijloc de joc în parte, pentru cele de tip slot machine pe care le deţine în incinta cafe-barului SC V. SRL din com. D., jud. G..

Conform art. 74 alin. 1 lit. c din HG nr. 870/2009 organizatorii de jocuri de noroc au, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate, următoarele obligaţii: să ţină zilnic la fiecare sală de joc o evidenţă completă, clară şi detaliată a încasărilor realizate de fiecare mijloc de joc în parte, precum şi a premiilor sau câştigurilor acordate, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în limba română;

Potrivit art.  76 alin. 1 lit. c din din HG nr. 870/2009 constituie contravenţie la regimul exploatării jocurilor de noroc următoarele fapte: nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) şi (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) şi (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 73^3 lit. a)-p), r), t)-z), art. 73^5 alin. (1), alin. (3), art. 73^6, art. 73^7 - art. 73^9, art. 73^10 alin. (2)-(4), art. 73^11, art. 73^12, art. 73^13 alin. (3)-(6), art. 73^14, art. 73^15, art. 73^17 ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), r), alin. (2) lit. b) şi alin. (5). Conform aliniatului 2 al art. 76, lit. a din HG nr. 870/2009, contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi g).

În condiţiile speţei, instanţa apreciază că devin incidente dispoziţiile art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal  şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii plătite, precum şi asupra măsurii confiscării.

Aşadar, potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia actului de constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale. Observând plângerea formulată de reclamantă, se reţine că aceasta a invocat nelegalitatea procesului-verbal, respectiv întocmirea acestuia de către agentul constatator  cu încălcarea normelor referitoare la competenţa materială, care reprezintă motiv de nulitate.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001 şi susţinerile reclamantei, instanţa va proceda la analiza cu prioritate a plângerii sub aspectul motivului de nulitate invocat de aceasta şi anume, aplicarea sancţiunii contravenţionale de agentul constatator cu încălcarea normelor de competenţă materială.

Art. 13 pct. 9 din OUG nr. 20/27.03.2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc prevede că  articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 28. - (1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc."

Art. 28 din OUG nr. 77/2009 stabilea următoarele: controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 28 din OUG nr. 77/2009 a fost însă modificat, aşa cum s-a menţionat mai sus, de art. 13 pct. 9 din OUG nr. 20/2013 publicată în MO din 03.04.2013 şi care a intrat în vigoare la data de 03.04.2013.

Aşadar, la data de 04.04.2013 când a fost sancţionată reclamanta, atribuţiile de control al respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor aparţineau persoanelor împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

 Conform art.16 alin. 1 din O.G. 2/2001: Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Instanţa reţine că motivul invocat de reclamantă, respectiv constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale de către un organ necompetent material, nu se regăseşte între cazurile de nulitate absolută strict şi limitativ prevăzute de  în cuprinsul art. 17 din OG nr. 2/2001- lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice  lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator – când nulitatea se constată şi din oficiu.

Cu toate acestea, deşi nu este vorba de o nulitate expresă, sancţionarea reclamantei de către un organ  constatator necompetent material nu poate conduce, pentru înlăturarea vătămării, decât la nulitatea actului prin care s-a dispus sancţionarea şi care a fost încheiat în astfel de condiţii.

Este de menţionat în acest sens că nulitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este o sancţiune care constă în lipsirea procesului verbal de efectele juridice contrarii normelor juridice prevăzute pentru validitatea sa.

Observând cuprinsul procesului verbal de contravenţie, instanţa constată că reclamanta- organizator de jocuri de noroc- a fost sancţionată la data de 04.04.2013 de către  un agent constatator din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor-  I.P.J. G. – Secţia 4 Poliţie Rurală M., aşadar un organ necompetent material la aceea dată.

Având în vedere considerentele arătate, instanţa urmează să admită plângerea şi să constate nulitatea absolută a procesului  verbal  de contravenţie  seria PA nr….. încheiat la 04.04.2013 de către IPJ G. – Secţia 4 Poliţie Rurală M..