Fond funciar

Sentinţă civilă 691 din 27.10.2009


Dosar nr. 312/828/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 691

Şedinţa publică de la 27 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: O R F, judecător

GREFIER :M P

?

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanţii C G, B V, C N şi pe pârâţii C A, C L DE F F B, C J DE F F A, având ca obiect fond funciar, nulitate titlu.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

?Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 13.10.2009, când susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

?

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.312/828/2008, reclamanţii C G, B V şi C N au chemat în judecată pe pârâţii C A, C L de F F B şi C J de F F A, solicitând să se dispună constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr.131101/11.11.2004 eliberat pe numele pârâtului C A pentru suprafaţa de 1000 m.p. teren curţi-construcţii situat în comuna B, sat G, jud.A, cu vecinătăţile: N-Ş G G, E-M I, S-B I şi G N, V-drum judeţean 702C, obligarea C L de F F B să înainteze C J de F F A documentaţia necesară în vederea eliberării titlului de proprietate pe numele autorului comun C A.N, obligarea C J de F F A să elibereze titlul de proprietate pe numele acestui autor pentru suprafaţa de teren validată în patrimoniul autorului comun C A.N în temeiul Legii nr.18/1991 precum şi obligarea pârâtului C A la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanţii susţin că în baza Legii nr.18/1991 autorul comun al părţilor, C A. N, a fost validat cu suprafaţa totală de 2,010 ha teren situat  pe raza comunei B, sat G, jud.A. Acesta a decedat la data de 23.08.1999, moştenitori cu vocaţie succesorală fiind reclamantul C N şi pârâtul C A, în calitate de descendenţi de gr.I, reclamanţii C G şi B V, în calitate de moştenitori prin reprezentare ai descendentului de gr.I predecedat, C I, decedat la data de 23.05.1984. Menţionează că din suprafaţa validată, în cursul anului 1999-2000 pârâtul C A a ocupat o porţiune de 1000 m.p teren curţi-construcţii şi amenajările gospodăreşti, teren pe care l-a împrejmuit, interzicând accesul celorlalţi moştenitori. Astfel, în mod nelegal s-a emis titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004 în beneficiul pârâtului C A pentru suprafaţa de 1000 m.p. ocupată abuziv. În realitate, acest teren reprezintă curtea gospodăriei autorului comun C A.N şi se suprapune cu procesul-verbal de punere în posesie nr.130 şi fişa cu date nr.129 eliberate la data de  21.11.2007.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp.art.948, art.966, art.1073, art.1077 C.civil şi art.274 C.pr.civ.

La termenul de judecată din data de 06.05.2008, s-a depus la dosar cerere de modificare a cererii introductive (fila 39) cu aceleaşi capete de cerere enunţate în cererea introductivă, precizându-se că suprafaţa de 1000 m.p. în limita căreia reclamanţii solicită constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.131101/11.11.2004, face parte din suprafaţa de 7500 m.p. cu vecinătăţile: N-drum-U C, E-moşt.B C, S-moşt.P A., V-drum judeţean, teren menţionat în fişa cu date nr.129/21.11.2007 şi procesul-verbal de punere în posesie nr.130/21.11.2007.

La acelaşi termen de judecată, pârâtul C A a depus la dosar întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Prin întâmpinarea de la fila 45, pârâtul C A a solicitat respingerea cererii formulată de reclamanţi şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată, pe motiv că nu există identitate între suprafaţa de 1000 m.p. ce formează obiectul cererii introductive, cu vecinătăţile  N.-S G G, E-MI, S-B I şi G N, V-drum judeţean 702 C şi suprafaţa de 1000 m.p teren curţi-construcţii înscrisă în titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004. Titlul de proprietate contestat menţionează ca vecini la nord şi est pe moşt.C N, iar la sud pe P I, limitele terenului în litigiu fiind distincte de acestea. Pârâtul C A susţine că titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004 a fost legal emis pentru terenul ce reprezintă gospodăria acestuia, înfiinţată la căsătorie în perioada anilor 1962-1963. De altfel, terenul aferent gospodăriei pârâtului este mai mare de 1000 m.p,  fiind în totalitate ocupat de construcţiile gospodăreşti, curtea şi grădina de lângă casă. O altă apărare a pârâtului vizează faptul că autorul comun C A. N, prin cererea de reconstituire formulată în anul 1991, nu a solicitat suprafaţa de 7500 m.p, cât cunoştea că deţinuse anterior cooperativizării, ci 5000 m.p, recunoscând astfel dreptul de proprietate al pârâtului C A asupra gospodăriei acestuia. În susţinerea apărărilor din întâmpinare, pârâtul invocă dispoziţia legală cuprinsă in art.23 din Legea nr.18/1991, care îi conferă calitatea de proprietar de drept asupra terenului aferent gospodăriei.

