Fond funciar, punere in posesie si emiterea titlului de proprietate

Sentinţă civilă 355 din 01.03.2010


România

Judecatoria Ineu, Judetul Arad  Operator 2826

Dosar nr…

SENTINTA CIVILA NR.355/2010

Sedinta publica din 1martie  2010

Presedinte :…

Grefier :  …

S-a luat in pronuntare cauza civila privind pe reclamantii M.M. si K.A.I., împotriva piritelor Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru obligatie de a face-punere în posesie si emiterea titlului de proprietate.

La apelul nominal nu se prezinta nimeni.

Procedura  de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca dezbaterea in fond a cauzei a avut loc in sedinta publica din 22 februarie 2010, când s-a amânat pronuntarea hotarârii pina la termenul de azi, termen cunoscut de parti, iar la data de 1 martie 2010, s-au depuse de catre reclamant concluzii scrise.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar potrivit art.15 din Legea nr.146/1997 republicata si Titlului VI pct.43 din Legea nr.247/2005.

J U D E C A T A

Constata ca prin actiunea înregistrata la aceasta instanta la data de 30.11.2009, scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar,  M.M. si K.A.I., ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat M.S., din A., B-dul V.Milea, nr.3, ap.1 A,jud. Arad au solicitat în contradictoriu cu piritele Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, si Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a fi obligata pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la punerea efectiva în posesie a petentilor, pe baza  de masuratori topografice, privind suprafata de 14,43 ha. teren padure, conform Hotarârii nr.105 emisa de  aceiasi pirita, precum si la întocmirea documentatiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren, sub sanctiunea daunelor cominatorii in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intirziiere.

 Au mai solicitat a fi obligata pirita Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de teren mentionata mai sus, dupa întocmirea documentatiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren de catre pirita de ordin unu.

Au solicitat si cheltuieli de judecata fata de pirita de ordin unu.

Au motivat în fapt prin aceea ca prin Hotarârea nr.105/13.12.2005, pirita de ordin unu a admis cererea de reconstituire a dreptului de proprietate in favoarea reclamantilor pentru suprafata de 14,43 ha.teren cu vegetatie forestiera, pe vechiul amplasament.

Prin aceiasi hotarâre s-a dispus punerea in posesie a reclamantilor cu aceiasi suprafata.

Cu toate ca au trecut patru ani de la data adoptarii acestei hotarâri, pina in prezent nu s-au îndeplinit obligatiile legale de punere in posesie si eliberare a titlului de proprietate, reclamantii facând demersuri in vederea atribuirii efective a terenului, ultima data adresându-se piritei de ordin unu in luna august 2009.

Prin tergiversarea îndeplinirii obligatiilor, reclamantilor li se produce si un prejudiciu, solicitând acordarea unor daune cominatorii.

In drept, cererea s-a întemeiat pe prevederile art.5,6,33 si urmatoarele din HG nr.890/2005.

Pirita Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin întâmpinarea depusa la fila 18 dosar , a aratat ca nu se opune admiterii actiunii reclamantilor, cu conditia îndeplinirii de catre pirita de ordin unu a obligatiilor legale ce îi revin cu privire la întocmirea documentatiei  necesare pentru emiterea titlurilor de proprietate, activitate premergatoare emiterii titlului de proprietate.

In probatiune au fost depuse acte scrise, filele 5-7, 28,32 dosar.

Examinând actiunea reclamantilor, fata de considerentele de fapt, a temeiului de drept mentionat, coroborând probele de la dosar, precum si pe baza dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine în fapt urmatoarele:

Prin Hotarârea nr.105/13.12.2005, emisa de pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor s-a admis cererea de reconstituire a dreptului de proprietate in favoarea reclamantilor M.M. si K.A.I. pentru suprafata de 14,43 ha. teren cu vegetatie forestiera,teren identificat in CF 623 M., CF 1344 M., respectiv CF 340 M.

Prin aceiasi hotarâre s-a dispus punerea in posesie a reclamantilor cu aceiasi suprafata pe vechiul amplasament, in parcela PD 1591, potrivit anexei 15 la legea nr.18/1991 pozitiile 1 si 2, cu doua hectare, anexa 53 la legea nr.1/2000, pozitiile 1 si 2 cu 8 hectare, si respectiv anexei 37 la Legea nr.247/2005 pozitiile 1 si 2 cu 4,43 ha, reclamantilor urmând a li se elibera un singur titlu de proprietate, fila 5 dosar.

Desi aceasta hotarâre nu a fost contestata in termenul legal, reclamantii nu au fost pusi efectiv in posesie, nefiind întocmita documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate, in conformitate cu prevederile art.5, art.33 si urmatoarele din HG nr.890/2005.

