Revocare suspendare executare pedeapsa

Sentinţă penală 146 din 29.03.2016


Dosar nr.XXXXX/193/2015 revocarea suspendării condiţionate

a executării pedepsei

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI – JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

PREŞEDINTE –

GREFIER –

MINISTERUL PUBLIC prin

PROCUROR :

SENTINŢA PENALĂ NR. XXX

 Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale având ca obiect cererea de revocare suspendare condiţionată a executării pedepsei, cerere formulată de petentul- parte civilă J. C., condamnat fiind  F. A..

 Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx, cuvântul părţilor fiind consemnat în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când, din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de astăzi,  xx.xx.xxxx, când

J U D E C A T A

Asupra cererii  penale de faţă;

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de xx.xx.xxxx şi care a fost înregistrată sub nr.XXXXX/193/2015, petentul J. C. a solicitat revocarea suspendării executării pedepsei de un an închisoare aplicată numitului F. A.  motivat de faptul că acesta refuză să execute obligaţiile civile stabilite în  sarcina printr-o sentinţă definitivă.

În susţinerea cererii petentul a arătat că prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr.XXXX/193/2012*, inculpatul F. A. a fost condamnat la  pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea unei infracţiuni de favorizarea infractorului prevăzută şi pedepsită de art.264 alin.1 din vechiul Cod penal. În baza art.81 şi art.82 din Codul penal/1969 s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei stabilită pe o durată de 3 ani ce constituie termen de încercare.

Prin aceeaşi hotărâre instanţa a obligat inculpatul, în solidar cu alţi 7 inculpaţi,  să plătească părţii civile  J. C. suma de 35.900 euro cu titlu de diferenţă sumă sustrasă şi suma de 25.000 lei daune morale.

Deşi de la data rămânerii definitive a hotărârii a trecut aproape un an iar de la data comiterii faptei au trecut peste trei ani, condamnatul nu a plătit nimic din cuantumul daunelor datorate. Partea civilă a încercat executarea silită a condamnatului însă demersurile sale nu au avut nici un rezultat.

Se arată de către petent că intimatul este sănătos, apt de muncă, realizează venituri fiind patronul restaurantului X din mun. Botoşani. Deşi obţine venituri consistente din afacerea pe care o administrează şi este deţinător al unor autoturisme scumpe, numitul F. A. a refuzat să-şi onoreze obligaţia de despăgubire a părţii civile, în acest timp nefiind achitată nicio sumă de bani.

În dovedirea cererii petentul a depus la dosar copia hotărârii de condamnare a intimatului, copia deciziei pronunţată de Curtea de Apel Suceava, copii ale actelor de executare emise în procedura executării silite, extrase din ziarele locale ce fac referire la situaţia condamnatului F..

Investită cu soluţionarea dosarului, instanţa a dispus citarea petentului şi a intimatului.- condamnat şi ataşarea dosarului de fond.  Întrucât dosarul de fond s-a aflat la Curtea de Apel Suceava pentru soluţionarea unor căi de atac extraordinare promovate de unele din părţi, nu a fost posibilă ataşarea acestuia.

 În cursul judecăţii petentul a fost asistat de avocat ales.

Condamnatul F. A. s-a prezentat la proces  unde a fost asistat de avocat ales P. R.. Intimatul a depus la dosar înscrisuri privind situaţia sa familială şi materială (acte medicale, acte privind societatea X Impex S.R.L. X, acte de executare silită emise la solicitarea mai multor creditori, declaraţie de venituri, decizie de impunere) şi a solicitat audierea martorului B. C., prieten al condamnatului.

În cursul judecăţii instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la locuinţa intimatului din comuna X, judeţul Botoşani şi a solicitat relaţii de  la organele fiscale cu privire la veniturile realizate de intimat şi bunurile deţinute de acesta.

 La ultimul termen de judecată F. A. a predat petentului – parte civilă suma de 1000 lei reprezentând parte din despăgubirile datorate acestuia.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. XXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani  s-a dispus, în baza art.11 pct. 2 lit. a  Cod procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achitarea inculpatului F. A.  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193  din Codul penal din 1969.

În baza art. 264 alin. 1 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului F. A.  la pedeapsa de 1 (an) închisoare cu executare în regim de detenţie.

Prin aceeaşi sentinţă s-a făcut aplicarea art. 71 din Codul penal din 1969  raportat la art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969.

