Partaj succesoral; imobil comod partajabil în natură

Decizie 1552 din 14.12.2009


9. Partaj succesoral; imobil comod partajabil în natură

Drept civil. Partaj succesoral

Art. 673 Cod procedură civilă

art. 741 Cod civil

Imobil, bun succesoral; comod partajabil în natură; condiţii; dreptul eredelui de a-şi primi în natură cota – parte ce i se cuvine din succesiune.

Curtea de Apel Bacău – Secţia civilă, minori şi familie,

conflicte de muncă şi asigurări sociale

Decizia civilă nr. 1552 din 14 decembrie 2009

Prin decizia civilă nr.203/2009, pronunţată în dosarul nr. 6526/110/2007 al Tribunalului Bacău a fost admis apelul declarat de apelanta-pârâtă N.V.I..F. împotriva sentinţei civile nr. 8727/14.12.2005 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 8426/2003 în contradictoriu cu intimata-reclamantă A.D., având ca obiect partaj judiciar.

A fost schimbată în parte sentinţa civilă apelată cu privire la valoarea apartamentului, compunerea şi valoarea loturilor, valoarea sultei.

S-a constatat că valoarea apartamentului este de 152680,20 lei în loc de 135966,10 lei.

A fost înlăturat din dispozitivul sentinţei civile apelate menţiunile privind atribuirea întregului apartament în lotul reclamantei şi a fost atribuit în lotul acesteia încăperile 1, 2, 3, 6, 9, logic 10, boxa în valoare totală de 84195,93 lei din apartamentul situat în Bacău str. Aleea Parcului nr. 29, ap. 1 (identificată prin contur portocaliu în schiţa nr. 2 din varianta 3 a expertizei E. A. efectuată în apel).

S-a constatat că valoarea lotului nr. 1 este de 87161,41 lei.

A fost atribuit în lotul nr. 2 pârâtei şi încăperile 4, 5, 7, 8 şi 11, balcon 12, 13, boxa în valoare totală de 68484,52 lei din apartamentul situat în Bacău str. A.P. nr..., ap... (identificat prin contur verde în schiţa nr. 2 din varianta 3 a expertizei E.A. efectuată în apel).

S-a constatat că valoarea lotului nr. 2 este de 71.000,72 lei.

A fost obligată reclamanta să plătească pârâtei 8080,22 lei sultă.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile apelate.

Au fost compensate cheltuielile de judecată în apel.

În motivarea deciziei, instanţa de apel a arătat că:

Prin sentinţa civilă nr. 8727/14.12.2005 Judecătoria Bacău a admis în principiu şi în fond cererea principală formulată de reclamanta A.D. împotriva pârâtei N.V., a admis în principiu şi în fond, în parte cererea conexă formulată de N.V. şi cererea reconvenţională formulată de A.D.;

A constatat că după defuncţii H.C. şi H.M. au rămas ca moştenitori N.I.V.F. şi A.D. în calitate de descendenţi de gradul I cu o cotă de ? fiecare.

A constatat compunerea masei succesorale şi faptul că reclamanta A.D. a adus la apartamentul din Bacău str. A.P. nr... ap..., următoarele îmbunătăţiri: practicarea unei a două ieşiri din locuinţa prin balcon, montat baterii noi la obiectele sanitare şi bucătărie.

A respins capătul de cerere privind raportarea la masa succesorală a sumei de 1200 dolari SUA reprezentând chirie şi capătul de cerere referitor la cheltuielile de întreţinere formulate de reclamanta A.D.

A respins capătul de cerere referitor la îmbunătăţiri formulat de pârâta N.V.

A dispus ieşirea din indiviziune prin atribuirea de loturi şi a obligat reclamanta să plătească pârâtei suma de 677076925 lei (ROL) cu titlu de sultă.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin încheierea de admitere în principiu pronunţată la 30.06.2004 instanţa a admis în principiu în totalitate cererea principală formulată de A.D. şi în parte cererea conexă formulată de N.V. şi cererea reconvenţională formulată de A.D., a constatat deschisă succesiunea rămasă după defuncţii H.C. şi H.M., a constatat calitatea de succesori a părţilor şi cota fiecăruia, precum şi masa succesorală.

