Somatie de plata

Hotărâre 1175 din 04.05.2009


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COMERCIAL MUREŞ

COMERCIAL

SENTINŢA COMERCIALĂ Nr. 1175

Şedinţa publică de la 04 Mai 2009

Pe rol fiind soluţionarea cererii de emiterea somaţiei de plată formulată de  creditoarea SC O SRL, împotriva debitoarei SC D SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă apărătorul ales al debitoarei av. G T. N, lipsă fiind reprezentantul creditoarei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei , de către grefier, după care:

Apărătorul ales al debitoarei av. G T. N, depune la dosarul cauzei înscrisurile la care a făcut referire în cuprinsul întâmpinării formulate şi anume: contractul cadru nr.C3.11002572800247/22.03.2007 încheiat între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare rurală şi Pescuit şi SC D SRL, actul aditional nr.1 la contractul cadru, încheiat la 24.03.2008,actul adiţional nr.2 la contractul cadru încheiat la data de 16.10.2008, listarea parţială de la contul5121 la contul 5121 D, cererea de executare silită adresată de SC O SRL către BIEJ C H din 19.11.2008, adresa emisă de BIEJ C H către SC D SRL, prin care în conf. cu disp.art.454 al.1 Cod pr. civilă, s-a luat măsura înfiinţării popririi asupra conturilor acesteia până la concurenţa sumei de 318.823,02 lei, la data de 19.11.2008, copii de pe bilete la ordin şi ordine de plată. Potrivit susţinerilor debitoarei creanţa creditoarei nu este certă, lichidă şi exigibilă.

Arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa apreciază ca fiind încheiată faza procedurii probatorii şi acordă părţii prezente cuvântul în fond.

Apărătorul ales al debitoarei av.G T. N, solicită respingerea cererii de emitere a ordonanţei care să conţină somaţia de plată ca  lipsită de interes în privinţa petitului al doilea al acţiunii şi ca inadmisibilă , întrucât contestă caracterul cert , lichid şi exigibil al creanţei , şi cu privire la penalităţile de întârziere.

Apărătorul ales al debitoarei av. G T. N  faţă de lipsa interesului creditoarei în privinţa petitului al doilea al cererii, pentru următoarele considerente: Interesul trebuie să îndeplinească următoare cerinţe: să fie legitim , să fie actual , să fie personal şi direct . In cazul de faţă creditoarea încearcă să obţină un titlu executoriu împotriva debitoarei pentru suma de 312.414,47 lei, conform petitului al doilea al acţiunii. Ceea ce nu aminteşte însă creditoarea în cuprinsul cererii de emitere a somaţiei de plată este existenţa biletului la ordin emis în 29.09.2008 pentru suma de 312.414,47 lei. Mia arată de asemenea că biletul la ordin , ca urmare a caracterului lui executoriu stabilit prin lege, fiind pus în executare fără investirea lui cu formulă executorie , face ca în speţă să nu fie îndeplinită condiţia interesului creditoarei  pentru admiterea  capatului privind debitul principal.

În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere apreciază că acestea urmează soarta petitului privind debitul principal şi se impun a fi respinse .

Apărătorul ales al debitoarei av. G T. N menţionează că creanţa solicitată u este certă, lichidă şi exisigibilă, iar prin obiecţiile invocate de debitoare cu privire la neîndeplinirea condiţiilor creanţei, apreciază că soluţionarea cauzei presupune o cercetare a fondului litigiului întrucât nu se poate stabili de partea cui se află aparenţa dreptului, daca este sau nu justificată suma pretinsă, analiză ce nu se poate efectua pe cale sumară a  procedurii somaţiei de plată. Astfel, solicită constatarea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată în raport cu următoarele aspecte: lipsa datoriei debitoarei pentru plata solicitată de creditoare, întrucât din situaţia de lucrări rezultă că proiectul nu este finalizat, dar cu toate acestea debitoare a achitat suma de 1032000 lei, inclusiv TVA.; existenţa unei obligaţii sub condiţie suspensivă, cea care depunde de un eveniment viitor şi necert - art-1017 Cod civil - în cazul de faţă, recepţia lucrărilor care nu s-a împlinit pentru ca obligaţia debitoarei să poată fi executată conform angajamentului cuprins în  contractul de garanţie; inexistenţa unei dispoziţii contractuale care să confere intimatei dreptul de a solicita alte sume peste valoarea contractului de execuţie lucrări cu nr.70/2007.

