Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 1101 din 28.10.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA COSTEŞTI

DOSAR NR. 884/214/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1101

Şedinţa publică din 28 octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE judecător

Grefier

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe petentul M.M.,  în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A– P.O.C., având ca obiect - plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, părţile au lipsit.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Nemaifiind alte cereri de formulat, alte excepţii de invocat şi alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Costeşti la 28.05.2009, sub nr. 884/214/2009, petentul M M a solicitat, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A – P O C, anularea procesului-verbal seria CC nr. 2103862 din 16.05.2009 şi înlăturarea sancţiunilor aplicate.

În motivarea cererii, petentul a arătat, în esenţă, că nu au fost respectate prevederile art. 16, alin. 1 din O.G. nr. 2 din 2001, deoarece procesul-verbal nu cuprinde ocupaţia şi locul său de muncă şi nu rezultă din cuprinsul acestuia circumstanţele care l-au determinat pe agentul constatator să aplice sancţiunea amenzii în valoare de 540 lei.

Potrivit petentului, la momentul opririi de către agenţii de poliţie, a fost întrebat dacă a consumat alcool, iar el a răspuns că nu a consumat astfel de substanţe, dar că tocmai servise masa, alături de mai multe persoane şi a consumat o salată cu oţet. Fiind testat cu fiola alcooltest, aceasta s-a înverzit în proporţie de 30%, consumul salatei cu oţet fiind singurul motiv care a determinat înverzirea acesteia.

În drept, petentul a invocat prevederile art. 31 din O.G. nr. 2 din 2001.

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în temeiul art. 15, lit. i) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi al art. 36 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În dovedirea cererii, petentul a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială şi relaţii de la Postul de Poliţie U şi a depus la dosarul cauzei, în copie, procesul-verbal seria CC nr. 2103862 din 16.05.2009 (fila 4), dovada seria AT nr. 468693 din 16.05.2009 (fila 5) şi carte de identitate (fila 6).

La data de 23.06.2009, intimatul a depus la dosarul cauzei întâmpinare (fila 13), prin care a prin care a opinat pentru menţinerea sancţiunii aplicate şi a arătat, în esenţă, că, în data de 16.05.2009, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, agentului de poliţie a oprit pentru control autoturismul marca Dacia Solenza, cu nr. AG – 50 – MLM, care circula pe drumul comunal Goia spre centrul satului. Din caza faptului că petentul emana aburi de alcool, s-a solicitat testarea acestuia cu fiola alcooltest. Petentul a fost de acord, a fost condus la sediul poliţiei şi testat cu fiola seria M1119171, care a fost desigilată în prezenţa sa, iar reactivul acesteia, în urma testării, şi-a schimbat culoarea în proporţie de 30%. Petentul a declarat că înainte de a conduce autoturismul a consumat două sticle de bere de 0,5 litri şi că nu doreşte recoltarea probelor biologice.

Intimatul a mai învederat că petentului i s-a adus la cunoştinţă contravenţia săvârşită şi a fost sancţionat contravenţional, semnând procesul-verbal contestat.

În drept, intimatul şi-a întemeiat susţinerile pe dispoziţiile art. 115-118 din Codul de procedură civilă, ale Legii nr. 180/2002 şi ale O.U.G. nr. 195/2002, republicată şi a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Intimatul a depus la dosarul cauzei raportul agentului constatator (fila 14) şi, în copie: procesul-verbal seria CC nr. 2103862 din 16.05.2009 (fila 15), declaraţia petentului din 16.05.2009 (filele 16-17), convocator din 17.05.2009 (fila 18), adresa nr. 899257 din 16.05.2009 (fila 19), raport de reţinere (fila 20), permis de conducere (fila 21), dovada seria AT nr. 468693 din 16.05.2009 (fila 22), citaţie (fila 23), plângere contravenţională (filele 24-26), procesul-verbal seria CC nr. 2103862 din 16.05.2009 (fila 27), dovada seria AT nr. 468693 din 16.05.2009 (fila 28) şi carte de identitate aparţinând petentului (fila 29).

