Divort

Sentinţă civilă 2751 din 13.12.2011


Pe rol judecarea cererii de divort formulată de reclamanta D.M. în contradictoriu cu pârâtul D.C.

La apelul nominal făcut în sedintă publică se prezintă pârâtul si martorii C.E. si D.G., minora D.L. lipsă fiind reclamanta reprezentată de avocat Z.Gh. si reprezentantii celor două autorităti tutelare.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se constată depuse la dosar prin serviciul registratură  relatiile de venituri comunicate pentru pârât.

Potrivit disp.art. 183,192 Cpciv au fost audiati martorii prezenti depozitiile lor fiind consemnate în procese verbale atasate la dosar.

 Potrivit disp.art. 264 Ccivil rap. la art. 144 1  Cpciv  minorul a fost audiat în camera de consiliu cu privire la optiunea sa de a fi încredintat spre crestere si educare unuia dintre părinti , sustineri consemnate în proces verbal atasat la dosar.

Apărătorul reclamantei cat si pârâtul arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constată probatoriul epuizat, procesul în stare de judecată si acordă cuvântul la dezbateri pe fond.

Avocat Z.Gh. pentru reclamantă solicită admiterea actiunii în sensul desfacerii căsătoriei din culpă comună potrivit art. 373 lit. b Ccivil, aceasta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de C., să-i fie încredintată spre crestere si educare minora L.D. stabilind domiciliul minorei la locuinta pârâtei .

Totodată solicită obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei calculată functie de veniturile realizate de acesta, fără cheltuieli de judecată-

Pârâtul  arată că nu este de acord cu desfacerea căsătoriei însă să-i fie încredintată lui spre crestere si educare minora L.D.

După deliberare,

I N S T A N T A

Asupra cauzei de fată constată:

Prin cererea adresată acestei instante si înregistrată sub nr. 2763/227/2011 reclamanta D.M. a chemat în judecată pe pârâtul D.C. solicitând ca pe baza probatoriului administrat în cauză să se declare desfăcută căsătoria încheiată între părti la data de 4 iulie 1992 în fata ofiterului de stare civilă de pe lângă Consiliul Local al com.C.L., să revină la numele purtat anterior căsătoriei acela de „C.”, să-i fie încredintată spre crestere si educare minora rezultată din căsătoria lor L.D. născută la 16 martie 1996, să se stabilească în sarcina pârâtului o pensie de întretinere la nivelul veniturilor pe care le realizează acesta fiind muncitor electrician la CRRN S.M., cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamanta arată că s-au căsătorit la data de 4 iulie 1992 1992 în fata ofiterului de stare civilă de pe lângă Consiliul Local al com.C.L., iar din căsătzoria lor au rezultat doi copii, din care unul este major.

Relatiile dintre ei s-au deteriorat în ultimii ani datorită stării de gelozie a pârâtului, pe fondul consumului de alcool si în mod special al violenţei.Este de o violenţă iesită din comun, o maltratează într-un hal fără de hal, fiind tot timpul cu faţa tumefiată, cu escoriatii cu vânătăi pe tot corpul.A sesizat de nenumărate ori organele de politie care au înregistrat toate plângerile sale.

Din luna februarie 2011 sunt despărtiti în fapt ea locuind la adresa care este reşedinţa sa.

Relatiile dintre ei sunt grav si iremediabil vătămate astfel încât căsătoria lor nu mai poate continua.Faţă de motivele invocate solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

În drept reclamanta a invocat disp.art. 37, 38, 40, 94 din Codul familiei.

În dovedire a depus la dosar procură judiciară autentificată sub nr. 1078/29.08.2011 de BNP R.A.I. ,prin care împuterniceste pe avocat Z.Gh. să-i reprezinte interesele în prezenta cauză, si în copie certificatul de căsătorie, certificatul de nastere al minorei, actul de identitate al acesteia.

Ulterior reclamanta prin mandatarul său depune precizări la actiune solicitând ca divortul să se pronunte în temeiul art. 373 lit. b Cod civil, să revină la numele purtat anterior căsătoriei acela de „C.”potrivit art.383 C Civil, minora D.L.D. născută la data de 16 martie 1996 să-i fie încredintată ei spre creştere şi educare conf. art. 398 alin.1 Cod civil, să se stabilească în sarcina sotului pârât o pensie de întretinere la nivelul veniturilor pe care le realizează astfel cum prevăd disp.art. 402 Cod civil .

