Fond funciar

Sentinţă civilă 107/2011 din 10.02.2011


Dosar nr. 407/828/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 107/2011

Şedinţa publică din data de 10 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE : L.E. - judecător

GREFIER : I. S.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul G. N. şi pe

intimatele C. L. C de aplicare a Legii Fondului Funciar şi C. J. de aplicare a

Legii Fondului Funciar Argeş, având ca obiect „fond funciar”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns pentru petent – av.

A. B., pentru intimata C. L C de aplicare a Legii Fondului Funciar , consilier

juridic S. A., lipsă fiind intimata C. J. de aplicare a Legii Fondului Funciar

Argeş.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că

la dosarul cauzei s-a depus prin registratura instanţei relaţiile solicitate O. S. T..

Reprezentanta intimatei C. L. C. de aplicare a Legii Fondului Funciar

depune la dosar un borderou cu acte de stare civilă. Comunică şi apărătorului

petentului. Totodată precizează care este gradul de rudenie dintre petent şi

defuncta G. C. M. , astfel: defuncta G. C. M. este bunica paternă a petentului ,

tatăl său, care s-a numit P.M a fost adoptat de această defunctă, iar ulterior

adoptării tatăl său s-a numit G. M.

Apărătorul petentului şi reprezentanta intimatei C. L. C. de aplicare a

Legii Fondului Funciar, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri

de formulat in cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat , excepţii de invocat, probe de

administrat, instanţa constată cauza in stare de judecată şi acordă cuvântul in

dezbateri de fond.

Apărătorul petentului solicită admiterea acţiunii  aşa cum a fost

formulată şi precizată, să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate in

favoarea petentului cu privire la terenul cu vegetaţie forestieră in suprafaţă de

9,2 ha, situat pe raza localităţii C., jud. Argeş, punctul „V.M.”, parcela UP I, UA

201, potrivit amplasamentului identificat prin schiţa anexă nr. 2 a raportului de

expertiză tehnică judiciară specialitatea silvicultură întocmit de expertul C. I.

fără cheltuieli de judecată.

Reprezentanta intimatei C. L. C. de aplicare a Legii Fondului Funciar

arată că petentul este îndreptăţit  conform probatoriului administrat la

reconstituirea dreptului de proprietate cu suprafaţa de 9,2 ha teren cu vegetaţie

forestieră.

INSTANŢA

Constată că la data de 08.03.2010, petentul G. N. a formulat în

contradictoriu cu intimatele C. L. C. de aplicare a legii fondului funciar şi C. J.

A. de aplicare a legii fondului funciar plângere împotriva Hotărârii C. J. de

Fond Funciar Argeş nr.1283/04.02.2010 prin care s-a dispus respingerea

propunerii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10,10

ha. teren forestier în natură, pe vechiul amplasament, situat în UP 1, UA 201,

cu vecinătăţile: N-fraţii M. C, E-I M, S-Z V, V-O S T.

Motivând plângerea, petentul a arătat faptul că are calitatea de

moştenitor legal, respectiv descendent de gradul I al autoarei G. M, iar la

apariţia Legii nr.247/2005 a formulat cerere de reconstituire a dreptului de

proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 10,10 ha.,

cerere înregistrată sub nr.661/2005. A mai arătat petentul şi faptul că intimata C

L de Fond Funciar C a formulat propunere de reconstituire pentru terenul cu

vegetaţie forestieră.

Se mai susţine de petent şi faptul că intimata C J de Fond Funciar Argeş

a formulat propunere de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de

proprietate prin Hotărârea nr.1283/04.02.2010, hotărâre ce i-a fost comunicată

prin adresa nr.2127/18.02.2010 eliberată de Primăria comunei C..

Sub un alt aspect, petentul a învederat faptul că Hotărârea C J de Fond

Funciar Argeş nr.1283/04.02.2010 este nelegală şi netemeinică întrucât s-a

încălcat dreptul de proprietate aşa cum este reglementat prin Legea

nr.247/2005, Constituţia României şi Protocolul nr.1 din Convenţia Europeană

a Drepturilor Omului.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.8, 45 şi 53 din Legea

nr.247/2005 şi art.6 din Legea nr.1/2001 republicată.

La termenul de judecată din data de 16.12.2010, apărătorul petentului, în

temeiul disp.art.132 din Codul de procedură civilă, a precizat plângerea în

sensul că solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu

vegetaţie forestieră în suprafaţă de 9,2 ha. situat în pct.”V M” conform anexei

nr.2 a raportului de expertiză tehnică judiciară specialitatea silvicultură întocmit

de expertul C I.

Deşi legal citate, intimatele C L C de aplicare a Legii Fondului Funciar şi

C J Argeş de aplicare a Legii Fondului Funciar nu au formulat întâmpinare

potrivit disp.art.115 din Codul de procedură civilă.

În vederea soluţionării cauzei instanţa a administrat proba cu înscrisuri,

proba cu interogatoriu, proba cu relaţii de la intimata C L C de aplicare a legii

fondului funciar, proba cu relaţii de la D S A - O S T, proba testimonială şi

proba cu expertiză tehnică judiciară specialitatea silvicultură.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.661/30.11.2005 la C. L. de Fond Funciar

a comunei C.., petentul G.. N., în calitate de moştenitor al autorilor G.M. şi G.

A., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul cu

vegetaţie forestieră în suprafaţă de 10,10 ha. precum şi cu privire la terenul

arabil în suprafaţă de 1 ha., ambele terenuri situate pe raza localităţii C., satul G

(fila 22 a dosarului).

