Acţiune în revendicare formulată de fostul proprietar împotriva chiriaşului. constatarea uzucapiunii. cerere de chemare în garanţie a consiliului local.

Sentinţă civilă xx din 07.02.2007


Prin cererea înregistrata sub nr. 15284/06.07.2006, reclamanta M.D., a solicitat în contradictoriu cu pârâta P.C., obligarea acesteia sa-i lase în deplina proprietate si posesie imobilul de locuit în suprafata de 40 mp. situat în Iasi, str. Lascar Catargi nr.48, precum si evacuarea neconditionata a pârâtei. 

Cererea a fost legal timbrata.

În motivarea acesteia, arata reclamanta ca tatal sau, G.R.D. a fost proprietarul unui imobil format din mai multe unitati locative, din Iasi str. Lascar Catargi nr.48, ce a fost nationalizat în mod abuziv în anul 1952, în baza Decretului nr.92/1950.

În calitate de unica succesoare a tatalui sau, arata reclamanta ca a revendicat imobilul mentionat, prin sentinta civila nr. 9682/2003, care a devenit irevocabila, instantele judecatoresti constatând nulitatea actului de nationalizare, astfel încât, în anul 2004, a preluat posesia imobilului de la Consiliul Local Iasi, imobilul fiind ocupat de catre chiriasi dar si de catre pârâta care, împreuna cu sotul sau, a cumparat în anul 1974 unul dintre apartamente pe care l-a ocupat pâna în prezent.

Mai arata reclamanta ca a solicitat, pe calea unei actiuni în instanta, constatarea nulitatii actului de vindere-cumparare în baza caruia pârâta a cumparat apartamentul de la autoritatea locala, actiune respinsa de catre instantele judecatoresti cu motivarea ca atât ea cât si tatal sau nu au pierdut nici un moment dreptul de proprietate asupra imobilului.

Legal citata, pârâta a formulat întâmpinare invocând faptul ca a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului prin prescriptie achizitiva, detinând imobilul în calitate de proprietar, netulburat o perioada de peste 30 ani.

A formulat pârâta si o cerere de chemare în garantie a vânzatorului, Consiliul Local Iasi, în calitate de succesor în drepturi si obligatii al persoanei juridice care i-a vândut imobilul, solicitând, în temeiul dispozitiilor art.1337 C. civ., ca acesta sa raspunda pentru evictiune. Cererea a fost legal timbrata.

În calitate de chemat în garantie, Consiliul Local Iasi a formulat întâmpinare, învederând instantei faptul ca pârâta, împreuna cu sotul sau, au detinut initial locuinta în calitate de chiriasi, în baza Legii nr.4/1973, în prezent abrogata, pârâta cumparând locuinta prin contractul de vindere-cumparare nr.230/21.03.1974.

Astfel, apreciaza chematul în garantie ca în cauza opereaza uzucapiunea, pârâta stapânind locuinta în baza unui contract de vindere-cumparare legal, nedesfiintat, o perioada mai mare de 30 de ani astfel încât în temeiul dispozitiilor art.973 C. civ. instanta urmând a compara titlurile de proprietate ale partilor, dând eficienta titlului de proprietate mai vechi, în speta al pârâtei întrucât si posesia sa este mai bine caracterizata, motiv pentru care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata si a cererii de chemare în garantie.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale aplicabile si a probatoriului administrat, instanta retine urmatoarele:

Revendicarea este actiunea reala prin care proprietarul care nu mai are posesia bunului sau, în temeiul dreptului sau de proprietate cere restituirea acestuia de la persoana care îl detine fara drept.

În speta, prin sentinta civila nr. 9682/01.10.2003 definitiva si irevocabila, a fost admisa în parte actiunea reclamantei, în calitate de succesor gradul I al tatalui sau, constatându-se de catre instanta de judecata ca imobilul construit si neconstruit, în suprafata de 1585 mp., situat în Iasi, str. Lascar Catargi nr.48 a fost nelegal nationalizat, nefiindu-i aplicabile prevederile Decretului nr.92/1950 si nici dispozitiile Legii nr.112/1995, fiind obligat totodata, Consiliul Local Iasi sa lase în deplina proprietate si linistita posesie acest imobil reclamantei.

În sistemul Codului civil, uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietatii unui imobil ca efect al posesiunii utile a bunului în intervalul de timp determinat de lege.

Aceasta institutie este reglementata prin art.1890 C. civ., care prevede - ca regula generala - ca dreptul de proprietate asupra unui imobil se poate dobândi prin simpla exercitare a posesiei continue, neântrerupte, netulburate si sub nume de proprietar timp de 30 de ani, fara ca persoana care poseda sa fie tinuta a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua credinta, de la aceasta regula fiind instituita exceptia prevazuta de art. 1895 si 1896 C. civ., prin care s-a reglementat asa-numita prescriptie achizitiva de scurta durata, între 10 - 20 ani, potrivit careia, pe lânga exercitarea posesiei utile în timpul aratat, mai sunt necesare înca doua conditii, respectiv existenta bunei credinte si a unei juste cauze.

Potrivit dispozitiilor art.1897 C. civ., justa cauza este orice titlu translativ de proprietate, actul de vânzare-cumparare încheiat cu un neproprietar reprezentând în acceptiunea textului legal mentionat un just titlu, o justa cauza a posesiunii exercitata de catre pârâta cu buna-credinta din anul încheierii actului si pâna la data formularii actiunii în revendicare.

Astfel, buna-credinta a pârâtei-cumparatoare în cauza rezulta din faptul ca statul a figurat în calitate de proprietar în baza actului de nationalizare - Decretul nr.92/1950 - si s-a comportat ca atare si în momentul vânzarii catre pârâta a unei parti din imobilul ce formeaza obiectul prezentei actiuni în revendicare, astfel cum rezulta din titlul de proprietate aflat la fila 23 dosar.

Actul de vânzare-cumparare încheiat în speta, contractul nr.230 din 18.12.1974, reprezinta o justa cauza a posesiunii exercitata de catre pârâta cu buna-credinta din 1974 si pâna la data introducerii prezentei actiuni în revendicare. Pârâta, împreuna cu sotul sau, în prezent decedat, au exercitat o posesie utila care întruneste conditiile prevazute de art. 1846-1847 C. civ., fiind evident ca aceasta a dobândit prin uzucapiunea de scurta durata, respectiv 20 de ani, prevazuta de art.1895 C. civ., dreptul de proprietate asupra partii din imobil pe care au cumparat-o prin contractul de vânzare-cumparare mentionat, buna sa credinta fiind retinuta definitiv si irevocabil, prin sentinta civila nr.2957/08.04.2005 a Judecatoriei Iasi, astfel încât, instanta retine ca în cauza opereaza prescriptia achizitiva de scurta durata, motiv pentru care va respinge actiunea reclamantei.

Fata de aceste considerente, retinând ca în cauza nu sunt întrunite conditiile raspunderii vânzatorului pentru evictiune, va respinge cererea de chemare în garantie formulata de catre pârâta în contradictoriu cu Consiliul Local Iasi.

Vazând dispozitiile art.274 C. proc. civ.