Ordin de protecţie

Hotărâre 876 din 16.09.2015


Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA-JUDEŢUL MUREŞ

Dosar nr. 1985/308/2015

SENTINŢA CIVILĂ NR. 876 /C

Şedinţa din Camera de Consiliu din  16 septembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE : AENOAEI  VASILE

Grefier : Casianov Nicoleta

Ministerul public reprezentat prin Procuror MARCU VIRGINIA

Pe rol judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamanţii  A. S., A. C.R., A. C.A. şi pe intimatul A. N. A., având ca obiect ordin de protecţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu se prezintă petenta personal  asistată  de av. Szasz Izolda în substituirea av. Maior Ioan, cu delegaţie de substituire,  pentru intimatul lipsă se prezintă av. Manea Sorina.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care :

Reprezentanta Parchetului, reprezentanta petentei şi reprezentanta intimatului precizează că nu mai au cereri de formulat în cauză sau alte probe de propus.

Instanţa constatând suficient  probatoriul administrat în cauză, închide procedura probatorie si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul  reclamantei av. Szasz Izolda având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, evacuarea agresorului din imobilul situat in mun. Sighişoara, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 26, ap. 6, jud. Mureş; Obligarea agresorului la păstrarea unei distante minime determinate fata de reclamanţi, fata de locuinţa, locul de munca al reclamantei A. S., Şcoala Frecventata De Reclamanţii A. Claudiu – Andrei Si A. C.R.; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod cu reclamanţii; solicită sa-i  fie recomandat  agresorului efectuarea unui tratament, ori a unei forme de îngrijire.Reprezentanta Parchetului având cuvântul solicită admiterea cererii de emitere a ordinului de protecţie  formulată de reclamantă  apreciind că pe baza probelor administrate în cauză şi inclusiv a relaţiilor existente la dosar instanţa  trebui să dispună emiterea unui nou ordin de protecţie.

Av. Manea Sorina  reprezentanta intimatului având cuvântul  arată că faţă de acesta a mai fost luată măsura de protecţie şi lasă la aprecierea instanţei.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.1985/308/2015, la data 10.09.2015, reclamaţi A. S., A. C.R., A. C.A. au chemat în judecată  pe pârâtul A. N. A., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună emiterea unui ordin de protecţie prin care să se dispună  următoarele masuri,  obligaţii sau interdicţii: evacuarea agresorului din imobilul situat in mun. Sighişoara, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 26, ap. 6, jud. Mureş; obligarea agresorului la păstrarea unei distante minime determinate fata de reclamanţi, fata de locuinţa, locul de munca al reclamantei A. S., şcoala frecventata de reclamanţii A. CLAUDIU – ANDREI si A. C.R.; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod cu reclamanţii; efectuarea de către pârât a  unui tratament, ori a unei forme de îngrijire, in special in scopul dezintoxicării, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea acţiunii  s-a susţinut că reclamanta  A. S. a fost căsătorită  cu agresorul in perioada 07.10.1989 – 19.05.2004, data la care aceasta a divorţat de agresor.

Reclamanta A. S. are un venit de  are un venit de 1.000 lei/luna, iar paratul are un venit de 2.000 lei/luna.

Reclamantul A. CLAUDIU – ANDREI este absolvent al Colegiului Mircea Eliade din Sighişoara, iar reclamanta A. C.R. este studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie din Târgu Mureş.

Ulterior divorţului  fo?tii so?i, împreuna cu fiii lor, au convie?uit in acela?i imobil, apartament cu doua camere. In toata aceasta perioada agresorul a fost foarte violent si a provocat scandaluri pe fondul consumului excesiv de alcool, agresând atât fizic cat si psihic reclaman?ii si distrugând bunurile din casa.

Politia municipiului Sighişoara a fost sesizata de multe ori,  deoarece atât mama copiilor cat si aceştia au fost agresaţi si au fost nevoiţi sa se refugieze la vecini pentru a se adăposti.

