Contraventii

Sentinţă civilă 3165 din 01.11.2012


Dosar nr. 2260/260/2012

SENTINŢA CIVILĂ nr. 3165/2012

Şedinţa publică de la 01 NOIEMBRIE 2012

C5 PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată în data de 24.05.2012 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 2260/260/2012, petentul a formulat plângere împotriva procesului-verbal seria CP nr. întocmit de IPJ.

în motivarea acţiunii petentul a arătat că în data de 23.05.2012, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 420 lei pe motiv că a circulat cu autoturismul cu nr. de înmatriculare FFF pe un sector de drum prevăzut cu marcaj longitudinal continuu simplu de separare a sensurilor de mers, pe sensul opus.

Petentul mai arată că pe banda sa de mers erau guri de canal şi aluviuni, efectuând o manevră regulamentară de depăşire a autoturismului care se deplasa în faţa sa, banda care separa cele două sensuri de mers fiind discontinuă pe acea porţiune.

In dovedire a depus copia procesului-verbal contestat.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

Legal citată, intimata IPJ a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii şi menţinerea procesului-verbal şi a sancţiunii aplicate.

Intimata a arătat că petentul a fost sancţionat pentru că a circulat cu autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare nr. pe strada Atelierelor la intersecţia cu str. Stadionului pe sensul opus direcţiei sale de deplasare.

Procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie, îndeplineşte condiţiile de fond şi formă prevăzute de art. 16 alin. 1-7 din O.G. nr. 2/2001 şi nu este lovit de nulitate absolută conform dispoziţiilor art. 17 din acelaşi act normativ.

La încheierea procesului-verbal de contravenţie petentul a fost de faţă, a semnat procesul-verbal şi nu a formulat obiecţiuni.

Intimata a depus la dosarul cauzei raportul agentului constatator din 23.05.2012.

In drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115-118 cod procedură civilă, O.U.G. nr. 195/2002 şi O.G. nr. 2/2001.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul - verbal seria CP nr. întocmit de IPJ petentul a fost sancţionat cu amendă Sontravenţională în cuantum de 402 lei în temeiul art. 101 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. Î95/2002, reţinându-se că, în data de 23.05.2012, ora 0802, pe str. Atelierelor din Moineşti, a condus autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GGG pe un sector de drum prevăzut cu marcaj longitudinal continuu simplu de separare a sensurilor de mers, pe sensul opus.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Plângerea a fost înregistrată la sediul instanţei la data de 24.05.2012 iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost înmânat petentului la data de 23.05.2012, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constată că au fost respectate toate condiţiile de formă prevăzute de OG nr. 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absolută. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare

ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului in care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Cu privire la temeinicia procesului - verbal, instanţa constată că petentul nu a făcut în niciun fel dovada contrarie celor reţinute de agentul constatator în sarcina acestuia. Totodată, instanţa constată că din cuprinsul procesului-verbal de contravenţie seria CP nr. reiese că petentul a semnat procesul-verbal fără a face obiecţiuni.

In ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa apreciază că, în raport de gradul de pericol social al faptei, de urmarea ce s-ar fi putut produce prin conducerea autoturismului încălcând marcajul longitudinal continuu şi respectiv conducerea autoturismului pe sensul opus, aplicarea sancţiunii amenzii in cuantum de 420 lei s-a făcut în concordanţă cu dispoziţiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, fiind în limitele prevăzute de O.U.G.nr.'195/2002.

Pentru  aceste  considerente,  instanţa  va  respinge  acţiunea  formulată  împotriva procesului-verbal seria CP întocmit de IPJ, ca neîntemeiată.