Fond funciar

Sentinţă civilă 702 din 27.12.2011


-FOND FUNCIAR-

R O M A N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (…)

SENTINTA CIVILA NR. 702

Sedinta publica din  30 NOIEMBRIE 2011

Instanta compusa din :

PRESEDINTE : (…)

Judecator

GREFIER : (…)

 

 

 Pentru astazi fiind amanata  pronuntarea în cauza avand ca obiect „Fond funciar” privind pe petentii petentii (...), (...), (...), (...), (...) si (...) în contradictoriu cu  intimatele (...) prin reprezentant legal (...), si (...), prin reprezentant legal (...).

 La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

 Procedura legal îndeplinita.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în sedinta publica din data de 16.11.2011, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta a amanat pronuntarea pentru data de 23.11.2011 iar din lipsa de timp pentru data de 30.11-.2011, cand  urmare a deliberarii a pronuntat  prezenta hotarare.

 

J U D E C A T O R I A

I. Pe rolul Judecatoriei Întorsura Buzaului sub nr. (…)la data de 11.05.2011, s-a înregistrat plangerea formulata de petentii (...), cu domiciliul în (…), judetul (…) si (...), cu domiciliul în (…), judetul (…), (...) cu domiciliul în (…), judetul (…), (...) cu domiciliul în (…), judetul (…), (...), cu domiciliul în (…), judetul (…) si (...) cu domiciliul ales la mandatar (...), cu domiciliul în (…), judetul (…), în contradictoriu cu  intimatele: 1. (...) prin reprezentant legal (...), cu sediul în (…), judetul (…), si 2.  (...), prin reprezentant legal (...), cu sediul în (…), judetul (…), împotriva Hotararii nr. (…) emisa de intimata de rand 1 prin care s-a propus invalidarea cererii formulate si împotriva Hotararii nr. (…) emisa de intimata de rand 2 prin care s-a respins plangerea împotriva solutiei de invalidare a cererii privind reconstituirea dreptului de proprietate.

În fapt, sustin petentii ca în calitate de mostenitori al defunctului (...), conform Legii nr.247/2005, sunt îndreptatiti sa li se reconstituite dreptul de proprietate  asupra unei suprafete de 7,26 ha teren cu vegetatie forestiera si 11,51 ha. pasune împadurita.

În dovedirea dreptului, petentii au aratat ca potrivit adeverintei nr.5214 emisa la 14.09.2005, defunctul (…) figureaza în registrul agricol din anul 1945 la  nr.472 cu suprafata de 30 jugare teren padure si 20 jugare teren pasune, iar din aceasta suprafata s-a reconstituit 10 ha padure.

Astfel potrivit Legii nr.18/1991, prin T.P. nr. (…) emis la data de 14.12.1994 de intimata de rand 2 s-a reconstituit petentei (…) 0,50 ha, lui (…) potrivit T.P. nr. (…) emis la 15.04.1994 i s-a reconstituit 0,50 ha, iar petentei (…) i s-a reconstituit 1 ha în baza unei hotarari judecatoresti.2 jugare pasune împadurita si au sustinut ca aceste teren se gaseste în punctul denumit „Valea Popii Paraul Crucii”.

 În baza legii nr.1/2000, s-a reconstituit petentilor (...), (...), (...), (...), (...) si (...) prin T.P. nr. (…) emis la 09.09.2003, suprafata de 8 ha în punctul Paraul  Crucii.

 Sustin petentii ca un alt act ce sta la baza dovedirii dreptului de proprietate a defunctului (…), este Transactiunea încheiata cu ocazia licitatiei din 05.11.1935 cand autorul lor a cumparat padure si pasune împadurita de la Comuna Politica Aninoasa si care a fost platita, dovada fiind chitantele nr. (…) din 23.11.1935, chitanta nr. (…) din 25.03.1944 prin  care se face dovada platii impozitului paza padurii, chitanta nr. (…) din 05.06.1935 cand  (…) a platit suma de 3000 lei reprezentand pretul padurii valea Popii, chitanta nr. (…) din 09.07.1936 cand s-a platit 520 lei cu titlu de pretul padurii „ valea Popii”, cat si adresa Ocolului Silvic Înt.Buzaului nr. (…) din 30.01.1943 adresata lui (…) proprietar de padure care a cerut marcarea a 24 fire barne, în  care se specifica ca padurea este situata în locul „Paraul Crucii”.

