Cviil.anulare p.v. contravenţie.

Sentinţă civilă 39 din 08.04.2016


Pe rol fiind soluţionarea plângerii contravenţionale  formulată de petentul V. I.  în  contradictoriu cu intimatul  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 10 -12 , judeţul Buzău, având ca obiect anularea procesului verbal de contravenţie seria PA nr. 2463304  încheiat la data de 11.07.2015, şi în subsidiar transformarea sancţiunii contravenţionale în avertisment.

Plângerea  a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 20 lei, potrivit prevederilor  art.19 din OUG nr.80/2013. , prin chitanţa nr. 00000004441 din 22.07.2015 eliberată de Primăria oraşului P.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns  petentul  V. I.  lipsă fiind  intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BUZĂU.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că procedura de citare a părţilor din dosar este legal îndeplinită, şi că dosarul se află la primul termen de judecată având ca obiect plângere contravenţională, după care :

Instanţa procedează la verificarea petentului pe baza actului de identitate prezentat şi acordă cuvântul asupra competenţei de soluţionarea a cauzei.

Petentul având cuvântul arată că nu are nimic de spus referitor la acest aspect.

Instanţa verificându-şi competenţa stabileşte  că este competentă  general, material şi teritorial,în soluţionarea prezentei cauze  potrivit dispoziţiilor art. 126 alin.1 din Constituţia României , art. 94 pct. 4 cod proc. civilă, art.32 alin. 1 din O.G.2/2001 .

La interpelarea instanţei în ceea ce priveşte menţinerea plângerii, petentul arată că o menţine şi nu ştie de ce s-a considerat un abuz apelarea serviciului de urgenţă 112.

Nemaifiind alte probe de administrat,  în temeiul prevederilor art. 258 rap. la  art. 255 alin. 1 cod proc. civilă, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către petent şi intimat  ca fiind utilă , şi în conformitate cu prevederile art.392 declară deschise dezbaterile în fond.

Petentul având cuvântul arată că a apelat numărul unic de urgenţă 112 întrucât  vroia ca fiica sa să vină acasă , aceasta fiind plecată fără voia ei cu un băiat.

Întrebat fiind de preşedintele completului de judecată de ce a învederat  agentului de Poliţie că fiica sa a fost luată în mod abuziv de acasă, întrucât aceasta era plecată de bună voie, petentul arată că este adevărat dar nu cunoştea locaţia exactă unde se afla şi tot întrebat fiind dacă s-a considerat îndreptăţit să apeleze numărul unic de urgenţă 112 privitor la această situaţie, petentul arată că era panicat, neştiind unde se afla fiica sa.

Instanţa ia act declară dezbaterile închise conform prevederilor art.394 alin.1 cod proc.civilă, constată plângerea în stare de judecată  şi o reţine spre soluţionare.

JUDECATA

Prin plângerea înregistrată pe rolul instanţei la data de 22.07.2015 petentul V. I. a solicitat,în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău,anularea procesului verbal de contravenţie seria  PA nr.2463304 încheiat la data de 11.07.2015 prin care a fost sancţionat contravenţional conform prev.rt.32 pct.1 din OUG nr.31/2008 cu amenda de 500 de lei.

A învederat petentul că sancţiunea aplicată nu este proporţională  cu gravitatea faptei,că nu a apelat abuziv nr.de urgenţă 112 şi drept urmare se impune înlocuirea amenzii cu avertisment,că în noaptea de 10-11.07.2015 la domiciliul său a venit R. V.-V.,prietenul fiicei sale de 15 ani care intenţiona să o ia la domiciliul lui,că minora a fost de acord însă el s-a opus,că a izbucnit un conflict verbal şi a apreciat că se impune intervenţia organelor de poliţie pentru a împiedica minora să părăsească domiciliul.

A mai învederat că familia sa este formată din 6 membri şi singurul venit este cel de 396 de lei din ajutorul social.

În drept,art.21 alin .3 OG nr.2/2001.

Au fost ataşate înscrisuri-filele 11-17.

Procesul verbal de contravenţie s-a încheiat în lipsa petentului,fiind comunicat la domiciliu,la data de 22.07.2015,în termenul procedural de 15 zile prevăzut de art.31 alin.1 din OG nr.2/2001,petentul adresându-se instanţei de judecată cu prezenta plângere, aşa cum prevede art.32 alin.1 din lege.