S-a constatat că reclamanta A.D. a adus îmbunătăţiri la apartamentul situat în Bacău str. Aleea Parcului nr. 29, ap. 1, s-a respins capătul de cerere privind raportarea la masa succesorală a sumei de 1200 SUA reprezentând chirie şi capătul de cerere referitor la cheltuielile de întreţinere formulată de reclamanta A.D.

S-a respins capătul de cerere referitor la îmbunătăţiri formulat de pârâta-reclamantă N.V.

S-a luat act de renunţarea reclamantei-pârâte A.D. la judecarea cu numitul N.V.E..

S-a luat act de renunţarea pârâtei reclamante N.V. la cererea de partajare a suprafeţelor de 20 ha teren arabil şi 0,50 teren pădure situat în comuna Izvoru Berheciului.

În cauză s-au efectuat expertize specialitatea construcţii, bunuri mobile şi metale preţioase, bunurile ce compun masa de partaj fiind evaluată astfel:

- apartamentul – fără valoarea îmbunătăţirilor efectuate de reclamanta-pârâtă la suma de 1.359.661.000 lei (ROL);

- bunurile mobile – 32.720.000 lei (ROL);

- bijuteriile – 22.096.850 lei.

Nu s-a reţinut valoarea de 500.000 lei reprezentând un lanţ cu ceas cu încuietoare (fila 121) deoarece nu s-a reţinut acest bun în masa de partaj şi de asemenea inelul din aur cu dragon a fost reţinut la valoarea de 6.300.000 lei calculată la o greutate de 14 g întrucât deşi reclamanta a declarat că greutatea acesteia este de 10 g nu l-a prezentat expertului deşi bunul se afla în posesia fiului său, diferenţa de valoare fiindu-i astfel imputabilă.

În temeiul art. 728 Cod civil şi art. 6735 C.p.c. s-a dispus ieşirea părţilor din starea de indiviziune cu privire la întreaga masă de partaj mai puţin imobilul situat în Botoşani, str. P. R. nr. ... a cărei partajare s-a disjuns de restul cauzei întrucât nici una din părţi nu doreşte atribuirea în lotul său a bunului respectiv, acesta urmând a se vinde prin bună învoială de către părţi sau de către executorul judecătoresc.

În ce priveşte atribuirea loturilor instanţa a făcut aplicarea art. 6739 C.p.c. astfel bunul imobil a fost atribuit părţii care a efectuat îmbunătăţiri, partajarea bunurilor mobile s-a făcut în mod aleatoriu; respectându-se şi voinţa părţilor, în ce priveşte bijuteriile s-a avut în vedere posesia şi opţiunea părţilor.

Au fost compensate cheltuielile de judecată reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert ţinându-se seama şi că unele cereri au fost admise parţial iar la altele s-a renunţat la judecată.

Împotriva sentinţei a declarat apel pârâta-reclamantă NV.I.F. pentru următoarele considerente: - greşit instanţa de fond i-a respins cererea reconvenţională privind îmbunătăţirile aduse apartamentului şi de asemenea în mod greşit i-a respins proba cu martori solicitată pentru dovedirea cererii reconvenţionale.

- apartamentul a fost evaluat greşit deoarece pe piaţa liberă valoarea acestuia este de peste 200000 lei (RON) iar din relaţiile furnizate de agenţiile de intermediere din zonă rezultă că valoarea de piaţă a apartamentului este cu mult peste 2 miliarde de lei

- în cel mai rău caz apartamentul se putea atribui în natură ambelor părţi deoarece are două intrări şi este comod partajabil în natură.

