Suspendare provizorie executare silita

Hotărâre 0 din 04.07.2017


 - suspendare provizorie executare silită -

Pe rol se află judecarea cauzei civile, privind pe contestatoarea AA în contradictoriu cu intimatul BB, având ca obiect suspendare provizorie executare silită, contestaţie la executare şi suspendare executare silită.

La apelul nominal, făcut în camera de consiliu, au lipsit părţile.

S-a expus referatul cauzei, grefierul de şedinţă învederând instanţei următoarele:

- stadiu procesual: primul termen de judecată în vederea soluţionării capătului de cerere având ca obiect suspendarea provizorie a executării silite;

- procedura de citare este legal îndeplinită – fără citarea părţilor;

- prin Serviciul arhivă - registratură s-au depus la dosar, la data de 30.05.2017, copia dosarului de executare nr. 2153/2016 al Biroului Executorului Judecătoresc CC.

Instanţa constată că a fost învestită cu soluţionarea a trei capete de cerere, respectiv contestaţie la executare împotriva actelor de executare, din dosarul nr. … al Biroului Executorului Judecătoresc CC, cerere de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei şi cererea având ca obiect suspendarea provizoriei a executării silite din dosarul susmenţionat.

Având în vedere caracterul şi procedura de soluţionare distincte a celor două cereri, pentru administrarea judicioasă a actului de justiţie, în considerarea dispoziţiilor art. 139 alin. 5 noul Cod procedură civilă, instanţa dispune disjungerea capătului de cerere având ca obiect suspendarea provizoriei a executării silite de contestaţia la executare propriu zisă şi cererii de suspendare până la soluţionarea contestaţiei şi formarea unui nou dosar (5759/279/2017), în care vor figura aceleaşi părţi.

În ceea ce priveşte prezenta cauză (5759/279/2017), având ca obiect suspendarea provizoriei a executării silite, în considerarea dispoziţiilor art. 131 alin. 1 Cod de procedură civilă, instanţa constată că Judecătoria Piatra Neamţ este competentă material şi teritorial, în soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite, în considerarea prevederilor art. 651 alin. 1 şi 2 din coroborat cu art. 719 alin. 7 noul Cod de procedură civilă.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare, iar după deliberare,

INSTANŢA,

Deliberând asupra cererii cu a cărei soluţionare a fost învestită, reţine următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ, la data de .., sub nr. … (disjuns din dosarul nr. …), contestatoarea AA, în contradictoriu cu intimatul BB a solicitat suspendarea provizorie a executării silite, demarate în dosarul nr. .. al Biroului Executorului Judecătoresc CC.

În motivarea contestaţiei la executare, contestatoarea a arătat că, prin sentinţa civilă nr. …. a Tribunalului Neamţ, a fost obligată să restituie intimatului taxa auto, fiind admisă cererea de chemare în garanţie formulată în cauza respectivă, iar Administraţia Fondului pentru Mediu fiind obligat să asigure fondurile necesare restituirii taxei menţionate. Ca urmare, contestatoarea a apreciat că Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru plata taxei auto.

Pe de altă parte, s-a arătat că somaţia de plată emisă de executorul judecătoresc cuprinde o sumă mult mai mare decât cea datorată (16.537 lei), fără a se menţiona componenţa acesteia, în condiţiile în care contestatoarea a fost obligată la restituirea sumei de 7.336 lei, achitată cu titlu de taxă auto, din care a fost restituită deja suma de 3.354 lei.

Contestatoarea a mai invocat faptul că nu a fost respectată procedura de restituire a sumelor încasate cu titlu de taxă auto sub toate formele, reglementată de O.U.G. nr. 8/2014, în care se prevede că plata sumelor respective se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristice, prin plata în fiecare an a 20 % din valoarea acestora şi că în cursul termenului menţionat orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

În plus, contestatoarea a considerat că, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 din O.G. nr. 22/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice se achită din sumele aprobate cu această destinaţie prin bugetele acestora astfel că nu se pot plăti din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care au fost înfiinţate.

În concluzie, contestatoarea a apreciat că executorul judecătoresc nu poate dispune începerea executării silite a unei instituţii fără personalitate juridică, fără conturi deschise şi care nu a fost obligată la restituirea taxei auto prin titlu executoriu.

Cererea de suspendare provizorie a executării silite nu a fost motivată distinct de contestaţia la executare.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 712 şi următoarele din Codul de procedură civilă, O.U.G. nr. 8/2014, O.G. nr. 22/2002, jurisprudenţa CEDO şi a Curţii constituţionale.

Cererea de suspendare provizorie a executării silite este scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, contestatoarea având calitate de instituţie publică.