 Mai arata petentii ca un alt act doveditor al amplasamentului este registrul inventar si harta Ministerului Silviculturii, unde padurea este hasurata si reprezinta parcelele 19 c.d si 21 c, iar împrejurarea ca alte persoane au fost împroprietarite în Valea Popii - Paraul Crucii, ce nu au avut padure în acest punct, este culpa intimatei de rand 1, însa în situatia în care nu mai este teren liber, sunt de acord sa li se atribuie un alt amplasament.

Plangerea nu este motivata în drept.

II. Alaturat cererii, petentii au anexat în fotocopie: Hotararii nr. (…) emisa de  a  intimata de rand 1,  anexa nr. (…), adresa nr. (…) prin care s-a comunicat petentilor solutia împotriva contestatiei formulate, Hotararea nr. (…) emisa de intimata de rand 2, declaratie,  adeverinta nr. (…) emisa de Primaria comunei Sita-Buzaului, T.P. NR. (…) ,  T.P. nr.. (…), T.P. nr. (…), Tranzactiune, chitantele nr. (…), nr. (…), certificat de deces (…), adresa nr. (…) din 30.01.1943 emisa de O.S. Înt.Buzaului,  registru inventar, harta. (f.7-25)

III. Situandu-se pe o pozitie procesul contradictorie, intimata de rand 2, la termenul de judecata din 08.06.2011, a depus întampinare (f.65-66), prin care a solicitat respingerea plangerii formulate, argumentandu-si apararea prin aceea ca, adeverinta nr. (…) emisa de Primaria comunei Sita-Buzaului si actul denumit Transactiune, nu fac proba amplasamentului în conditiile art.2 alin.1 si art.22 alin.1 din Legea nr.1/2000 iar actele depuse de petenti nu fac dovada dreptului de proprietate al autorului petentilor.

De asemenea, invoca intimata de rand 2, împrejurarea ca platile efectuate de antecesorul petentilor (…) , au fost  facute ulterior datei de 01.05.1936, data împlinirii clauzei de rezolutiune a actului numit Tranzcatiune.

Cu referire la acest înscris, arata intimata ca Tranzactiunea prezentata de petenti are valoarea unui antecontract, a unei promisiuni de vanzare cumparare, conditionata de plata pretului într-un interval de timp, plata ce nu s-a realizat în termenul stipulat, fapt ce atrage nevalabilitatea contractului.

Potrivit art.242 C.pr.civila, s-a solicitat judecata în lipsa.

Alaturat întampinarii, intimata a depus în fotocopie: Hotararea nr. (…), referatul nr. (…) emis de intimata, dovada afisarii Hotararii nr. (…) emisa de intimata de rand 1, Hotararea nr. (…), dosarul de fond funciar nr. (…). (f.67-101)

IV. Intimata de rand 1, nu a depus întampinare si nici nu a fost reprezentata în fata instantei, astfel încat nu se cunoaste pozitia acesteia fata de actiunea introductiva de instanta.

V.  Sub aspect probator, în temeiul art.167 C.pr.civila, s-a încuviintat pentru petenti proba cu înscrisurile atasate plangerii cat si cele depuse pe parcursul procesului.(f.67-101, 136-142, 85)

Din oficiu, instanta a solicitat intimatelor si O.C.P.I. Covasna depunerea întregii documentatii ce a stat la baza emiterii T.P. nr. (…), T.P. nr. (…). T.P. nr. (…), iar Primariei comunei Sita-Buzaului i s-a solicitat a depune la dosar  o copie a registrului agricol si indicarea  suprafetelor de teren cu care figura înscris (…), si  locul situarii acestora.(f.111-135, 146-162)

VI. La termenul de judecata din 19.10.2011, s-a depus cerere de catre Composesoratul Doboli, cu sediul în (…), judetul (…), precizata ulterior (f.164) , prin care s-a solicitat introducerea în cauza în calitate de parte, motivat de faptul ca petentii au fost împroprietariti cu 8 ha padure ce apartine Composesoratului si solicita anularea acestor titluri.

Prezent reprezentantul intervenientei si vazand continutul cererii formulate, instanta i-a adus la cunostinta acestuia dreptul de a fi asistat  de aparator, însa  a sustinut ca nu este necesar angajarea unui aparator fiind în masura sa-si sustina cererea.

Instanta în temeiul art.85 C.pr.civila, a dat calificare cererii ca fiind cerere de interventie în interes propriu, sens în care a dispus comunicarea acesteia partilor în proces.

