Pretenţii, obligaţie de a face

Sentinţă civilă 2581 din 04.12.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD  Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.2581/2012

Şedinţa publică din 04 decembrie 2012

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în vederea cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamantul C. I. împotriva pârâtei Asociaţia ..., pentru pretenţii, obligaţie de a face.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul reclamantului av...., lipsă fiind părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin încheierea de şedinţă din 20 noiembrie 2012 a fost admisă în parte cererea reclamantului pentru acordarea ajutorului public judiciar şi s-a dispus scutirea reclamantului pentru suma de 200 lei, din totalul sumei de 680 lei taxă judiciară de timbru datorată, rămânând de plată suma de 480 lei reprezentând diferenţa taxă judiciară de timbru, achitată prin chitanţa  seria AR nr.... din 4.12.2012 şi împuternicire avocaţială pentru reprezentare reclamant.

Avocat ... a depune la dosar sentinţa civilă nr..../2011 a Judecătoriei legalizată cu menţiunea definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului conform Deciziei civile nr..../R/2011 şi copia unei chitanţe privind cuantumul dividentelor achitate unei persoane fizice ca şi membru composesor  pe anul 2010, iar faţă de înscrisurile depuse la dosar arată că nu mai  are alte cereri de formulat.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat, instanţa declară încheiată faza probatori şi acordă cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Reprezentantul reclamantului, avocat ... solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată, constând în plata taxei judiciare de timbru şi onorariu de avocat.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile, înregistrată la această instanţă la data de 24 octombrie 2012, timbrată legal, reclamantul C. I., domiciliat în ..., a solicitat în contradictoriu cu pârâta Asociaţia ..., cu sediul în ..., ca prin sentinţa ce se  va pronunţa să fie  obligată pârâta la plata sumei de 9800 lei,  reprezentând drepturile ce i se cuvin pentru anul 2010, respectiv să fie obligat ca de urgenţă să dispună înscrierea  pe actualul tabel cu membrii composesori ca moştenitor după antecesorul său  C. A..

A solicitat cheltuieli de judecată.

A motivat în fapt, prin aceea că, antecesorul său C. A. a fost membru composesor al Asociaţiei ..., care s-a înfiinţat în anul 2001, fiind înscris  pe tabelul ce a stat la baza înfiinţării asociaţiei.

A susţinut că antecesorul său C. A. a decedat la data de 29.10.2007, iar el este singurul moştenitor acceptant  şi respectiv că în cursul anului 2011 a formulat cererea către Adunarea Generală a ... pentru a-i acorda drepturile ce i se cuvin pentru anul 2010, dar nu i s-a comunicat răspunsul nici până în prezent.

Reclamantul faţă de împrejurarea că nu i s-a acordat drepturile în cursul anului 2011, a fost nevoit să revină cu cererea către pârâtă, întrucât antecesorul său C. A. a fost înscris pe tabelul nominal, a actului constitutiv şi al statutului, care au stat la baza înfiinţării asociaţiei, fiind membru fondator al acesteia, şi că este moştenitorul membrului composesor cu drepturi depline şi nu există nici o hotărâre a adunării generale a asociaţiei prin care să fi fost exclus.

Astfel, văzând că a fost prejudiciat într-un drept legal dobândit, prin neplata drepturilor băneşti, ce-i revin pe anul 2010 şi prin refuzul preşedintelui Asociaţiei de a-i achita suma cuvenită, a fost nevoit să  formuleze prezenta acţiune.

În drept şi-a întemeiat cererea potrivit prev. art.1357 ş.u. cod civil.

Pârâta Asociaţia ..., prin întâmpinarea depusă la fila 53 dosar a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca inadmisibilă, întrucât prin reglementările legale în ce priveşte acordarea de subvenţii de către APIA se referă doar la terenurile  aflate în folosinţa efectivă (exploatarea) de către persoane fizice sau juridice, iar reclamantul nu a fost în folosinţa vreunei cote  devălmaşe nefiind încă membru al persoanei juridice, nu este îndreptăţit la acordarea vreunei subvenţii.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru fila 63, anexa 24 cu moştenitorii defunctului C. A. fila 3,  certificat de deces al def.C. A. fila 4, sentinţa civilă pronunţată în dosar nr..../2001 fila 5,  adresa BNP ... din Ineu fila 6, act de constituire  filele 7-8, tabel nominal cu locuitorii comunei B. filele 9-15, statutul asociaţiei filele 16-23, certificat de moştenitor nr..../17.09. 2004 fila 24, carte identitate reclamant fila 25, mandat poştal-fila 26, cerere privind acordarea ajutorului public judiciar şi înscrisurile ataşate în acest sens filele 28-49, împuternicire avocaţială pentru reprezentare pârâtă fila 52, întâmpinare pârâtă fila 53, încheierea dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 20.11.2012 filele 55-57, extras portal fila 58, împuternicire avocaţială pentru reprezentare reclamant fila 61, chitanţă onorariu avocat reclamant fila 62, sentinţa civilă nr. .../2011 al Judecătoriei Ineu filele 64-66, cererea reclamantului formulată către pârâtă fila 67 şi chitanţa nr.../24.08.2010 fila 68  dosar.