Prin cererea reconvenţională de la fila 48, pârâtul C A a solicitat să se dispună modificarea suprafeţei de teren ce formează obiectul titlului de proprietate nr.131101/11.11.2004, de la 1000 m.p. la 1670 m.p, modificarea fişei cu date nr.129 şi a procesului-verbal de punere în posesie nr.130/21.11.2007, în sensul reducerii suprafeţei de teren intravilan-livadă de la 6500 m.p. la 5830 m.p.

În motivarea cererii reconvenţionale, pârâtul susţine că în perioada anterioară cooperativizării, autorul comun al părţilor C A.N deţinea în intravilanul comunei Bogaţi, suprafaţa totală de 7500 m.p. teren agricol cu vecinătăţile: N-drum comunal, V-drum judeţean 702C, E-B C, S-P C. In anul 1962 intenţionând să-şi întemeieze o familie, pârâtul C A a început demersurile, cu acordul tatălui C A. N, în vederea edificării unei case de locuit şi a gospodăriei aferente, în partea de sud-vest a terenului acestuia. Ulterior edificării casei, până în anul l989, a construit pe amplasamentul susmenţionat o bucătărie, un garaj, o fântână, un pătul, coteţe pentru porci şi păsări, iar suprafaţa din faţa casei, neocupată de construcţii, reprezintă grădina de zarzavat. Se arată că suprafaţa reală a gospodăriei pârâtului Călin Alexandru măsoară în realitate 1670 m.p, deşi titlul de proprietate a fost eliberat pentru suprafaţa de 1000 m.p., ca efect al unei practici administrative eronate. În mod nelegal, diferenţa de 670 m.p, pe care sunt amplasate construcţiile gospodăreşti ale pârâtului C A, a fost înscrisă ca livadă în fişa cu date pentru titlul de proprietate nr.129/21.11.2007 şi în procesul-verbal nr.130/21.11.2007 

În drept, cererea reconvenţională a fost întemeiată pe disp.art.23, art.53 din Legea nr.18/1991 R si art. III din Legea nr.169/1997.

La data de 02.09.2008, pârâtul C A a depus la dosar cerere completatoare a cererii reconvenţionale (fila 59), prin care a solicitat să se dispună modificarea suprafeţei menţionată în fişa cu date pentru titlul de proprietate nr.129 şi procesul-verbal de punere în posesie nr.130, pentru terenul înscris la punctul 2 „V S curţi-construcţii”, din 1000 m.p. în 500 m.p., modificarea vecinătăţii de sud a aceluiaşi teren din „ G N şi B I” în „moşt. C A” şi a celei de est din” M I” în „rest proprietate”, adăugarea unei noi rubrici pentru suprafaţa de 2000 m.p. teren arabil intravilan, cu vecinii: N-scoala generală G, E-M I, S-B I, V-rest proprietate şi moşt. C A precum şi obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acestei cereri, se arată că tatăl C A.N şi bunicul C A, au avut gospodăriile amplasate pe terenuri învecinate. Gospodăria rămasă la decesul autorului C A.N se află amplasată pe un teren de cca 500 m.p., învecinat la N cu Ş G G, la E-cu grădina de lângă casa acestuia-în suprafaţă de cca 2400 m.p., la S cu gospodăria lui C A, iar la V cu drumul judeţean 702C. Gospodăria autorului C A se afla amplasată pe un teren cu întindere asemănătoare, învecinat la N cu fiul său C A. N, la E cu grădina acestuia, la S cu G N şi la V cu drumul judeţean 702C. Grădina autorului C A.N are următoarele vecinătăţi: N-Ş G G, E-M I, S-B I, V-rest proprietate C A.N şi proprietatea moşt.C A. Autorul C A. N este beneficiar al reconstituirii dreptului de proprietate în calitate de moştenitor al defunctului C A pentru suprafaţa de 0,64 ha teren, care potrivit adresei nr.3686/04.07.2007 emisă de P comunei B, în perioada anilor 1959-1963, figurează cu suprafaţa de 0,05 ha curţi-construcţii. Pe de altă parte, între gospodăria autorului comun şi vecinătatea cu M I, este amplasată grădina de cca 2000 m.p.ce a aparţinut lui C A.N, teren care nu este menţionat în procesul-verbal de punere şi în fişa cu date pentru titlu de proprietate.

