Renuntare la executarea silita. Recuperare cheltuieli de executare

Decizie 241 din 20.02.2009


In caz de renuntare la exexcutarea silita, aceasta inceteaza pe deplin, in conformitate cu art. 3715lit. c C.p.civ.,  iar recuperarea cheltuielilor de executare efectuate se realizeaza in aceasta situatie legala prin punerea in aplicare a prevederilor art. 3717 alin. 1 C.p.civ. respectiv din sumele avansate de catre creditor sau prin alte cauze prevazute de lege, astfel cum se indica in alineatul 2 al aceluiasi text de lege. In nici unul din textele de lege mentionate nu se prevede ca aceste cheltuieli vor fi recuperate de la debitor, ci singurul in masura a da socoteala asupra acestora este chiar creditorul. (decizia civila nr. 241/20.02.2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita – Sectia Civila in dosarul nr. 4406/315/2008)

Prin cererea înregistrata la Judecatoria T sub nr. 4406/315/04.06.2008, contestatoarea DM a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatii BEJ AD si SD, prin care solicita anularea formelor de executare silita prin poprire asupra pensiei si a contului bancar BCR, forme de executare începute în dosarul de executare nr. 156/2008 de catre BEJ DA. Se solicita suspendarea provizorie a executarii dupa plata unei cautiuni.

În motivarea contestatiei se arata ca la cererea creditorului SD s-a format dosarul de executare silita nr. 156/2008 pentru recuperarea sumei de 114998 lei datorata de catre contestatoare creditorului. Creditorul a renuntat la executarea silita prin adresa din data de 12.05.2008 întocmita de creditor catre executorul judecatoresc. Desi s-a renuntat la executarea silita, executorul judecatoresc a continuat executarea silita, sens în care a dispus înfiintarea unei popriri asupra pensiei si contului bancar al contestatoarei debitoare. Contestatoarea arata ca la baza stabilirii sumei pentru care s-a înfiintat poprirea a stat contractul de executare silita întocmit de catre executorul judecatoresc la data de 14.04.2008, contract nesemnat de catre creditor, situatie în care nu exista un titlu executor. Contestatoarea arata ca a luat cunostinta de înfiintarea popririi la data de 17.06.2008 când a primit pensia diminuata si, mergând la Casa de Pensii pentru explicatii, a aflat ca s-a pus poprire pe pensie la cererea executorului judecatoresc. Se mai arata în contestatie ca s-a achitat de catre contestatoare si de catre creditor executorului judecatoresc suma de 576,20 lei, suma achitata pentru întocmirea somatiilor.

Cererea a fost întemeiata în  drept pe dispozitiile art. 401 ind.1 lit.b si art. 403 alin.4 ind.1 Cod procedura civila fiind însotita de copie de pe cererea de renuntare la executarea silita înregistrata la BEJ DA la data de 13.05.2008.

La data de 25.08.2008 s-a depus de catre BEJ DA întâmpinare prin care se solicita respingerea contestatiei ca fiind neîntemeiata si tardiv formulata.

La data de 15.09.2008 intimatul SD a depus la dosarul cauzei prin Serviciul Registratura al Judecatoriei T întâmpinare prin care arata ca prezenta contestatie este formulata în termen având în vedere prevederile art. 401 ind.1 lit b C.p.c. si ca executarea silita înceteaza atunci când creditorul renunta la executare. Fata de renuntarea expresa la executare facuta de creditor si fata de împrejurarea ca acesta nu a semnat contractul de executare silita, intimatul SD solicita admiterea contestatiei si anularea formelor de executare silita.

La termenul de judecata din data de 18.09.2008 contestatoarea a achitat cautiunea stabilita de instanta în cuantum de 765 lei. La acelasi termen de judecata, prin încheiere, instanta a admis cererea de suspendare a executarii silite pâna la solutionarea contestatiei. Au fost solicitate de la BEJ DA copii de pe toate actele de executare cu defalcarea exacta a cheltuielilor efectuate pentru fiecare act de executare în parte.