În baza art. 88  din Codul penal anterior s-a dedus din pedeapsa aplicată intimatului perioada reţinerii din data de xx.xx.xxxx.

Totodată, s-a admis în parte acţiunea civilă alăturată procesului penal formulată de partea civilă J. C. şi s-a dispus obligarea, în solidar, a inculpaţilor  H. D. M., H. C., M. A., C. P. E., A. M., R. F., H. S. şi F. A. la plata sumei de 35.900 euro cu titlu de diferenţă sumă sustrasă şi a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale.  Instanţa a respins cererea formulată de partea civilă J. C. având ca obiect acordarea sumei 6.500 euro cu titlu de prejudiciu material reprezentând contravaloare servicii de pază, cheltuieli de transport unitate medicală şi cheltuieli medicale.

Numiţii H. D. M., H. C., M. A., C. P. E., A. M. şi R. F. au fost obligaţi, să achite, în solidar,  părţii civile Spitalul de Urgenţa „Mavromati” Botoşani suma de 42,65 lei cu titlu de servicii medicale, părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi suma de 224,04 lei cu titlu de servicii medicale şi părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani suma de 940,40 lei, cu titlu de servicii medicale.

Sentinţa judecătoriei a fost atacată cu apel de către inculpaţi, apeluri ce au fost admise de Curtea de Apel Suceava prin decizia nr.XXX/xx.xx.xxxx. Prin această decizie s-a dispus, în rejudecare, înlăturarea dispoziţiei de executare a pedepsei de un an închisoare aplicată numitului F. A. în regim de detenţie, iar în baza art.81 din vechiul Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată acestuia pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de încercare. Totodată, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 din  vechiul Cod penal privind consecinţele nerespectării termenului de încercare.

. Acţiunea civilă promovată de numitul J. C. a fost admisă în parte în sensul că numiţii H. D. M., H. C., M. A., A. M., R. F., H. S. şi F. A. au fost obligaţi să-i achite, în solidar, suma de 35.900 euro reprezentând diferenţă sustrasă şi suma de 25.000 lei cu titlu de daune morale. În ce priveşte despăgubirile pretinse de cele trei unităţi medicale menţionate anterior, au fost admise în acelaşi cuantum doar că s-a dispus obligarea la plata acestora a numiţilor H. D. M., H. C., M. A., A. M., R. F. şi nu a tuturor inculpaţilor, aşa cum se hotărâse iniţial.

Prin decizia Curţii de Apel Suceava au fost modificate şi pedepsele stabilite iniţial pentru ceilalţi 6 coinculpaţi din acelaşi dosar, aplicându-se pedepse de câte 5 ani închisoare cu executare în detenţie numiţilor H. D. şi M. A., 4 ani închisoare cu executare inculpatului H. C., 2 ani 6 luni şi 10 zile închisoare inculpatului R. (fostă B.) F., 2 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei inculpatului C. P. E. şi 2 ani închisoare cu suspendarea executării inculpatului A. M..

În fapt s-a reţinut că la data de xx.xx.xxxx, orele 13:00, numiţii H. D. M., H. C. şi M. A., ajutaţi de  inculpaţii  A. M., D. F., C. P. E. şi R. F.,  au  deposedat prin acte de violenţă pe numitul  J. C. de suma de  37.000 euro, în timp ce  se aflau în parcarea  amenajată pe str. X din mun. Botoşani.

În ce priveşte pe numita H. S., s-a reţinut că ulterior săvârşirii infracţiunii de tâlhărie, a cărei parte vătămată a fost J. C., fără o înţelegere prealabilă, a tăinuit suma de bani sustrasă de la partea vătămată, a exercitat presiuni asupra părţii vătămate J. C., promiţându-i sume de bani pentru ca acesta să declare altă situaţie de fapt decât cea reală, în legătură cu infracţiunea a cărei victimă a fost; a determinat prin intermediul inculpatului A. M., pe D. F. să nu se prezinte în faţa organelor de poliţie pentru a da declaraţii, toate în scopul asigurării sustragerii de la răspundere penală a autorilor infracţiunii de tâlhărie.

În sarcina intimatului F. A. s-a reţinut că, fără o înţelegere prealabilă cu participanţii la tâlhărie, împreună cu fiica sa, H. S., a încercat să determine partea vătămată J. C., să nu dea declaraţii la organele de cercetare penală sau să dea declaraţii neadevărate, pentru ca participanţii la tâlhărie să nu fie traşi la răspundere penală, promiţând recuperarea sumei de bani sustrase sau gajarea unor bunuri ale inculpatului F. A., arătând că publicitatea din jurul acestei tâlhării le periclitează poziţia socială.

