Actiune in constatarea simulatiei

Sentinţă civilă 3566 din 25.02.2009


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Dosar nr. 11489/212/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR: 3566 

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 25.02.2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant PC cu domiciliul în Constanţa, şi pe pârât GA cu domiciliul în Constanţa, având ca obiect acţiune în declararea simulatiei.

Prezenta acţiune s-a timbrat cu taxă de timbru de 13 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei, taxe anulate de instanţă şi ataşate la dosar.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 11.02.2009, au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face corp comun cu prezenta sentinţă, când instanţa pentru a da posibilitatea reclamantului să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 18.02.2009, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 25.02.2009 , când,

INSTANŢA,

Asupra acţiunii de faţă :

 Prin cererea adresată instanţei, înregistrată sub nr. 11.489/212/2008 reclamantul PC ,în  contradictoriu cu  pârâtul GA a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se  constate  caracterul simulat al contractului de  vânzare cumpărare autentificat sub nr. 848/24.07.2006 la  BNP CEV şi radierea din  Cartea Funciară  a ANCPI – Biroul de Carte Funciară Slobozia a  intabulării dreptului de proprietate  dobândit de pârât prin actul  de vânzare cumpărare simulat.

 În  motivarea cererii, arată reclamantul că  în baza  actului nr. 1761/18.12.2001, a adjudecat imobilul Microfermă, constând în Hala  pentru  creşterea  ovinelor şi bovinelor, 10 padocuri pentru porci, locuinţă pentru muncitori şi teren aferent în suprafaţă de  2000 mp  situată în loc. Mihail  Kogălniceanu, jud. Ialomita, proprietatea  fiind intabulată  în cartea funciară.

În ceea ce priveşte  administrarea  imobilului,  precizează reclamantul că a  acordat  puteri depline mandatarului TS , care, în perioada în care a  fost  asociat cu numitul RG a  hotărât realizarea unei investiţii, respectiv  colectare şi procesare  deşeuri  din plastic, în valoare de aproximativ de 45.000 EUR.

 Pentru realizarea acestei investiţii s-a propus  luarea unui credit bancar  de către  GA , motivat de  faptul că acesta era proprietarul unei societăţi cu o cifră  de afaceri ridicată. În acest sens , RG şi  GA au propus, reclamantului, prin reprezentantul TS să încheie în mod simulat, un contract  de vânzare a  microfermei, către  G

02

Alexandru, urmând ca  în situaţia în care nu  se obţinea creditul să  se restituie  bunul în patrimoniul  reclamantului, prin aceeaşi modalitate.

 Motivat de atitudinea reclamantului,  Contractul de vânzare  cumpărare a fost încheiat, însă la  încheierea acestuia nu s-a urmărit transferul real  al proprietăţii, astfel încât  nu s-a  plătit  nici preţul aferent către GA .

 În ceea ce-l priveşte  pe pârât, acesta urma  să fie  cooptat  în cadrul societăţii ce urma a realiza investiţia menţionată  cu un procent de 5%,  iar microferma urma să fie  ipotecată în favoarea băncii, la rambursarea  creditului,  urmând a se  întoarce în patrimoniul  vânzătorului.

 În ceea ce priveşte  contractul de credit, arată reclamantul că  pârâtul nu a mai efectuat  nici un demers, iar ulterior a  refuzat să  restituie bunul.

 Apreciază reclamantul că în situaţia sa  contractul încheiat în condiţiile menţionate este unul fictiv, iar contraînscrisul, în sensul de  negoţium  a existat în momentul naşterii  înţelegerii părţilor, fiind în situaţia  imposibilităţii morale de preconstituire a unui înscris.

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1175 c.civ, iar în probaţiune  a fost solicitată administrarea probelor cu înscrisuri, expertiză, testimonială.

 Au fost  ataşate în  susţinere, în copie,  înscrisuri  constând în  contract de vânzare cumpărare, act de adjudecare,  schiţe cadastrale,  memoriu tehnic, încheiere emisă de OCPI Ialomiţa, procură de administrare, procură specială, raport de evaluare, certificat de înregistrare, certificat constatator,

 În cauză a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii TS şi RG şi  interogatoriul pârâtului.

Pârâtul,  legal citat nu  s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a propus probe în apărare.

 Analizând actele şi lucrările  dosarului, instanţa reţine următoarele :

 Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat  sub nr. 898/24.06.2006 TS , în calitate de vânzător, mandatar al  reclamantului PC şi GA în calitate de  cumpărător , au convenit  vânzarea cumpărarea  unui imobil situat  în localitatea Mihai Kogălniceanu, jud. Ialomiţa, compus din teren în suprafaţă de  2000 mp şi construcţii C1 –C5,  identificat cu număr cadastral 958 şi înscris în CF  nr. 588/N a localităţii.

 În ceea ce priveşte preţul vânzării, acesta a  fost stabilit la 143.200 lei,  sumă  pe care vânzătorul, prin mandatar, declară  că  a primit-o de la cumpărător  la data autentificării actului.

Conform art 1175 C.civ, actul secret are putere doar intre părţile contractante.

 Simulatia este operaţiunea juridica ce presupune existenta concomitenta a doua contracte, actul public, contractul simulat prin care se creează o anumita aparenta juridica ce nu corespunde realităţii si actul secret, contraînscrisul care corespunde voinţei părţilor. Întotdeauna actul secret trebuie sa fie anterior sau cel mult concomitent celui public.

 Împrejurare de natură a face  inopozabil faţă de terţi a  unui  anumit contract, simulaţia  poate îmbrăca  mai multe forme funcţie  de modul  în care este  conceput  contractul aparent şi de relaţia în care acesta se află cu  contractul secret.

03

 În situaţia  unui  contract aparent care poate fi fictiv, temei invocat de reclamant în susţinerea cererii, părţile  disimulează total realitatea , creând aparenţa  existenţei unui contract care în realitate nu există.

 In speţă nu sunt incidente dispoziţiile privind simulaţia, lipsind condiţia esenţială - contraînscrisul.

Deşi, instanţa a încuviinţat pentru părţi proba testimonială, reclamantul nu au făcut dovada existentei unui început de dovada scrisa, ţinându-se  cont de  faptul că  partea care a invocat  simulaţia este parte contractantă, fiind  ţinut  să  facă dovada  după regulile  prevăzute pentru actul juridic.

Martorii audiaţi în cauză  arată că intenţia părţilor  nu ar fi fost aceea  de a se opera un transfer real de proprietate, astfel că  preţul  vânzării nu a fost achitat, aceste din urmă menţiuni sunt însă contrazise  de conţinutul  contractului încheiat în faţa notarului, în care  se menţionează  faptul că preţul a  fost  achitat la data autentificării.

 Astfel fiind instanţa  apreciază capătul principal de cerere ca  nefondat, pe cale de consecinţă şi capătul  accesoriu  urmează a fi respins în acelaşi temei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Respinge  acţiunea  civilă  privind  pe reclamant PC şi pe pârât G A , având ca obiect acţiune în declararea simulaţiei, ca nefondată.

Cu apel  în termen de  15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 25.02.2009