La termenul de judecata din data de 09.10.2008 s-a depus de catre contestatoare copia actului aditional, anexa la contractul de asistenta juridica nr. 109095 din data de 12.04.2005, iar de catre BEJ DA  adresa din data de 08.10.2008 însotita de dosarul de executare silita. Prin adresa se solicita a se constata tardivitatea formularii contestatiei la  instanta a dispus a fi atasat dosarul de executare nr. 408 /2007 al BEJ DA. S-a acordat un termen pentru a se lua cunostinta de continutul dosarului de executare.

Prin sentinta civila nr. 4905/30.102.008 pronuntata de Judecatoria  T în dosarul nr. 4406/315/2008 s-a respins exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, exceptie ridicata de catre BEJ DA, s-a admis contestatia la executare  formulata de contestatoarea DM, fiind anulate formele de executare silita întocmite de catre BEJ DA în dosarul de executare nr. 156/2008 si s-a dispus restituirea catre contestatoarea debitoare a sumelor retinute, conform adresei nr. 300779/14.05.2008, de catre Casa de pensii Dâmbovita si virate catre executorul judecatoresc.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca termenul pentru formularea contestatiei la executare este de 15 zile si într-adevar începe sa curga de la data efectuarii primei retineri si nu astfel cum sustine executorul judecatoresc în întâmpinare, de la data când contestatorul a luat cunostinta de actul de executare. Fiind vorba de o poprire înfiintata dupa ce creditorul a renuntat la executare si doar pentru cheltuielile de executare nici nu poate fi vorba, din punct de vedere juridic, ca termenul sa înceapa sa curga anterior datei efectuarii primei retineri din pensie. Pe cale de consecinta, fata de acest moment, instanta a constatat ca prezenta contestatie a fost introdusa în termen si anume în ultima zi a termenului de 15 zile, pe data de 04.07.2008.

In ceea ce priveste fondul contestatiei, prima instanta a retinut ca la data de 13.03.2008 s-a formulat cerere de executare silita catre creditorul SD, prin care s-a solicitat executarea contractului de asistenta juridica nr. 1090961 din data de 12.04.2005 si a actului aditional la acest contract. Executorul judecatoresc a emis adrese pentru a afla informatii despre eventualele conturi ale debitoarei DM la data de 31.03.2008 primind raspunsurile solicitate la începutul lunii aprilie 2008. Pe data de 14.04.2008 BEJ DA a înaintat catre creditorul SD contractul de executare silita în vederea semnarii, iar la data de 13.05.2008 creditorul SD a informat BEJ DA ca renunta la executarea silita urmând ca sa achite împreuna cu debitoarea cheltuielile de executare suportate de biroul executorului judecatoresc. În acest sens s-a achitat catre BEJ DA suma de 576,20 lei.

A mai retinut judecatoria ca in conformitate cu dispozitiile art. 56 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, raporturile dintre executorii judecatoresti si client sunt supuse regulilor mandatului, iar remiterea catre executor a titlului original constatator al creantei constituie mandat de încasare a acesteia. Executarea se efectueaza în baza unui contract de executare silita încheiat între executor si client, contract care constituie titlu executor pentru suma stabilita ca onorariu. În speta dedusa judecatii nu a existat un astfel de titlu executoriu, deoarece acesta nu a fost semnat de catre creditor întrucât creditorul a formulat cerere de renuntare la executare, platind cu acea ocazie toate cheltuielile de executare facute de BEJ DA cu emiterea somatiilor. Cererea de renuntare la executare are caracterul unei retrageri a mandatului.

Neexistând un titlu executoriu, debitoarea DM nu putea fi obligata la plata onorariului de executor, onorariu ce s-ar fi cuvenit executorului în întregime doar daca acesta ar fi continuat executarea pâna la realizarea creantei si nu si în situatia în care creditorul a renuntat la executare si a achitat împreuna cu debitoarea cheltuielile deja efectuate de catre biroul executorului judecatoresc.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 371 ind.5 lit.c din Codul de procedura civila executarea silita înceteaza când creditorul a renuntat la executare, iar potrivit dispozitiilor art. 371 ind.7 Cod procedura civila, cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt în sarcina debitorului urmarit, afara de cazul când creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se dispune astfel. De altfel, chiar în continutul contractului de executare silita nesemnat de catre creditor se mentioneaza la articolul 3 ca în situatia în care se renunta la executare la cererea creditorului, acesta si nu debitorul va fi obligat la plata onorariului de executare, contractul constituind titlu executoriu împotriva creditorului.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, recurentul intimat BEJ DA, solicitand in baza art. 304 pct. 7, 8, 9 C.p.civ. desfiintarea sentintei, si pe fond respingerea contestatiei la executare.

