Fond funciar

Sentinţă civilă 116 din 17.02.2010


Dosar nr.958/829/2009

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.116

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 17.02.2010

Complet format din:

PREŞEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „fond funciar”, formulată de reclamantul R. N., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de aplicarea a Legii fondului funciar - şi Comisia Judeţeană de aplicarea a Legii fondului funciar Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  se prezintă pentru pârâta Comisia Locală de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului-avocat Aur Elena, lipsă fiind reclamantul R.N.,  şi pârâta Comisia Judeţeană de aplicarea a Legii fondului funciar Bacău.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, menţiuni privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual, se învederează faptul că s-a depus prin serviciul registratură o cerere din partea d-nei avocat Pavel Elena, apărătorul reclamantului, prin care solicită strigarea cauzei la sfârşitul şedinţei de judecată, după care:

Se lasă cauza la sfârşitul şedinţei de judecată.

Se reia cauza şi la apelul nominal făcut în şedinţă publică  se prezintă pentru reclamant - avocat Pavel Elena şi pentru pârâta Comisia Locală de aplicarea a Legii fondului funciar --avocat Aur Elena, lipsă fiind reclamantul R. N.,  şi pârâta Comisia Judeţeană de aplicarea a Legii fondului funciar Bacău.

Avocat Aur Elena, pentru pârâta Comisia Locală de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului, depune la dosar împuternicire avocaţială şi obiecţiuni la raportul de expertiză.

Instanţa înmânează un exemplar al obiecţiunilor formulate de pârâtă reclamantului, prin apărător.

Avocat Pavel Elena, pentru reclamant depune la dosar chitanţa nr.2581940/1 din data de 23.11.2009, reprezentând onorariu expert şi arată că nu solicită termen în vederea studierii obiecţiunilor.

Avocat Aur Elena, având cuvântul cu privire la obiecţiunile formulate arată că nu a cules multe informaţii despre terenul în litigiu dar că şanţul de scurgere există şi este necesar să rămână liber întrucât acesta asigură scurgerea unei suprafeţe foarte mare de teren.

De asemenea arată faptul că reclamantul nu poate să beneficieze de dreptul de proprietate întrucât nu poate să construiască nimic pe acest teren, la efectuarea expertizei expertul nu a ţinut cont de Planul de Urbanism şi lasă la aprecierea instanţei.

Avocat Pavel Elena, pentru reclamant, având cuvântul arată că aceste obiecţiuni nu se circumscriu noţiunii de obiecţiuni la raportul de expertiză, nu este de acord cu ele şi solicită respingerea lor.

Instanţa respinge obiecţiunile formulate de pârâtă, prin apărător.

La întrebarea instanţei apărătorii părţilor, având cuvântul pe rând, arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Pavel Elena, pentru reclamant, având cuvântul pe fond solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată cu toate capetele de cerere, obligarea pârâtei Comisia Locală de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului la eliberarea titlului de proprietate pe numele reclamantului R.N. conform sentinţei civile nr.470/25.10.2007 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul nr.617/829/2007, punerea în posesie efectivă pe vechiul amplasament, obligarea acesteia la plata daunelor cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, motivat de faptul că reclamantul se judecă cu pârâta din anul 1991 iar aceasta nu a venit cu o propunere concretă, reclamantul fiind privat de dreptul de proprietate, el dorind să-şi dobândească acest drept de proprietate printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă.

Totodată, solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, depunând în acest sens chitanţa, reprezentând onorariu avocat.

Avocat Aur Elena, pentru pârâta Comisia Locală de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului, având cuvântul pe fond  arată că pârâta doreşte să-i reconstituie reclamantului dreptul de proprietate, dar nu pe vechiul amplasament, deoarece ar afecta construcţiile din jur, ar optura intrarea la blocul de locuinţe, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Prin cererea inregistrata la data de 17.02.2009 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul R. N. a  chemat in judecata parata Comisia locala de fond Funciar a com  -  si Comisia Judeteana Bacau solicitand instantei sa  le oblige la eliberararea titlului de proprietate  pentru suprafata de 0,04 ha conform sentintei  civile 470/25.10.2007,obligarea paratelor la punerea in posesie pe vechiul amplasament si plata daunelor cominatorii in valoare de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la punerea efectiva in posesie.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 958/829/2009.

Cauza este legal scutita de taxa de timbru.

In cauza a fost administrata proba cu acte  si expertiza topocadastrala.

A fost atasata la dosarul cauzei(fila 3) ,sentinta civila  nr 470 pronuntata la data de 25.10.2007 de Judecatoria Podu Turcului.

 Au fost solicitate si atasate la dosar (fila 34) relatii de la Comisia locala de fond funciar  a com Podu Turcului.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

La data de 25.10.2007  a fost pronuntata de catre Judecatoria Podu Turcului  sentinta civila nr 470  .

Prin aceasta sentinta Comisia locala de fond funciar a com Podu Turcului a fost obligata la intocmirea documentatiei in vederea  reconstituirii catre reclamant a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,04 ha teren intravilan situat in com Podu Turcului.

Comisia locala de fond funciar a com Podu Turcului a refuzat punerea in executare a sentintei civile mai sus amintite  motivat de faptul ca amplasamentul nu este liber fiind ocupat de constructii.

 Din continutul expertizei topocadastrale efectuata de expertul Socaci Stefan,  atasata la filele 48-57 din dosar  rezulta ca terenul solicitat de catre reclamant  este ocupat de constructii provizorii fara contracte de inchiriere sau concesiune, expertul opinand ca se poate reconstitui reclamantului suprafata de 406 mp teren in punctele indicate in planul anexa la expertiza.

Avand in vedere si dispozitiile art 64 din Leg 18/1991, instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa dispuna obligarea Comisiei Locale de fond funciar a com Podu Turcului la eliberarea titlului de proprietate catre reclamant si punerea in posesie pe vechiul amplasament pentru suprafata de 406 mp teren intravilan sub sanctiunea daunelor cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la punerea efectiva in posesie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamantul R.N., domiciliat în mun. -, str.-  nr.4, judeţul Vaslui, împotriva pârâtelor Comisia Locală de aplicarea a Legii fondului funciar -  şi Comisia Judeţeană de aplicarea a Legii fondului funciar Bacău.

Obligă pârâta să elibereze reclamantului titlul de proprietate pentru suprafaţa de 406 mp. teren intravilan situat în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău.

Obligă pârâta să pună în posesie reclamantul pe vechiul amplasament sub sancţiunea daunelor cominatorii de 100 RON pentru fiecare zi de întârziere până la data punerii efective în posesie.

Dispune plata către Biroul Local de expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul tribunalului Bacău a onorariului definitiv de 800 lei achitat la CEC cu chitanţa nr.2581940/1 din data de 23.11.2009 către expertul în specialitatea topografie Socaci Ştefan.

Obligă pârâta către reclamant la plata sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17.02.2010

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.5

09.03.2010

Domenii speta