Reclamantul A. CLAUDIU – ANDREI, a fost agresat fizic si psihic, acesta este deosebit de afectat de comportamentul violent al tatălui si in acest sens a fost sesizata si autoritatea pentru protecţia copilului.

Politia municipiului Sighişoara  i-a aplicat agresorului mai multe amenzi, acesta nu le-a achitat, astfel ca s-a ajuns in situaţia ca reclamanta sa nu poată achita nici impozitul pe imobil, deoarece acesta fiind pe numele reclamantei si a agresorului, figurează cu datorii la bugetul local.

In data de 15.02.2015 paratul i-a agresat pe reclamanţii A. S. si A. CLAUDIU – ANDREI, a fost sesizata Politia mun. Sighişoara, la fata locului s-a deplasat agentul de politie DRAGAN RADU care a aplicat o sanc?iune contraven?ionala constând in amenda in valoare de 500 lei, conform procesului verbal seria PF, nr. 0399966/15.02.2015.

Via?a si integritatea corporala  a reclaman?ilor sunt puse in pericol datorita comportamentului agresorului, fiind îndeplinite condi?iile prevăzute de  art. 26, alin.1, lit. a, d, f, alin.3, art. 27 si următoarele din Legea nr. 25/2012 pentru emiterea unui ordin de protec?ie.

La data de 13.03.2015 Judecătoria Sighişoara a emis sentinţa nr.340/C/2015 prin care a dispus emiterea ordinului de protecţie în ce-l priveşte pe pârât, prin care s-a dispus evacuarea temporară a pârâtului din imobilul situat în mun. Sighişoara, str. Mitropolit Andrei Şaguna, nr.26, ap.6, jud. Mureş; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime de 100 de metri  faţă de reclamanţi, faţă de locuinţă, locul de muncă al reclamantei Alămăşan S., şcoala frecventată de reclamanţii A. Claudiu – Andrei şi A. C.R.; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu reclamanţii; obligarea pârâtului de a efectua un tratament ori o formă de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Reclamanţii au mai arătat că pârâtul, cu toate acestea, a continuat să adreseze ameninţări la adresa lor, în special prin intermediul s.m.s - urilor şi nu a urmat nici un tratament sau formă de îngrijire din cele dispuse prin sentinţă.

La cererea formulată reclamanţii  au  anexat în copie: procesul verbal seria PF nr.0399966/15.02.2015, înştiinţarea de plată, titlul executoriu nr.99394/09.10.2014 ( f.5-6) şi sentinţa civilă nr. 340/2015 a acestei instanţe.

Pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu  a propus probe. Acestuia i-a fost asigurată apărarea din oficiu.

Din probele aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine şi constată următoarele:

Reclamanta A. S.  şi pârâtul A. N. A. au fost  căsătoriţi din 1989 până în anul 2004, când au divorţat . Din căsătorie au rezultat cei doi copii A. C.R. şi A. C.A..

După desfacerea căsătoriei, părţile au continuat să locuiască în acelaşi imobil situate în Sighişoara, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr.26 , ap.6.

Prin sentinţa civilă nr.340/C/13.03.2015 a acestei instanţe s-a dispus emiterea ordinului de protecţie privind pe pârât, stabilind pe o perioadă de 6 luni următoarele măsuri, evacuarea temporară evacuarea temporară a  pârâtului din imobilul situat în Sighişoara, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 26, apt. 6; obligarea pârâtului să păstreze o distanţă minimă de 100 m  faţă de reclamanţi, faţă de locuinţă, locul de muncă al reclamantei A. S., unităţile de învăţământ frecventate de reclamanţii  A. C.A. şi A. C.R.; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamanţii;  obligarea pârâtului de a efectua un tratament ori a unei forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Cu toate acestea pârâtul a continuat să-i ameninţe pe reclamanţi prin intermediul S.M.S.-urilor ( filele 17-19 din dosar) şi nu a urmat nici un tratament sau formă de îngrijire dispusă de instanţă.