La termenul de judecată din data de 02.09.2009, în temeiul art. 167 din Codul de procedură civilă, instanţa a încuviinţat pentru petent proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu audierea unui martor pe situaţia de fapt.

Martorul nu a putut fi audiat deoarece petentul nu a indicat numele şi adresa acestuia, aşa cum i s-a pus în vedere, la acelaşi termen.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine:

În fapt, prin procesul-verbal seria CC nr. 2103862, încheiat de intimat la data de 16.05.2009 (fila 4), petentul a fost sancţionat contravenţional cu 9 puncte amendă (540 lei) şi reţinerea permisului de conducere, în temeiul art. 102, alin. 3, litera a) raportat la art. 111, alin. 1, litera c) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, reţinându-se în fapt că, la data de 16.05.2009, ora 14.45, petentul a condus autoturismul marca Dacia Solenza, cu nr. de înmatriculare AG – 50 – MLM, pe drumul comunal G, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, testat cu fiola alcooltest seria M119171, reactivul înverzindu-se în proporţie de 30%.

La rubrica „Alte menţiuni„ s-a notat „Nu am de făcut obiecţiuni.“, iar procesul-verbal este semnat de petent atât în dreptul acestei menţiuni, cât şi la rubrica destinată semnăturii contravenientului.

În drept, conform art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal contestat, verificând îndeplinirea condiţiilor de formă, instanţa reţine că acesta cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16, alin. 7 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Ocupaţia şi locul de muncă ale petentului nu se regăsesc între menţiunile a căror lipsă este sancţionată cu nulitatea expresă de art. 17 din O.G. nr. 2 din 2001. Totodată, petentul nu a indicat în ce constă vătămarea suferită prin lipsa acestei menţiuni, vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal contestat, conform art. 105, alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Referitor la îndeplinirea condiţiilor de fond, instanţa constată că, în mod corect, fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului a fost încadrată în dispoziţiile art. 102, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, potrivit cărora reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune.

Cât priveşte legalitate sancţiunilor aplicate, instanţa constată că acestea se încadrează în limitele prevăzute de textele incriminatoare, prin raportare la art. 98, alin. 4, lit. d) şi la art. 111, alin. 1, lit. c) din OUG nr. 195/2002 republicată.

Instanţa nu poate reţine critica petentului în sensul că au fost încălcate prevederile art. 16, alin. 1 din O.G. nr. 2 din 2001, deoarece nu au fost descrise toate împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei. Instanţa constată că agentul constatator a precizat suficiente elemente pentru a se verifica încadrarea juridică a faptei, precum şi justeţea sancţiunii aplicate, făcând o descriere succintă, dar care cuprinde toate elementele necesare pentru a se aprecia asupra gravităţii acesteia.

Totodată, sancţiunea aplicată de agentul constatator reprezintă minimul prevăzut de art. 102, alin. 3, litera a) raportat la art. 98, alin. 4, lit. d) din O.U.G. nr. 195 din 2002 republicată.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa reţine că petentul a arătat că înverzirea în proporţie de 30% a fiolei alcooltest cu care a fost testat este rezultatul consumului unei salate cu oţet.

Conform art. 1169 din Codul civil, cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie s-o dovedească. Deci, dacă intimatul a reţinut în sarcina petentului săvârşirea unei contravenţii, revine intimatului sarcina de a proba temeinicia acestei susţineri.

Este adevărat că procesul-verbal contestat se bucură de o prezumţie de legalitate şi temeinicie, fiind încheiat de un agent al statului, dar, această prezumţie relativă nu poate răsturna sarcina probei, în sensul obligării celui sancţionat contravenţional să-şi dovedească nevinovăţia.

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în interpretarea art. 6, paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia şi jurisprudenţa Curţii fac parte din dreptul intern, în conformitate cu dispoziţiile art. 11, alin. 2 şi art. 20 din Constituţia României), în care s-a arătat că, şi în materie contravenţională, sarcina probei săvârşirii faptei aparţine acuzării (cauza Anghel contra României, hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 4 oct. 2007, cauza Neaţă contra României, decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la admisibilitate din 18 noi. 2008). Astfel, obligaţia dovedirii vinovăţiei aparţine acuzării, iar îndoiala îi profită celui acuzat (in dubio pro reo).