F. A. a aflat de comiterea infracţiunii de tâlhărie de la inculpatul H. D. Mihai în ziua de xx.xx.xxxx, la aproximativ jumătate de oră de la comiterea faptei, fiind sunat de martorul R. I., imediat primul luând legătura telefonic cu fiica sa, inculpata H. S.. Ulterior, F. A. s-a întâlnit în repetate rânduri cu martorul R. I., apropiat al părţii vătămate, cu martorii M. A. şi M. M., cu alte persoane, „valutişti” din Piaţa Centrală din mun. Botoşani, precum şi cu martorul F. D., o rudă mai îndepărtată şi apropiat al său, om de casă al familiei F., pentru a determina partea vătămată J. C. şi martorii să dea declaraţii neadevărate.

Referitor la despăgubirile civile acordate de instanţa de judecată părţii civile J. C., se constată că nu au fost achitate până la acest moment, niciunul din cei şapte condamnaţi ce au fost obligaţi la daune neachitând vreo sumă de bani.  Cu privire la intimatul F. A., se reţine că acesta a plătit suma de 1000 lei în cursul judecăţii prezentei cauze, sumă predată în faţa instanţei de judecată.

Demersurile făcute de partea civilă J. C. pentru a proceda la punerea în executare a sentinţei nu au avut nici un rezultat, executorul judecătoresc constatând că intimatul F. nu are bunuri care să poată fi valorificate. În aceste condiţii,  partea civilă s-a adresat instanţei de judecată cu prezenta cerere.

Potrivit art.84 din vechiul Cod penal, dacă până la expirarea termenului de încercare cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, obligaţiile civile stabilite de instanţă printr-o sentinţă definitivă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei dispunând executarea în întregime a pedepsei afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii.

Cererea părţii civile J. C. se întemeiază pe vechile dispoziţii din Codul penal, dispoziţii care se aplică şi după intrarea în vigoare a noului Cod penal, respectiv după 1 februarie 2014. În acest sens dispune art.15 alin.2 din Legea 187/2012 conform căruia regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul revocării sau anularii acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

Analizând pe fond cererea petentului, prin prisma dispoziţiilor legale care reglementează instituţia de drept penal a revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei, cererea de revocare de faţă este nefondată întrucât, în cauza ce formează obiectul prezentei examinări, nu sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute de lege pentru a putea opera revocarea suspendării condiţionate.

Potrivit dispoziţiilor art. 84 Cod penal,  revocarea suspendării executării pedepsei are caracter obligatoriu, iar dispunerea ei este subordonată unor cerinţe legale respectiv neîndeplinirea de către condamnat a obligaţiilor civile (restituirea unui lucru, plata unei despăgubiri)iar această neîndeplinire să se datoreze relei-credinţe a condamnatului.

Din probatoriul dosarului rezultă că intimatul F. A. nu şi-a executat obligaţia de despăgubire a părţii civile decât în mică măsură (achitând o sumă infimă în raport de valoarea totală a prejudiciului reţinut prin sentinţă), însă această omisiune nu se datorează relei credinţe a condamnatului.  Din examinarea înscrisurilor aflate la dosar şi a declaraţiei martorului B. C. se reţine de către instanţă că veniturile obţinute de condamnatul F. A., în contextul în care acesta prezintă probleme de sănătate ce implică o serie de cheltuieli, nu permit executarea integrală a obligaţiei de despăgubire la care a fost obligat condamnatul în intervalul de circa un an scurs de la data rămânerii definitive a sentinţei şi până la data promovării cererii de faţă.

F. A. nu figurează în evidenţele organelor fiscale ale mun. Botoşani ca având bunuri imobile fiind doar proprietar al unui mijloc de transport dobândit în anul 2003.  Acesta este angajat la S.C. X Impex S.R.L. X, judeţul Botoşani, cu un salariu net lunar de 426 lei, având instituite nu mai puţin de 6 popriri pe salariu. Este adevărat că intimatul a avut calitatea de administrator al aceleiaşi societăţi însă mandatul său de administrator a fost revocat din noiembrie 2013 când administrarea firmei a fost preluată de F. L..

