Fond funciar

Sentinţă civilă 235 din 26.03.2009


Constată că sub nr. XX s-a înregistrat pe rolul J.A. plângerea formulată de reclamanţii D.P. şi D.A.F. în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR .... şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR A JUDEŢULUI ... solicitându-se:

-anularea Hotărârii nr. 640/2008 emisă de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a Judeţului ...., necomunicată;

-obligarea Comisiei Locale ..... să reconstituie în favoarea reclamanţilor dreptul de proprietate asupra cotei de 2/3 parte din terenul aferent construcţiilor, situat administrativ în ..... şi la emiterea unui nou titlu asupra cotei de 3 , în loc de 1 cum în mod greşit este statuat în cuprinsul hotărârii;

-obligarea pârâtelor la plata daunelor cominatorii în sumă de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data rămânerii definitive a sentinţei şi până la emiterea titlului de proprietate;

-obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea plângerii se arată că prin Hotărârea 640/2008 a Comisiei Judeţene s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor asupra cotei de 2/3 parte din terenul aferent construcţiilor situate administrativ în ...... Acest teren este identificat cadastral cu nr. 2410, suprafaţa totală a acestuia fiind de 717 mp..

Reclamanţii apreciază că, în mod greşit, Comisia Locală a acordat o cotă de 1 şi nu de 2/3 aşa cum sunt îndreptăţiţi prin sentinţa civilă nr. 336/2007 a J.A.

Această eroare a fost însuşită şi de Comisia Judeţeană care a validat propunerea Comisiei Locale aşa cum a fost formulată.

În drept, cererea reclamanţilor s-a întemeiat pe dispoziţiile Legii 18/1991, art. 112 şi 274 C.pr.civ.

Pârâta Comisia Locală a depus întâmpinare prin care a solicitat, în principal, acordarea unui termen pentru a îndrepta eroarea materială strecurată în anexa la Hotărârea nr. 640/2008, respectiv la poziţia 3, iar în subsidiar, admiterea în parte a plângerii.

În motivarea întâmpinării se arată că pârâta Comisia Locală a propus, în temeiul art. 23 din Lg. 18/1991, Comisiei Judeţene atribuirea în proprietatea reclamanţilor a cotei de 2/3 parte din terenul aferent construcţiilor înscrise în CF 8736 …, top 191/2/2.

Suprafaţa imobilului cu nr. top 191/2/2 este, conform extrasului de carte funciară de 540 mp..

Nr. top 191/2/2 este identic cu nr. cadastral 2410, în suprafaţă totală de 717 mp..

Însă, acest număr cadastral cuprinde întreg imobilul situat administrativ în ....iar nr. top 191/2/2 reprezintă doar jumătate din acest imobil, cealaltă jumătate fiind reprezentată de nr. top 191/2/1, astfel încât reclamanţilor le revine cota de 2/3 parte din 358,5 mp.

În drept s-au invocat prevederile art. 115-119, 242 Cpr.civ..

Intimata Comisia Judeţeană nu a depus întâmpinare.

În probaţiune instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri (hotărârea nr. 640/2008, anexa 2b, sentinţa civilă nr. 336/2007, extrase CF. solicitarea adresată Comisiei Judeţene de către Comisia Locală de îndreptare a erorii materiale).

În termen legal, reclamanţii au formulat plângere împotriva hotărârii Comisiei Judeţene în condiţiile  art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 modificată.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

La cererea reclamanţilor, în temeiul art. 23 din Lg. 18/1991, Comisia Locală a propus Comisiei Judeţene reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor asupra cotei de 2/3 parte din terenul situat administrativ în ......., în suprafaţă totală de 358,5 mp..

Prin Hotărârea nr. 640/2008, Comisia Judeţeană a validat propunerile Comisiei Locale.

Reclamanţii au apreciat că în mod greşit li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra cotei de 1 parte din imobil, în loc de 2/3 parte, aceasta fiind cota asupra căreia sunt coproprietari.

Susţinerea reclamanţilor este neîntemeiată pentru următoarele motive:

Imobilul – teren - asupra căruia s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate este înscris în CF .......