Prin cererea înregistrată la dosarul la 03.03.2006 apelanta a arătat că:

- sentinţa civilă nr. 8727/14.12.2005 nu a reţinut următoarele bunuri: cont la Banca Populară Română în valoare de 22734462 lei (ROL), despăgubirile în valoare de 39000000 lei (ROL) din procesul înaintat şoferului vinovat de producerea accidentului în urma căruia autoarea părţilor a decedat, imobilul şi terenul situat în municipiul Botoşani;

- s-a încălcat principiul continuităţii completului de judecată;

- bunurile au fost împărţite preferenţial, în avantajul reclamantei, fără a ţine seama de necesităţile părţilor, atribuind reclamantei şi ceea ce aceasta a recunoscut că nu există;

- martorii reclamantei au declarat mincinos deoarece nu cunoşteau casa părinţilor.

Tribunalul Bacău prin decizia civilă nr. 471/15.12.2006 pronunţată în dosarul nr. 634/2006 a respins apelul ca nefondat.

Prin decizia civilă nr. 931/07.11.2007 Curtea de Apel Bacău a admis recursul promovat de pârâta N.V.I.F., a casat decizia civilă nr. 471/15.12.2006 şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Bacău reţinând că instanţa nu a dat dovadă de rol activ pentru a lămuri opţiunea părţilor şi a verifica în privinţa lotizării respectarea întocmai a dispoziţiilor cuprinse şi stabilite prin încheierea de admitere în principiu, că se impune refacerea raportului de expertiză cu efectuarea unei propuneri de lotizare în natură a apartamentului, că la soluţionarea motivului de apel referitor la împărţirea bijuteriilor instanţa nu a avut în vedere că lotizarea expertului nu face vorbire de voinţa părţilor iar reclamanta nu a solicitat să-i fie atribuite în lot toate bijuteriile aflate în posesia sa.

Cauza a fost înregistrată în apel pe rolul Tribunalului Bacău sub nr. 6526/110/2007.

În rejudecarea apelului s-a dispus efectuarea expertizei tehnice specialitatea construcţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului s-a reţinut următoarele:

În sistemul procesual civil român respectarea principiului continuităţii presupune ca hotărârea să fie pronunţată de judecătorii care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii. În speţă acest principiu a fost respectat, sentinţa apelată fiind pronunţată de acelaşi judecător care la data de 07.12.2005 a luat parte la dezbaterea în fond a pricinii.

În ceea ce priveşte imobilul din Botoşani, în mod corect, în aplicarea prevederilor art. 67311 C.p.c. privind vânzarea la licitaţie în cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea, instanţa a dispus disjungerea prin încheierea din 07.12.2005 în condiţiile în care, astfel cum s-a consemnat în încheiere, nici una dintre părţi nu a solicitat atribuirea în lot a acestui imobil iar cauza se află în stare de judecată cu privire la celelalte cereri formulate de părţi.

Apelul declarat de pârâtă priveşte nelegalitatea şi netemeinicia încheierii de admitere în principiu din 30.06.2004 cu privire la soluţionarea cererii sale având ca obiect îmbunătăţiri aduse imobilului bun succesoral şi administrarea probei cu martori pe care a formulat-o în susţinerea acestei cereri, nereţinerea la masa succesorală a sumei de 22732462 lei (ROL) aflată într-un cont al defunctei la Banca Populară Română şi a despăgubirilor în sumă de 39000000 lei (ROL) din procesul desfăşurat ca urmare a decesului autoarei părţilor într-un accident de circulaţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 6738 C.p.c. în forma în vigoare la data pronunţării încheierii de admitere în principiu anterior modificării aduse prin O.U.G. nr. 65/09.09.2004, încheierea prevăzută de art. 6736  al. 1 C.p.c. poate fi atacată cu apel mai înainte de pronunţarea hotărârii, nemaiputând fi supusă apelului cu hotărârea asupra fondului în ceea ce priveşte masa bunurilor supuse împărţelii. Atâta vreme cât pârâta reclamanta nu a exercitat calea de atac împotriva încheierii din 30.06.2004 cu privire la compunerea masei succesorale şi îmbunătăţirile aduse imobilului bun succesoral nu mai poate valorifica aceste critici pe calea de atac a apelului îndreptată împotriva hotărârii pronunţată asupra fondului.

