Fond funciar

Rezoluţie 7 din 04.12.2009


Sedinţa publică din data de 4 decembrie 2009

Preşedinte: M.V.V.

Grefier: G.V.

Pe rol fiind pentru azi judecarea cauzei civile înaintată de  reclamantii S.L. si E in contradictoriu cu paratii K.I. ŞI I, C.L.L.F.F. S, C.J.L.F.F.B , S R. prin M.F., C. L .S. ,pentru  fond funciar.

La apelul nominal făcut în cauză, lipsă părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care ;

Se constată că fondul cauzei a fost dezbătut în data de 23.11.2009, când părţile prezente au pus concluzii, acestea fiind consemnate în încheierea din acea dată şi când s-a amânat pronunţarea pentru data de 27.11.2009, 4.12.2009, zi în care s-a pronunţat hotărârea.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

Constată că, prin cererea înregistrată la 5.12.2005, reclamanţii S.L. şi I., au solicitat instanţei  ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu păârâţii : K.I. ŞI I, C.L.L.F.F. S, C.J.L.F.F.B , S R. prin M.F., C. L .S., să dispună anularea parţială a  titlului de proprietate nr. 1678/18.01.1996 eliberat pe seama pârâţilor în sensul reducerii suprafeţei ce le revin din imobilul cu nr. Top. 246, să dispună modificarea înscrierilor în Cf 432 Săcuieni, în sensul reducerii suprafeţei deţinute de pârâţii de rândul 1 şi 2 din  nr. Top. 246 şi să oblige pârâtele la rândul 3 şi 4 să elibereze un titlu de proprietate în favoarea lor.

In motivarea cererii, reclamanţii arată că, aui cumpărat imobilul înscris în CF S nr. 432 în baza Legii 112/1995 iar anterior cumpărării casei au deţinut casa şi conta de 1 din grădiuna aferentă având topograficul 246 cu tiltu de închiriere.

Pârâţii de rândul 1 şi 2 deţin în proprietate casa situată pe topograficul  245/1 iar în 1996 au obţinut titlu de proprietate, prin care li s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra întregului imobil, inducând în eroare Comisia Locală pentru aplicarea Legii 18/91 Săcuieni.

Reclamanţii mai arată că, prin Sentinţa civilă 713/2004 a j.m li s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra  casei însă nu s-a pus problema grădinii aferente.

Având în vedere că şi pârâţii de rândul 1 şi 2 în ceea ce priveşte grădina, au aceleaşi drepturi, reclamanţii consideră că în baza art. 35 din Legea 18/1991 prin titlul de porprietate pe care îl atacă, pârâţilor li s-a acordat o suprafaţă mai mare decât cea cuvenită.

In drept sunt invocate prevederile art. 35 din Legea 18/1991.

In probaţiune se anexează în copie adeverinţa nr. 2974 din 20.10.2005, sentinţa civilă 713.

Deşi legal citată C.J.F.F.B. nu şi-a precizat poziţia faţă de acţiunea reclamanţilor.

Prin întâmpinarea depusă pârâţii K.F. şi .K.I., au solicitat respin gerea acţiunii înaintată de reclamanţi, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea întâmpinării pârâţii arată că, prin acţiunea civilă înaintată reclamanţii au solicitat anularea parţială a titlului de proprietate nr. 1678 emis cu privire la topograficul 246 S şi rectificarea evidenţei de carte funciară, în sensul reducerii suprafeţei de teren existentă în patrimonial acestora.

Se mai susţine că reclamanţii nu au adus terenul cu nr. Top. 246 în CAP ei dobândind doar dreptul de proprietate asupra construcţiei, în baza L. 112/1995 şi nu au formulat cerere de reconstituire, pentru acel teren.

Pârâţii au dobândit dreptul de proprietate cu titlu de reconstituire, conform titlului de proprietate 1678 şi nu în baza art. 35 din Legea 18/1991 iar nulitatea invocată de către reclamanţii cu privire la titlul de proprietate nu se încadrează în prevederile din titlul V a Legii 247/2005 care a modificat Legea 169/1997.

In drept sunt invocate prevederile art. 115 şi următoarele Cod procedură civilă, art. III din Legea 169/1997, modificată prin titlul V din Legea 247/2005.