În drept, cererea completatoare a cererii reconvenţionale a fost întemeiată pe disp. art. III din Legea nr.169/1997.

La data de 14.10.2008, reclamanţii au depus la dosar cerere completatoare (fila 92), prin care au solicitat să se dispună obligarea pârâtei C L de F F B la modificarea fişei cu date nr.129 şi procesului-verbal de punere în posesie nr.130/27.11.2007, în sensul majorării suprafeţei de 6500 m.p. teren livezi situat în punctul „V S” la 7500 m.p., obligarea aceleiaşi pârâte la modificarea fişei cu date nr.129, în sensul majorării rubricii „Total”, coloana „Intravilan” de la 0,7700 ha la 0,8700 ha şi a coloanei „Total” de la 2,0100 ha la 2,1100 ha, obligarea pârâtei la întocmirea documentaţiei necesare pentru eliberarea titlului de proprietate în ceea ce priveşte suprafaţa de 1 ha teren agricol, validată în beneficiul autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh. A prin hotărârea comisiei judeţene nr.54/1991, obligarea pârâtei la punerea în posesie a moştenitorilor autorului Călin A. Nicolae pe suprafaţa de 1 ha şi obligarea pârâtei C J de F F A să emită titlul de proprietate pe numele autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh. A, pentru suprafaţa de 1 ha teren agricol situat pe raza com. B, jud.A.

În motivarea cererii completatoare, reclamanţii reiterează motivele de fapt şi de drept invocate în susţinerea cererii introductive modificată, susţinând că imobilul casă în care locuieşte pârâtul C A a fost construit de autorul comun C A.N în anul 1958, perioadă în care pârâtul avea vârsta de 13 ani, iar suprafaţa de 1000 mp înscrisă în titlul de proprietate al pârâtului face parte din totalul validat în beneficiul lui C A.N în suprafaţă de 2,48 ha. În această situaţie, suprafaţa de 1000 mp trebuie să reintre în patrimoniul său, fapt ce atrage modificarea fişei cu date pentru titlul de proprietate nr.129 şi a procesului-verbal de punere în posesie nr.130 emise pe numele autorului comun C A.N. Totodată, reclamanţii solicită finalizarea procedurii de reconstituire în ceea ce priveşte suprafaţa de 1 ha teren agricol, validată în beneficiul autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh.A prin hotărârea comisiei judeţene nr.54/1991.

În probaţiune, în condiţiile disp.art.167 Cod proc.civilă, instanţa a administrat la propunerea părţilor probele cu înscrisuri, interogatoriu, relaţii de la P comunei B, martori şi expertiză de specialitate, probe din aprecierea cărora se reţin următoarele aspecte:

În ceea ce priveşte cererea principală modificată şi completată, se constată că prin titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004 (fila 79), s-a reconstituit dreptul de proprietate în patrimoniul pârâtului C A, pentru suprafaţa de 1000 m.p. teren curţi-construcţii situat în comuna B, sat G, jud.A, în pct.V S G, cu vecinătăţile: N şi E - moşt.C N, S-P C, V-drum judeţean.

Actele care au premers emiterii titlului de proprietate au fost comunicate de P com.B în cuprinsul înscrisurilor ataşate adresei de la fila 77: cererea de reconstituire nr.62/13.07.1991 formulată de pârât în nume propriu (fila 81) şi hotărârea de validare nr.342/29.11.2001 a C J de F F A (fila 83) prin care pârâtul C A a fost validat cu suprafaţa totală de 1000 mp.