In motivarea recursului recurentul intimat a aratat ca in mod gresit prima instanta a respins exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, interpretand si intelegand in mod gresit ca in speta este vorba despre o contestatie la poprire si nu o contestatie care poate fi formulata in termenul prevazut de dispozitiile art. 401 lit. a C.p.civ.Astfel, executarea silita a inceput in cauza prin emiterea somatiei, de care debitoarea a luat cunostinta in data de 20.04.2008, astfel incat cererea sa formulata in data de 4.06.2008 apare ca fiind tardiva.

In continuare, arata recurentul, chiar daca prima instanta a luat act de renuntarea la cererea de executare silita, formulata de creditorul SD, instanta trebuia sa aibe in vedere prevederile art. 371 ind. 7 alin. 2 C.p.civ. care stabilesc faptul ca toate cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat expres la executare sau daca prin lege se prevede altfel. Debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, prin executare voluntar. Cu atat mai mult acesta este obligat sa suporte cheltuielile de executare, dupa ce, in cauza, renuntarea la cererea de executare silita s-a produs la 2 luni de la data depunerii cererii si dupa ce creditorul a primit in cea mai mare parte realizarea creantei sale in mod voluntar de catre debitor.

De asemenea, se mai arata de catre recurent ca in mod gresit judecatoria a interpretat ca impotriva debitoarei nu mai exista un titlu ca urmare a cererii de renuntare la executare efectuata de catre creditor, fara a avea in vedere conventia din 5.05.2008. Astfel, desi nu a existat un contract de executare scris intre creditor si BEJ nu inseamna ca acest contract nu a fost executat de catre executorul judecatoresc, ce are dreptul, in consecinta la recuperarea cheltuielilor de executare efectuate.

Intimatul SD a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului.

Asupra exceptiei tardivitatii formularii contestatiei arata ca fiind pornita executarea silita impotriva debitoarei DM prin poprire, termenul de contestatie incepe sa curga de la momentul efectuarii primei retineri, conform prevederilor art. 401 alin. 1 lit. b C.p.civ.. in speta contestatia a fost introdusa in data de 04.07.2008 – ultima zi a termenul de 15 zile in raport de data efectuarii primei retineri – 17.06.2008.

In continuare, intimatul arata ca nu exista un titlu executoriu pentru care B.E.J. DA sa solicite infiintarea poprii asupra pensiei debitoarei, intrucat, pe de o parte, contractul de executare silita nu poarta semnatura sa, iar pe de alta parte, potrivit dispozitiilor art. 3715 lit. c Cp.civ. executarea silita a incetat cand creditorul a renuntat la executare. Precizeaza apoi ca sumele reprezentand costuri cu executarea silita au fost avansate recurentului, si anume 576, 20 lei. Mai sustine ca prin renuntarea la executarea silita a procedat la retragerea mandatului acordat executorului judecatoresc pentru efectuarea executarii silite astfel incat orice continuarea a acesteia este lipsaita de temei si nu poate da nastere obligatiei de achitare a cheltuielilor de executare.

Intimata contestatoare DM a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului, aratand cu privire la exceptia tardivitatii formularii contestatiei, ca a aflat de executarea silita pentru recuperarea cheltuielilor de executare in data de 17.06.2008, cand i s-a efectuat prima retinere din pensie, astfel ca introducerea contestatiei in data de 4.07.2008 este efectuata in termen. Referitor la fondul contestatiei, precizeaza ca executarea silita inceteaza cand creditorul renunta la executare, astfel cum se mentioneaza in dispozitiile art. 3715 lit. c Cp.civ., in speta executorul judecatoresc continuand acesta executare cu rea credinta. Chiar in contractul de executare silita, nesemnat de catre creditorul SD se mentioneaza ca in caz de renuntare la executarea silita cheltuielile de executare sunt in sarcina creditorului, care insa nu s-a obligat la restituirea lor, prin nesemnare.

Analizând sentinta recurata, prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, precum si a dispozitiilor legale aplicabile în cauza, tribunalul constata ca recursul este nefondat.