În aplicarea principiului înscris în art. 741 Cod civil la formarea şi compunerea loturilor trebuie să se dea fiecărui copărtaş pe cât se poate aceeaşi cantitate de mobile şi imobile. Apelanta a criticat sentinţa apelată sub aspectul modului de împărţire a bijuteriilor.

Expertiza de specialitate efectuată la judecata în primă instanţă evidenţiază posesia exercitată de părţi asupra acestor bunuri iar lotizarea dispusă de instanţă are în vedere acest criteriu. Motivele de apel nu se concretizează sub aspectul opţiunii pârâtei – reclamante privind lotizarea bijuteriilor, acesta neprecizând bunurile pe care le solicită în lotul său. Singurul aspect concret se referă la şiragul de perle naturale, apelanta arătând că au fost atribuite reclamantei deşi acesta a susţinut că nu au existat. În acest context singura care ar putea invoca vătămarea decurgând din atribuirea unui bun care nu există este reclamanta or aceasta nu a înţeles să declare apel.

Bunurile supuse partajului se evaluează la valoarea de circulaţie din momentul partajului. Prin expertiza tehnică specialitatea construcţii efectuată în apel s-a stabilit pentru apartamentul bun succesoral o valoare de circulaţie de 152680,20 lei (RON) care nu a fost contestată de părţi. În consecinţă urmează a reţine această valoare de circulaţie în loc de 135966,10 lei cât s-a reţinut prin sentinţa apelată.

În principiu împărţeala se face în natură iar inegalitatea loturilor se compensează prin sulte. În privinţa apartamentului din Bacău str. A.P nr... ambele părţi au formulat cereri de atribuire, apelanta solicitând partajarea în natură în două loturi iar intimata atribuirea în totalitate a acestui bun.

Din expertiza tehnică întocmită de expert Enica Aurel rezultă că apartamentul în litigiu este partajabil în natură, putând rezulta două locuinţe evidenţiate în schiţa nr. 2 a raportului de expertiză cu posibilitatea realizării din punct de vedere tehnic a instalaţiilor necesare ambelor locuinţe. În acelaşi sens sunt şi concluziile expertului parte H.C. pentru apelanta-pârâtă.

În ceea ce-l priveşte pe expertul parte L.F. pentru intimata-reclamantă acesta precizează că apartamentul nu este comod partajabil în natură însă din cuprinsul raportului rezultă că această concluzie se întemeiază nu pe considerente de ordin tehnic ci pe dezacordul intimatei cu privire la împărţirea în natură a apartamentului aceasta fiind o soluţie oneroasă.

Având în vedere propunerea de lotizare în natură a apartamentului astfel cum rezultă din expertiza tehnică efectuată în apel de expert E.A. s-a reţinut că cererea apelantei privind împărţirea acestui bun în două unităţi locative distincte este întemeiată. În consecinţă, văzând şi prevederile art. 296 C.p.c., a fost admis apelul şi a fost schimbată în parte sentinţa apelată cu privire la valoarea apartamentului, compunerea şi valoarea loturilor, valoarea sultelor.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Cheltuielile de judecată efectuate de părţi în apel au fost compensate în temeiul art. 276 C.p.c., având în vedere dubla calitate a acestora în procesul de partaj.

Împotriva deciziei a promovat recurs reclamantul care a criticat nelegalitatea hotărârii atacate, invocând în esenţă, faptul că soluţia instanţei de apel este rezultatul unei interpretări eronate a probelor administrate în cauză, a dispoziţiilor legale aplicabile şi a situaţiei de fapt existente în cauză.

Astfel, instanţa de apel nu a avut în vedere concluziile expertizei tehnice efectuate de expertul E.A., potrivit căreia apartamentul în litigiu nu poate fi partajat în natură.

Totodată, instanţa de apel nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 673 indice 6 Cod pr. civilă în sensul de a solicita expertului să precizeze dacă bunul supus împărţeli este comod partajabil în natură şi în ce mod anume.

