Punere sub interdictie

Sentinţă civilă 742 din 10.04.2009


Dosar nr. …/205/2009 (Număr în format vechi …/2009)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

SENTINŢA  CIVILĂ  Nr….

Şedinţa publică de la 10 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE  : …..

Grefier  : …..

Cu participarea  Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung

Procuror : …… ?

Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe petenta C.M. , domiciliată  în Câmpulung , ….  , jud. Argeş  şi pe intimatul  C. I. ,  domiciliată în com. ….  , jud. Argeş, având ca obiect  punere sub interdicţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns petenta  asistată de către av. D. P.,  lipsind  intimatul  şi reprezentantul  Serviciului  Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei  M.  .

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  , după care ;

În autoturismul parcat în faţa judecătoriei  a  fost  audiat intimatul  care nu a putut  fi deplasat în sala de judecată  din cauza problemelor de  sănătate . La  audiere a participat  reprezentantul Parchetului  , petenta şi  av. D. P. . Cu această  ocazie a fost întocmit un proces - verbal  care a  fost  ataşat la  dosarul cauzei .

Nemaifiind cereri de formulat  sau probe de administrat , instanţa a constatat  cauza în stare de judecată  şi  a acordat cuvântul pentru concluzii pe  fond .

Petenta  a solicitat  admiterea  cererii aşa  cum a fost  formulată .

Reprezentantul  Parchetului de pe lângă  Judecătoria Câmpulung  a pus  concluzii de admitere a cererii  şi dispunerea punerii sub interdicţie  a numitului C. I. ,  născut la  data de …., întrucât ,  din  probele administrate la  dosarul  cauzei  reiese  că  sus-numitul are  discernământul  abolit  şi nu are  capacitatea  psihică  de a aprecia  în mod  critic conţinutul  şi  consecinţele  faptelor  sale fiind  diagnosticat  în  mai multe unităţi  medicale .

?

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

La 13.01.2009 petiţionara C. M.  s-a adresat acestei instanţe solicitând punerea sub interdicţie a tatălui  său C. I. ,  născut la  data de …. 1934  motivat de faptul că aceasta este bolnav de 6  ani, fiind diagnosticată cu henipareză , demenţă  mixtă  pe  fond  vascular , precum  şi  boala Parkinson .

Se precizează că intimatul , din cauza  afecţiunilor de  care  suferă , nu se poate îngriji  singur , având  nevoie  de o persoană  care  să-l  supravegheze  permanent .

La domiciliul bolnavei s-a întocmit şi o anchetă socială.

Cererea  nu a  fost  motivată în drept .

Cererea împreună cu actele doveditoare au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung,  care a dispus organelor de poliţie, efectuarea de cercetări.

Rezultatul acestor cercetări a fost înaintat instanţei la data de 10.03.2009 , când cauza a fost înregistrată sub nr. …/2009 ( …../205/3009 )

În concluziile sale, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung a arătat că din verificările efectuate s-a constatat că numitul  C. I. , în vârstă  de  74  ani prezintă demenţă vasculară  şi  boala Parkinson , având discernământul abolit şi  fără  capacitatea  psihică  de a aprecia  în mod critic  conţinutul  şi  consecinţa  faptelor  sale, fiind diagnosticat în mai multe unităţi medicale, aspecte reţinute prin raportul de expertiză medico-legală nr. …/A1  din 12.02. 2009  întocmit de Serviciul Medico-legal Argeş,  Piteşti.

Se precizează că situaţia de fapt a fost confirmată şi din  declaraţiile unor persoane apropiate familiei, care cunosc situaţia din familie .

Au fost depuse la dosarul cauzei mai multe acte medicale: raportul de expertiză medico-legală nr. 73/A1  din 12.Ii . 2009  întocmit de Serviciul Medico-legal Argeş,  Piteşti., anchetă socială şi declaraţii iar la data de 10.04.2009  a fost audiat intimatul ,  fiind întocmit procesul – verbal depus la  dosar .

Analizând actele şi probele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de faţă se solicită punerea sub interdicţie a numitului  C. I. ,  născut la  data de 28 sept. 1934,  domiciliat în com. M.  …  , jud. Argeş. Din actele medicale, dar şi din cuprinsul raportului de expertiză medico-legală nr. …./A1  din 12.Ii . 2009  întocmit de Serviciul Medico-legal Argeş,  Piteşti.  aflat la dosarul cauzei, reiese faptul că numitul  C.I. prezintă demenţă vasculară  şi  boala Parkinson şi are discernământul abolit .

Faţă de toate cele arătate, văzând şi dispoziţiile art. 30 din Decretul nr. 32/1954, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune punerea sub interdicţie a numitului  C. I. ,  născut la  data de ….,  domiciliat în com. M  , jud. Argeş., întrucât aceasta nu  mai are capacitatea psihică de a se îngriji de interesele sale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 34 din acelaşi act normativ, instanţa urmează a dispune publicarea unui extras din prezenta sentinţă  rămasă  irevocabilă, într-un  cotidian  local, prin  grija  petentei şi  comunicarea prezentei sentinţe  Autorităţii Tutelare, în vederea  numirii unui  tutore .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea privind pe petenta C. M. , domiciliată  în …..  , jud. Argeş  şi pe intimatul  C.I. ,  domiciliată în com. M…  , jud. Argeş, şi în consecinţă:

Dispune punerea  sub interdicţie  a numitului  C.  I. născută la data de  ….  în com. … , jud. Argeş .

Dispune  publicarea unui extras  din  prezenta  sentinţă  rămasă  irevocabilă într-un cotidian local  , prin  grija  petentei .

Dispune  comunicarea prezentei  sentinţe  Autorităţii Tutelare , în vederea  numirii unui  tutore .

Cu apel în termen de  15  zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Aprilie 2009.

 Preşedinte, Grefier,

 

3