Somaţie de plată

Sentinţă civilă 315 din 30.05.2012


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Agnita la data de 07.05.2012 sub număr dosar 381/174/2012, creditoarea S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A.. CABINET DE AVOCAT, cu sediul profesional Constanţa, str. Grozeşti, nr. 82-84, jud. Constanţa, a solicitat  în contradictoriu cu debitorul .., cu domiciliul în com. .. nr. 14, jud. Sibiu, emiterea ordonanţei cuprinzând somaţia de plată – urmând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună somarea debitorului la plata următoarelor sume:

- 725,74 lei – reprezentând preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate debitorului în baza contractului încheiat în acest sens;

- 1973,83 lei – reprezentând penalităţi convenţionale în cuantum de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat de 725,74 lei pentru perioada cuprinsă între scadenţa fiecărei facturi anexate şi data de 30.04.2012;

- contravaloarea penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente debitului principal în cuantum de 725,74 lei curse în continuare, respectiv pentru perioada cuprinsă între 01.05.2012 şi data îndeplinirii obligaţiei de plată;

- 999,30 lei – reprezentând „taxă pentru rezilierea contractului înainte de termen;

- 101,3 lei – reprezentând cheltuieli de judecată aferente prezentei cauze, constând în 39 lei taxă de timbru, 0,3 lei timbru judiciar, 62 lei onorariu avocat.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că serviciile de telefonie mobilă prestate debitorului au avut la bază Contractul pentru serviciile … prestate de ..... încheiat la data de 27.07.2010. În temeiul contractului indicat a prestat creditoarea servicii de telefonie mobilă, în contul cărora a emis facturile anexate cererii, în valoare totală de 725,74 lei – sumă rămasă neachitată până în prezent, deşi scadenţa stabilită convenţional de părţi prin contractul încheiat şi reluată pe fiacre factură, a fost depăşită, iar preţul serviciilor însuşit.

Au mai fost invocate prevederile art. 6.1, 16, 9.2 din convenţia părţilor privind penalităţile, consecinţele nerespectării duratei contractului, condiţiile de reziliere a convenţiei şi a taxei de reziliere.

În drept, au fost invocate prev. O.G. nr. 5/2001 modific., O.G. nr. 9/2000, art. 969, art. 1066 C.civ., art. 379, art. 274 C.pr.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu timbru judiciar în cuantum de 39 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

Ataşat cererii au fost înaintate la dosar: împuternicire avocaţială (f.7), calculul penalităţilor în cont – .. (f.8), fişa personală (f.9), anexa la contractul seria POS nr. 12398951/27.07.2010 (f.10-12), contractul seria POS nr. 12398951/27.07.2010 (f.13-13), condiţiile generale ale contractului (f.16-19), acordul clientului (f.20), facturile VDF 72469775/06.10.2010 (f.21), VDF 74108588/06.11.2010 (f.22), VDF 75855449/06.12.2010 (f.23), VDF 77497819/06.01.2011 (f.24) emise pe numele debitorului … adresa pentru conciliere directă (f.25) şi confirmarea de primire a acesteia (f.26).

Debitorul nu a depus la dosar întâmpinare, şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a-şi exprima poziţia cu privire la cererea creditoarei.

La solicitarea instanţei de a depune la dosar contractul în care apare menţionat numele debitorului … creditoarea a înaintat în xerocopie, pentru termenul de judecată din data de 30.05.2012, cartea de identitate privind pe numitul … şi contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă nr. 784/11.04.2007 încheiat între Primăria …. şi cu debitorul .. (f.31-40).

