Fondul funciar

Sentinţă civilă 2066 din 12.09.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar  nr.  3010/270/2013

Înreg. 22 mai  2013 fond funciar 

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2066

Şedinţa publică din data de  12.09. 2013

Completul de judecată compus din:

Preşedinte – Liliana Bădău

Grefier  - Lidia Matei

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile promovată de reclamanţii ---- în contradictoriu cu pârâţii ---- , având ca obiect fond funciar. 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns: reclamanţii  ----, personal şi asistaţi de avocat Lăcătuşu Sergiu, pârâtul  ---- asistat  de avocat Coşa Iuliana, care reprezintă  şi pe ceilalţi pârâţi lipsă .

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă,care învederează instanţei

- cauza are ca obiect fond funciar ;

- se află la  primul  termen de judecată;

- procedura  de citare legal îndeplinită;

Instanţa procedează  la legitimarea părţilor  prezente: ----

Instanţa potrivit dispoziţiilor art. 131 Cod procedură civilă, verifică din oficiu competenţa, constatând că este competentă general, material, teritorial potrivit art. 94, Cod procedură civilă şi Legea 18/1991.

Instanţa solicită părţilor precizări referitoare la temeiul juridic al acţiunii, respectiv motivul de nelegalitate al titlului de proprietate in litigiu.

Avocat Lăcătuşu Sergiu, pentru reclamanţi arată că temeiul juridic al acţiunii este art. 3 din Legea 169/1997 modificată iar situaţia de fapt  dreptul de reconstituire având în vedere  dreptul autorilor. Titlul de proprietate al reclamanţilor a fost atacat de pârâţii din prezenta cauză iar Tribunalul Bacău a hotărât că Titlul de proprietate eliberat este valabil şi legal. În situaţia în care din suprafaţa de teren de 758 mp în titlul de proprietate al reclamantului se pierde o parte din această suprafaţă atunci titlul de proprietate al pârâţilor nu este valabil şi  a fost emis cu încălcarea prevederilor legale.

În temeiul art. 224 Cod procedură civilă,  instanţa pune în discuţie admisibilitatea  probelor solicitate prin cererea de chemare în judecată.

Avocat Lăcătuşu Sergiu solicită proba cu expertiza topocadastrală efectuată de un inginer agricol care a lucrat pe zona de munte, pentru că sunt două poziţii de rol şi trei proprietari şi atunci este clar că cineva a greşit, pârâţii având doua titluri de proprietate pentru aceleaşi suprafeţe de teren, aşa încât se solicită reducerea suprafeţei de 421 mp cu 220 mp.

Avocat Coşa Iuliana pentru pârâţi arată că numitul ---- a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 421 mp, deşi deţinea titlul de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă de teren, respectiv hotărârea judecătoreasca de partaj, cele două părţi au ieşit din indiviziune, terenul respectiv nu trebuia să  facă obiectul Legii 18/1991. Deasemeni arată că nu se impune efectuarea unei expertize topocadastrale, însă nu se opune efectuării acestei expertize dacă părţile o doresc. Există expertiza Stoica avută în vedere la fond şi de instanţa de control în grăniţuire şi revendicare.

Avocat Lăcătuşu Sergiu precizează că expertiza respectivă a fost avută în vedere în dosarul având ca obiect revendicare, dosar în care s-a spus că Titlul de proprietate este valabil însă acel titlu a fost emis cu încălcarea legii. Acel titlul trebuia să includă şi terenul din hotărârea de partaj din 1973.

Instanţa constatând că probele sunt admisibile şi duc la soluţionarea procesului, în temeiul art. 255 Cod procedură civilă, raportat la art. 258 Cod procedură civilă, încuviinţează proba  cu înscrisuri pentru ambele părţi, iar în ce priveşte proba cu expertiza topocadastrală solicitată de reclamanţi o respinge  ca nefiind relevantă cauzei având în vedere înscrisurile depuse la dosar.

Avocat Lăcătuşu Sergiu arată că a solicitat o măsurătoare efectuată de un inginer agricol.

Instanţa apreciază că expertiza agricolă este inadmisibilă în cauză, expertul topocadastru este cel care identifica suprafaţa de teren in litigiu, cu schiţe şi vecinătăţi, având în vedere toate actele depuse la dosar.