Prin urmare, instanţa apreciază că şi-n prezent viaţa şi integritatea corporală a reclamanţilor sunt puse în pericol de pârât.

Conform art. 3 alin. 1 din Legea 217/2003  violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

 ART. 4 din acelaşi act normativ prevede că  violenţa verbală  constă în  adresarea unui  limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare, iar  violenţa fizică  în  vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar.

Prin comportamentul său agresiv, pârâtul în înţelesul Legii nr. 217/2003, creează o stare de pericol pentru reclamanţi.

Art. 23 din Legea nr. 217/2003 instituie posibilitatea victimelor  actelor de violenţă din partea unui membru de familie, de a solicita instanţei, în scopul înlăturării stării de pericol să emită un ordin de protecţie prin care să dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe măsuri – obligaţii sau interdicţii, măsuri ce trebuie adaptate în funcţie de situaţia corectă a cauzei

Având în vedere forma violenţei, modalitatea în care pârâtul se comportă, instanţa, în temeiul art. 23 alin. 1 lit. a,d,f,alin.3 din Legea nr. 217/2003, coroborate cu disp. art. 24 alin.1 şi art. 31 din acelaşi act normativ, va admite cererea  reclamanţilor  şi, în consecinţă va dispune emiterea ordinului de protecţie în ce îl priveşte pe pârâtul  A. N. A.,  stabilind pe o perioadă de 6 luni de la data prezentei, următoarele măsuri: evacuarea temporară a  pârâtului din imobilul situat în Sighişoara, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 26, apt. 6; obligarea pârâtului să păstreze o distanţă minimă de 100 m  faţă de reclamanţi, faţă de locuinţă, locul de muncă al reclamantei A. S., unităţile de învăţământ frecventate de reclamanţii  A. C.A. şi A. C.R. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamanţii; obligarea pârâtului de a efectua un tratament ori a unei forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Fiind în culpă procesuală, pârâtul  va fi obligat conform art. 453 Cpc la 300 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi.

Va obligă pârâtul la 390 lei cheltuieli judiciare către stat, constând în onorariu avocat din oficiu, care se vor avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei către Baroul Mureş.

Va dispune comunicarea de îndată a prezentului ordin Poliţiei Municipiului Sighişoara.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Admite cererea formulată de reclamanţii A. S., A. C.R., A. C.A. în contradictoriu cu pârâtul A. N. A.  şi, în consecinţă:

Dispune emiterea ordinului de protecţie în ce îl priveşte pe pârâtul  A. N. A.,  fiul lui N. şi Maria,  născut  la 08.02.1967 în , jud. Sibiu, domiciliat în jud. Mureş, stabilind pe o perioadă de 6 luni de la data prezentei, următoarele măsuri:

- evacuarea temporară a  pârâtului din imobilul situat în ;

- obligarea pârâtului să păstreze o distanţă minimă de 100 m  faţă de reclamanţi, faţă de locuinţă, locul de muncă al reclamantei A. S., unităţile de învăţământ frecventate de reclamanţii  A. C.A. şi A. C.R.;

- interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamanţii;

- obligarea pârâtului de a efectua un tratament ori a unei forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Obligă pârâtul la 300 lei cheltuieli de judecată către reclamanta A. S..

Obligă pârâtul la 390 lei cheltuieli judiciare către stat, constând în onorariu avocat din oficiu, care se vor avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei către Baroul Mureş.

Dispune comunicarea de îndată a prezentului ordin Poliţiei Municipiului Sighişoara

Executorie.

Cu drept de recurs în termen de 3 zile de la pronunţare.

Dată în Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 16.09.2015.

PREŞEDINTE

AENOAEI VASILE

GREFIER

Casianov Nicoleta