Sub acest aspect, instanţa constată că intimatul a depus la dosarul cauzei: declaraţia petentului din 16.05.2009 (filele 16-17), raportul agentului constatator (fila 14), convocator din 17.05.2009 (fila 18), adresa nr. 899257 din 16.05.2009 (fila 19), raport de reţinere (fila 20), permis de conducere (fila 21), dovada seria AT nr. 468693 din 16.05.2009 (fila 22).

În raportul agentului constatator se menţionează că, la momentul opririi, petentul emana un miros puternic de băuturi alcoolice, motiv pentru care a fost testat cu fiola alcooltest seria M 119171, iar reactivul fiolei s-a înverzit în proporţie de 30% (fila 14).

Cele reţinute în procesul-verbal contestat şi în raportul agentului constatator sunt susţinute de declaraţia dată de petent, în faţa agenţilor de poliţie, la data de 16.05.2009. Acesta a arătat că, în data de 16.05.2009, în jurul orelor 14.00 a plecat de la domiciliu, împreună cu soţia sa, conducând autoturismul AG – 50 – MLM, Dacia Solenza, proprietate personală. Petentul a menţionat că, înainte de a se urca la volanul autoturismului şi de a-l conduce pe drumul public Goia, a consumat două beri cu alcool, de 0,5 litri. Petentul a mai arătat că a fost testat cu fiola alcooltest seria M 119171, reactivul înverzindu-se după testare în proporţie de 30% (fila 16) şi că nu doreşte recoltarea probelor biologice (fila 17).

În cuprinsul plângerii, petentul şi-a schimbat poziţia, precizând că nu a consumat băuturi alcoolice, ci doar o salată cu oţet, dar nu a negat că fiola alcooltest s-a înverzit în proporţie de 30%.

Instanţa apreciază ca neverosimilă explicaţia petentului în sensul consumului unei salate cu oţet, mai ales că acesta a declarat în faţa agenţilor de poliţie că a consumat două beri cu alcool, de 0,5 litri (declaraţie semnată de către petent pe fiecare pagină).

Coroborând toate probele menţionate mai sus, instanţa reţine temeinicia contravenţiei imputate petentului prin procesul-verbal în cauză.

În privinţa sancţiunilor, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, agentul constatator i-a aplicat petentului 9 puncte amendă (540 lei), ceea ce reprezintă minimul prevăzut de art. 102, alin. 3, litera a) raportat la art. 98, alin. 4, lit. d) din O.U.G. nr. 195 din 2002 republicată şi măsura complementară a reţinerii permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile.

Potrivit art. 21, alin. 3 din O.G. nr. 2 din 2001, sancţiunea aplicată trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Fapta imputată petentului este o faptă de pericol, raţiunea instituirii ei fiind, în primul rând, prevenirea accidentelor de circulaţie, iar limitele ridicate ale amenzii contravenţionale (între 9 şi 20 de puncte amendă), cele mai mari ce pot fi aplicate persoanei fizice, denotă un pericol social ridicat.

Având în vedere elementele menţionate, precum şi faptul că petentul i-a pus în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, instanţa apreciază că sancţiunile aplicate sunt proporţionale cu gravitatea faptei săvârşite, iar agentul constatator a procedat la o corectă individualizarea a acestora.

În consecinţă, constatând legalitatea şi temeinicia procesului-verbal contestat, în temeiul art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa va respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul M M împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 2103862, încheiat de intimat la data de 16.05.2009 şi va menţine procesul-verbal contestat ca fiind legal şi temeinic întocmit.

PENTRU TOATE ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca nefondată plângerea contravenţională formulată de petentul M M, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A – P O C, împotriva procesului-verbal seria CC nr. 2103862, încheiat de intimat la data de 16.05.2009.

Menţine procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 2103862 din 16.05.2009 ca fiind legal şi temeinic întocmit.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 octombrie 2009.

Preşedinte,

Grefier,