Nemaifiind cereri noi de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Lăcătuşu Sergiu arată că reclamanţii au formulat prezenta cerere prin care au solicitat ca Titlul de proprietate emis în anul 1995 pe numele autorilor lor, să se constate nulitatea pentru suprafaţa de 221 mp potrivit actelor depuse la dosar. Primăria a poziţionat cele două poziţii din care au ieşit două titluri de proprietate. În revendicare  a mai apărut  încă o poziţie urmare partajului din 1973. Titlul de proprietate  care  a fost emis pe numele reclamanţilor a fost verificat de Tribunalul Bacău prin decizia pronunţată în data de 24.09.2013, aşa încât nu se poate vorbi că reconstituirea dreptului de proprietate este nelegală, s-a primit şi proces verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 758 mp. La revendicare a mai apărut o poziţie urmare partajului  din 1973. Pârâţii nu au cuprins în titlul de proprietate şi a treia suprafaţă urmare partajului din 1973 care nu apare nicăieri când de fapt trebuia inclusă în titlul de proprietate al autorilor lor. Dacă Tribunalul Bacău spune că titlul de proprietate  este valabil atunci acest titlul este emis fără respectarea legii, nu se poate ca un titlu să fie valabil emis şi totuşi să se rămână fără jumătate din proprietate.

Avocat Coşa Iuliana având cuvântul arată că prin întâmpinare pârâţii şi-au spus punctul de vedere şi menţine întâmpinarea depusă. Autorii pârâţilor au fost fraţi ce au locuit pe fosta stradă 23 August. La rolul agricol figurau ambii cu o suprafaţă iar reclamanţii figurau cu o altă suprafaţă. S—a creat o confuzie în sensul că soţul lui Stoian Catrina  a mai avut o proprietate  de pe care s-a demolat casa, iar lui i s—a dat un alt teren care a fost înstrăinat. Tribunalul Bacău când a menţionat că titlul de proprietate este valabil a văzut că la rolul agricol acea suprafaţă reconstituită şi are la bază şi titlu de proprietate din strada Tudor Vladimirescu. Reclamanţii sunt în eroare când susţin că titlul a fost emis cu încălcarea legii, în dosarul de revendicare s-a depus un raport de expertiză, în dosarul de partaj s-a efectuat o expertiză. Deju Verona avea discernământul redus şi a fost numit curator Stoian Catrina care a achiesat în totalitate la actele dosarului inclusiv la suprafaţa care s-a împărţit între cei doi fraţi. În momentul apariţiei Legii 18/1991 nu a ţinut cont şi de sentinţa de partaj, considerând că-i mai trebui un titlu de proprietate şi s-a trecut  suprafaţa de 421 mp. Solicită respingerea acţiunii ca nefondată, dreptul de proprietate al pârâţilor este legal constituit  titlul de proprietate fiind hotărârea de partaj. Cu cheltuieli judiciare reprezentând onorariu avocat.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă, instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare  asupra cauzei.

I N S T AN Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele;

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 3010/270/2013 la data de 22.05.2013 reclamanţii ----- au solicitat în contradictoriu cu pârâţii ---- ca prin hotărâre judecătorească să se constate nulitatea absolută pentru suprafaţa de 221 mp intravilan din ---- megieşit ---- şi radierea acestei suprafeţe din titlu.

În motivarea cererii s-a arătat că între părţi au existat mai multe litigii, printre care dosarul nr. 4478/2005 având ca obiect ieşire din indiviziune, iar pe lângă titlul de proprietate nr. ----, pârâţii au invocat şi sentinţa civilă nr.1168/1973 unde la lotul nr. 3 Deju Verona apare cu suprafaţa de 424 mp.

Reclamanţii au invocat faptul că în caietul de măsurători a figurat o singură proprietate pe numele autorului Hurubaş Petru, în suprafaţă de 424 mp, iar pârâţii vor să obţină 840 mp, invocând sentinţa civilă nr. 1168/1973.

În continuare se arată că pârâţii nu cunosc întinderea suprafeţei de teren la care ar avea dreptul, aşa cum rezultă din Anexa nr. 1 din 1998, suprafaţa solicitată fiind de 200 mp, iar reclamanţii deţin un titlu de proprietate valabil având în vedere decizia pronunţată de Tribunalul Bacău în dosar nr. 666/270/2006.

În drept a indicat dispoziţiile Legii nr. 18/1991, art. III din Legea 169/1997 modificată prin Legea 247/2005.

În susţinerea acţiunii a depus copiile următoarelor înscrisuri: titlul de proprietate nr. ---- proces verbal de punere în posesie nr. ----, SC3091/20.10.2011, decizia 905/24.09.2007, SC 179/24.01.2007, SC 372/16.02.2007, SC 1163/09.04.1973, acte de stare civilă, raport expertiză tehnică.

Pârâţii, ---- legal citaţi, au fost reprezentaţi în instanţă de avocat, au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205-207 Cod procedură civilă. În dovedire s-a depus extrase de rol agricol, adresa nr. 808/07.02.1994 eliberată de Municipiul Oneşti, Încheiere de admitere în principiu, SC  2162/1973 şi raport expertiză Botez din dosar 533/1973, SC 3091/20.10.2011, D.C.. 1352/09.10.2012 şi raport exp. Stoica din dosar 4400/270/2010,plan de situaţie întocmit de fostul RAGCL Oneşti.

