Fond funciar

Sentinţă civilă 420 din 22.04.2014


JUDECĂTORIA COSTEŞTI

Sentinţa civilă nr. 420

Pe rol, soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanţii

B.I., B.V., S.D. în contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL COM  BUZOEŞTI, COMISIA  LOCALA  DE  FOND  FUNCIAR  BUZOEŞTI, COMISIA  JUDETEANA  DE  FOND  FUNCIAR  ARGES, MINISTERUL  AGRICULTURII  ŞI  DEZVOLTARII  RURALE-AGENTIA  DOMENIILOR  STATULUI (MADR-ADS) şi intervenienţii M.V., M.M.E., M.P. şi D.D.F., având ca obiect fond funciar.

***

Prin cererea înregistră pe rolul Judecătoriei Costeşti la data de 08.10.2010 sub nr. 2101/214/2010 reclamanţii, B.I., B.V., S.D.  au solicitat în contradictorii cu pârâţii Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti, Primăria comunei Buzoieşti, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia Domeniilor Statului ca prin hotărârea ce se va pronunţa să de dispună obligarea pârâtei Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia Domeniilor Statului la încheierea protocolului de predare-primire împreună cu Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti pentru suprafaţa de 68,7 ha, obligarea pârâţilor Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti, Primarul comunei Buzoieşti şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş la eliberarea titlului de proprietate şi punerea efectivă în posesie a reclamanţilor pentru suprafaţa de 68,7 ha, obligarea tuturor părţilor la plata de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere de la rămânerea irevocabilă a hotărârii până la punerea în executare, în valoarea de 50 lei/zi.

 În motivarea cererii reclamanţii au arătat că prin hotărârea Comisiei Judeţene de Fond Funciar Argeş  nr. 319/26.04.2007 anexa 30, la poziţia 1 B E, B Fl, S.D. în calitate de moştenitori ai autorului B P au fost validaţi cu suprafaţa de 14,90 ha, la poziţia 2 reclamanta B.I. în calitate de moştenitoare a autoarei Despina P. Maria a fost validată cu suprafaţa de 6,40 ha, la poziţia 3 B E, B Fl, S.D. şi M.V. în calitate de moştenitori ai autorului I B au fost validaţi cu suprafaţa de 8,40ha.

Reclamanţii au mai arătat că prin hotărârea Comisiei Judeţene de Fond Funciar  Argeş nr.590/22.04.2008 anexa 30, Barbu Elena, B.V., S.D., M.V., MME şi M.P. în calitate de moştenitori ai autorului Pîrvu Ilie au fost validaţi cu suprafaţa de 34 ha, iar în anexa 34 poziţia 1  Barbu Florin, B.V., S.D., M.V., MME şi M.P. au fost validaţi cu suprafaţa de 5 ha.

În cerere reclamanţii au menţionat că au făcut numeroase demersuri la Primăria comunei Buzoieşti pentru a fi puşi în posesie pe terenurile pe care li s-a reconstituit dreptul de proprietate, însă au fost refuzaţi cu argumentul că nu pot fi puşi în posesie, deoarece terenurile nu au fost predate de ADS, motiv pentru care au sesizat instanţa de judecată cu prezenta cerere.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.64 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.18/1991republicată, dispoziţii reproduse în cuprinsul cererii şi pe disp. art.274 şi art.277 C.pr.civ.

Cererii de chemare în judecată reclamanţii au ataşat hotărârile Comisiei Judeţene de Fond Funciar  Argeş nr. 319/26.04.2007 şi nr.590/22.04.2008 cu anexe şi răspunsul primit de la Primăria comunei Buzoieşti.

La data de 22.11.20101 reclamanţii şi-a completata cererea de chemare în judecată şi au solicitat obligarea pârâţilor la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă asupra terenurilor de la data adoptării hotărârilor Comisiei Judeţene de Fond Funciar Argeş în cuantum de 186322,5 lei şi până la data introducerii prezentei cererii de chemare în judecată 459517,5 lei, reprezentând contravaloarea culturilor posibile de cereale. 

Reclamanţii la data de 08.03.2011 şi-a precizat cererea în sensul că solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament(f.147-148).

La data de 25.10.20101 pârâta Agenţia Domeniilor Statului a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamanţi şi au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, excepţia prematurităţii acţiunii în ceea ce priveşte obligarea Agenţiei Domeniilor Statului la predare suprafeţei de 68,7 ha

Pârâta Agenţia Domeniilor Statului la data de 29.11.2010 a formulat întâmpinare la completarea cererii de chemare în judecată prin care a invocat excepţia netimbrării cererii completatorii, iar pe fond respingerea acestui capăt de cerere ca nedovedit.

La întâmpinare pârâta a anexat un set de înscrisuri.