Analizând extrasul de carte funciară rezultă că reclamanţii D.P.G., D.A.F. şi numitul D.I. sunt coproprietari asupra construcţiilor şi asupra suprafeţei de 250 mp din teren, în următoarele cote: reclamanţii deţin cota de 2/3 parte, iar numitul D. I. deţine cota de 1/3 parte.

La această stare de lucruri s-a ajuns ca urmare a sentinţei civile nr. 336/14.06.2007 a J.A., irevocabilă la data de 11.04.2008, prin care s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară, în sensul reîntabulării dreptului de proprietate al numitului D.I. asupra cotei de 1/3 parte din imobil.

Suprafaţa imobilului cu nr. top 191/2/2 este, conform extrasului de carte funciară de 540 mp..

Nr. top 191/2/2 este identic cu nr. cadastral 2410, în suprafaţă totală de 717 mp..

Însă, acest număr cadastral cuprinde întreg imobilul situat administrativ în ....., iar nr. top 191/2/2 reprezintă doar jumătate din acest imobil, cealaltă jumătate fiind reprezentată de nr. top 191/2/1 (proprietar fiind numitul D.I.).

Aşadar, suprafaţa corespunzătoare nr. top 191/2/2 este de 358,5 mp, ceea ce înseamnă că reclamanţii sunt îndreptăţiţi să li se elibereze titlu de proprietate raportat la suprafaţa acestui nr. top, iar nu la suprafaţa întregului imobil situat administrativ la nr. 53 (aşa cum s-a menţionat anterior imobilul este format din nr. top 191/2/2 şi 191/2/1, iar reclamanţii deţin cota de 2/3 parte doar din primul nr. top), aşa cum greşit au susţinut aceştia.

În speţă, având în vedere că obiectul dreptului de reconstituire îl constituie terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, sunt incidente prevederile art. 23 alin. 1 din Lg. 18/1991.

Conform prevederilor art. 23 alin. 1 din Lg. 18/1991 (nemodificate prin Lg. 247/2005) „sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor, sau după caz a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora”, determinate potrivit art. 8 din Decretul-Lege 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

Potrivit art. 8 din actul normativ mai sus menţionat „terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor”.

Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, întinderea suprafeţei de teren este cea evidenţiată în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol la data intrării în CAP.

Aşa cum s-a arătat şi în literatura de specialitate asupra acestor terenuri dreptul de proprietate s-a dobândit, ope legis, prin efectul decretului mai sus menţionat.

Deşi, în acest caz nu mai era necesar ca proprietarul construcţiei să mai recurgă la procedura de reconstituire prevăzută de Lg. 18/1991, dacă s-a adresat comisiei locale pentru a obţine titlu de proprietate, un asemenea titlu de proprietate va avea efect constatator şi recognitiv.

Instanţa reţine că reclamanţii sunt proprietari tabulari asupra cotei de 2/3 parte din terenul în suprafaţă de 250 mp, ceea ce înseamnă că se impune eliberarea titlului de proprietate numai asupra diferenţei de suprafaţă. (358,5 mp – 250 mp).

Aşadar, în mod corect Comisia Locală a reţinut că reclamanţii sunt coproprietari asupra cotei de 2/3 parte din terenul în litigiu, iar în ceea ce priveşte suprafaţa, aceasta deşi este mai mare decât cea pentru care se impune eliberarea titlului de proprietate, aceştia fiind deja coproprietari asupra suprafeţei de 250 mp, instanţa nu va modifica hotărârea Comisiei Judeţene în ceea ce priveşte suprafaţa, deoarece nu poate agrava situaţia reclamanţilor în propria cale de atac.

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la daunele cominatorii:

Conform art. 64 din Lg. 18/1991 alin. 1 „în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul”. În alineatul 2 al aceluiaşi articol se prevede că „dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanţă”.

Aşadar, numai primarul poate fi obligat la plata daunelor cominatorii şi numai în cazul în care ar refuza înmânarea titlului de proprietate sau punerea în posesie.

Or, în speţă nu s-au formulat astfel de solicitări astfel încât acest capăt de cerere va fi respins.

 Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge plângerea formulată de reclamanţii D.P. şi D.A.F., ambii cu domiciliul în ..... în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor .... şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor ......

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.03.2009.