Potrivit anchetei sociale întocmită de Primăria comunei X, judeţul Botoşani – pe raza căreia îşi are domiciliul condamnatul - F. A. locuieşte în clădirea în care se află şi restaurantul X X, aparţinând S.C. X Impex S.R.L. X, într-o cameră, în condiţii bune. Ocazional condamnatul locuieşte la sora sa, S. A.. Pe raza comunei X intimatul deţine un teren în suprafaţă de 700 m.p., dobândit prin vânzare cumpărare, imobil asupra căruia s-a instituit sechestru.

Petentul - parte civilă J. C. a invocat în susţinerea cererii sale o situaţie financiară a condamnatului foarte bună, reflectată şi de faptul că acesta este văzut prin oraş conducând vehicule scumpe. A mai susţinut petentul că intimatul derulează afaceri şi în judeţele vecine care sunt producătoare de venituri importante şi care i-ar permite acestuia să-şi onoreze obligaţia de despăgubire a sa. Afirmaţiile petentului sunt contrazise de înscrisurile dosarului din care rezultă, aşa cum s-a menţionat, că situaţia materială a numitului F. A. nu este atât de înfloritoare şi nu permite plata în decursul a câteva luni a sumei de peste 35.000 euro acordată prin hotărâre părţii civile (sumă la care se adaugă şi 25.000 lei daune morale). În condiţiile în care cele invocate de petent nu sunt susţinute cu probe certe şi concludente, relatările din ziarele locale privind situaţia financiară şi familială a condamnatului (cuprinse în diverse articole depuse şi la dosar)  constituie simple speculaţii şi nu pot constitui suport probator al unei anumite situaţii de fapt.

Din interpretarea dispoziţiilor art.84 din Codul penal rezultă că cererea de revocare a suspendării executării pedepsei trebuie introdusă la un moment care poate să evidenţieze intenţia condamnatului de a se sustrage de la executarea obligaţiilor civile, respectiv să demonstreze reaua-credinţă a acestuia. Revocarea suspendării executării pedepsei nu se poate dispune daca persoana condamnată dovedeşte că neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare nu s-a datorat relei sale credinţe.

În prezenta cauză se constată că intimatul F. A. este in vârstă de 61 de ani, are afecţiuni medicale (prezintă factori de risc cardiovasculari, hipertensiv, dislipidemic, cu stent, ) care necesită spitalizări,  tratament medicamentos, controale medicale periodice, regim igienodietetic. Veniturile sale sunt situate la un nivel redus şi constau în salariul obţinut ca director al S.C. X Impex S.R.L. X, judeţul Botoşani. Condamnatul nu deţine bunuri mobile sau imobile producătoare de venituri şi faţă de el s-a declanşat procedura executării silite de către mai mulţi creditori, având înfiinţate popriri pe venituri.

In cauză, petentul nu a făcut dovada relei credinţe a condamnatului în neachitarea obligaţiilor civile ce decurg din sentinţa penală nr.XXX/XXXX a Judecătoriei Botoşani, aşa cum a fost modificată, deoarece acesta nu realizează alte venituri, decât cele menţionate, nu are bunuri sau alte mijloace materiale sau activităţi producătoare de venituri, iar casa în care locuieşte nu-i aparţine. Ca atare, verificând starea materiala a condamnatului, instanţa apreciază că nu rezultă faptul  că numitul F. A., in calitate de condamnat, a manifestat fata de partea civilă o atitudine de rea credinţă, la momentul sesizării instanţei prin prezenta cerere, acesta neavând  mijloacele materiale cu care sa stingă debitul, integral.

Constatând neîndeplinite cerinţele prevăzute de art.84 Cod penal, instanţa urmează să respingă cererea părţii civile J. C., ca nefondată,  nefiind dovedită reaua-credinţă a condamnatului F. A.  în neexecutarea obligaţiilor civile.

În baza art.275 alin.2 din Codul de procedură penală instanţa va obliga petentul să achite statului cheltuielile judiciare avansate pe parcursul procesului  în cuantum de 65  lei.

Pentru aceste motive,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge ca  nefondată cererea formulată de petentul J. C. (domiciliat în mun. Botoşani, X nr.Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXXX) de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei de un an închisoare aplicată condamnatului F. A. (domiciliat în satul şi comuna X, judeţul Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXXX)  prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani, modificată prin decizia penală nr.XXX din xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava.

În baza art.275 alin.2 din Codul de procedură penală obligă petentul să achite statului cheltuieli judiciare în cuantum de 65  lei.

Cu  drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

Preşedinte Grefier