Prin urmare, o primă concluzie a instanţei este aceea că titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004 a fost emis în beneficiul pârâtului Călin Alexandru cu respectarea procedurii administrativ-jurisdicţionale prevăzută de Legea fondului funciar, neexistând sub acest aspect, motive de nulitate care să afecteze eficacitatea actului în discuţie.

Mergând mai departe în analiza vocaţiei pârâtului Călin Alexandru la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 1000 mp, se impune a analiza motivele de fapt invocate succesiv de reclamanţi prin cererea introductivă  modificată şi completată în cursul judecăţii.

Din analiza sumară a susţinerilor reclamanţilor, se conturează situaţia de fapt potrivit căreia terenul din titlul de proprietate al pârâtului, în perioada de referinţă a legii fondului funciar, a aparţinut  autorului părţilor C A.N.

Această teză este lipsită de suport probator, fiind infirmată de probele administrate în cauză.

În adresa de la fila 119, P com.B a precizat că nu deţine evidenţele de rol agricol aferente perioadei 1963-1996, arhiva instituţiei fiind distrusă în urma unui incendiu, însă pârâtul C A a achitat începând cu anul 1967 impozitul pentru imobilele stăpânite de acesta.

Răspunsul P com.B este confirmat de proba cu înscrisuri invocată în apărare de pârâtul C A (filele 151-184), acesta depunând la dosar atât chitanţele emise de A F a comunei B începând cu anul 1967 cât şi chitanţele de plată a materialelor cumpărate pentru construcţia casei din perioada anilor 1962-1982.

Martorul C R.N audiat la propunerea pârâtului, a relatat aspecte cunoscute direct şi nemijlocit referitoare la terenul din pct.V S pe care este amplasată casa în care pârâtul locuieşte de 40 de ani (fila 207).

Martorul l-a ajutat pe pârât la ridicarea construcţiei în perioada în care tatăl acestuia, C A.N era în viaţă, construcţia fiind începută înainte de încheierea căsătoriei pârâtului şi finalizată ulterior.

Pe acelaşi teren, pârâtul a construit şi o fântână, un garaj şi împrejmuiri pe toate laturile, în prezent gospodăria pârâtului C A având aceeaşi configuraţie ca şi înainte de Revoluţie, potrivit relatării aceluiaşi martor.

Martora G M audiată la propunerea reclamanţilor, în depoziţia de la fila 208 a făcut referire la două gospodării distincte amplasate în intravilanul com.B ce aparţin familiei C.

Prima dintre acestea a fost edificată în jurul casei construită de C A, în speţă bunicul patern al pârâtului - C Gh.A, iar o altă gospodărie este cea pe care se află casa unde pârâtul C A şi-a înfiinţat gospodăria.

Autorul C N a locuit în casa preluată prin moştenire legală de la antecesorul său C A, construită în anul 1932, potrivit adeverinţei de rol de la fila 9 coroborată cu certificatul de moştenitor de la fila 227, care menţionează ca unic moştenitor al lui A, pe fiul său N.

În privinţa casei în care locuieşte pârâtul C A, martora G M a făcut referire la începerea construcţiei „ în anul 1958, terminată trei, patru ani mai târziu”, unde pârâtul s-a stabilit definitiv cu familia, ulterior construind o polată pe toată lungimea casei, un garaj, coteţe de porci şi păsări şi o bucătărie de vară.

Se observă că depoziţiile martorilor converg asupra aceleiaşi situaţii de fapt invocată în apărare de pârâtul C A, aceea că de la încheierea căsătoriei, pârâtul locuieşte în mod statornic în satul G din com.B, în casa amplasată pe terenul reconstituit în beneficiul său prin titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004, întreaga gospodărie a pârâtului C A fiind evidenţiată de expertul C P în schiţele de la filele 193 şi 214.

Având în vedere antecedenţa raportului juridic litigios la care am făcut trimitere, instanţa constată că titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004 a fost legal emis în beneficiul pârâtului C A, astfel încât capătul I al cererii introductive este neîntemeiat.