Alaturat cererii, intervenienta a depus: actul aditional autentificat sub nr. (…)la B.N.P.A. (...) si (...), procura generala autentificat sub nr. (…) la B.N.P.A. (...) si (...),  extras CF nr. (…) Buzaul Ardelean, harti. (f.165-167, 197-205)

VII. Petentii au depus  note scrise referitor la cererea de interventie (f.177-181, 186-190) prin care au solicitat instantei respingerea cererii, deoarece Composesoratul nu justifica niciun drept cu privire la terenurile ce face obiectul plangerii, iar terenurile ce se solicita a fi reconstituite se identifica cu parcelele 19 c.d. si 21 c din Registrul de inventar din anul 1948.

Mai arata petentii ca situatia celor trei composesorate respectiv Composesoratul Doboli de Sus, Composesoratul Aninoasa si Composesoratul Santion, este clarificata, proprietatile fiind delimitate prin hotare si borne, iar la momentul în care li s-a reconstituit dreptul de proprietate, au fost pusi în posesie pe amplasamentul Composesoratului Aninoasa, de la care autorul lor a cumparat. Mai mult de atat, terenurile ce le solicita nu se gasesc la limita ce se învecineaza cu Composesoratul Doboli ci cu cea a Composesoratului Santion.

În sprijinul sustinerilor petentii au depus, harti si registrul inventar. (f.191-196)

VIII.  Si intimata de rand 2 a depus concluzii scrise vis-a-vis de cererea de interventie (f.183-184), prin care a solicitat respingerea acesteia, avand în vedere ca obiectul cererii este plangere la legea fondului funciar, astfel ca devin aplicabile dispozitiile art.63 din Legea nr.18/1991, care prevede ca în situatia în care legea prevede nulitatea unor acte juridice, litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii plangerii împotriva actelor de reconstituire a dreptului de proprietate.

IX. Plangerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

X. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

1. Asupra situatiei de fapt.

Prin cererile adresate intimatei de rand 1, înregistrate toate sub nr. (…) la data de 14.09.2005, petentii (...), (...),(…), (...), (...) si (...), în calitate de mostenitori descendenti gr.II  ( a se vedea arborele genealogic la f.142 si actele de stare civila) al persoanei îndreptatite (…)– decedat -, au solicitat în temeiul Legii nr.247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 7,26 ha teren forestier si 11,51 ha. pasune, situate în punctul denumit Paraul Crucii – Valea Popii, de pe raza comunei Sita Buzaului. (f.90)

 În dovedirea dreptului la reconstituire, petentii au depus alaturat cererii, declaratie,  certificatul de deces al antecesorului (…) decedat la (…), acte de stare civila prin care au dovedit calitatea de mostenitori, adeverinta nr. (…) emisa la 14.09.2005 emisa de Primaria comunei Sita-Buzaului, Tranzactiune, încheiata la 25.11.1935, chitantele nr. (…), nr. (…), , (…), adresa nr. (…) din 30.01.1943 emisa de O.S. Înt.Buzaului, T.P. nr. (…), T.P. nr. (…). T.P. nr. (…), T.P. nr. (…). (f.36-57)

 Prin Hotararea nr.29 emisa la 03.11.2010, intimata de rand 1 urmare a cererii formulate de petenti, a propus invalidarea cererii, motivat de faptul ca petentii nu au facut dovada amplasamentului. (f.7)

 În temeiul art.27 alin.3 din H.G.nr.890/2005, petentii, au formulat plangere împotriva solutiei intimatei de rand 1 înregistrata sub nr. (…) la data de 08.11.2010, respinsa de intimata de rand 2, prin Hotararea nr. (…) din 25.04.2011, argumentele fiind urmatoarele: adeverinta nr. (…) emisa la 30.11.2005, nu face dovada amplasamentului  si nici actul denumit Tranzactiunii, iar doua din cele trei recipise  consemneaza plata unor sume de bani ce a fost facuta de (…), ulterior datei de 01.05.1936, data împlinirii clauzei de rezolutiune a actului. (f.10)

Împotriva acestei hotarari, în temeiul art.53 din Legea nr.18/1991, petentii, au formulat prezenta plangere, prin care sustin ca din evidentele registrului agricol depus la dosar, rezulta ca antecesorul lor este înscris cu 30 jugare teren padure si 20 jugare teren pasune împadurita iar actul denumit „Transactiune”, coroborat cu chitantele emise de Comuna Aninoasa prin care a primit plata unor sume de bani cu titlu de pre’ padure cat si corespondenta nr. (…) din 30.01.1943 emisa de Ocolul Silvic Întorsura Buzaului,  fac dovada amplasamentului din „Paraul Crucii”.

