Reabilitarea

Hotărâre 326 din 17.02.2009


Dosar nr. 589/302/2009

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 326/17.02.2009

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 este reprezentat de procuror  I P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul SM, având ca obiect cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul, personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei faptul că s-a ataşat la dosar, fişa de cazier judiciar a petentului.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată  cauza în stare de judecată şi  acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentatul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de admitere a cererii de reabilitare, aşa cum a fost formulată. 

Petentul, personal solicită admiterea cererii de reabilitare. 

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul J s5 B, la data de 22.01.2009, sub nr. 589/302/2009, petentul SMa solicitat să se constate intervenită reabilitarea sa.

În motivarea cererii, s-a arătat de petent  că a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 1854/1994 a Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 798/1994 a T.M.B., că au trecut de 7 ani de când a terminat această pedeapsă şi că întâmpină greutăţi din cauza acestei pedepse.

In dovedirea  cererii sale, petentul-condamnat a depus la dosarul cauzei:

copie a Sentinţei penale nr.1854 din data de 3 august 1994 a Judecătoriei sectorului 5 definitivă prin Decizia penală nr. 798/19.09.1994 a Tribunalului Bucureşti (fila 4), Referatul de Biroul Executări Penale din cadrul instanţei (fila 5), copie CI a petentului (fila 9), copie CI a soţiei penentului (fila 10), copie certificat de căsătorie (fila 11), copie certificat de naştere a minorului S N-A(fila 12), Caracterizare (fila 13), Adeverinţă de salariu (fila 14).

Instanţa din oficiu a solicitat efectuarea unei adrese la I.G.P., în vederea comunicării fişei de cazier judiciar şi a dispus întocmirea unui referat de către Biroul Executări Penale din cadrul instanţei, cu privire la achitarea cheltuielilor judiciare de către petent şi a situaţiei executării pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 1854/1994.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată urmatoarele:

Prin sentinţa penală 1854/03.08.1994 a Judecătoriei sectorului 5 definitivă prin Decizia penală nr. 798/19.09.1994 a Tribunalului Bucureşti, petentul a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1 C. pen.

Prin sentinţa penală nr. 1095/24.04.1996 a Judecătoriei sectorului 5 definitivă prin Decizia penală 326/1997 a Tribunalului Bucureşti, a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută art. 208-209 lit.g C. pen..

Prin sentinţa penală nr. 4072/15.12.1999 a Judecătoriei sectorului 5 definitivă prin neapelare a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208-209 lit.e C.pen..

Prin sentinţa penală 21/09.01.2001, definivă prin Decizia penală 386/09.03.2001 a Tribunalului Bucureşti, petentul a fost condamnat la 4 ani închisoare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. 1 lit.a C. pen., condamnatul poate fi reabiitat, la cerere, de instanţa judecătorească, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani , la care se adaugă jumătate  din durata pedepsei pronunţate.

Potrivit art. 136 C. pen., termenele prevăzute de art. 135 C. pen., se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

În cazul condamnărilor succesive termenul de reabilitare se calculează în funcţie de pedeapsa cea mai grea, care atrage deci cel mai lung de reabilitare şi care va curge de la data când a luat sfârşit executarea ultimei pedepse.

Astfel, în prezenta cauză, termenul de reabilitare se calculează în funcţie de pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 4072/15.12.1999 a Judecătoriei sectorului 5 definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208-209 lit.e C.pen.şi care va curge de la data de 04.02.2004. Prin urmare termenul de reabilitare se împlineste la 04.02.2010.

Potrivit art. 497 alin.1 lit a C. proc. pen., cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă când a fost introdusă înainte de termenul legal.

Având în vedere că petentul a introdus cererea de reabilitare  înainte de termenul legal, 04.02.2010, instanţa o va respinge ca neîntemeiată.

 În baza art. 192 al.2 C.proc.pen., va  obliga petentul la 20 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de reabilitare formulată de petentul SM – fiul lui N şi G, ns. ----- în B, domiciliat în B, sector 5, ŞOS.--, nr. -, bl.--, sc.--, et. --, ap. ---1, CNP- ----, ca neîntemeiată.

În baza art. 192 al.2 C.proc.pen. obligă petentul la 20 lei cheltuieli judiciare către stat, ( care se vor achita la oficiile poştale  în contul  RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323, deschis la Trezoreria sectorului 3).

Cu apel în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Februarie 2009.