Evacuare

Sentinţă civilă 21 din 23.02.2017


Prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamanta M. L. a chemat în judecată pe pârâtul R. L. şi a solicitat ca în cauză să fie pronunţată o hotărâre judecătorească prin care să se dispună evacuarea pârâtului din imobilul casă de locuit, situat în sat com. X., jud. Neamţ.

În motivarea cererii, reclamanta arată că este proprietara acestui imobil conform autorizaţiei de construire nr. 8/25.08.2010, că a fost căsătorită cu pârâtul, însă în prezent căsătoria lor a fost desfăcută prin divorţ, conform sentinţei civile nr. 10xx/zz.ll.2010 a Judecătoriei Tg.Neamţ; că pârâtul, care se comportă deosebit de agresiv, refuză să părăsească imobilul, mai mult, a schimbat încuietorile la uşi şi nu-i permite accesul în imobil.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1033, 1040 Cod procedură civilă, art. 555 Cod civil.

În dovedirea cererii, a ataşat la dosarul cauzei în copii certificate pentru conformitate cu originalul act de stare civilă, adrese emise de Comuna X., autorizaţia de construire nr. 8/25.08.2010, sentinţa civilă nr. 10xx/zz.ll.2010 a Judecătoriei Tg.Neamţ şi în original somaţia emisă pârâtului de către BEJ D..

Cererea a fost legal timbrată cu 100 lei taxă judiciară de timbru.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat la termenul de judecată stabilit în cauză şi a declarat că locuieşte în imobil şi nu este de acord să părăsească această casă de locuit, motivat de faptul că a suportat unele cheltuieli privind îmbunătăţirea imobilului, sens în care a ataşat la dosarul cauzei în copie simplă contractul de vânzare-cumpărare nr. 67/2012, privind cumpărarea unor uşi şi ferestre din termopan.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta şi pârâtul au fost căsătoriţi, căsătoria lor fiind desfăcută prin divorţ, conform sentinţei civile nr. 10xx/zz.ll.2010 a Judecătoriei Tg.Neamţ.

Reclamanta este proprietara imobilului casă de locuit situat în sat/com. X., jud. Neamţ, conform autorizaţiei de construire nr. 08/25.08.2010 (fila 9 din dosar).

Cu această autorizaţie de construire reclamanta se legitimează ca şi proprietar.

Pârâtul a fost tolerat de reclamantă să locuiască în acest imobil, însă în prezent refuză să elibereze imobilul.

Potrivit dispoziţiilor art. 1034 alin. 1 Cod procedură civilă, dispoziţiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane.

Aşadar, aceste dispoziţii legale se aplică reclamantei care, aşa cum s-a arătat mai sus, este proprietara imobilului din care se solicită evacuarea.

Art. 1039 Cod procedură penală, prevede că atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării.

Reclamanta a notificat pe pârât să elibereze imobilul, respectiv prin intermediul BEJ D. Tg.Neamţ (fila 17 din dosar).

Pârâtul locuieşte în imobilul din care se solicită evacuarea.

Susţinerile pârâtului cum că a suportat unele cheltuieli de îmbunătăţire a imobilului nu pot avea relevanţă în această procedură a evacuării, atâta timp cât reclamanta se legitimează ca proprietar şi cât el – pârâtul are posibilitatea de a-şi valorifica eventualele pretenţii pe cale separată.

Aşa fiind, în baza textelor mai sus citate, va admite cererea reclamantei şi va dispune evacuarea pârâtului din imobil.