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, creditoarea …. a solicitat emiterea ordonanţei cuprinzând somaţia de plată – urmând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună somarea debitorului .., cu domiciliul în …., nr. 14, jud. Sibiu, la plata următoarelor sume: 725,74 lei – reprezentând preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate debitorului în baza contractului încheiat în acest sens; 1973,83 lei – reprezentând penalităţi convenţionale în cuantum de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat de 725,74 lei pentru perioada cuprinsă între scadenţa fiecărei facturi anexate şi data de 30.04.2012; contravaloarea penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente debitului principal în cuantum de 725,74 lei curse în continuare, respectiv pentru perioada cuprinsă între 01.05.2012 şi data îndeplinirii obligaţiei de plată; 999,30 lei – reprezentând „taxă pentru rezilierea contractului înainte de termen; 101,3 lei – reprezentând cheltuieli de judecată aferente prezentei cauze, constând în 39 lei taxă de timbru, 0,3 lei timbru judiciar, 62 lei onorariu avocat.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar, în xerocopie, anexa la contractul seria POS nr. 12398951/27.07.2010 (f.10-12) şi contractul seria POS nr. 12398951/27.07.2010 (f.13-13), condiţiile generale ale contractului (f.16-19), acordul clientului (f.20), facturile VDF 72469775/06.10.2010 (f.21), VDF 74108588/06.11.2010 (f.22), VDF 75855449/06.12.2010 (f.23), VDF 77497819/06.01.2011 (f.24) emise pe numele debitorului Negru Marius.

Din analiza acestor înscrisuri, instanţa constată că, deşi apar ca fiind semnate de către debitorul Negru Marius, nici în cuprinsul contractului seria POS nr. 12398951/27.07.2010, şi nici în cuprinsul anexei la contractul seria POS nr. 12398951/27.07.2010, nu este redactat la rubrica „date identificare utilizator” numele debitorului, şi nici codul numeric personal al acestuia.

Deşi instanţa a solicitat creditoarei să depună la dosar contractul pentru serviciile Vodafone prestate de …. în care să fie menţionat, în rubrică corespunzătoare, numele debitorului …, aceasta a înţeles să înainteze la dosar xerocopia cărţii de identitate a numitului … şi contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă nr. 784/11.04.2007 încheiat între Primăria …cu numitul ….

În consecinţă, creditoarea nu a depus la dosar înscrisul doveditor (convenţia) din care să rezulte cu certitudine identitatea părţii cocontractante cu care a încheiat acest contract invocat în susţinerea cererii.

Mai mult, în contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă nr. 784/11.04.2007 încheiat între Primăria … cu debitorul … (f.31-40), sunt menţionate ca fiind membrii ai familiei titularului contractului, care locuiesc la aceeaşi adresă, două persoane cu numele …. Una dintre aceste persoane cu numele …, are CNP …, iar în xerocopia cărţii de identitate a numitului .. înaintate la dosar, apare … Nici în contractul pentru serviciile Vodafone prestate de ... seria POS nr. 12398951/27.07.2010, şi nici în cuprinsul anexei la contractul seria POS nr. 12398951/27.07.2010, nu s-a menţionat de către creditoare, nici numele debitorului, nici CNP, pentru a se putea identifica şi stabili cu certitudine cine anume este debitorul cu care s-a încheiat, în fapt, convenţia de prestări servicii,

Verificarea şi stabilirea cu certitudine a debitorului care s-a aflat în relaţii comerciale cu creditoarea nu se poate face pe calea procedurii de somaţiei de plată  care este reglementată în cuprinsul O.G. nr. 5/2001, deoarece presupune o cercetare a fondului. În consecinţă, văzând specificul procedurii sumare şi graţioase, reglementate de O.G. nr. 5/2001, care este incompatibilă cu administrarea unui probatoriu complex, şi în considerarea faptului că nu este stabilită cu certitudine identitatea debitorului, instanţa urmează să respingă  cererea.

În atari condiţii şi sub acest aspect caracterul cert al creanţei, aşa cum cer dispoziţiile art.379 al.3 din Codul de procedură civilă, nu este îndeplinit, fiind necesară o cercetare a fondului litigiului, pentru a stabili identitatea debitorului, cercetare care nu se poate realiza pe calea procedurii ordonanţei de plată, astfel cum s-a menţionat mai sus.

Faţă de cele ce preced, instanţa va respinge cererea creditoarei.

Domenii speta