Nu aceeaşi concluzie caracterizează petitul nr.II şi nr.III, instanţa constatând temeinicia solicitării reclamanţilor referitoare la suprafaţa de teren validată în patrimoniul autorului comun C A.N în temeiul Legii nr.18/1991.

Potrivit susţinerilor reclamanţilor din motivarea cererii introductive, necontestate de pârâţi şi confirmate de P comunei B în adresa de la fila 77, prin hotărârea nr.54/1991 a C J de F F A autorul comun C A.N a fost validat cu suprafeţele de 1 ha teren agricol în tabelul anexă 2a, poziţia 711, în calitate de moştenitor al defunctului C  Gh.A (fila 90) şi 2,48 ha. teren agricol în tabelul anexă 2a, poziţia 134, în nume propriu (fila 89).

Ulterior emiterii hotărârii de validare nr.54/1991, P comunei B a emis fişa cu date pentru titlul de proprietate nr.129/2007 şi procesul-verbal de punere în posesie nr.130/2007 (filele 6,7) pe numele autorului comun C A.N.

Se observă că în privinţa suprafeţei de 1 ha. teren agricol reconstituită în patrimoniul autorului C A.N, de pe urma defunctului C Gh.A, C L de F F B nu a realizat operaţiunea de punere în posesie în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.18/1991 R, aşa încât instanţa va obliga pârâta să efectueze punerea în posesie a titularului reconstituirii pe suprafaţa de 1 ha teren agricol situat pe raza com.B, jud.A.

Următoarele etape în procedura reconstituirii dreptului de proprietate sunt întocmirea documentaţiei prealabile emiterii titlului de proprietate şi înaintarea documentaţiei comisiei judeţene de fond funciar, obligaţii stabilite în sarcina comisiei locale prin art.5 din H.G.nr.890/2005, pentru ca în final comisia judeţeană să emită titlurile de proprietate, în condiţiile disp.art.36 din acelaşi act normativ.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională completată, considerentele expuse demonstrează netemeinicia acestei cereri, în susţinerea căreia pârâtul C A a invocat dispoziţia legală cuprinsă în art.23 din Legea nr.18/1991 R.

Potrivit acestei norme, sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art.8 din Decretul Lege nr.42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

De remarcat este că textul de lege mai sus citat nu are incidenţă în speţa de faţă, întrucât reglementează procedura specială de constituire a dreptului de proprietate în situaţia prevăzută expres de legiuitor, procedură finalizată prin emiterea ordinului prefectului la propunerea primăriei, în condiţiile disp.art.36 alin.6 din Legea nr.18/1991 R - normă de drept aplicabilă în cazul atribuirii în proprietate a terenurilor prevăzute de art.23.

De remarcat este faptul că în speţă, pârâtul C A a declanşat procedura stabilirii dreptului de proprietate reglementată de art.8 din acelaşi act normativ pentru suprafeţele de 2000 m.p. teren curţi şi clădiri şi 2500 m.p. grădină, deţinute de pârât anterior cooperativizării, înscrise în registrul agricol al localităţii B.

Cererea înregistrată la P comunei B sub nr.62/13.07.1991 a fost parţial admisă pentru suprafaţa de 1000 m.p. curţi-construcţii prin hotărârea nr.342/29.11.2001 a C J de F F A (fila 83), prin care pârâtul a fost validat în limita suprafeţei de 1000 mp.

Potrivit adresei de la fila 102 emisă de P com.B, pârâtul nu a uzat de căile de atac specifice împotriva acestei hotărâri, rămânând definitivă în privinţa întinderii dreptului de proprietate.

Mergând mai departe cu acest raţionament, pârâtul C A avea posibilitatea declanşării procedurii prevăzută de Legea nr.247/2005 în ceea ce priveşte diferenţa de 670 m.p solicitată prin cererea reconvenţională, însă nu a formulat cerere în baza acestei legi.

Atât terenul înscris în titlul de proprietate nr.131101/11.11.2004 emis pe numele pârâtului cât şi terenurile ce au format obiectul fişei cu date nr.129 şi procesului-verbal de punere în posesie nr.130/27.11.2007 emise de P comunei B pe numele autorului comun C A.N, situate în intravilanul localităţii, în punctul „V S”, au fost identificate de expertul topograf numit în cauză pentru a lămuri aspectele menţionate în  încheierea de şedinţă de la fila 138.