 La data de 21.08.2015,în termenul procedural de 25 de zile calculat de la data comunicării unui exemplar al plângerii,intimatul a depus întâmpinare însoţită de înscrisuri prin care a solicitat respingerea plângerii cu motivarea că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei pentru care a fost sancţionat,respectiv a apelat în mod abuziv nr. de urgenţă 112 sesizând că fiica sa minoră a dispărut de la domiciliu în condiţiile în care,în urma verificărilor făcute,s-a constatat că ştia că minora este plecată la domiciliul numitului R. V.-V. -filele 22-23.

Analizând plângerea dedusă judecăţii în raport de motivele invocate,de înscrisurile ataşate şi de dispoziţiile legale incidente,instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Petentul locuieşte în oraşul Pogoanele şi în seara zilei de 11.07.2015 a apelat în mod abuziv nr. de urgenţă 112 sesizând dispariţia de la domiciliu a fiicei sale minore de 15 ani,V. C..,în condiţiile în care,aşa cum au constatat organele de poliţie şi cum petentul a recunoscut în urma interpelării judecătorului,minora era plecată de bună voie la domiciliul prietenului ei, R. V.-V., situaţie de fapt cu care petentul nu era de acord.

Prin plângerea formulată petentul a încercat să inducă în eroare instanţa de judecată relatând o altă situaţie de fapt decât cea reală,recunoscută apoi,aşa cum am arătat,la interpelarea judecătorului.

Pentru încălcarea prevederilor art.32 pct.1 lit.a din OUG nr.34/2008 petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 500 de lei prin procesul verbal contestat.

Potrivit prevederilor art.32 pct.1 lit.a din OUG nr.34/2008,constituie contravenţie apelarea abuzivă a numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

În ceea ce priveşte situaţia de fapt reţinută de agentul constatator procesul verbal de contravenţie beneficiază de o prezumţie relativă de adevăr,prezumţie care în cauza de faţă nu a fost răsturnată astfel încât situaţia de fapt consemnată în procesul verbal de contravenţie rămâne pe deplin stabilită. 

Potrivit prevederilor art. 34  din OG nr. 2/2001 privind regimul  juridic al contravenţiilor, instanţa investită cu soluţionarea plângerii trebuie sa verifice legalitatea şi temeinicia  procesului verbal de contravenţie si să  hotărască  cu privire la sancţiunea aplicată.

În drept,procesul verbal de contravenţie întocmit cu respectarea dispoziţiilor procedurale prescrise pentru încheierea sa valabilă se bucură de o prezumţie de legalitate.

Procesul verbal contestat cuprinde toate menţiunile esenţiale a căror lipsă este sancţionată prin dispoziţiile art.17 din OG nr.2/2001 cu nulitatea absolută.

Aşa fiind ,cum plângerea dedusă judecăţii compare ca neîntemeiată va fi respinsă,instanţa reţinând că agentul constatator a făcut o individualizare corespunzătoare a sancţiunii aplicate,cu respectarea prevederilor art.21 alin.3 din OG nr.2/2001,neputând primi cererea petentului de înlocuire a sancţiunii principale a amenzii cu cea a avertismentului.

Fapta săvârşită de petent prezintă un pericol social foarte ridicat,apelarea abuzivă a nr.de urgenţă 112 devenind o practică pentru unele persoane,situaţie care conduce la efectuarea unor cheltuieli materiale nejustificate şi la blocarea liniilor telefonice,împiedicând persoanele îndreptăţite să apeleze acest număr să-şi valorifice dreptul,de notorietate fiind că peste 70 la sută din apeluri sunt abuzive.

 Situaţia materială precară invocată de petent nu îl îndreptăţeşte să încalce legea şi nici nu poate conduce la înlocuirea amenzii,sancţiunea aplicată fiind la limita minimă prevăzută de lege.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul V. I., în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 10 -12 , judeţul Buzău.

 Menţine ca temeinic şi legal procesul verbal de contravenţie seria PA nr.2463304 încheiat la data de 11,07.2015 de un agent constatator din cadrul Poliţiei oraşului P.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Apelul se depune la Judecătoria Pogoanele.

Pronunţată în şedinţă publică,astăzi 12 octombrie 2015.