2. Asupra dispozitiilor legale incidente în speta.

 Procedura reconstituirii dreptului de proprietate, de-a lungul anilor 1991-2005, a suferit diverse modificari si completari. Astfel, potrivit Legii nr.18/1991-legea fondului funciar, a Legii nr.169/1997, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, cei îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de cooperativele agricole de productie si de stat, au fost îndreptatiti  sa formuleze cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate.

 Art.53 din Legea nr.18/1991, care prevede ca împotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

 Art.6 ind.2 din Legea nr.1/2000, care prevede ca :Consemnarile efectuate între anii 1945 si 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.

 Art.6 ind.4  din Legea nr.1/2000 care prevede ca : Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi înlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate.

 Art.1 din Legea nr.1/2000 modificata prin Legea nr.247/2005 care prevede ca :  Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplica si în cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si silvice.

Art.2 din Legea nr.1/2000, modificata prin Legea nr.247/2005, care prevede ca : În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza sa fie retrocedate într-un singur amplasament."

Art.10 din H.G.nr.890/2008, care prevede ca :(1) În situatiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeasi localitate sau într-o localitate învecinata. Oferta va fi trimisa persoanelor îndreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire iar termenul în care raspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia nu accepta amplasamentul oferit, comisia locala va trebui sa formuleze o alta oferta în termen de 30 de zile, daca persoanele îndreptatite nu opteaza pentru primirea de despagubiri.

(2) În situatia în care într-o anumita localitate nu mai exista suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care sa fie atribuit în proprietate fostilor proprietari deposedati sau mostenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localitati care vor pune la dispozitie terenurile ramase disponibile.

(3) Comisiile locale de fond funciar vor atasa la cerere o situatie centralizatoare privind terenurile aflate la dispozitia lor, sub semnatura tuturor membrilor comisiei, avizata de comisia judeteana de fond funciar, care sa ateste ca în rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai exista teren, pe baza situatiei suprafetelor de teren pentru care s-au emis titluri de proprietate, situatie comunicata de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

(4) Atunci cand nu mai exista teren în rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judetene de fond funciar, institutiilor si autoritatilor publice care administreaza teren proprietate a statului.

(5) Toate institutiile si autoritatile publice care au în administrare terenuri proprietate publica a statului sunt obligate sa raspunda cererilor formulate de comisiile de fond funciar si sa comunice acestora suprafetele de teren care pot fi disponibilizate, în conditiile legii, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii.

(6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru compensarea cu teren echivalent de la statiunile si institutele de cercetare doar daca nu mai exista teren disponibil administrat de alte institutii si autoritati publice în judetul respectiv sau în judetele învecinate.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica atunci cand retrocedarea se face pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat.

 3. Asupra fondului cauzei.

 Judecatoria retine potrivit actelor de stare civila si a arborelui genealogic  depuse la dosar, ca  petentii (...) si (...) sunt mostenitori gr.II, descendentii lui (…)- decedat la (…) fiul lui (…),  (…) si (...) sunt mostenitori gr.II, descendentii lui (…) decedat la (…), fiul lui (…), (...)- mostenitor gr.II, descendent al lui (…) decedat la (…), fiul lui (…), (...) mostenitor gr.II, descendenta lui (…) decedata la (…), fiica lui (…). Se mai retine ca autorul petentilor (…), a mai avut un descendent în persoana lui (…), care a decedat însa la data de (…). (f.142)

 3.1. Astfel, potrivit Titlului de proprietate nr. (…) emis la 14.12.1994, mostenitoarei (…)antecesoarea petentei (...)  i s-a reconstituit dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,5 ha. padure, dupa defunctul (…).(f.86)

 Potrivit Titlului de proprietate nr. (…) emis la 15.04.1994, s-a reconstituit mostenitorului lui (…) defunctului (…), antecesorul petentilor (...) si (...), suprafata de 0,5 ha.padure. (f.147)

 Potrivit Titlului de  proprietate nr. (…)emis la 27.02.1997, s-a reconstituit mostenitoarei  defunctului (…),(…), suprafata de 1 ha.padure. (f.119)

 Potrivit Titlului de proprietate nr. (…) emis la 09.09.2003, petentilor (...), (...), (...),(…), antecesoarei petentilor (…) si (...) – si lui (…), decedata la (…), li  s-a reconstituit dreptului de proprietate asupra suprafetei de 8,00 ha. padure, dupa defunctul (…).(f.95)