La data de 18.01.2011 pârâtul Primarul comunei Buzoieşti a formulat întâmpinare a formulat întâmpinare prin care solicita respingerea acţiunii completatorii a  reclamanţilor, iar cu privire la cererea principală a arătat că nu s-a încheiat protocol de predare a terenurilor cu ADS, şi prin urmare  obligarea acestei pârâte la încheierea protocolului şi predarea terenurilor.

La data de 18.01.2011 numiţii M.V., M.M.E. şi M.P. au formulat cerere de intervenţie în nume propriu, iar prin încheierea din data de 18.01.2011 a fost admisă în principiu cererea.

La data de 08.02.2011 intervenienţii în interes propriu au depus întâmpinări.

D D F moştenitorul defunctei Barbu Elena la data de 08.03.2011 a formulat cerere de intervenţie în interes propriu la care a anexat un set de înscrisuri (f1149).

La data de 19.04.2011 pârâţii Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti şi Primarul comunei Buzoieşti au formulat cerere reconvenţională prin care au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a Hotărârilor Comisiei Judeţene Argeş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr.319/26.04.2007 anexa 30, poziţia 1,2, şi 3 pentru suprafaţa de 29,70 ha, nr.590/22.04.2008 anexa 30, poziţia1 pentru suprafaţa de 34 ha şi anexa 37 poziţia1 pentru suprafaţa de 5 ha, validate autorilor B P, D P. M, I B şi P I (f.197).

Reclamanţii şi intervenieţii în interes propriu au formulat întâmpinare la cerere reconvenţională prin care au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâţilor-reclamanţi, excepţia tardivităţii, excepţia lipsei de interes în promovarea cererii reconvenţionale, excepţia inadmisibilităţii.

Prin precizarea depusă la data de 08.04.2014, reclamanţii şi intervenienţii prin apărător au arătat că de la data introducerii acţiunii şi până în prezent au fost puşi în posesie cu suprafaţa de 21,3ha prin procesul-verbal de punere în posesie nr. 5354 din 18.08.2011 şi prin procesul-verbal fără număr din aceeaşi dată pentru suprafaţa de 6,4ha, rămânând să fie puşi în posesie pentru suprafaţa de 47,4 ha în zona Colţ Burdea.

Prin precizare s-a mai solicitat să fie obligate pârâtele MADR-ADS să încheie protocol de predare primire împreună cu Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti pentru suprafaţa de 47,4ha, în zona Colţ Burdea.

Instanţa a încuviinţat şi a administrat pentru părţi proba cu înscrisuri şi  expertiză tehnică, pentru a se răspundă la obiectivele încuviinţa de instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 14.06.2011.

La data de 18.01.2011 Primăria comunei Buzoieşti a depus la dosarul cauzei relaţiile solicitate.

În cadrul probei cu expertiza în specialitatea tipografie a fost desemnat expert în specialitatea topografie Chiriţescu Lucian care la data de 29.02.2012 a depus la dosarul cauzei raportul de expertiză (f 279).

La data de  24.04.2012 instanţa a încuviinţat obiecţiunile formulate de reclamanţi şi de intervenienţi şi i s-a pus în vedere expertului Chiriţescu Lucian să identifice suprafeţele de teren solicitate de părţi pe schiţe şi pe hărţile cadastrale şi obiectivele să fie identificate terenurile menţionate în procesul-verbal de punere în posesie nr. 1645/22.03.2012, să compare dacă terenurile identificate la obiectivul nr.1 al expertizei şi terenurile menţionate în acest proces-verbal de punere în posesie  sunt similare ca şi categoriei de folosinţă –fertilitate.

Deşi, amendat de două ori dl. expert Chiriţescu Lucian nu a depus completarea la raport, iar la data de 06.11.2012 instanţa a dispus înlocuirea expertului Chiriţescu Lucian cu expertul Oprea Daniel în specialitatea topografie.

La data de 26.03.2014 expertul tehnic judiciar Oprea Daniel a depus la dosarul cauzei completarea la raport, iar la data de 08.04.2014 instanţa a respins obiecţiunile la completarea la raportul de expertiză.

La data de la data de 15.10.2013 pârâţii Primarul comunei Buzoieşti şi Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti au invocat excepţia  prematurităţii cererii de chemare în judecată şi excepţia necompetenţei materiale a judecătoriei, considerând că astfel de cererii sunt de competenţa comisei locale de fond funciar.

Prin încheierea de la data de 30.11.2010 instanţa a respins excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, precum şi excepţia prematurităţii acţiunii.

Instanţa prin încheierea de şedinţă din data de 14.06.2011 a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti şi a pârâtului Toma Gheorghe , în calitatea de preşedinte al Comisei locale, în ce priveşte cererea reconvenţională formulată de aceşti (fila 197 vol.I) şi a respins celelalte excepţii ca fiind rămase fără obiect.