Pârâta Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii 18/1991 - Bacău, legal citată, nu s-a prezentat în instanţă, dar a formulat întâmpinare prin care a precizat că  reclamanţii nu au depus la dosar dovezi din care să rezulte că suprafaţa de teren solicitată este înscrisă greşit, nefiind culpa Comisiei Judeţene titlul de proprietate contestat este emis anterior titlului de proprietate ----, pe numele ----.

În cauză, instanţa a administrat, la solicitarea părţilor, proba cu înscrisuri. Reclamantul a solicitat proba cu  expertiza topocadastrală, probă respinsă faţă de înscrisurile aflate la dosar.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 29.06.1995 Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bacău a eliberat titlul de proprietate nr. ---- pe numele lui ----

Reclamanţii din prezenta cauză, contestă legalitatea acestui titlu în ceea ce priveşte suprafaţa de 421 mp teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, curţi construcţii.

Potrivit documentaţiei care a stat la baza eliberării acestui titlu de proprietate, autorul pârâţilor avea dreptul la 231 mp teren curţi construcţii şi 190 mp teren, ambele suprafeţe situate în ----

Împrejurarea invocată de reclamanţi în cuprinsul cererii de chemare în judecată, respectiv faptul că pârâţii au invocat în litigiul dintre părţi şi anume în dosarul nr. 4400/270/2010 al Judecătoriei Oneşti, atât sentinţa civilă nr.1168/1973 pentru suprafaţa de 424 mp dar şi titlul de proprietate nr.---- cu suprafaţa de 421 mp, adică dublul suprafeţei găsite la măsurătoare, nu poate constitui motiv de nulitate în sensul dispoziţiilor art. III din Legea nr. 167/1997.

Potrivit înscrisurilor existente la dosar, pârâţii ---- au calitatea de descendenţi, autorul lor comun fiind ----, soţia acestuia fiind ----

Prin sentinţa civilă nr. 1168/1973 ---- primesc fiecare câte 424 mp ( fila 18-19), iar prin încheierea de admitere în principiu de la fila 44 s-a reţinut faptul că masa succesorală se compune din aproximativ 900 mp teren construcţie situat în ---

Potrivit memoriul tehnic de la fila 43 suprafaţa de teren de 900 mp anterior menţionată ar fi fost dobândită potrivit certificatului de moştenitor nr. 523/1968.

In considerentele sentinţei civile nr. 3091/2011, hotărâre definitivă şi irevocabilă, intrată în puterea lucrului judecat, se reţine: „Pârâta arată prin întâmpinare, că nu se învecinează cu reclamantul ci doar cu Hurubaş Daniel. Susţinerea  este adevărată faţă de cele înscrise în titlul de proprietate nr. 89201/1995 şi procesul verbal de punere în posesie. Realitatea este alta, părţile se învecinează pe o latură, lucru confirmat de hotărârea de partaj a pârâtei şi raportul de expertiză din prezenta cauză. In aplicarea legii  fondului funciar a fost omis terenul reclamantului deţinut prin hotărâre judecătorească din `1973”

Potrivit raportului de expertiză efectuat în acest dosar având ca obiect acţiune în revendicare se reţine că ---- ocupa suprafaţa de 424 mp, ---- având posesia doar pentru 224 mp, totul prin raportare la sentinţa civilă de partaj şi nu la titlu de proprietate emis de Comisia Judeţeană pe numele autorului ---

Mai mult expertul a reţinut în anul 1973, însuşi --- figura în registrul agricol cu 0,06 ha teren curţi construcţii, iar autoarea reclamanţilor cu 0,08 ha, iar pe titlul de proprietate al acesteia din urmă apare pe latura de vest vecin --- datorită faptului că la întocmirea titlului nu s-a ţinut seama de delimitările făcute de delegatul cadastral în urma măsurătorilor efectuate în anul 1992.

Faţă de considerentele anterior menţionate, instanţa constată că nu există nici un motiv de nulitate al titlului de proprietate aflat în litigiu, aşa cum sunt ele enumerate în art. III din legea nr. 169/1997, documentaţia care a stat la baza eliberării titlului face dovada deplină că autorul --- era îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la întreaga suprafaţă de 421 mp.

Va respinge acţiunea pendinte ca nefondată.

In temeiul art. 453 cod procedură civilă va obliga reclamanţii la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei către pârâţi, reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE :

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii ---- în contradictoriu cu pârâţii ----, ca nefondata.

Obliga reclamanţii la cheltuieli de judecată în cuantum de 1000 lei reprezentând onorariu avocat către pârăţi ----

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.09.2013

PREŞEDINTE , GREFIER,

Red. jud.L.B18.09.2013, Teh.M.L. – 18.09.2013  Ex. 10, com. 8 ex. rec/pârâţi.19.09.2013

Domenii speta