În temeiul art. 400 Cod civil să se ia act că locuinta comună este la domiciliul său la părintii ei din sat S.M. com.C.L. jud.S.

Pârâtul legal citat nu a depus la dosar întâmpinare însă verbal a arătat că nu este de acord cu cererea de divort formulată de reclamantă si nu a solicitat probe în dovedirea  acestui punct de vedere.

Analizând actele si lucrările dosarului instanta constată..

Din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă că părţile s-au căsătorit la data de 04.07.1992 în localitatea C.L., jud. S. iar în prezent părţile sunt separate în fapt ca urmare a părăsirii de către reclamantă a domiciliului conjugal

Imposibilitatea continuării relaţiilor de căsătorie dintre părţi a fost dovedită şi prin declaraţia martorilor D.G. (fila 34) şi C.E. (fila 35) care au menţionat că pârâtul este cel vinovat de destrămarea relaţiilor de căsătorie printr-un comportament agresiv fizic şi verbal şi datorită consumului de băuturi alcoolice.

De asemenea, ambii martori au relatat încetarea efectivă a convieţuirii dintre soţi şi deteriorarea relaţiilor de căsătorie a căror reluare nu mai este posibilă în condiţiile în care părţile nu se mai înţeleg.

Deşi pârâtul s-a opus la desfacerea căsătoriei, totuşi, în cursul cercetării judecătoreşti nu a solicitat administrarea de probe care să dovedească nelegalitatea şi netemeinicia susţinerilor reclamantei.

Potrivit art. 373 alin. 1 lit. b şi c Cod Civil căsătoria nu poate fi desfăcută prin divorţ atunci când datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, respectiv când soţii sunt separaţi în fapt cel puţin doi ani.

Din situaţia de fapt, aşa cum a fost reţinută, rezultă existenţa unor astfel de motive temeinice, care fac imposibilă continuarea căsniciei dintre părţi, separaţia în fapt pentru  plecarea reclamantei în străinătate la muncă.

Din declaraţiile aceloraşi martori audiaţi în cursul cercetării judecătoreşti a reieşit că reclamanta se ocupă de creşterea şi educarea minorei şi trimite periodic bani şi alte bunuri din Italia, iar minora D.L.D. locuieşte în prezent cu sora sa majoră în locuinţa menţionată din F.

În baza art. 383 lit. c Cod Civil reclamanta va purta numele avut anterior căsătoriei acela de „C.”.

Având în vedere concluziile raportului de anchetă socială şi declaraţiile minorei audiată în camera de consiliu, instanţa va încuviinţa exercitarea autorităţii părinteşti doar de către reclamantă în baza art. 398 Cod Civil cu păstrarea dreptului pârâtului de a veghea asupra modului de creştere şi educare al acesteia.

La stabilirea obligaţiei de întreţinere a pârâtului instanţa va avea în vedere venitul minim pe economie şi raportat la o pătrime din venitul net mediu al pârâtului conform art. 529 şi următoarele Cod Civil şi relaţiilor depuse de către angajatorul acestuia.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

 H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea de divort formulată de reclamanta D.L.D. în contradictoriu cu pârâtul D.C.

În  baza art. 373 lit.b coroborat cu art.379 alin.1 din Codul Civil declară desfăcută căsătoria încheiată între părţi la data de 04.07.1992 în Com. C.L. jud. S. şi înregistrată sub nr. 38 din culpa pârâtului.

În  baza art. 383 lit.c din Codul Civil viitor soţia  va purta numele avut anterior căsătoriei , respectiv „C.”

În  baza art. 397 coroborat cu art. 398 alin.1 din Codul Civil, autoritatea părintească  asupra minorei D.L.D. născută la data de 16.03.1996 revine reclamantei.

În  baza art. 400 alin.1 din Codul Civil stabileşte domiciliul minorei la locuinţa pârâtei.

 În  baza art. 402 alin.1 coroborat cu art. 499 alin.1 din Codul Civil obligă pârâtul să contribuie la întreţinerea minorei cu suma de 207 lei lunar începând cu data introducerii cererii şi până la majorat.

Ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.12.2011.

Domenii speta