La data de 24.10.2013 instanţa a respins excepţia necompetenţei materiale a judecătoriei, excepţia prematurităţii şi respingerea pe cale de consecinţă a acţiunii reclamanţilor ca rămasă fără obiect, invocate de pârâţii Primarul comunei Buzoieşti, Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Hotărârea CJFF Argeş  nr. 319/26.04.2007 anexa 30 în temeiul Legii nr.18/1991 au fost validaţi cu suprafaţa de 29,70 ha ,astfel: la poziţia 1 în calitate de moştenitori ai autorului  Barbu Pârvu, numiţii Barbu Elena, Barbu Florin, S.D. cu suprafaţa de 14,90 ha; la poziţia 2 reclamanta, decedată pe parcursul procesului  Brabu Ilinca, în calitatea de moştenitoare a autoarei Despina P.Maria cu suprafaţa de 6,40ha; la poziţia 3 în calitate de moştenitori ai autorului Ilie Barbu , numiţii Barbu Elena, Barbu Florin, S.D., M.V. cu suprafaţa de 8,40 ha (filele 10-11).

Prin Hotărârea CJFF Argeş nr. 590/22.04.2008 au fost validaţi cu suprafaţa de 39 ha , astfel: în anexa 30  în calitate de moştenitori ai autorului  Pârvu Ilie, numiţii Barbu Florin, B.V., S.D., M.V., MME şi M.P. cu suprafaţa de 34 ha; anexa 37, poziţia 1 în calitate de moştenitori ai autorului Barbu Ilie, numiţii Barbu Florin, B.V., S.D., M.V., M.M.E.ian, M.P.  cu suprafaţa de 5 ha (filele 12-16).

Prin adresa nr. 948/01.03.2011 emisă de Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti se reţine că terenurile pentru care reclamanţilor şi intervenienţii au fost validaţi, nu au fost înscrise de autorii în CAP, ele au făcut obiectul exproprierii şi au intrat în patrimonial fostului IAS, actual ADS.

Terenurile nu au putut fi atribuite pe vechile amplasamente, întrucât pentru acestea s-au emis titluri de proprietate altor persoane, nefiind libere s-a mai menţionat în adresa aflată la fila 153 depusă de CLFF Buzoieşti. Din aceeaşi adresă se mai reţine că prin procesul-verbal înregistrat la Primăria comunei Buzoieşti sub nr. 762/17.02.2011 S.C. DAFIN COMPANY 2006 S.R.L. în calitatea de proprietar al investiţii viţei de vie pe terenurile ce au aparţinut autorilor reclamanţilor şi ai intervenienţilor li s-a făcut o ofertă de cumpărare însă, aceştia au refuzat-o, proces-verbal care se regăseşte la fila 158 vol.I.

Reclamanţii şi intervenienţii în interes propriu  au fost puşi în posesie pentru terenurile care au fost validaţi prin Hotărârea CJFF Argeş nr. 319/26.04.2007, astfel procesul-verbal de punere în posesie nr. 5354/18.08.2011 pentru suprafaţa de 14900 mp(14,9ha), procesul-verbal de punere în posesie nr. 5355/18.08.2011 pentru suprafaţa de 64000 mp (6,4ha) şi prin procesul-verbal de punere în posesie nr. 5450/14.10.2011  pentru suprafaţa de 8400 mp(8,4 ha) filele 345 vol.I.

Pentru terenurile cu care reclamanţii şi intervenienţii au fost validaţi prin Hotărârea CJFF Argeş nr. 590/22.04.2008 au fost puşi în posesie prin procesul-verbal nr. 1645/22.03.2012 pentru suprafaţa de 34ha (fila 335 vol.I)

Din raportul de expertiză întocmit de expertul Chiriţescu Lucian se reţine că pe vechile amplasamente pe care reclamanţii şi intervenienţii solicită punerea în posesie, astfel cum le-a fost indicat de părţi expertului şi prin prezentarea unui proces-verbal de reinventariere din 14 iulie 1949 sunt în totalitate ocupate de alte persoane cărora le-a fost reconstituit dreptul de proprietate (filele 279-314 voli.I). 

Instanţa constată că reclamanţii şi intervenienţii  au renunţat implicit la capătul de cerere, prin cererea precizatoare depusă la data de 08.04.2014 la punerea în posesie pentru suprafaţa de 14,9 ha cuprinsă în procesul-verbal nr. 5354/18.08.2011 şi  la punerea în posesie pentru suprafaţa de 6,4 ha cuprinsă în procesul-verbal nr. 5355/18.08.2011, o suprafaţă totală de 21,3ha.