Examinând cererea reclamantului, faţă de considerentele de fapt şi temeiul de drept, a dispoziţiilor legale aplicabile, precum şi din coroborarea probelor de la dosar, instanţa reţine în fapt următoarele:

Potrivit certificatului de moştenitor nr. .../17.09. 2004,depus în copie la fila 24 dosar,  rezultă că numitul C. A. împreună cu reclamantul C. I. sunt moştenitori în calitate de soţ supravieţuitor, respectiv fiu al defunctei  C. E., decedată la data de 1.03.2003, în cotă de câte 2/8 părţi fiecare din imobilul înscris în CF ... B. cu nr.top. ... şi respectiv în cotă de câte 2/6 părţi fiecare din imobilul înscris în CF ... B. cu nr.top. ....

Din înscrisul de sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, emis de Primăria comunei B., coroborat cu certificatul de deces, depuse la filele 3-4 dosar, rezultă că numitul C. A. a decedat la data de  29 decembrie 1923,  având ca moştenitor pe reclamantul C.I., în calitate de fiu, C. E. în calitate de soţie  şi T. E., născută C.(fiică), iar potrivit certificatului de moştenitor cu partaj nr..../2004 emis de B.N.P. ... din Ineu, rezultă că doar C. I. este  singurul  moştenitor acceptant al succesiunii.

 Antecesorul reclamantului C. A., figurează înscris Tabloul proprietarilor Asociaţiei de păşune din comuna B., din anul 1927 la nr. curent ..., număr de casă ....

În ce priveşte susţinerile invocate prin întâmpinare de pârâtă, este de reţinut că la art.8 din Statutul pârâtei, se arată că: ,,membrii ai Composesoratului sunt foştii membrii ai Composesoratului Foştilor Urbarialişti şi moştenitorii acestora, proprietari de terenuri cu vegetaţie forestieră şi păşuni, situate în raza de activitate a Composesoratului, care şi-au manifestat voinţa de a exploata în această formă, fiind cuprinşi în tabelul anexă”.

 În prezenta cauză, reclamantul a solicitat a fi obligată pârâta, la înscrierea sa pe lista actuală a membrilor composesori, în calitatea de moştenitor după defunctul C. A., acesta fiind fiul autorului ce figurează înscris Tabloul proprietarilor Asociaţiei de păşune din comuna B. la numărul curent 10, aşa cum rezultă din înscrisul depus la fila 13 dosar şi din înscrisurile depuse în susţinerea acţiunii s-a constatat calitatea sa de membru composesor în calitate de fiu al lui C. A., de la poziţia 10, înscris depus la fila 13 dosar, care figurează ca membru în tabelul membrilor composesori.

În statutul pârâtei se prevede la art.9 că este posibilă dobândirea calităţii de membru prin subscriere la actul constitutiv, iar după constituire prin cerere de înscriere care se aprobă de către Adunarea Generală, iar reclamantul a adresat pârâtei o asemenea cerere care a rămas fără rezultat,  dat fiind şi faptul că numai aceea dintre foştii composesori ori moştenitorii acestuia care au înţeles să constituie o nouă formă asociativă sunt în prezent membri în composesorat şi că singura formă în care se poate dobândi calitatea de membri asociat pentru cei care nu sunt membri fondatori este aprobarea cererii lor de către Adunarea Generală voinţă care nu poate fi cenzurată de către instanţă.

Petentul a depus cerere la Adunarea generală, dar aceasta nu i-a comunicat răspunsul, motiv pentru care a  fost nevoit a depune cerere la instanţa de judecată.

Prin urmare, în raport de cele expuse, văzând în drept dispoziţiile art. 111 cod procedură civilă, precum şi prevederile OG nr.26/2000 cu modificările ulterioare, prevederilor art.28 din Legea nr.1/2000 cu modificările ulterioare, acţiunea apare ca întemeiată, urmează a fi admisă, în sensul pretins, reclamantul dovedind că este singurul moştenitor acceptant al antecesorului său C. A., care are calitatea de membru fondator.

Prin încheierea civilă pronunţată la data de 20 noiembrie 2012, a fost admisă în parte cererea reclamantului, privind acordarea ajutorului public judiciar şi s-a dispus  scutirea reclamantului pentru suma de 200 lei, din totalul sumei de  680 lei taxă judiciară de timbru datorată, iar diferenţa taxei judiciare de timbru în sumă de 480 lei s-a achitat prin chitanţa seria AR nr.... din 4.12.2012, precum şi 1 leu timbru judiciar mobil.

Pârâta căzând în pretenţiuni, urmează a fi obligată să plătească reclamantului suma de 1180 lei cheltuieli de judecată către reclamant, justificate prin 700 lei onorariu de avocat şi 480 lei taxă judiciară de timbru.(f 62-63 dosar).

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E,

Admite acţiunea formulată de reclamantul C. I., domiciliat în ..., identificat prin CNP.... împotriva pârâtei Asociaţia ..., cu sediul în ..., pentru acţiune în constatare, obligaţie de a face, şi în consecinţă:

- constată că reclamantul are calitatea de membru composesor în Asociaţia ... din comuna B., moştenitor în calitate de fiu şi ca unic acceptant al defunctului C.A., decedat la data de 27.10.2007.

-obligă pârâta să înscrie reclamantul, pe lista actuală a membrilor composesori, ca moştenitor legal, în calitate de fiu al autorului C. A., decedat la data de 27.10.2007, fost cu ultimul domiciliu în ..., privind drepturile înscrise în Tabelul membrilor composesori din anul 1927, poziţia 10.

-obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 9.800 lei, reprezentând drepturile băneşti, ce-i revin pe anul 2010.

Obligă pârâta la plata sumei de suma de 1180 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Cu drept recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 04 decembrie 2012.

Preşedinte Grefier