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată la această instanţă, la data  de 19 februarie 2009, creditoarea  SC O SRL, cu sediul social în Tg. Mureş, jud. Mureş,  a solicitat  emiterea ordonanţei  în sensul somării debitoarei  SC D SRL, cu sediul social în Târnăveni, jud.Mureş , pentru plata sumei de 312.414,47 lei cu titlu de preţ precum şi a sumei de 151.521 lei cu titlu de penalităţi de întârziere aferente perioadei 01.11.2008- 19 februarie 2009.

Pârâta, prin întâmpinarea formulată a solicitat respingerea cererii pentru emiterea somaţiei de plată, ca fiind inadmisibilă .

S-a învederat din partea debitoarei că, creanţa invocată de către creditoare nu este certă, lichidă şi exigibilă , considerent pentru care creditoarea nu poate solicita emiterea ordonanţei de somare la plata în  vederea achitării acestei sume.

În fapt, a inveterat că debitoarea prin contractul de execuţie de lucrări încheiat cu SC A C SRL , au convenit ca aceasta să execute şi să înfiinţeze o fermă de îngrăşarea suinelor în comuna Băgaciu ,executarea lucrărilor de construcţie fiind stabilite la suma de 1.102.798,21lei.

Potrivit dispoziţiilor contractuale, antreprenorul general a sub contractat cu creditoarea în  acelaşi condiţii în  care s-a semnat contractul cu achizitorul.

In data de 7 iulie 2008, s-a încheiat cu pârâta O SRL, un contract de garanţie  înregistrat sub nr.366, prin care s-a convenit ca debitoarea să suporte o creştere a preturilor unor materiale de construcţii de 15%, fiind de acord cu emiterea unui bilet la ordin în  alb pentru garantarea diferenţelor de plată. Conform convenţiei părţilor, introducerea la plată a biletului la ordin emis în  alb, trebuia făcută numai în  termen de 15 zile de la data recepţiei lucrărilor, recepţie care nu s-a făcut până în  prezent. Valoarea lucrurilor efectuate până la data de 29 oct.2009, a fost de 673.071lei, iar suma plătită de debitoare către SC O SRL prin intermediul antereprenorului general SC A C SRL, a fost de 1.032.000 lei, inclusiv TVA.

În  cazul de faţă, creditoarea a completat biletul la ordin pentru o suma mai mare decât procentul de 15% din valoarea contractului şi  a introdus la plata biletul la ordin în  data de 7 nov.2008, fără ca recepţia lucrărilor permise a fi efectuate şi pentru care s-ar fi justificat majorarea preţului contractului, să se fi făcut. In acest fel debitoarea a încălcat convenţia privind completarea biletului la ordin  prevăzută prin contractul de garanţie nr.366/2008, si a incalcatdisp.art.112 din Legea nr.58/1954.

Potrivit celor prezentate, debitoarea a arătat că pentru stabilirea sumei datorate este necesară o judecată pe calea dreptului comun, întrucât creanţa creditoarei, la momentul de faţă, nu este certă şi  exigibilă ,având în  vedere şi  faptul că, potrivit situaţiilor debitoarei, proiectul nu este finalizat, recepţia lucrărilor nu s-a finalizat, precum şi  faptul că nu există o dispoziţie contractuală care să dea dreptul creditoarei să solicite sume peste valoarea contractului de execuţie de lucrări cu nr.70/2007.

Debitoarea a invocat excepţia lipsei de interes a creditoarei în  promovarea cererii, întrucât acesta deţine un bilet la ordin pentru aceeaşi sumă de 312.414,47lei, pe care a pus-o în  executare, potrivit celor ce rezultă din dosarul execuţional 114/2009 al BIEJ C H , considerent pentru care nu poate promova o cerere pentru obţinerea unui nou titlu executoriu, pentru acea sumă.