Prin urmare, cu privire la capătul de cerere privind punerea în posesie pe vechile amplasamente instanţa a rămas învestită, pentru punerea în posesie pentru suprafaţa de 8,4 ha validaţi prin Hotărârea CJFF Argeş nr. 319/26.06.2007 şi pentru suprafaţa de 39 ha validaţi prin Hotărârea CJFF Argeş nr. 590/2008.

Din completarea la raportului de expertiză întocmită de expertul Oprea Daniel instanţa reţine că, pentru terenurile care s-a emis procesul-verbal de punere în posesie nr. 1645/22.03.2012 în suprafaţă de 34 ha, o parte din terenuri sunt atribuite altor proprietari, alte terenuri sunt păşuni fără valoarea economică situate în spatele viilor spre torenţi şi ravene sau spre calea ferată, altele sunt terenuri neproductive, iar suprafaţa de 12900 mp nu a fost identificată.

Conform  Hotărârilor CJFF Argeş nr. 590/2009 şi nr. 319/2007  reclamanţii şi interveneinţii au fost validaţi cu teren agricol.

Pentru a se evita viitoare eventuale litigii şi pentru a se asigura stabilitatea circuitului civil în acord cu jurisprudenţa CEDO, în cauza Ioan contra României, instanţa va obliga Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti să-i pună în posesie pe reclamanţii şi intervenienţii in interes propriu conform Hotărârii CJFF Argeş nr.319/26.06.2007 pentru suprafaţa de 8,4 ha teren agricol şi conform Hotărârii CJFF Argeş nr.590/2009 pentru suprafaţa de 39 ha teren agricol, un total de 47,4 ha, pe raza comunei Buzoieşti pe un alt amplasament, cu excepţia amplasamentelor pentru care s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane şi celor situate în zone de protecţie.

Conform art.  64 din Legea nr. 18 /1991, astfel cum era în vigoare la data învestirii instanţei, prevedea  că în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul

În cauză se constată că, pârâta, Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti nu a emis documentaţie pentru eliberarea titlurilor de proprietate reclamanţilor şi intervenienţilor potrivit Hotărârilor CJFF Argeş nr. 319/26.04.2007 şi nr. 590/22.04.2008 şi nu au fost emise titluri de proprietate de către pârâta, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş, instanţa le va obliga pe aceste pârâte la emiterea documentelor mai sus menţionate pentru suprafaţa de 68,7 ha, astfel cum este menţionată în cele două hotărâri de validarea.

Instanţa apreciază că, emiterea titlurilor de proprietate pe numele reclamanţilor nu ţine doar de voinţa  pârâţilor,  iar potrivit art.7 din Legea nr. 165/2013 (…) se suspendă (…) eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar 

În consecinţă, instanţa va respinge cererea reclamanţilor de obligare a pârâtelor la plata de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere de la rămânerea definitivă  hotărârii şi până la punerea sa în executare în cuantum de 50 lei/zi.

Cu privire la capătul de cereri privind obligarea pârâtei MADR-ADS să încheierea unui protocol de predarea preluare cu Comisia Locală de Fond Funciar Buzoieşti pentru suprafaţa de 68,7 ha, instanţa constată că pentru suprafaţa de 21,3 ha reclamanţii şi intervenienţii au fost puşi în posesie, iar pentru suprafaţa de 47,4 ha s-a dispus punerea în posesie a reclamanţilor şi pârâţilor pe alte amplasamente de teren agricole. Pentru argumentele expuse mai sus, instanţa va respinge această cerere ca rămasă fără obiect.

Instanţa va respinge cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la plata de despăgubiri în cuantum de 459517,5 lei, având în vedere faptul că, reclamanţii nu au dovedit existenţa condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa faptei ilicite a pârâţilor, existenţa prejudiciului cauzat imputabil pârâţilor şi legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită a pârâţilor şi prejudiciul cauzat reclamanţilor.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va admite în partea cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată şi completată formulată de reclamanţii B.V., S.D. şi B.I. (decedată pe parcursul procesului) şi va admite în parte cererile de intervenţie în interes propriu  formulată de intervenienţii în interes propriu  M.P., M.V., M.M.E. şi D D F.

Instanţa reţinând culpa procesuală a pârâţilor Primarul comunei Buzoieşti şi a Comisiei de Fond Funciar Buzoieşti  în promovarea prezentei acţiunii, în temeiul art. 274 C.pr.civ. din 1865 va dispune  obligarea acestora la plata sumei de 4000 către reclamanţi, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul de avocat achitat cu chitanţa seria şi nr. AVSC 32 DIN 13.10.2011, iar către reclamantul B.V. şi suma de 1400 lei reprezentând onorariile de expert de 800 lei şi 600 lei.

Domenii speta