 Documentatia ce a stat la baza emiterii  primelor titluri de proprietate – eliberate în anul 1994 si anul 1997-  astfel cum a fost comunicata de O.C.P.I. Covasna, cuprinde cererile formulate de mostenitorii lui (…), actele de stare civila, declaratii de martori si sentinta civila nr. (…) pronuntata la data de 05.01.1995, de Judecatoria Sfantu Gheorghe. (f.146-162)

 În ceea ce priveste documentatia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate în anul 2003, fiind solicitata de instanta, a fost depusa în dosar si cuprinde urmatoarele documente: procesul verbal de punere în posesie nr. (…),  cererea comuna formulata de mostenitorii lui (…) înregistrata sub nr. (…), declaratiile mostenitorilor, adeverinta nr.11 emisa la 06.01.1998 de Primaria comunei Sita-Buzaului din care rezulta ca antecesorul (…), figureaza în evidentei registrului agricol din anul 1945, la fila 19 pozitia 694, cu suprafata de 30,00 ha. teren padure  si 20,00 ha. pasune, ( în realitate unitatea de masura este jugarul, situatie recunoscuta atat de petenti cat si de intimata de rand 1  f.135), cele trei titluri de proprietate emise în anul 1994 si 1997, actul de deces al lui (…), actele de stare civila ale solicitantilor, chitante si Tranzactiunea încheiata la 25.11.1935. (f.110-134)

 3.2. Astfel, în calitate de mostenitori ai persoanei îndreptatite (…), petentilor li s-a reconstituit în total suprafata de  10 ha  teren forestier.

 În temeiul Legii nr.247/2005, petentii au formulat cerere înregistrata sub nr. (…) la data de 15.09.2005, si au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 7,26 ha. teren forestier si 11,51  ha. pasune situate în locul denumit Valea Popii – Paraul Crucii, de pe raza comunei Sita Buzaului. (f.37-39)

 În dovedirea dreptului la reconstituire, petentii au depus alaturat cererii, declaratie,  certificatul de deces al antecesorului (…), decedat la (…), acte de stare civila prin care au dovedit calitatea de mostenitori si adeverinta nr. (…) emisa la 14.09.2005 emisa de Primaria comunei Sita-Buzaului, Tranzactiune, actul nr. (…) din 30.01.1943 emis de O.S. Înt.Buzaului si adresata defunctului (…), chitanta ce atesta plata pazei padurii de catre (…), chitante prin care se face dovada platii padurii din Valea Popii efectuata de (…) si titlurile de proprietate emise în anii 1994, 1997 si 2003.  (f.36-57)

 Solicitarea petentilor nu a fost validata de intimate, argumentele fiind urmatoarele: adeverintele nr. (…) eliberata la 14.09.2005, nr. (…) si Transactiunea  nu fac dovada amplasamentului.

Judecatoria retine ca solutia de invalidare a cererii petentilor este nelegala din mai multe puncte de vedere, ce instanta urmeaza a le analiza separat.

 Sub un prim aspect, intimata de rand 1, mai înainte de a analiza amplasamentul terenului ce face obiectul cererii petentilor, avea obligatia prevazuta de H.G.nr.890/20054 de a analiza, daca petentii sunt sau nu persoane îndreptatite la reconstituirea celor 7,26 ha. teren forestier si 11,51  ha. pasune si daca poseda documente din care sa rezulte ca defunctul antecesor (…) era proprietarul terenului.

 Prin Hotararea nr. (…), intimata de rand 1, a invalidat cererea doar pentru motivul ca petentii  nu fac dovada amplasamentului, solutie mentinuta si de intimata de rand 2 prin Hotararea nr. (…) emisa la 15.04.2011, care a motivat la fel ca adeverinta si actul denumit „Transactiune”, nu fac dovada amplasamentului, iar  art.2 alin.1 li art.22 din Legea nr.1/2000, instituie principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.

 Este ilogic ceea ce sustin intimatele, deoarece nu se poate respinge o cerere de reconstituire desi persoana este îndreptatita, daca exista dubiu cu privire la vechiul amplasament, comisiile de reconstituire avand la îndemana dispozitii legale privind punerea în posesie pe alt amplasament sau daca se dovedeste prin balanta de fond funciar, ca nu mai exista teren la dispozitia comisiei, urmeaza procedura acordarii despagubirilor.