Prin adresa nr. 183, C.L.F.F.S. a trimis la solicitarea instanţei actele care au stat la baza emiteiri titlului de proprietate 1678/18.01.1996 eliberat pe seama pârâţilor,  cererea nr. 1822 înaintată de reclamantul C.I. şi extras CF 432 S.

Prin răspunsul la întâmpinare reclamanţii îşi precizează acţiunea în sensul  că solicită, constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate arătând că temeiul de drept al cererii lor este art. 35 din legea 18/1991 şi au cerut dreptul de proprietate asupra terenului din litigiu în baza legii 247/2005.

Prin decizia civilă 657 T B  a casat sentinţa civilă 774 a JM , trimiţând dosarul pentru o nouă judecare.

La data de 18.01.2008, pârâţii K I şi K I  au formulat cerere reconvenţională în contradictoriu cu pârâţii S.L. şi E., S R prin M F, C.L.F.F.S., C.J.F.F.B., solicitând să se constate că  pe nr. Top. 245/2 S au edificat annexe gospodăreşti, să se dispună înscrierea dreptului de proprietate în Cf 432 săcuieni, să se constate că au dobândit cu titlu de constituire dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 150 mp- nr. Top. 245/2 Săcuieni reprezentând teren  afferent construcţiei şi potrivit folosinţei să se dispună pârâtelor de rândul 3 şi 4 eliberarea titlului de proprietate.

In motivarea cererii se arată că Consiliul  Popular le-a atribuit în folosinţă un lot de 150 mp în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală. In anul 1974 au edificat o casă de locuit şi anexe- grajd, cămară, coteţe de animale.

In baza dispooziţiilor art. 4 din Legea 4/1973 terenul proprietate de stat le-a fost atribuit în schimbul unei taxe, dreptul de folosinţă fiind atribuit pe perioada existenţei construcţiei. Terenul folosit a fost împrejmuit cu gard şi delimitat prin construcţiile edificate parţial.

Arată că în baza art. 36 din Legea 247/2005 sunt îndreptăţiţi la constituirea dreptului de proprietate în calitate de proprietari actuali ai locuinţelor.

Anexele gospodăreşti se găsesc pe suprtafaţa de teren din curtea casei, suprafaţa de aproximativ 89 mp cuprinzând atât construcţii-curte aferentă şi anexe. In cuvantul pe fond paratii K sunt de acord cu admiterea actiunii pentru suprafetele de 146 mp si 148 mp din topo 246 care le apartine, in sensul anularii din titlul lor de proprietate a acestor doua suprafete, si atribuirea lor catre reclamanti ca teren aferent casei de locuit.

Examinând dosarul cauzei privind părţile în litigiu, instanţa reţine următoarele :

Paratii K I si I  solicita sa se constate ca pe topo 245/2 acestia au ridicat anexe gospodaresti.

Paratii nu au facut dovada ca au ridicate anexe gospodaresti pe acea parcela de 89 mp , care de fapt nici nu  le apartine, suprafata de 89 mp se afla in topograficul aferent reclamantilor S L si E

 In motivarea acestui punct de vedere instanta are in vedere concluziile expertizei care mentioneaza anexe gospodaresti doar pe suprafata marcata de (hgklmcb).

Reclamantii S probeaza faptul ca paratii K nu au ridicate pe suprafata de 89 mp  demarcata cu  literele a, b, c,d , nici o anexa gospodaresca, pe terenul acesta aflat in topo 245/2 fiind doar un grinar mobil, un tractor, si citeva utilaje care nu constituie annexe gospodaresti.

Aceste aspecte reies atat din concluziile expertizei pe care instanta o omologheaza  cat si din fotografiile depuse de catre reclamantul S care se  opune cererii paratului de notare a unor annexe gospodaresti.

In concluziile expertizei sunt delimitate si notate  constructiile  cu litera C , iar in ceea ce priveste suprafata de 89 mp demarcata de literele( a, b, c, d,) acesta este definita ca perimetru, nicidecum perimetru cu constructii.

Mai mult parata nici nu a avut cum sa probeze faptul ca ar plati impozit asupra suprafetei de 89 mp, atata timp cit acesta suprafata apartine topo 245/2 si se afla in proprietatea reclamantilor.

