Plângere la Legea 1/2000

Sentinţă civilă 526/2016 din 01.07.2016


Plângere la Legea 1/2000

La ordine pronunţarea asupra cauzei civile privind pe petentul A. D. în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană N. şi Comisia Locală C. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, având ca obiect plângere la legea 1/2000.

Cauza a avut termen de judecată la data de ...2016, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi.

S-au declarat dezbaterile închise, după care:

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B. la data de ...2016 sub nr. …/…/2016 petentul A. D., cu domiciliul în com. C., sat C. , judeţul N. în contradictoriu cu intimatele COMISIA  JUDEŢEANĂ  PENTRU  APLICAREA  LEGILOR  FONDULUI  FUNCIAR  N., cu sediul în P. N., strada  Alexandru cel Bun, nr. 27, judeţul N. şi COMISIA  LOCALĂ  PENTRU  APLICAREA  LEGILOR  FONDULUI  FUNCIAR  C., cu sediul în comuna  C., judeţul  N.,  a formulat plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 10459/27.11.2015.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că, prin cererea înregistrată sub nr. 255/30.11.2005  a solicitat Comisiei locale C. să i se constituie dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 3,00 ha teren cu vegetaţie forestieră la care a fost îndreptăţit defunctul B. Ghe., străbunicul după tată.

 Intimata Comisia judeţeană N. a validat propunerea Comisiei locale C. numai pentru suprafaţa de 1,5 ha. teren cu vegetaţie forestieră, pe motiv că deşi actele prezentate şi obţinute de către autor în baza împroprietăririi din anul 1921 constituie dovada concludentă a proprietăţii,  petentul nu a făcut dovada că terenul nu a fost înstrăinat.

Petentul mai arată că autorul a fost pus în posesie cu parcela nr. 35 şi a  stăpânit-o în mod efectiv, fiind preluat în anii 1948 în amenajament silvic.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.53 şi următ. din Legea 18/1991 republicată, Legea 1/2000 cu modificările ulterioare.

În dovedirea plângerii formulate petentul a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri,  fiind depuse la dosarul cauzei în fotocopie: plicul şi adresa nr.  5342/14.12.2015 emisă de  intimata Comisia locală C. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, de înaintare a Hotărârii nr. 10459/27.11.2015 dată de Comisia judeţeană N. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – fila 8 dosar,  Hotărârea nr. 10459/27.11.2015 dată de Comisia judeţeană N. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – fila 9, Hotărârea nr. 3/17.04.2013 a  Comisiei Locale C. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – fila 10,  anexa 37 la Hotărârea nr. 3/17.04.2013 a Comisiei Locale C. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – fila 11, acte de identitate pentru petent şi acte de stare civilă pentru defunct şi petent.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru potrivit art. I pct. 43 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005.

Intimata Comisia Judeţeană N. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  a formulat întâmpinare ( filele 30-32 dosar) prin care  a solicitat respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată de petent şi menţinerea dispoziţiilor hotărârii contestate.

Intimata Comisia judeţeană N. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a solicitat respingerea ca  neîntemeiat a capătului de cerere  privind obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată, neputându-se reţine în sarcina sa nici o culpă.

În temeiul art.223 alin.3 Cod procedură civilă, a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Intimata Comisia locală  C. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat administrarea vreunei probe.

Părţile au fost legal citate.

La data de 10.03.2016 petentul a depus la dosar  precizări ( fila 36 dosar),  prin care arată că din eroare a menţionat în plângerea iniţială că intimata Comisia judeţeană N. a validat parţial hotărârea  intimatei Comisia Locală C., în realitate a invalidat-o şi ca urmare solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3 ha. teren cu vegetaţie forestieră pe raza comunei C., după defunctul autor Ghe. D. B..

Din oficiu, la termenul de judecată din data de 04.04.2016 instanţa a solicitat relaţii intimatei Comisia locală C., pentru a  preciza care este categoria de folosinţă a terenului înscris în Titlul de proprietate eliberat pe numele lui B. Ghe. şi moştenitorii acestuia până la momentul preluării pădurii de către stat.  Instanţa a mai solicitat intimatei să precizeze  motivul pentru care suprafaţa din titlul de proprietate a fost redusă prin Hotărârea Consiliului Local de la 3 ha la 1,5 ha.

Răspunsul formulat de intimata Comisia  Locală C. se află depus la fila 46 dosar.

Analizând actele dosarului, instanţa apreciază că plângerea nu este întemeiată, urmând a o respinge pentru următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată sub nr. 255/30.11.2005 petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3 ha teren după defunctul B. Ghe., potrivit Titlului de proprietate nr. 08345 din 1921.

Potrivit Titlului de proprietate nr. 08345 din 17.07.1921 ( f 25)  numitul Gh Dtru B. a fost împroprietărit pe lotul nr. 35 în suprafaţă de 3 ha din moşia H., fostă proprietate M. D. S..

Este necesar a se menţiona faptul că în cuprinsul titlului de proprietate nu era menţionată categoria de folosinţă a terenului cu care titularul a  fost împroprietărit.

Prin Hotărârea nr. 3 din 17.04.2013 a Comisiei locale C. a fost admisă cererea formulată de petent şi s-a dispus, în tabelul anexă, poziţia nr. 5, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,5 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Prin Hotărârea nr. 10459/27.11.2015 a Comisiei Judeţene N. a fost invalidată propunerea formulată de Comisia Locală C. şi, în consecinţă, a fost respinsă cererea petentului motivat de faptul că nu s-a făcut dovada că terenurile nu au fost înstrăinate de autori şi nici a faptului că în prezent acele suprafeţe nu sunt deţinute cu categoria de folosinţă fânaţ sau păşune, nefiind preluate la stat.

Prin plângerea formulată la instanţă petentul invocă faptul că terenul autorului a fost preluat în anii 1948 în amenajament silvic.

Potrivit registrului agricol – f 47 – B. D. Ghe. figurează înscris, în perioada 1965-1966 cu suprafaţa de 2,95 ha, teren de care a beneficiat urmare a împroprietăririi, după cum reiese din Adresa de la fila 46.

În consecinţă, reiese faptul că terenul autorului nu a fost preluat în amenajament silvic în anul 1948, continuând a fi stăpânit de către autor, terenul având categoria de folosinţă fâneţe.

În condiţiile în care din probatoriul administrat reiese că terenul pentru care se solicită reconstituirea dreptului de proprietate nu a ieşit din patrimoniul autorului, nefiind preluat în amenajament silvic, instanţa reţine că soluţia Comisiei Judeţene este una temeinică şi legală, motiv pentru care va respinge ca neîntemeiată plângerea formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

 Respinge plângerea formulată de reclamantul A. D. (CNP , cu domiciliul în com. C., sat C. , judeţul  N. în contradictoriu cu intimatele COMISIA  JUDEŢEANĂ  PENTRU  APLICAREA  LEGILOR  FONDULUI  FUNCIAR  N., cu sediul în P. N., strada  Alexandru cel Bun, nr. 27, judeţul  N. şi COMISIA  LOCALĂ  PENTRU  APLICAREA  LEGILOR  FONDULUI  FUNCIAR  C., cu sediul în comuna  C., judeţul  N., împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 10459/27.11.2015, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria B.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ...2016.