Legile fondului funciar, au instituit regula reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, tocmai pentru a nu se eluda drepturile celor îndreptatiti însa, în situatia în care nu se poate face dovada vechiului amplasament, sau  aceste vechi amplasamente sunt ocupate, exista dispozitii  legale si o procedura ce trebuie urmata de catre intimata de rand 1, astfel cum este expusa în continutul art.10 din H.G.Nr.890/2005.

 Mai mult de atat, petentii au înteles sa faca dovada amplasamentului în speta dedusa judecatii cu actul denumit Transactiune, registrul inventar din anul 1948 si harti, probe fata dec care intimatele  nu s-au opus,  au ramas în pasivitate si nici chiar la solicitarea instantei nu au încercat macar sa-si  sustina solutia de invalidare a cererii, rezumandu-se doar de a comunica ( a se vede f.135  ) ca în registrul agricol nu este consemnat amplasamentul.

 

 Registrele agricole sunt documente ce legea le-a atribuit caracter declarativ al dreptului de proprietate, astfel intimata de rand 1 trebuie si avea obligatia ca aceste consemnari sa fie complete si clare.

 Judecatoria retine ca analizand doar amplasamentul terenului solicitat prin reconstituire, intimatele au pronuntat hotarari nelegale.

 Sub cel de a-l doilea aspect, solutia de invalidare este nelegala , deoarece mai înainte de a se referi la amplasament, intimatele aveau obligatia sa analizeze cererea sub aspectul îndeplinirii conditiilor privind reconstituirea, calitatea de mostenitor, dovada proprietatii si daca petentilor nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997 si Legii nr.1/200, avand în vedere ca au mai fost eliberate 4 titluri de proprietate.

 În continutul Hotararii nr (…), intimata de rand 2, într-o maniera ambigua si neclara, face referire la un act denumit Transactiune din anul 1935, cum ca ar fi rezolutionat. Pentru a se considera întemeiata apararea, intimata avea obligatia sa-si dovedeasca apararea în conditiile art.129 teza ultima C.pr.civila, deoarece este inadmisibila dovedirea unui fapt negativ de catre petentii, respectiv ca nu s-a rezolutionat actul.

 În atare situatie, intimatele  trebuiau sa aduca probe din care sa rezulte ca  transactiunea încheiata la 25.11.1935 nu-si produce efecte si drept urmare a avut loc o alta licitatie, alte persoane au devenit proprietare iar petentii nu sunt îndreptati la reconstituire, însa, motivarea intimatei se rezuma doar la problema amplasamentului si nu la fondul dreptului solicitat de petenti.

Concluzionand, pentru cele doua motive expuse, hotararile pronuntate de cele doua intimate sunt nelegale, urmand a fi anulate partial.

 3.3. Analizand actele probatorii depuse de petenti în dovedirea dreptului de reconstituire asupra a 7,26 ha. teren forestier si 11,51  ha. pasune, instanta retine potrivit art.6 ind.2 din Legea nr.1/2000,  ca :Consemnarile efectuate între anii 1945 si 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.

 În speta, potrivit dispozitiilor legale precitate, petentii, au facut dovada ca antecesorul lor (…), este înscris în registrul agricol în anul 1945,  la fila 19 pozitia 694, cu suprafata de 30 jugare padure -  echivalentul a 17,25  ha.-  si 20,00 jugare pasune  – echivalentul a 11,5 ha.- teren fiind astfel dovedita proprietatea antecesorului lor. (f.42, 136-137)

 Astfel cum s-a expus  la subpunctul 3.2. în calitate de mostenitori ai persoanei îndreptatite, petentilor, li s-a reconstituit suprafata de 10 ha. teren forestier prin cele patru titluri de proprietate emise în temeiul Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997 si a Legii nr.1/2000 iar la momentul analizei cererilor, cu toate ca petentii au depus în probatiune aceleasi consemnari din registrul agricol, aceeasi comisie , intimata de rand 1, nu s-a opus reconstituirii.

 Cum antecesorul petentilor era înscris în registrul agricol cu suprafata totala de  50,00 jugare, echivalentul a 28,75 ha si li s-a reconstituit 10 ha, instanta retine ca petentii sunt îndreptatiti sa li se reconstituie diferenta de 18,75 ha teren forestier.

 Registrele agricole sunt documente ce legea le-a atribuit caracter declarativ al dreptului de proprietate, astfel intimata de rand 1 trebuie si avea obligatia ca aceste consemnari sa fie complete si clare.

 Judecatoria retine ca dovada dreptului de proprietate a antecesorului petentilor , cei de pe urma au facut-o si cu  actul denumit Transactiune, registrul inventar din anul 1948 si harti, si chitantele depuse la f.45-46, prin care se atesta ca  în anul 1944 a achita impozit pentru padurea din Valea Popii si ca a achitat pretul padurii din Valea Popii.