Prin Hotărârea C J A de Fond Funciar nr.1283/04.02.2010 s-a dispus

respingerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de

petent, cerere înregistrată sub nr.661/30.11.2005 (fila 5 a dosarului).

În dovedirea dreptului de proprietate al autorilor săi, petentul a invocat

rolul agricol al autoarei G. C.M.

Potrivit actelor de stare civilă existente la dosarul cauzei, rezultă faptul

că,  autoarea G. C.M. este bunica paternă a petentului.

În urma interogatoriului administrat de instanţă pârâtei C L de Fond

Funciar C la propunerea petentului, rezultă faptul că, petentul nu a mai fost

validat anterior apariţiei Legii nr.247/2005 cu suprafaţa de 10,10 ha. teren cu

vegetaţie forestieră (fila 37 a dosarului).

Aceeaşi situaţie de fapt se desprinde şi din conţinutul relaţiilor

comunicate instanţei la termenul de judecată din data de 01.07.2010 (fila 36 a

dosarului). În acest sens, intimata C L de Fond Funciar C a învederat instanţei

faptul că petentul sau alţi moştenitori ai autorilor săi nu au mai beneficiat de

reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră.

În ceea ce priveşte dovedirea dreptului de proprietate de către petent,

instanţa reţine faptul că potrivit disp.art.11 alin.1 din Legea Fondului Funciar

nr.18/1991 republicată suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie

este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile

de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă,

evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv

declaraţii de martori.

Potrivit rolului agricol al autoarei G. C.M., rezultă faptul că aceasta a

deţinut pe raza localităţii C. suprafaţa de 10 ha. teren pădure. De asemenea, din

declaraţia martorului C. I., martor audiat de instanţă la termenul de judecată din

data de 23.09.2010, rezultă faptul că autoarea petentului a deţinut pe raza

localităţii C., satul R, pct.”V M” teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 10-

15 ha. (fila 44 a dosarului).

În vederea identificării şi stabilirii regimului juridic terenului cu vegetaţie

forestieră solicitat prin prezenta plângere dedusă judecăţii, instanţa a dispus

efectuarea în cauză a unui raport de expertiză tehnică judiciară specialitatea

silvicultură.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză tehnică judiciară specialitatea

silvicultură întocmit în cauza dedusă judecăţii de expertul C. I, rezultă faptul că,

terenul cu vegetaţie forestieră pentru care petentul a solicitat reconstituirea

dreptului de proprietate, nu a mai fost validat în favoarea acestuia (filele 69-77

ale dosarului). Mai rezultă şi faptul că, în prezent, terenul cu vegetaţie forestieră

are o suprafaţă de 9,2 ha. şi este situat în UP I, UA 201.

De evidenţiat este şi faptul că expertul desemnat în cauză a identificat

terenul în litigiu în schiţa anexă nr.2 a raportului de expertiză tehnică judiciară

specialitatea silvicultură ca fiind situat în punctul „V M”, parcela UP I, UA 201

(fila 75 a dosarului).

Potrivit relaţiilor comunicate instanţei la data de 23.09.2010 de Primăria

comunei C, judeţul Argeş, rezultă faptul că terenul cu vegetaţie forestieră se

regăseşte în amenajamentul silvic al oraşului T şi nu a fost predat Comisiei

Locale de Fond Funciar C (fila 41 a dosarului).

De asemenea, din conţinutul adresei nr.308/03.02.2011 comunicată

instanţei la data de 03.02.2011 de D S A-O S T, rezultă faptul că amplasamentul

pentru care petentul solicită reconstituirea dreptului de proprietate este liber.

În raport de probele administrate în cauza dedusă judecăţii, instanţa

reţine faptul că, petentul a făcut dovada dreptului de proprietate cu privire la

terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 9,2 ha. situat pe raza localităţii C,

judeţul A, pct.”Va M”. De evidenţiat este şi faptul că potrivit disp.art.24 alin1

din Legea nr.1/2000republicată reconstituirea dreptului de proprietate asupra

terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea

legilor fondului funciar şi cea avută în proprietate, persoanelor fizice şi juridice

sau după caz moştenitorilor acestora se face pe vechile amplasamente.

Faţă de considerentele de fapt şi de

drept mai sus reţinute, urmează ca instanţa să admită plângerea precizată şi să

dispună reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea petentului cu privire

la terenul cu vegetaţie forestieră in suprafaţă de 9,2 ha, situat pe raza localităţii

C, jud. A, punctul „VM”, parcela UP I, UA 201, potrivit amplasamentului

identificat prin schiţa anexă nr. 2 a raportului de expertiză tehnică judiciară

specialitatea silvicultură întocmit de expertul C. I. (fila 75 a dosarului)..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite plângerea precizată formulată de petentul G. N. domiciliat în

comuna C., judeţul A. in contradictoriu cu intimatele C L C DE APLICARE

A LEGII FONDULUI FUNCIAR, cu sediul în comuna C, judeţul Argeş şi

C J A DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR, cu sediul în

mun.P, Piaţa V M, nr.1, judeţul A împotriva Hotărârii C. J. de Fond Funciar A

nr. 1283/4.02.2010.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea petentului cu

privire la terenul cu vegetaţie forestieră in suprafaţă de 9,2 ha, situat pe raza

localităţii C., jud. A, punctul „V. M.”, parcela UP I, UA 201, potrivit

amplasamentului identificat prin schiţa anexă nr. 2 a raportului de expertiză

tehnică judiciară specialitatea silvicultură întocmit de expertul C. I. (fila 75 a

dosarului).

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţa publică, azi, 10.02.2011.

Preşedinte, L.E.

Grefier, I.S.

Red.L.E.

Dact.E.D.

Ex.5/16.02.2011