In legislatia civila exista doar  notiunea de notare in CF a unor constructii,care are temeiul juridic in art 28 lit 5 din legea 7/1996 , nici decum a unor annexe gospodaresti, care in speta de fata  nu numai ca nu sunt definite dar nici nu exista. Acest aspect reiese din expertiza administrata in cauza.

Reclamantii au asupra topograficului 245/2 un titlu care il reprezinta sentinta  judecatoreasca nr 713 ramasa ierevocabila si care  se bucura de autoritae de lucru judecat.

Prin acesta sentinta  se dispune anularea TP 1678, emis pe seama numitilor  K  in sensul ca se exclude din acesta intreg topograficul 245/2.

In acesta situatie reclamantii S L au titlu de proprietate asupra intregului topografic si inclusiv asupra suprafetei de 89 mp  pe care paratii sutin ca au ridicat anexe gosodaresti.

Partile nu au facut obiectii la expertiza in intelesul art 212 cod procedura civila, necontestand faptul ca pe topo 245/2 nu se afla ridicate constructii.

Fata de aceste aspecte instanta respinge cererea de constatare ca pe topo 245/2 sunt construite anexe gospodaresti, atat CA nefondata cit si inadmisibila.

Instanta repingand capatul de cerere initial,  va respinge  si cererea  de inscriere a dreptului de proprietate  in CF 432 asupra asaziselor anexe, in speta de fata  nefiind aplicabile dispozitiile art 22 din legea 7/1996

In ceea ce priveste capatul de cerere prin care se cere  sa se constate ca paratii K I si K I  au dobandit cu titlu de constituire  dreptul de proprietate  asupra  suprafetei  de 89 mp din topo 245/2 reprezentand teren aferent constructiei.

In speta de fata asa cum instanta a constatat nu exista ridicate constructii asupra suprafetei de 89 mp demarcata in schita din expertiza cu  literele (a, b, c, d) , asupra acestei suprafete avand titlu reclamantii,

Ca atare instanta  constata ca nu este incident in cauza art 23 din legea 18/1991 coroborat cu art 8 din DL  nr 42/1990,  si constata ca nu s-a construit nici o  constructie care sa  constituie casa de locuit .

pe cale de consecinta nu este indeplinita nici conditia  prevazuuta de art 36  al 4 Lg 247/2005.

Fata de respingerea capetelor de cerere anterioare, instanta va respinge si capatul de cerere  privind obligarea Comisiei  locale respectiv Comisiei Judetene la eliberarea titlului de proprietate.

Pentru aceste considerente instanta va respinge  cererea reconventionala a paratilor  KI si K I

In ceea ce priveste cererea de chemare in judecata a reclamantilor S L si sotia.

Reclamatii solicita prin actiune, anularea in parte a TP  nr 1678 emis pe numele  paratilor K in sensul reducerii suprafetelor ce le revin paratilor din topo 246.

Reclamantii si paratii deopotriva sunt de acord cu concluziile expertizei propuse in cauza, la care achieseaza expres si nu o contesta, in baza art 212 cod procedura civila.

Reclamantiii detin titlu juridic si anume, contractul cu SC CTI nr 12 din 25.04.2002, pentru o locuinta si terenul aferent de 336mp, la acesta se adauga in baza sentintei numarul 713 ramasa ierevocabila, topograficul 245/2 care a fost scos din TP nr 1678al paratului K.

In expertiza judiciara a expertuluiM.G., s-a stabilit ca imobilele, constructii  aflate in perimetrul topo 245/2, si demarcat cu literele  (h, g, k,l,m, c, b) in suprafata de 393 sunt in folosinta exclusiva a reclamantului reconventional S L si sotiei sale.

Reclamantii revendica in prima faza din topo 246 urmatoarele suprafete :

a)suprafata marcata cu literele (b,k,g,h), in suprafata de 146 mp  pe care se afla constructiile C2 si C3, constructii annexe a reclamantilor .Paratii sunt de acord cu admiterea actiunii in ceea ce priveste acesta suprafata, in concluzii orale in fata instantei

b)Suprafata  marcata cu  literele  (h, g, f, e)  in suprafata de 148 mp aflati pe topo 246 si aflati in folosinta reclamantilor, si cu acesta suprafata sunt de accord paratii K sa se admita actiunea.