Analizând cererea cu a cărei soluţionare a fost învestită în raport cu înscrisurile existente la dosar, instanţa reţine următoarele:

În drept, potrivit art. 719 alin. 7 din noul Cod de procedură civilă „în cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea prevăzută la alin. (2), instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare”.

Analizând textele normative incidente în cauză şi scopul reglementării instituţiei juridice a suspendării executării silite, se observa că această măsură de protecţie poate fi dispusă ori de câte ori instanţa învestită cu soluţionarea unei contestaţii la executare constată că prin executarea silită s-ar crea prejudicii grave, iremediabile sau dificil de remediat în patrimoniul debitorului. Ca atare, principalul criteriu de analiză a temeiniciei unei cererii de suspendare a executării silite este vătămarea produsă persoanei care a formulat contestaţia prin demararea executării silite, indiferent de soarta finală a contestaţiei, cu menţiunea că motivele care pot justifica luarea măsurii suspendării executării contestate diferă de cele care susţin contestaţia la executare propriu-zisă şi se referă, în special, la consecinţele imediate ale executării silite.

Din conţinutul art. 719 alin. 1, 2 şi 7 noul Cod proc.civ. rezultă că, pentru admisibilitatea unei cereri de suspendare provizorie a executării silite, este obligatoriu să fie îndeplinite două condiţii cu caracter procedural, şi anume: condiţia existenţei unei contestaţii la executare şi a unei cereri de suspendare a executării silite în curs de soluţionare pe rolul instanţei şi a plăţii unei cauţiuni.

Prima condiţie pentru admisibilitatea unei cereri de suspendare provizorie a executării silite, respectiv existenţa unei contestaţii la executare şi a unei cereri de suspendare a executării silite pe rolul instanţei, este îndeplinită în speţă. Astfel, pe rolul instanţei a fost înregistrată contestaţia la executare, formulată de contestatoarea AA, în dosarul nr. …, în cadrul căruia a solicitat şi suspendarea executării silite, demarate în dosarul nr. …. al Biroului Executorului Judecătoresc CC, până la soluţionarea contestaţiei.

Cu privire la a doua condiţie, respectiv plata unei cauţiuni, instanţa constată că, potrivit art. 343 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea administrării creanţelor fiscale, cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal.

Referitor la temeinicia cererii de suspendare provizorie a executării silite, instanţa trebuie să aprecieze prin prisma actelor de executare demarate şi a motivelor invocate de către contestator, asupra existenţei urgenţei care decurge din paguba iminentă care s-ar produce dacă nu s-ar suspenda executarea.

Din acest punct de vedere, instanţa apreciază că instituţia contestatoare nu a dovedit îndeplinirea condiţiei urgenţei luării măsurii suspendării provizorii a executării silite, motivele invocate pe fondul contestaţiei nefiind de natură, prin ele însele, să genereze o astfel de măsură care are un caracter excepţional.

În acest sens, în primul rând, trebuie menţionat că soluţionarea contestaţii la executare necesită discutarea mai multor probleme de drept ce vor trebui rezolvate cu ocazia judecării în fond a acestei cereri. Este evident astfel că temeinicia contestaţiei la executare este atât de dependentă de măsura suspendării încât orice discuţie în drept asupra suspendării vizează fondul contestaţiei la executare ceea ce face în cazul de faţă greu de aplicat dispoziţiile art. 719 Cod de procedură civilă fără o soluţionare implicită şi a contestaţiei la executare.

În al doilea rând, din textul de lege susmenţionat, rezultă importanţa protejării tuturor persoanelor implicate în raportul juridic execuţional, nu numai a debitorului.

În al treilea rând, instituţia contestatoare, care a formulat contestaţia la executare nu a justificat în mod clar urgenţa luării măsurii suspendării provizorii a executării, raportându-se doar la motivele invocate în contestaţia la executare, astfel că nu se poate analiza temeinicia argumentelor referitoare la fondul contestaţiei în cadrul soluţionării cererii de suspendare provizorie a executării ce face obiectul dosarului nr. ….. al Biroului Executorului Judecătoresc CC, cu menţiunea că nu poate fi prezumată vătămarea contestatoarei prin simpla demarare a executării silite.

Faţă de cele expuse anterior, cererea de suspendare provizorie a executării silite în dosarul nr. ….. al Biroului Executorului Judecătoresc CC va fi respinsă ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge ca nefondată cererea de suspendare provizorie a executării silite în dosarul nr. 2153/2016 al Biroului Executorului Judecătoresc CC, formulată de contestatoarea AA în contradictoriu cu intimatul BB.

Fără cale de atac.