 Apararea invocata de intimata de rand 2, prin întampinarea depusa, cum ca actul are caracterul juridic al unui antecontract si a fost rezolutionat, deoarece achitarea pretului padurii s-a facut dupa data de 01.05.1936, nu poate fi primita de instanta, deoarece daca s-ar fi aplicat clauza rezolutiunii, Comuna Aninoasa nu ar fi primit sumele de bani cu titlu de pret a padurii din Valea Popii efectuate de catre  în 23.11.1935, 03.06.1936 si 09.07.1936 (f.46), chitante liberatorii semnate de chiar (...) din aceea vreme.

 În speta, petentilor nu li se poate solicitat a face dovada unui fapt negativ, în sensul ca actul nu s-a rezolutionat, proba contrara trebuia facuta de intimate, respectiv ca s-a rezolutionat actul si ca s-a procedat la o noua licitatie, iar padurea a fost cumparata de alte persoane. Cum intimatele nu si-a probat apararea în conditiile art.129 teza finala C.pr.civila, actul depus de petenti, face dovada proprietatii padurii proprietatea lui , situata în Valea Popii.

 Pentru motivele expuse anterior, urmeaza se dispune anularea partiala a art.4 al Hotararii nr. (…) emisa la 15.04.2011 de intimata (…), în ceea ce priveste pe petentii (...), (...), (...), (...), (...) si (...), cu consecinta admiterii contestatiei înregistrate sub nr. (…) din 08.11.2010, formulata de petentii (...), (...), (...), (...), (...) si (...), împotriva  solutiei de nepropunere a reconstituirii dreptului de proprietate cuvenit antecesorului lor , stabilita de intimata 1 prin Hotararea nr. (…) din 03.11.2010 si  va obliga intimata de rand 1 sa reconstituite în natura petentilor, suprafata de 7,26 ha. pasune si 11,51 ha. padure, în locul denumit „ Valea Popii - Paraul Crucii” iar în situatia în care terenul nu este liber,  sa întocmeasca documentatia în vederea punerii în posesie pe alt amplasament cu respectarea dispozitiilor art.10 din H.G. nr.890/2005 si sa o înainteze intimatei 2, în vederea întocmirii titlului de proprietate.

 4. Asupra cererii de interventie în interes propriu formulata de Composesoratul Doboli.

 Composesoratul Doboli, a intervenit în interes propriu în prezenta cauza ce are ca obiect plangere împotriva solutiei de invalidare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea petentilor (...) si (...).

 Prin cererea motivata ambiguu, s-a aratat ca sunt persoane pagubite, deoarece petentii au mai fost împroprietariti ilegal cu 8 ha. si dovedesc ca Composesoratul Doboli a expropriat în întregime parcelele 21.107 si 25-111 si solicita anularea titlurilor de proprietate emise în favoarea petentilor.

 La termenul de judecata din 16.11.2011, tinand seama ca cererea este formulata ambiguu, s-a solicitat reprezentantului intervenientei sa-si sustina cererea, acesta aratand ca petentii au fost împroprietariti în interiorul Composesoratului Doboli, însa întrebat de instanta daca s-a formulat cerere de reconstituire  privind terenurile ce le solicita petentii s-a învederat de catre  reprezentantul intervenientei, ca cererea se gaseste în faza cercetarilor penale.

 De asemenea acesta a mai indicat faptul ca a contestat titlurile de proprietate la instanta însa cererea s-a perimat.

 Analizand potrivit art.52 alin.1 si 2 C.pr.civila cererea de interventie voluntara în interes propriu, astfel cum a fost precizata, formulata de catre tertul Composesoratul Doboli, prin care se solicita anularea titlurilor de proprietate emise în favoarea petentilor instanta o apreciaza drept inadmisibila pentru urmatoarele considerente :

Interventia voluntara principala, la care se refera art.49 al.2 C.p.civ., reprezinta acea cerere prin care un tret solicita introducerea sa în proces pentru a i se stabili sau recunoaste un drept propriu, fiind prin urmare necesar ca tertul sa invoce un drept propriu în cadrul unui proces civil declansat între alte persoane, precum si ca cererea formulata sa fie îndreptata împotriva ambelor parti din proces, respectiv reclamantul si paratul, tertul tinzand, astfel cum anterior s-a aratat, sa castige pentru sine, cel putin în parte, obiectul procesului.

