Cerere

Sentinţă civilă 604 din 14.03.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI JUDEŢUL BACĂU

JUDECĂTOR DANIEL DARIE COD

Asupra cauzei civile de faţă constată că prin acţiunea civilă inregistrată pe rolul acestei instanţe la 24.06.2011 sub nr. 5284/260/2011, reclamanta P.E. domiciliată în comuna Balcani, sat Schitu Frumoasa, judeţul Bacău a chemat in judecată pe pârâţii: P.A. si P.N. ambii cu acelaşi domiciliu, solicitând revendicarea suprafeţei de200 mp teren curti-constractii situata in corn. Balcani, satul Schitu Frumoasa, jud. Bacău, la pct. „ Acasă,, si stabilirea liniei de hotar dintre proprietăţile părţilor. Acţiunea a fost legal timbrată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Constată că reclamanta a promovat o acţiune in revendicare si grănituire arătând că pârâţii in calitatea de vecini ii ocupă o suprafaţa de cea. 200 mp si solicită stabilirea liniei de hotar dintre proprietăţile megieşe.

Reclamanta arată că este proprietara titlului conform sentinţei civile de partaj nr. 1674/2007, respectiv lotul nr.l.

Pârâţii depun intâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii fără a arăta un titlu de proprietate asupra terenului pe care ii stăpânesc.

In cauză au fost audiaţi martori, s-au luat interogatorii părţilor, din declaraţiile cărora rezulta că părţile se află in litigiu intrucat s-a desfiinţat gardul vechi si s-a reconstruit un alt gard fără a se respecta aliniamentul gardului vechi.

Conform declaraţiilor martorilor C C.  si G R propuşi de către reclamant, intrucat pârâţii nu au formulat probatoriu in cauză, rezultă că reclamanta prin intermediul unor nepoţi a desfiinţat gardul vechi si a inceput edificarea unui alt gard pe un aliniament ce nu a convenit paraţilor. Din acest motiv a apărut litigiul dintre părţi.

Probatoriul cauzei confirma faptul că există o neintelege cu privire la terenurile părţilor megise, motiv pentru care instanţa a admis o expertiza topografică care să identifice cele două terenuri, să stabililească dacă pârâţii ocupa din terenul reclamantei si să traseze linita de hotar dintre părţi.

In cauză a fost avută in vedere si dosarul nr. 5148/2006, care reprezintă titlul de proprietate al reclamantei si in care s-a efectuat o expertiză topografică.

Conform expertizei Damian, la momentul efectuării expertizei in dosarul arătat, s-au folosit echipamente rudimentare care au generat erori de apreciere a suprafeţei de teren deţinută de către reclamantă.

Expertul conchide că suprafaţa de teren din titlul de proprietate al reclamatei este stăpânită de aceasta pe aliniamentul de dinaintea modificării gardului despărţitor faţă de proprietatea pârâţilor si că suprafaţa revendicată se regăseşte in partea din spate in zona pădurii.

Faţă de această situaţie, reclamanta prin apărător a renunţat la acţiunea in revendicare, aspect de care instanţa va lua act.

Cu privire la granituire expertul arată că linia de hotar dintre proprietăţile părţilor este situata pe aliniamentul trasat in exepertiză cu linia roşie in pct. A-B-C-D-E si reprezintă aliniamentul anterior modificării gardului de către partea reclamantă.

Urmărind expertiza topografică efectuată in dosarul nr. 5148/2006 ce reprezintă titlu de proprietate al reclamantei, se observă că aliniamentul este identic, dimensiunile si forma acestui aliniament concordă cu măsurătorile efectuate in cauza de faţă.

Faţă de această situaţie instanţa apreciază că acţiunea reclamantei este admisibilă doar in parte, respectiv cu privire la stabilirea liniei de hotar dintre proprietăţile megieşe pe aliniamentul trasat de expertul Damian care este conform cu limita de hotar stabilita in sentinţa civilă nr. 1174/2007 ce reprezintă titlul de proprietate al reclamantei.

Stabilirea liniei de hotar reprezintă o obligaţie reciproca a părţilor, motiv pentru care raportat la culpa procesuală instanţa va obliga pe pârâţi in solidar către reclamantă conform art. 274 Cp. civ., la taxa din cheltuielile de judecată reprezentând: taxă acţiune, onorariu apărător si onorariu de expert, respectiv 760,15 lei.

Domenii speta