Astfel, nu s-a precizat în concret componenţa fiecărui spaţiu locativ rezultat urmare a împărţelii, suprafeţele minimale necesare, modificările constructive ce se impun pentru crearea celor 2 suprafeţe locative, dificultăţile şi costurile modificărilor.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Motivul de recurs privind interpretarea eronată a probelor administrate nu se încadrează în motivele de nelegalitate prevăzute de art.304 pct.1-9 Cod procedură civilă, pct. 10, 11 ale art. 304 Cod pr. civilă referitoare la aprecierea eronată a probelor administrate fiind abrogate prin O.U.G.nr.138/2000, considerent pentru care acesta urmează a fi înlăturat ca nefondat.

În ce priveşte motivele de recurs referitoare la încălcarea dispoziţiilor art.673 indice 6 şi indice 10 Cod pr. civilă, instanţa apreciază, că acestea sunt, de asemeni, nefondate.

Din lucrările dosarului, rezultă că instanţa de apel, în virtutea rolului activ prin dispoziţiile art.129 al.5 Cod pr. civilă, a dispus efectuarea de expertize tehnice (expert E.A., respectiv H.C.), a suplimentului la expertizele efectuate, urmare a obiecţiunilor părţilor, probe de natură să clarifice posibilitatea partajării în natură a apartamentului în litigiu, a spaţiilor locative ce se pot creea urmare a lotizării, modificările constructive ce se impun, posibilitatea realizării tehnice a instalaţiilor necesare ambelor fonduri locative.

În contextul anterior arătat, nu pot fi reţinute motivele de recurs conform cărora, instanţa de apel nu a dat eficienţă dispoziţiilor art.673 indice 6, şi indice 10 C.pr. civilă, cu atât mai mult cu cât, expertizele efectuate în cauză, şi, suplimentul la expertiză, au fost încuviinţate de instanţa de apel în considerarea art.6736 Cod pr. civilă, iar la atribuirea loturilor a avut în vedere dispoziţiile art 67310 al.1 coroborat cu art.6739 Cod pr. civilă.

Mai mult, din hotărârea atacată, în speţă, rezultă că, instanţa de apel, a procedat la o corectă aplicare a dispoziţiilor art.741 Cod civil potrivit cărora „la formarea şi compunerea loturilor, trebuie să se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură sau valoare”, evitându-se pe cât posibil îmbucătăţirea peste măsură a eritajelor.

Ori, în cauză, se reţine că, părţile au o cotă-egală la masa succesorală, sunt îndrituite în mod egal la atribuirea în natură a eritajului, iar potrivit expertizelor din imobilul supus împărţelii pot fi create două unităţi locative separate, cu independenţă funcţională.

Împrejurarea invocată de recurentă conform căreia apartamentului nu este comod partajabil în natură şi crearea a două unităţi locative distincte ar presupune lucrări suplimentare de construcţie şi amenajări imposibil de realizat (conform expertului parte F. L.) nu este de natură să excludă un erede de la dreptul său de atribuire în natură a cotei-părţi ce i se cuvine din succesiune; pe de altă parte, susţinerile recurentei privind imposibilitatea realizării unor lucrări de amenajare suplimentare sunt infirmate de înseşi concluziile expertizelor efectuate în cauză, conform cărora realizarea a două spaţii locative separate necesită lucrări minime, ce nu comportă costuri substanţiale.

Este de reţinut, totodată, din probele administrate că, însăşi recurenta, a avut amenajat ca spaţiu distinct, în apartamentul în litigiu, compus din 4 camere, dependinţe, boxă şi 2 balcoane, un magazin ce a funcţionat în perioada 1992-2002, împrejurare de natură să confirme concluziile experţilor H. şi E., potrivit cărora imobilul poate fi partajat comod în natură.

Având în vedere cele anterior menţionate, apreciind că, instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.6736, art.67310 Cod pr. civilă (invocate de recurentă) şi a art.741 Cod civil, în temeiul art.312 1Cod procedură civilă urmează a se respinge ca nefondat recursul.

Domenii speta