Contestatie in anulare

Sentinţă civilă 11194 din 23.06.2009


Dosar nr. 1706/249/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 11194

Şedinţa publica din data de 23.06.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect fond funciar, acţiune formulată de contestator NE în contradictoriu cu intimatele COMISIA LOCALĂ BELCIUGATELE PENTRU APLICAREA LEGII 18/1991 cu sediul în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi, şi COMISIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI PENTRU APLICAREA LEGII 18/1991 cu sediul în Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 16.06.2009 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amânarea pronunţării la data de 23.06.2009.

INSTANŢA

Asupra contestaţiei în anulare de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr. 1706/249/2008 mai întâi pe rolul Judecătoriei Lehliu – Gară, jud. Călăraşi şi ulterior ca urmare a admiterii cererii de strămutare potrivit Încheierii nr. 4911 din 27 aprilie 2009 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală în dosarul nr. 9217/1/2008, fiind înregistrată sub acelaşi număr pe rolul acestei instanţe, contestatoarea  NE în contradictoriu cu intimaţii COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR BELCIUGATELE, JUD. CĂLĂRAŞI (denumită în continuare Comisia Locală Belciugatele) şi COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR CĂLĂRAŞI (denumită în continuare Comisia Judeţeană Călăraşi), a formulat contestaţie în anulare împotriva sentinţei civile nr. 169/21.02.2008 pronunţată de Judecătoria Lehliu – Gară în dosarul nr. 1252/249/2007 pe motiv că instanţa de fond după casare, a cercetat fondul fără a ţine cont de motivul casării.

În motivare, contestatoarea a arătat că prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. 1252/249/2007 al Judecătoriei Lehliu – Gară, a solicitat instanţei să anuleze Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Călăraşi nr. 1094/29.06.2006 (greşit menţionată în cerere ca fiind nr. 1049/29.06.2006) şi Hotărârea Comisiei Comunale Belciugatele nr. 1812/2006 comunicate la data de 17.07.2006.

A precizat contestatoarea că instanţa de fond a admis în parte acţiunea formulată pronunţând sentinţa civilă nr. 735/29.12.2006, în sensul că a anulat Hotărârea nr. 1812/2006 a Comisiei Locale Belciugatele şi Hotărârea nr. 1094/29.06.2006 a Comisiei Judeţene Călăraşi, a obligat pârâtele să-i reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului de 2 ha şi 9824 m.p. teren din care 471 m.p. teren intravilan reprezentând diferenţa neretrocedată din suprafaţa totală de 15.8824 ha ce a aparţinut defunctului T I, tatăl contestatoarei.

Împotriva acestei sentinţe, contestatoarea a declarat recurs la Tribunalul Călăraşi, recurs ce a fost admis iar prima sentinţă a fost casată motivat de faptul că prima instanţă nu s-ar fi pronunţat asupra tuturor capetelor de cerere, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare primei instanţe.

Arată contestatoarea că în cel de-al doilea ciclu procesual, instanţa de fond în rejudecare, a respins în tot cererea sa de chemare în judecată, deşi limitele casării erau în sensul de a se pronunţa asupra capătului de cerere privind anularea titlurilor de proprietate emise altor persoane nu şi pentru celelalte capete de cerere.

Se mai arată că instanţa de fond după casare, a aplicat greşit dispoziţiile deciziei de casare şi într-o altă ordine de idei, a făcut aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 indice 2 din Legea nr. 1/2000, în sensul că înscrisurile depuse de contestatoare cu privire la suprafeţele de teren pe care le-a avut în proprietate tatăl său TI , sunt acte declarative şi nicidecum nu fac dovada dreptului său de proprietate, interpretarea fiind proprie instanţei şi nu a textului de lege invocat.

S-a mai arătat că înscrisurile depuse de contestatoare, respectiv: contract de schimb, titlu de proprietate şi copia BAP, nu sunt acte declarative ci constituie titluri de proprietate aşa cum prevede art. 6 alin. 2 ind. 2, pentru a proba dreptul de proprietate.

A menţionat contestatoarea că dacă prima instanţă de fond a reţinut corect că defunctul Tudor C. Ion a avut în proprietate suprafaţa de 15.8824 ha, 5 ha fiind trecute în proprietatea statului prin Decretul nr. 111/1959, iar suprafaţa de 12,90 ha teren i-a fost reconstituita contestatoarei si altor moştenitori ai defunctului Tudor C. Ion, dar cu toate acestea, instanţa face o greşită aplicare a disp. art. 1169 C.civ. atunci când consideră că o simplă afirmaţie a pârâtei – intimate Comisia Locală Belciugatele potrivit căreia autorul Tudor C. Ion ar fi putut înstrăina o parte din terenuri până la colectivizare, în rejudecare, instanţa de fond respingând în totalitate plângerea promovată de contestatoare fără nicio bază legală şi fără a verifica şi interpreta corect probele administrate.

În drept, a invocat prev. art. 318 pct. 1 – 319 al. 2 C.pr.civ.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisurile existente în dosarul civil nr. 1252/249/2007 al Judecătoriei Lehliu – Gară, dosar ce a fost ataşat la prezenta contestaţie în anulare.

Intimatele deşi legal citate (filele 5-6 din prezentul dosar) nu au depus întâmpinare.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Contestatoarea Nistor Elena în calitate de moştenitoare a defunctului  TI (fiică), a formulat iniţial plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Călăraşi nr. 1094/29.06.2006 şi a Hotărârii Comisiei Comunale Belciugatele nr. 1812/2006, plângere ce a făcut obiectul dosarului nr. 1252/249/2007 al Judecătoriei Lehliu-Gară, jud. Călăraşi.

