Desfacere căsătorie fără minori

Sentinţă civilă 2 MF/29.01.2015 din 29.01.2015


Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrata sub nr. X, la data de 17.03.2014, reclamantul P.F.C. a solicitat desfacerea căsătoriei încheiate la  07.01.2006, cu pârâta P.D.I., din culpa exclusivă a acesteia. În subsidiar solicită  în condiţiile  în care  pârâta este de acord solicită desfacerea căsătoriei  prin acordul părţilor şi partajarea  bunurilor şi a datoriilor comune. Cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că încă de la începutul căsătoriei, pârâta a manifestat  un total dezinteres faţă de viaţa în comun şi o atitudine destul de rece faţă de el.

A mai arătat că întrucât el este marinar pe un vas în Olanda şi lipseşte circa 4 săptămâni la fiecare  două luni, la întoarcerea din voiaj, pârâta era aproape  în permanenţă însoţită de unul din fraţii săi, cu care îl aştepta la domiciliul său şi care rămânea cu ei sub diferite pretexte.

Prin sentinţa civilă 48/19.06.2014 pronunţată în dosar nr. 234/274/2014 de Judecătoria Orşova s-a dispus disjungerea capătului de cerere având ca obiect partaj bunuri comune, urmând a se forma un nou dosar.

Cauza a fost înregistrată sub nr.506/274/2014 din data de 20.06.2014.

La termenul  din 04.09.2014 s-a luat declaraţie reclamantului (fila 19).

Sub aspectul probatoriului instanţa a încuviinţat  pentru reclamant la termenul din 04.09.2014  proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei  şi proba testimonială.

În cauză au fost audiaţi martorii B.C. (fila 32) şi S.D. (fila 33).

La termenul din 23.10.2014 apărătorul reclamantului a depus un set de înscrisuri (filele 34-45).

În cauză a fost încuviinţată proba cu expertiză la termenul din 13.11.2014, raport de expertiză ce a fost depus la dosar la data de 06.01.2015 (filele 59-81).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 48/19.06.2014 pronunţată în dosar nr. 234/274/2014 de Judecătoria Orşova, a fost admisă acţiunea de divorţ formulată de reclamantul P.F.C., în contradictoriu cu pârâta P.D.I., s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la 07.01.2006 şi înregistrată sub nr. 3 şi revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei respectiv „P.”.

Prin încheierea  de admitere în principiul pronunţată la 23.10.2014, instanţa a admis în parte şi în principiu acţiunea formulata de reclamantul P.F.C. în contradictoriu cu pârâta P.D.I..

S-a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, cu o contribuţie de 1/2 fiecare, următoarele bunuri: un apartament situat în mu. X,  compus din trei camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 58,03 mp întabulat în Cf fila nr. 2086/6/B a localităţii X, fără nr. top. Împreună cu dreptul de coproprietate forţată asupra tuturor părţilor din imobil aflat în folosinţa comună a proprietarilor imobilului şi terenul aferent  locuinţei în suprafaţă de 24 mp;  un teren situat în intravilanul comunei X, jud. X, în suprafaţă de 701 mp, lotul nr. 2, cu nr. cadastral 50067, având categoria de folosinţă curţi-construcţii, ce provine din dezmembrarea terenului în suprafaţă totală de 4.467 mp intabulat în CF fila nr. 50063 X, cu nr. cadastral 696; precum şi o datorie comună în cuantum de 70.000 euro faţă de numitul D.K.J., urmând ca fiecare dintre aceştia să suporte debitul, ce reprezintă pasivul comunităţii de bunuri,  în cotă de 1/2.

Pentru identificarea bunurilor, evaluarea şi formarea variantelor de lotizare s-a dispus  efectuarea unei expertize specialitatea construcţii civile bunuri mobile.

Potrivit raportului de expertiză specialitatea construcţii civile bunuri mobile întocmit de către expert I.C. (filele 59-81), raport necontestat de părţi, au fost  identificate şi evaluate imobilele.