Înainte de a decide cu privire la încuviintarea în principiu a cererii de interventie, instanta urmeaza a  verifica urmatoarele aspecte: daca tertul justifica un interes si pretinde un drept propriu, daca exista o legatura suficienta între cererea principala si cererea de interventie, care sa justifice solutionarea împreuna a celor doua cereri si daca, în raport cu natura litigiului dintre partile initiale, ar fi admisibila o interventie voluntara principala.

În speta, cererea principala reprezinta o plangere împotriva solutiei de invalidare pronuntata de intimata de rand 1,  a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 7,26 ha. teren forestier si 11,51  ha. pasune, ce a apartinut  antecesorului petentilor (...).

Prin cererea de interventie, intervenienta solicita anularea  titlului de proprietate prin care li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra celor 8 ha. în favoarea petentilor, motivat de faptul ca terenul apartine Composesoratului Doboli.

 Judecatoria retine dispozitiile art.6 ind.4  din Legea nr.1/2000 care prevad ca : Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi înlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate.

În speta, nu s-a facut dovada în sprijinul admisibilitatii în principiu a cererii, ca intervenienta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu care (...) era înscris în registrul agricol în anul 1945, astfel nu justifica un interes în promovarea cererii de interventie.

Mai mult de atat,  nu exista o legatura între prezenta plangere prin care se solicita validarea suprafetei de 7,26 ha. teren forestier si 11,51  ha. pasune si obiectul cererii de interventie prin care se solicita anularea titlului de proprietate emis în favoarea petentilor, nepretinzandu-se un drept propriu al intervenientei sau cel putin a se dovedii aparenta acestui drept în favoarea intervenientei.

Pentru motivele expuse cererea de interventie urmeaza a se respinge.

5. Asupra cheltuielilor de judecata.

În prezenta cerere, petentii au facut dovada avansarii cheltuielilor de judecata potrivit chitantei nr. (…) emisa de Cabinet de Avocat (...), în cuantum de 1400 lei, însa astfel cum rezulta din continutul chitantei liberatorii, onorariul de 1400 lei este reprezentat de activitatea doamnei avocat de reprezentare a petentilor  în doua dosare respectiv nr. (…) si nr. (…).

Pentru aceste motive, instanta va avea în vedere ca în prezenta cauza dovada cheltuielilor de judecata privind asigurarea apararii este doar de 700 lei, astfel ca potrivit art.274 C.pr.civila, intimatele fiind în culpa procesuala urmeaza a fi obligate fiecare, la plata catre petenti a cate 350 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARSTE,

Admite plangerea formulata de petentii (...), cu domiciliul în (…), judetul (…) si (...), cu domiciliul în (…), judetul (…), (...) cu domiciliul în (…), judetul (…), (...) cu domiciliul în (…), judetul (…), (...), cu domiciliul în (…), judetul (…) si (...) cu domiciliul ales la mandatar (...), cu domiciliul în (…), judetul (…), în contradictoriu cu  intimatele: 1. (...) prin reprezentant legal (...), cu sediul în (…), judetul (…), si 2.  (...), prin reprezentant legal (...), cu sediul în (…), judetul (…) si drept consecinta,

Anuleaza partial art.4 al Hotararii nr. (…) emisa la 15.04.2011 de intimata (…), în ceea ce priveste pe petentii (...), (...), (...),(…), (...) si (...).

 Admite contestatia înregistrata sub nr. (…) din 08.11.2010, formulata de petentii (...), (...), (...), (...), (...) si (...), împotriva  solutiei de nepropunere a reconstituirii dreptului de proprietate cuvenit antecesorului lor , stabilita de intimata 1 prin Hotararea nr. (…) din 03.11.2010 si drept consecinta:, obliga intimata de rand 1 sa reconstituite în natura petentilor, suprafata de 7,26 ha. pasune si 11,51 ha. padure, în locul denumit „ Valea Popii - Paraul Crucii” iar în situatia în care terenul nu este liber,  sa întocmeasca documentatia în vederea punerii în posesie pe alt amplasament cu respectarea dispozitiilor art.10 din H.G. nr.890/2005 si sa o înainteze intimatei 2, în vederea întocmirii titlului de proprietate.

Respinge cererea de interventie în interes propriu, formulata de (…), cu sediul în (…), judetul (…).

 Obliga intimatele la plata catre petenti a sumei de cate 350 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 30.11.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

(…) (…)

 

Red.dact. Jud.M.T.

27.12.2011/7 ex.

1