 Reclamantii au solicitat expres piritei de ordin unu, punerea in posesie si finalizarea procedurii administrative in vederea emiterii titlului de proprietate in luna august 2009, prin raspunsul comunicat de aceasta pirita, sub nr.4271/28.10.2009, copie fila 7 dosar, aratându-se ca s-a demarat procedura premergatoare eliberarii titlului de proprietate pentru întreaga suprafata reconstituita, prin efectuarea de masuratori si întocmire a planului parcelar.

Dupa promovarea actiunii, pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei ca, desi in favoarea reclamantilor s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 14,43 ha. padure pe vechiul amplasament, iar pina in prezent anexa 38 a lucrarii de fond funciar Pîncota, in care reclamantii sunt înscrisi cu o suprafata de 4,43 ha.din totalul suprafetei de 14,43 ha. nu a fost inca validata, întreaga lucrare de fond funciar Pîncota fiind înaintata la Comisia judeteana Arad in vederea validarii la data de 1.09.2006, fila 28 dosar.

 De asemenea, a aratat ca, pentru a se putea întocmi in favoarea reclamantilor procesul verbal de punere in posesie este necesar sa se întocmeasca un plan parcelar pentru suprafata ce urmeaza a fi atribuita, iar in cadrul Primariei orasului Pîncota, in anul 2009 nu s-au prevazut suficiente fonduri pentru a se putea efectua masuratorile, neavând angajata persoana specializata ca topograf, iar dupa aprobarea bugetului pe anul in curs, urmeaza  a se încheia contract de prestari servicii cu persoane fizice si juridice autorizate.

 Ori, sustinerile acestei pirite sunt in primul rând contrazise de raspunsul comunicat reclamantilor, prin adresa nr. nr.4271/28.10.2009, copie fila 7 dosar, aratându-se ca s-a demarat procedura premergatoare eliberarii titlului de proprietate pentru întreaga suprafata reconstituita, prin efectuarea de masuratori si întocmire a planului parcelar.

In al doi-lea rând, potrivit prevederilor art. 39 din HG nr.890/2005,  ,,reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili daca vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentatiile prezentate la alin. 2, nu a fost atribuit legal si poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate sa prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (harti amenajistice, extrase de pe amenajament etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale,,.

In conditiile in care reclamantilor s-a reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament, potrivit prevederilor legale redate mai sus, la identificarea vechiului amplasemen a fost avuta in vedere schita amplasamentului cu terenul detinut, iar Ocoalele silvice aveau obligatia de a prezinta toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate  cum sunt harti amenajistice sau extrase de pe amenajament.

In al trei-lea rind, faptul ca in cadrul Primariei orasului Pîncota, in anul 2009 nu s-au prevazut suficiente fonduri pentru a se putea efectua masuratorile, neavând angajata persoana specializata ca topograf, iar dupa aprobarea bugetului pe anul in 1010 ar urma sa se încheie contract de prestari servicii cu persoane fizice si juridice autorizate pentru finalizarea masuratorilor, sunt aspecte ce nu li se pot imputa reclamantilor, aceste activitati tinând exclusiv de Primaria orasului Pîncota, respectiv Consiliul Local Pîncota in conformitate cu prevederile art.10, respectiv 36 din legea nr.215/2001 republicata, coroborat cu prevederile art.1, alin.1, 2 si 4 din HG nr.890/2005 cu modificarile ulterioare.

Pentru considerentele expuse mai sus, se vor înlatura apararile piritei Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

 Se mai retine ca, in conformitate cu prevederile art. 72 si urmatoarele din HG nr.890/2005, cu modificarile ulterioare, punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice si juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locala sau de comisia judeteana, dupa caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice si a masuratorilor topografice.

 Comisia va comunica reprezentantilor detinatorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validarii.

De asemenea, comisiile comunale, orasenesti si municipale încunostinteaza în scris, cu confirmare de primire, persoanele carora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validarii de catre comisia judeteana. Totodata, amplasamentul si data punerii în posesie se afiseaza si la sediul primariei.

Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate sa se prezinte la data stabilita pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procura speciala si autentica, cu mentiunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.

Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice acestia semneaza procesul-verbal de punere în posesie, prevazut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelara aferenta din amenajamentul silvic în vigoare sau, dupa caz, pentru suprafetele situate în terenurile cu destinatie agricola, din amenajamentele silvopastorale.

Daca cel îndreptatit nu se prezinta personal sau prin împuternicit în vederea preluarii efective a terenului forestier, acesta ramâne temporar în administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.

Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezenta reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic si vânatoare. La punerea în posesie participa în mod obligatoriu personalul silvic gestionar si împuternicitii persoanelor juridice detinatoare, precum si ai celor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizica sau împuternicitul persoanei juridice care a fost pusa în posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelara aferenta prevazuta în amenajamentele silvice sau silvopastorale, dupa caz.