Astfel valoarea apartamentului situat în X. a fost stabilită la 92.000 lei, iar valoarea terenului intravilan amplasat în com. X la 45.000 lei. Cu această ocazie expertul a propus trei variante de lotizare.

Potrivit art. 987 Cod procedură civilă “La formarea si atribuirea loturilor, instanţa va tine seama, după caz, şi de acordul parţilor, mărimea cotei-parţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul si ocupaţia parţilor, faptul ca unii dintre coproprietari, înainte de a se cere imparţiala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.”

Potrivit art. 676 alin. 1 Cod civil „Partajul bunurilor comune se face în natură, proporţional cu cota parte a fiecărui proprietar.

Conform alin. 2 „Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partaja în natură, partajul se va face în unul din următoarele moduri:a )atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui ori a mai multor coproprietari, la cererea a acestora; b)vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari, ori în caz de neînţelegere, la licitaţie publică, în condiţiile legii şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cu cota parte a fiecăruia dintre ei.,,

Conform art. 686 Cod civil aceste prevederi sunt aplicabile şi bunurilor aflate în codevălmăşie.

În raport de probele administrate în cauză, respectiv înscrisurile, declaraţiile martorului B.C.A. din care reiese că apartamentul şi terenul ce fac obiectul cauzei se află în posesia reclamantului şi concluziile reţinute de expert în cuprinsul raportului de expertiză, având în vedere şi poziţia procesuală a părţilor, în sensul că reclamantul a agreat varianta I propusă de expert manifestându-şi disponibilitatea de a prelua întreaga datorie comună, iar pârâta nu a fost prezentă la nici un termen de judecată, instanţa va admite în fond acţiunea formulata de reclamantul P.F.C. în contradictoriu cu pârâta P.D.I..

Drept urmare va omologa raportul de expertiză întocmit de expert tehnic I.C.V. specialitatea construcţii, industriale şi agricole.

Va dispune ieşirea din indiviziune  a părţilor şi atribuie  bunurile după cum urmează: 

Va atribui reclamantului P.F.C. următoarele bunuri: un apartament situat în mun. X, întabulat în fila CF nr. 2086/6/B X., fără nr. top împreună cu dreptul de coproprietate forţată asupra tuturor părţilor din imobil aflat în folosinţa comună a proprietarilor imobilului şi terenul aferent locuinţei în suprafaţă de 24 mp  şi un teren intravilan situat în com. X, jud. Mehedinţi, în suprafaţă de 701, lotul nr. 2, cu nr. cadastral 50067 având categoria de folosinţă curţi-construcţii, ce provine din dezmembrarea terenului în suprafaţă totală de 4.467 mp întabulat în CF fila nr. 50063 X, cu nr. cadastral 696.

Reclamantul P.F.C. va  prelua datoria comună avută de părţi faţă de numitul  D.K.J. contractată în baza contractului de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr.1438/12.06.2009, cuantum de 70.000 de euro.

Faţă de valoarea bunurilor şi a datoriei comune care au fost atribuite reclamantului, în raport de cota de contribuţie a soţilor reţinută în încheierea de admitere în principiu, respectiv 1/2 pentru fiecare, instanţa va obligă pârâta P.D.I. să plătească acestuia sultă în cuantum de 87.950 lei,  sumă ce a fost calculată avându-se în vedere cursul de schimb euro de la data pronunţării, respectiv 1 euro= 4,47 lei.

Faţă de soluţia dispusă,  în raport de cheltuielile efectuate de părţi, potrivit dispoziţiilor art. 451 coroborat cu art. 453 alin. 2 Cod procedură civilă,constatând că pârâta nu a efectuat cheltuieli de judecată  instanţa o  va obliga pe aceasta, în favoarea reclamantului, la plata sumei de  1.250 lei,  cu titlul cheltuieli de judecată.

Văzând şi dispoziţiile art.. 424 Cod proc. civilă, art. 986 Cod proc.civilă,

Domenii speta