Prima critica formulata de catre recurentul B.E.J. DA priveste faptul ca in mod gresit prima instanta a respins exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, interpretand si intelegand in mod gresit ca in speta este vorba despre o contestatie la poprire si nu o contestatie care poate fi formulata in termenul prevazut de dispozitiile art. 401 lit. a C.p.civ.

Tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor art. 3715 lit. c Cp.civ. „executarea silita inceteaza daca creditorul a renuntat la executare”.

Facand in cauza aplicarea acestui text de lege, tribunalul retine ca in data de 12.05.2008, cu cererea inregistrata la BEJ DA sub nr. 156/13.05.2008 creditorul SD a renuntat la executare silita, motiv pentru care dosarul de executare trebuia sa fie inchis. Recuperarea cheltuielilor de executare efectuate se realizeaza in aceasta situatie legala prin punerea in aplicare a prevderilor art. 3717 alin. 1 C.p.civ. respectiv din sumele avansate de catre creditor sau prin alte cauze prevazute de lege, astfel cum se indica in alineatul 2 al aceluiasi text de lege.

Recuperarea cheltuielilor de executare dupa incetarea executarii silite in temeiul legii presupune de fapt inceperea unei noi executari. Despre aceasta noua executare silita debitoarea DM a lua cunostinta in data de 17.06.2008, atunci cand aceasta a luat cunostinta despre efectuarea primei retineri din pensie, intrucat calea aleasa de catre executorul judecatoresc in recuperarea cheltueililor de executare a fost aceea a popririi. Prin urmare, sunt deplin aplicabile in speta prevederile art. 401 alin. 1 lit. c C.p.civ. care stabilesc faptul ca termenul de 15 zile curge de la data efectuarii primei retineri din venituri de catre tertul poprit, prevederi legale retinute in mod corect si de catre judecatorie.

Fata de cele aratate mai sus, tribunalul constata ca prima critica formulata de catre recurentul intimat BEJ AD este neintemeiata.

In continuare se arata de catre recurent ca desi prima instanta a luat act de renuntarea la cererea de executare silita, formulata de creditorul SD, trebuia sa aibe in vedere prevederile art. 371 ind. 7 alin. 2 C.p.civ. care stabilesc faptul ca toate cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat expres la executare sau daca prin lege se prevede altfel, iar debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, prin executare voluntara.

Tribunalul considera critica ca nefiind intemeiata avand in vedere ca, asa cum deja s-a retinut, in caz de renuntare la executarea silita, aceasta inceteaza pe deplin, iar recuperarea cheltuielilor de executare efectuate se realizeaza in aceasta situatie legala prin punerea in aplicare a prevederilor art. 3717 alin. 1 C.p.civ. respectiv din sumele avansate de catre creditor sau prin alte cauze prevazute de lege, astfel cum se indica in alineatul 2 al aceluiasi text de lege. De altfel, constata tribunalul, ca in nici unul din textele de lege mentionate nu se prevede ca acesta cheltuieli vor fi recuperate de la debitor, ci singurul in masura a da socoteala asupra acestora este chiar creditorul.

In sfarsit, ultima critica formulata de catre recurentul intimat BEJ DA vizeaza faptul ca in mod gresit judecatoria a interpretat ca impotriva debitoarei nu mai exista un titlu ca urmare a cererii de renuntare la executare efectuata de catre creditor, fara a avea in vedere conventia din 5.05.2008. Astfel, desi nu a existat un contract de executare scris intre creditor si BEJ nu inseamna ca acest contract nu a fost executat de catre executorul judecatoresc, ce are dreptul, in consecinta la recuperarea cheltuielilor de executare efectuate.

Tribunalul retine insa din nou ca fata de debitoarea DM executarea silita a incetat prin renuntarea la executare efectuata de catre creditorul SD, judecatoria retinand in mod corect ca raporturile dintre executorii judecatoresti si client sunt supuse regulilor mandatului, iar cererea de renuntare la executare are caracterul unei retrageri a mandatului.

Fata de cele ce preced, se concluzioneaza ca solutia atacata este data cu aplicarea corecta a legii, împrejurare în care, în conformitate cu dispozitiile art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, se va respinge recursul si se va mentine hotarârea atacata.

Domenii speta