Instanţa având în  vedere disp. OG 5/2001 precum şi  cele ale OUG 119/2007, apreciază că, în cauză sunt incidente disp.art.119 /2007, intrucât obiectul cererii promovate pentru emiterea somaţiei de plata constituie pretenţiile creditoarei, decurgând din contractul de execuţie de lucrări încheiat de părţi ce se circumscrie sferei de aplicare a disp.art.1si 2 din OUG 119/2007.

Potrivit disp.art 2 din Ordonanţa menţionată aceasta se aplică  creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, contracte comerciale definite în  sensul dispoziţiilor articolului 1 din acelaşi act normativ. În  consecinţă, în raport de natura pretenţiilor formulate, precum şi  de natura litigiului instanţa apreciază că sunt incidente disp.art.l1 si 2 din OUG 119/2007.

Analizând cererea creditoarei, în  baza actelor depuse la dosarul cauzei precum şi prin prisma disp.art.1,2 si 10 din OUG 119/2007, act normativ aplicabil cererii promovate de către debitoare,  instanţa apreciază că nu sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordonanţei privind somarea debitoarei la plata sumelor precizate în  cerere în  cuantum de 312, 414,47 lei, cu titlu de preţ şi  a sumei de 151.521lei, cu titlu de penalităţi de întârziere.

Instanţa reţine că creanţa invocată de creditoare de 312.414,47lei rezultă din contractul de garanţie 366/2008, încheiat între părţi potrivit căruia  debitoarea s-a angajat să suporte o creştere a preţurilor la materialele de construcţii ]n procent de 15% din valoarea totală , iar în  cazul în  care în termen de 15 zile de la data recepţiei lucrărilor nu se efectuează plata, creditoarea are dreptul de a depune în  bancă  biletul la ordin emis de debitoare.

 La acest contract de garanţie, părţile au încheiat actul adiţional nr.1, în  care au precizat cuantumul procentului de 15% , la  suma de 312.414,47lei + TVA .

Creditoarea a depus la executorul judecătoresc C H Biletul la ordin emis la data de 29.09.2008 în vederea recuperării sumei de 312, 414,47lei.

În acest sens, instanţa reţine că apărările creditoarei sunt întemeiate în  sensul că, pentru suma de 312, 414,47lei, aceasta deţine un titlu executoriu pentru care a si demarat procedura de executare silită astfel cum s-a menţionat mai sus , motiv pentru care nu justifică un interes legitim pentru obţinerea unui nou titlu executoriu pentru aceeaşi creanţă. Trebuie însă reţinut atât cu privire la suma de bază cât şi  cu privire la penalităţile de întârziere, faptul că debitoarea invocă încălcarea de către creditoare a dispoziţiilor actului adiţional  potrivit căruia , plata  garanţiei trebuia să fie precedată de recepţia finală a lucrărilor ,recepţie finală care nu rezultă din actele dosarului că ar fi fost efectuată, creditoarea nedepunând procesul- verbal întocmit cu această ocazie. Pentru acest  considerent instanţa apreciază că, creanţa solicitată de creditoare este contestată de debitoare potrivit celor menţionate prin întâmpinare, atât în  ceea ce  priveşte referirile la nefinalizarea lucrărilor cât şi în ceea  ce priveşte  condiţiile de punere în  executare a biletului la ordin.

Pentru motivele menţionate instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile  prev.de art.10 din OUG 119/2007, pentru emiterea somaţiei e plată considerent pentru care va respinge cererea creditoarei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de creditoarea S.C. O S.R.L. cu  sediul social în Tg. Mureş, jud. Mureş, având nr. de înregistrare JXXXXXXX, împotriva debitoarei S.C. D S.R.L., cu sediul în Târnăveni jud. Mureş,  având nr. de înmatriculare la ORC JXXXXXXXX, cerere având ca obiect somarea debitoarei pentru plata sumei de 312.414,47  lei.

Respinge cererea debitoarei având ca obiect obligarea debitoarei la plata  cheltuielilor de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 mai  2009.

1