Încuviinţare executare silită

Decizie 1 din 21.02.2017


Dosar nr. XXXX/193/2017Încuviinţare executare silită

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

Î N C H E I E R E

Şedinţa camerei de consiliu din data de xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – 

GREFIER –

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect încuviinţare executare silită, cerere înaintată de BEJ T. E., privind pe creditoarea  X SaRL şi pe debitorul G. C..

La apelul nominal făcut în camera de consiliu nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită, cauza soluţionându-se fără citarea părţilor în conformitate cu prevederile art. 666 alin. 2 C.pr.civ.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N ŢA,

Prin cererea înregistrată pe rol la data de 16.02.2017, petentul B.Ex.J. T. E. a solicitat încuviinţarea executării silite împotriva debitorului G. C., la cererea creditoarei X SaRL.

Din cererea de executare ataşată rezultă că se cere urmărirea silită a debitorului în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr.XXX din data de xx.xx.xxxx, emis de BCR SA pentru o sumă de 5922,96 RON, la care să se adauge cheltuielile de executare.

Din contractul de credit depus la dosar rezultă că debitorul împrumutat a beneficiat de un credit în sumă de 5000 RON ce urma a fi restituit în 120 de rate lunare, data scadenţei primei rate fiind de xx.xx.xxxx, iar ultima xx.xx.xxxx.

Contractul a fost reziliat la o dată neprecizată ca efect al neplăţii la scadenţă a ratelor de credit, iar creanţa rezultată a fost cesionată către creditoarea X SaRL  la data de xx.xx.xxxx, conform notificării de cesiune de creanţă depusă la dosar, datată xx.xx.xxxx. Contractul de cesiune depus la dosar ca probă  este datat xx.xx.xxxx.

La dosar nu s-au depus dovezi privind rezilierea şi debitul de la acel moment, în ale cărui limite precise putea avea loc cesiunea de creanţă.

Pe de altă parte cesiunea de creanţă, ce presupune declararea scadenţei anticipate a debitului din contract, a fost efectuată la data de xx.xx.xxxx, potrivit notificării, sau xx.xx.xxxx, conform datei din contract, iar cererea de executare silită a debitului astfel preluat s-a făcut la o distanţă în timp de mai mult de 3 ani, respectiv la data de xx.xx.xxxx.

Faţă de aceste date de fapt instanţa observă că titlul executoriu prezentat de cesionară nu fundamentează o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în sensul art.666 C.p.c., astfel că urmează a respinge cererea de încuviinţare a executării silite.

Pentru a dispune astfel, instanţa constată că s-a împlinit termenul de prescripţie a executării silite raportat la momentul cesiunii de creanţă şi cu atât mai mult faţă de scadenţa anticipată, anterioară cesiunii.

Creditoarea nu a prezentat motive şi probe în susţinerea caracterului exigibil actual al creanţei cum ar fi întreruperea sau suspendarea termenului de prescripţie.

 Prin urmare, concluzia care se impune după verificarea înscrisurilor prezentate este aceea conform căreia contractul de credit şi-a pierdut puterea executorie, astfel că nu mai este exigibilă creanţa în cauză.

Prescripţia executării dreptului de a cere executarea silită în cauză se socoteşte la 3 ani de la data scadenţei şi se invocă  din oficiu ca o excepţie absolută, conform art . 18 din Decretul 167/1958, aplicabil cf.art.3 din Lg.71/2011.

În plus creanţa nu este nici certă, deoarece nu se probează cuantumul acesteia la data rezilierii contractului de credit, pe care creditoarea cesionară îl putea prelua.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D I S P U N E:

Respinge cererea de încuviinţare a executării silite formulată de B.Ex.J. T. E. pentru creditoarea X SaRL, pentru lipsa caracterului exigibil şi cert al creanţei.

Cu drept de apel exclusiv pentru creditoare, ce se va depune la Judecătoria Botoşani, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,