Suprafata de 148 mp se afla in topograficul 246 si este situate faptic in prelungirea parclei de 146 mp demarcate cu literele ( bkgh), care sunt  anexele , curtea gospodariei familiei numitilor S L.

In precizarea actiunii in intelesul art 138 cod procedura civila reclamantii solicita sa li se atribuie din topo 246 si  suprafata care incepe de la e,f, pina in capatul gradinii, prin impartirea in doua a topograficului, avand ca limita drepata topo 243 iar limita stanga  mijlocul lui 246.

Cu acest capat de cerere paratiii nu sunt de acord.

 Instanta constata ca paratii detin un titlu de proprietate asupra acestuia topo 246 cu nr  1678/1996, prin care li se reconstituie dreptul de proprietate in baza Legii 18/1991, titlu de proprietate care a fost anulat doar in parte in dosarul mnai sus evocat al J M doar cu privire la topo 245/1.

Terenul in dscutie se refera la gradina nicidecum la anexe , iar  gradina nu poate face  in nici un caz obiectul  terenului eferent unei constructii teren aferent constituindu-l doar  terenul de lainga casa.

Cerea reclamantilor insa nu este fondata cu privire la  acest capat de cerere in speta nefiind incidente art 35 din Legea 18/1991 articol. Mai mult art 35 din actul normativ este insa abrogat.

In ceea ce privesete adeverinta Primariei cu nr 4127 prin care se aduce la cunostinta instantei faptul ca  din eroare s-a eliberat TP  1678 pe numele lui K, instanta constata  ca parata C.L. isi invoca proprie culpa,  incalcand principiul « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », incalcand inclusiv art 5 din cod civil si fara a motiva cele sustinute.

Paratii K au adeverinta de proprietate  cu nr 97 mentionata in procesul verbal de punere in posesie  din 20.03.1995 , validata  pt o suprafata de 0.22 ha in baza caruia s-a emis TP contestat.

In ceea ce priveste depozitia martorului C.I. acesta nu este relevanta in cauza, neavand legatura cu fondul cauzei, folosinta fiind stabilita si prin expertiza.

Martorul P.E. arata ca , numai curtile sunt despartite de gard, gradinile  nu sunt.

Martorul M.B. recunoste ca paratii folosesc toata gradina., in acest sens este si declaratia martorei S.G..

Fata de aceste aspecte instanta va respinge capatul de cerere prin care se solicita impartirea in doua a gradinii aflata pe topo 246, in echitate ,cum solicita reclamantii, intrucat paratilor K li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe Legea 18/1991, acestia indeplinind conditiile pentru reconstituire.

In speta nu sunt incidente cauzele de nulitate ale TP conform legii 247/2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei,care modifica legea 169/1997,  motiv pentru care va respinge capatul de cerere privind anularea TP si pentru acest segment de teren, cuprins in tp si aferent top 246.

Pe cale de consecinta instanta va admite in partea actiunea formulata de reclamantii S.L si sotia,  pentru suprafetele de 146 si 148 din topo 246 inscrise in CF 432, si va dispune anularea in parte a TP 1678, pentru aceste suprafete.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite in partea actiunea formulata de reclamantii S.L. si E in contradictoriu cu paratii K.I. ŞI I, C.L.L.F.F. S, C.J.L.F.F.B , S R. prin M.F., C. L .S. ,pentru  fond funciar.

Dispune anularea in parte a TP 1678 emis pe numele lui Kovacs Iosif , in sensul excluderii din acesta a  partii din topo 246 cu privire la  suprafetele de 146 mp respectiv 148 mp delimitati prin  punctele.( b,k,f,e)

Dispune  modificarea  inscrierilor din CF  432 Sacuieni  in sensul reducerii cu suprafetei de 146 mp si 148 mp a topograficului 246

Obliga C.J.F.F.B şi C.L.F.F.S. la eliberarea unui nou titlu de proprietate.

Respinge capatul de cerere privind acordarea restului de suprafata din topo 246 delimitat de topograficul 243, limita  (e,f ), si jumatatea topo 246, ca nefondata.

Respinge  ca nefondata cererea reconventionala.

Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Fara cheltuieli de judecata.

Pronuntata in sedinta publica din 4.11.2009

PREŞEDINTE  GREFIER

M.V.V. G.V.

Domenii speta