Contraventii

Sentinţă civilă 1286 din 16.02.2009


CONTRAVENŢII

Asupra cauzei civile de faţă constată:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5601/236/09.06.2008, contestatorul MI a solicitat, în contradictoriu cu intimata AMV – DRAOV B, anularea procesului verbal de contravenţie nr. 28 încheiat de intimată la data de 27.05.2008, exonerarea de plata amenzii şi restituirea bunurilor confiscate.

În motivarea plângerii contestatorul a arătat că bunurile nu au fost cumpărate din afara CE, ci au fost cumpărate din Bulgaria.

În dovedirea plângerii, contestatorul a depus la dosar copiile următoarelor: procesul verbal nr.28/27.05.2008, facturi fiscale traduse.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe disp. OG 2/2001.

Intimata a formulat întâmpinare în termen legal prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a plângerii, arătând că petentul nu a îndeplinit obligaţia de declarare a bunurilor confiscate la intrarea pe teritoriul Uniunii Europene, iar potrivit Regulamentului Consiliului CEE nr. 2454/1993, bunurile nefăcând parte dintre cele exceptate potrivit art.230 şi 232, încălcându-se astfel art. 233 lit. a din acelaşi act normativ. Nerespectarea acestor obligaţii atrage aplicarea amenzii şi confiscarea bunurilor nedeclarate, în conformitate cu art.653 lit.a din HG nr.707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României.

Intimata nu a formulat probe.

Prin procesul verbal nr. 28/27.05.2008, întocmit de intimată, s-a dispus sancţionarea contestatorului cu amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei şi confiscarea unor bunuri, pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.653 lit. a din HG nr.707/2006.

În cuprinsul procesului verbal se arată că la data de 27.05.2008, orele 430, în urma controlului vamal efectuat asupra autocarului cu nr. SM 34 LMU al firmei SC M SRL, intrat în CE prin vama KA, venind din T, s-au găsit asupra contestatorului bunuri cu aspect comercial ce nu au fost declarate la intrarea în CE.

Potrivit art. 34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa este datoare să verifice procesul verbal atât sub aspectul legalităţii, cât şi al temeiniciei.

În ce priveşte legalitatea, instanţa constată că procesul verbal cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de lege pentru valabilitatea sa.

În ce priveşte temeinicia procesului verbal, instanţa face următoarele precizări:

Măsura amendării şi cea a confiscării au fost luate pentru nerespectarea obligaţiei contestatorului de a face o declaraţie vamală cu privire la bunurile care se aflau asupra sa, în condiţiile în care este vorba de bunuri care ar fi fost introduse în Comunitatea Europeană dintr-o ţară extracomunitară, T.

Elementul esenţial al contravenţiei pentru care a fost sancţionat contestatorul în reprezintă nedeclararea mărfurilor extracomunitare la intrarea pe teritoriul Comunităţii.

Contestatorul a arătat că bunurile nu au fost cumpărate din T, ci din B.

În dovedirea acestei apărări, contestatorul a depus la dosar, însoţite de traduceri (filele 29-32), acte de provenienţă (facturi fiscale). Din cuprinsul acestor înscrisuri rezultă că bunurile confiscate (2079 bucăţi tricouri, 710 bucăţi rochii şi 310 bucăţi fuste) au fost achiziţionate de contestator, la data de 26.05.2008, de la A I, din S (B), deci de pe teritoriul Comunităţii Europene.

Declaraţia martorului audiat susţine această teză.

În atare situaţie, lipsesc înseşi elementele constitutive ale contravenţiei, în fapt nefiind săvârşită contravenţia pentru care a fost sancţionat petentul.

Pentru cele de mai sus, instanţa a admis plângerea formulată de contestator, a anulat procesul verbal, a exonerat contestatorul de plata amenzii contravenţionale, a anulat măsura confiscării şi a dispus restituirea bunurilor confiscate.

1