În concluziile de la fila 190, completate cu lucrarea de la fila 213, expertul a stabilit existenţa unei suprapuneri parţiale între terenurile în discuţie, pe o porţiune de 272 m.p.

Concluziile raportului de expertiză nu impun însă compararea actelor de proprietate ale părţilor litigante, nefiind într-o acţiune petitorie, ci verificarea legalităţii actelor emise în beneficiul părţilor cu respectarea dispoziţiilor Legii fondului funciar,  în forma actului normativ de la data emiterii actelor juridice.

Concluzionând în temeiul textelor de lege enunţate anterior, instanţa va admite în parte cererea principală modificată şi completată formulată de reclamanţi, va respinge cererea reconvenţională completată, va obliga C L de F F B la punerea în posesie a autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh.A, pe suprafaţa de 1 ha teren agricol situat pe raza com.B, jud.A, va obliga C L de F F B la întocmirea documentaţiei prealabile emiterii titlului de proprietate pe numele autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh.A, pentru suprafaţa de 1 ha teren agricol şi la înaintarea documentaţiei C J de FF A în vederea emiterii titlului de proprietate, va obliga C J de F F A să emită titlul de proprietate pe numele autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh.A, pentru suprafaţa de 1 ha teren agricol situat pe raza com.Bogaţi, jud.Argeş, va obliga C L de F F B la înaintarea documentaţiei prealabile emiterii titlului de proprietate pe numele moştenitorilor autorului C A.N, pentru suprafaţa de 2,48 ha teren agricol situat raza com.B, jud.A, C  de F F A în vederea emiterii titlului de proprietate şi C J de F F A să emită titlul de proprietate pe numele moştenitorilor autorului C A.N pentru suprafaţa de 2,48 ha teren agricol situat raza com.B, jud.A.

În temeiul disp.art.52 al.3 din Legea nr.18/1991 R, va obliga pârâtele C L de F F B şi C J de F F A să plătească reclamantei B V cheltuieli de judecată în sumă de 300 lei fiecare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite în parte cererea principală modificată şi completată formulată de reclamanţii C G, domiciliat în T, str.C B, nr.323, judeţul A, B V, domiciliată în T, bl.P37, sc.A, ap.8, judeţul Argeş, C N, domiciliat în mun.B, Bd.C R, nr.20, bl.B6 bis, sc.B, ap.42, sector 3 în contradictoriu cu pârâţii C A, domiciliat în comuna B, sat G, judeţul A, C L DE F F B, cu sediul în comuna B, judeţul A şi C J DE F F A, cu sediul în mun.P, PV M, nr.1, judeţul A.

Respinge cererea reconvenţională completată.

Obligă C L de F F B la punerea în posesie a autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh.A, pe suprafaţa de 1 ha teren agricol situat pe raza com.B, jud.A.

Obligă C L de F F B la întocmirea documentaţiei prealabile emiterii titlului de proprietate pe numele autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh.A, pentru suprafaţa de 1 ha teren agricol şi la înaintarea documentaţiei C J de F F A în vederea emiterii titlului de proprietate.

Obligă C J de F F A să emită titlul de proprietate pe numele autorului C A.N, în calitate de moştenitor al defunctului C Gh.A, pentru suprafaţa de 1 ha teren agricol situat pe raza com.B, jud.A.

Obligă C L de F F B la înaintarea documentaţiei prealabile emiterii titlului de proprietate pe numele moştenitorilor autorului C A.N, pentru suprafaţa de 2,48 ha teren agricol situat raza com.B, jud.A, C J de F F A în vederea emiterii titlului de proprietate.

Obligă C J de F F A să emită titlul de proprietate pe numele moştenitorilor autorului C A.N pentru suprafaţa de 2,48 ha teren agricol situat raza com.B, jud.A.

Obligă pârâtele C L de F F B şi C J de FF A să plătească reclamantei B V cheltuieli de judecată în sumă de 300 lei fiecare.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.10.2009.

Preşedinte,

O R F Grefier,

M P ?

Red.O.R.F.

Dact.E.D

Ex.8/27.11.2009

Domenii speta