Prin sentinţa civilă nr. 735/29.12.2006 pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară, jud. Călăraşi în dosarul nr. 1252/249/2007, a fost admisă în parte plângerea formulată de reclamanta – contestatoare Nistor Elena, în sensul că au fost anulate Hotărârea Comisiei Judeţene Călăraşi nr. 1094/29.06.2006 şi Hotărârea Comisiei Comunale Belciugatele nr. 1812/2006 şi au fost obligate pârâtele – intimate Comisia Locală Belciugatele şi Comisia Judeţeană Călăraşi să reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2 ha şi 9824 m.p. din care 471 m.p. în intravilan de pe urma autorului Tudor C. Ion, moştenitorilor acestui autor care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta - recurentă-contestatoare Nistor Elena, criticând-o pentru nelegalitate, motivat de faptul că ar avea dreptul la reconstituire pentru suprafaţa de 5,9824 ha şi două loturi în intravilan, unul în suprafaţă de 1000 m.p. dobândit de autorul său prin contractul de schimb nr. 5709/15.04.1941 şi un alt lor de 900 m.p., dobândit în baza aceluiaşi act, precum şi pentru suprafaţa de 1453 m.p. teren pe care a fost pusă în posesie şi care în realitate măsoară doar 1000 m.p., iar din actul de proprietate rezultă doar 962 m.p., terenurile fiind atribuite nelegal altor persoane, unul chiar fiului primarului com. Belciugatele, dar instanţa de fond nu s-ar fi pronunţat şi asupra legalităţii titlurilor de proprietate deşi s-a solicitat de către contestatoare.

Prin decizia nr. 507/R/20.06.2007 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul civil nr. 1272/249/2006, a fost admis recursul declarat de NE , sentinţa primei instanţe fiind casată în totalitate, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare primei instanţe, reţinându-se de către instanţa de recurs că instanţa de fond „lăsând nesoluţionată a doua cerere, a procedat greşit, fiind o cauză de nulitate” a hotărârii.

Deci, prima sentinţă a fost anulată în totalitate, cauza fiind trimisă spre rejudecare în tot primei instanţe.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr. 1252/249/2007, iar cea de a doua instanţă de fond, prin sentinţa civilă nr. 169/21.02.2008, a respins capetele de cerere privind anularea Hotărârii Comisiei Judeţene Călăraşi nr. 1094/29.06.2006 şi Hotărârii Comisiei Comunale Belciugatele nr. 1812/2006 şi eliberarea titlului de proprietate, ca neîntemeiate, a admis excepţia nulităţii capătului de cerere privind constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate eliberate nelegal în favoarea altor persoane şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor privind capetele de cerere privind constatarea calităţii de proprietar a tatălui reclamantei asupra terenurilor cuprinse în contractul de schimb autentificat sub nr. 1516/10.07.2002 şi intabularea lor, cu consecinţa anulării capătului de cerere privind constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate eliberate nelegal în favoarea altor persoane şi respingerea capetelor de cerere privind constatarea calităţii de proprietar a tatălui reclamantei asupra terenurilor cuprinse în contractul de schimb autentificat sub nr. 1516/10.07.2002 şi intabularea lor, ca fiind formulate în contradictoriu cu persoane ce nu au calitate procesuala pasiva.

Împotriva acestei sentinţe contestatoarea-reclamantă, a formulat recurs unul din motivele invocate fiind şi cel invocat în prezenta contestaţie, respectiv că instanţa de fond după casare, a cercetat fondul fără a ţine cont de motivul casării, creându-i astfel o situaţie mai grea în propria sa cale de atac, încălcându-se astfel principiul consacrat de art. 296 şi art. 315 alin. 4 C.pr.civ.

Prin decizia civilă nr. 304/R/09.04.2008, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul civil nr. 1252/249/2007, a fost respins recursul declarat de Nistor Elena, reţinându-se printre altele că instanţa de fond în rejudecare a apreciat în mod corect probatoriul administrat în cauză.

Verificând susţinerile contestatoarei din contestaţia în anulare, instanţa constată că acestea nu sunt întemeiate, instanţa de fond din rejudecare respectând întocmai limitele casării, respectiv a procedat corect la rejudecarea în tot a cauzei deduse judecăţii având în vedere că prima sentinţă pronunţată în fond a fost anulată în tot, prin anularea unei hotărâri judecătoreşti de către instanţa de recurs făcând să se considere că ea nu a existat, iar în rejudecare instanţa de fond urmând să soluţioneze în tot cererea introductivă de instanţă.

Mai mult, în recursul declarat de Nistor Elena, au fost verificate şi aspectele invocate în prezenta contestaţie în anulare, motiv pentru care în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 318 C.pr.civ.

Potrivit art. 318 alin. 1 C.pr.civ., „Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare”, or în cauză nu sunt îndeplinite aceste condiţii.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge contestaţia în anulare ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRAŞTE :

Respinge contestaţia în anulare formulată de contestator  NE Ioniţă, nr. 2, în contradictoriu cu intimatele COMISIA LOCALĂ BELCIUGATELE PENTRU APLICAREA LEGII 18/1991 cu sediul în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi, şi COMISIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI PENTRU APLICAREA LEGII 18/1991 cu sediul în Călăraşi, judeţul Călăraşi, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23.06.2009.

 

Domenii speta