In speta, se retine ca pirita de ordin unu nu a procedat la indeplinrea acestor formalitati, in mod nejustificat.

Se mai retine ca, potrivit art.75 din acelasi act normativ, dupa operatiunile de validare si punere în posesie, pe baza documentatiilor înaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana emite titluri de proprietate. Documentatiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în doua exemplare, dintre care unul se retine la comisia judeteana, iar celalalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tiparesc prin grija Ministerului Administratiei si Internelor si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, pe hârtie speciala format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei judetene pe baza de protocol si proces-verbal de predare-primire.

Rezulta deci, potrivit dispozitiilor legale redate mai sus, ca emiterea titlului de proprietate se realizeaza doar dupa finalizarea operatiunilor de punere în posesie, si pe baza documentatiilor înaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale.

În ceea ce priveste acordarea daunelor cominatorii,  in acord cu jurisprudenta CEDO, prin analogie cu  cele statuate prin

Hotarirea Curtii din 26 iulie 2007 in ,,Cauza Dorneanu impotriva Romaniei,  in conditiile in care este evident ca prin intirziierea atribuirii efective a terenului acestora li s-a produs un prejudiciu , prin emiterea Hotariri nr.105/2005 de catre pirita de ordin unu fiind creat in beneficiul reclamantilor « o speranta legitima », anume de a fi efectiv pusi in posesia terenurilor litigioase si de a obtine titlul de proprietate asupra lor, mutatis mutandis fiind aplicabila si Cauza ,,Abaluta impotriva Romaniei,, nr. 77195/01, paragraful 55, 15 iunie 2006 , rspectiv ,,Tacea impotriva Romaniei,, nr. 746/02, paragraful 37, 29 septembrie 2005, conditii in care creanta acestora este suficient stabilita pentru a constitui o « valoare patrimoniala » care implica aplicarea garantiilor art.1 din Protocolul nr. 1 adtional.

Reaminitind ca  pirita nu a depus diligentele necesare de a intocmi documentatia necesara pentru a se elibera reclamantilor titlul de proprietate asupra terenurilor la care indubitabil sunt indreptatiti, de unde reiese ca imposibilitatea pentru reclamanti de a obtine atributiile conferite de dreptul de proprietar intr-un termen rezonabil , in speta reprezinta o ingerinta in dreptul acestora la respectarea bunurilor lor, prevazuta de prima fraza a primului alineat al articolului 1 din Protocolul nr.1, reclamantii

suferind un prejudiciu ce decurge din faptul ca timp de peste patru ani nu au putut beneficia pe deplin de toate atributele dreptului de proprietate conferite  in dreptul intern de art.480 c.civil,  instanta va retine de asemenea ca întemeiata cererea.

În consecinta , fata de cele retinute mai sus, vazând in drept dispozitiile art.5,6 ,art. 72 si urmatoarele din HG nr.890/2005, cu modificarile ulterioare, instanta va admite actiunea asa cum a fost formulata.

Urmeaza a fi obligata pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la punerea efectiva în posesie a petentilor, pe baza  de masuratori topografice, privind suprafata de 14,43 ha. teren padure, conform Hotarârii nr.105 emisa de  aceiasi pirita, precum si la întocmirea documentatiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren, sub sanctiunea daunelor cominatorii in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intirziiere, de la data ramânerii irevocabile a hotarârii.

Urmeaza a fi obligata pirita Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de teren mentionata mai sus, dupa întocmirea documentatiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren de catre pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Vazând ca s-au solicitat cheltuieli de judecata fata de pirita de ordin unu, pirita ce a cazut in pretentii, vazând în drept disp.art.274 c.pr.civila , urmeaza a obliga pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la 600 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti, justificate prin onorariu de avocat.

Pentru aceste motive instanta in numele legii,

H O T A R A S T E,

Admite actiunea formulata de reclamantii M.M. si K.A.I., ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat M.S., din A., B-dul V.Milea, nr.3, ap.1 A,jud. Arad împotriva piritelor Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, si Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru obligatie de a face-punere în posesie si emiterea titlului de proprietate si  consecinta:

- obliga pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la punerea efectiva în posesie a petentilor, pe baza  de masuratori topografice, privind suprafata de 14,43 ha. teren padure, conform Hotarârii nr.105/2005 emisa de  aceiasi pirita, precum si la întocmirea documentatiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren, sub sanctiunea daunelor cominatorii in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intirziiere, de la data ramânerii irevocabile a prezentei.

- obliga pirita Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de teren mentionata mai sus, dupa întocmirea documentatiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate pentru acelasi teren de catre pirita de ordin unu.

  Obliga pe pirita Comisia locala Pîncota pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la 600 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 1martie 2010.

Presedinte Grefier,

Domenii speta