Emiterea titlului de proprietate. Obligarea emitentului la plata daunelor cominatorii pentru fiecare zi de întârziere

Decizie 635 din 21.06.2017


Prin sentinţa civilă  nr. X din data de 22 februarie 2017, pronunţată de Judecătoria Slatina, în dosar nr. X/311/2015 s-a admis în parte, cererea formulata de reclamantul L. D.T., în contradictoriu cu pârâţii C. L. S.,  C  J  O , şi P  M . S  M  C  E  S , aşa cum a fost precizată, ca întemeiată.

A fost obligată C  L  de f  f a localităţii S , j  O , să întocmească si să înainteze C  J de f  f  a j  O  documentaţia necesară în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 8 ha teren agricol, pe numele cetăţeanului L  D  T , în calitate de moştenitor al autorului N  Şt. N  şi pentru suprafaţa de 18 ha teren agricol de teren, pe numele cetăţeanului L  D  T , în calitate de moştenitor al autorului  N  E  .

A fost obligat primarul municipiului Slatina, judeţul Olt, la plata daunelor cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii până la îndeplinirea obligaţiilor de întocmire şi înaintare a întregii documentaţii către C  J  de f  f  a j  O , în vederea eliberării titlului de proprietate.

Au fost obligate pârâtele către reclamant la plata sumei de 800 reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, a apărărilor expuse şi a probelor administrate, instanţa  a reţinut  următoarele :

Prin HCJ nr. X/20.06.2007, s-a admis contestaţia formulată de către reclamant şi s-a dispus reconstituirea pentru următoarele suprafeţe de teren:

-8,00 ha teren agricol cu înscrierea cetăţeanului L  D T în calitate de moştenitor la autorul N N, în Anexa nr.30 la H.G. nr.890/2005;

-18,00 ha teren agricol cu înscrierea cetăţeanului L  D  T  în calitate de moştenitor la autorul N  E , în Anexa nr.30 la H.G. nr.890/2005.

În baza acestei hotărârii, reclamantul a făcut mai multe demersuri (f.6, 10,11-12), pentru a fi pus în posesie şi de a i se elibera titlul de proprietate, pentru suprafeţele de mai sus.

Prin adresa nr.Xdin data de 31.03.2016 P  m  S  a învederat că s-au făcut 2 oferte reclamantului, în anul 2010, pe amplasamentele puse la dispoziţiei C l  de către ADS, conform procesului-verbal de delimitare, pe raza comunei Leleasca, care însă au fost refuzate de către reclamant (f.60-65).

Reclamantul învederează Comisiei, că a refuzat oferta, pe considerentul că terenul oferit are categoria de folosinţă-păşune şi livadă, iar el solicită teren arabil pe vechiul amplasament sau alt teren arabil şi nu fărâmiţat (f.69).

Instituţia Prefectului, prin adresa nr.X din data de 03.04..2012 a comunicat P  S , nemulţumirea reclamantului, punând în vedere acesteia (Primăriei), ca în termen de 10 zile, să se ia legătura cu A.D.S. Bucureşti, reprezentanţă teritorială Olt, în vederea finalizării procedurilor de ofertă prevăzute de art.10 din H.G. nr.890/2005 (f.72).

P m  S a emis adresa nr.X/10.04.2012, din care rezultă că au făcut demersuri, pentru ca A.D.S Olt, să înainteze o nouă ofertă (f.83).

Instanţa a observat  din adresa nr.Xdin data de 31.03.2016, că „prin apariţia Legii nr.165/2013, procedurile au fost suspendate, iar la acest moment, cererile petentului se află în evidenţa Comisiei Locale , nefiind soluţionate”.

Pe parcursul procesului, s-a comunicat instanţei de către P  m  S , că : „Având în vedere că în documentele depuse de către reclamant se face referire la vechiul amplasament situat în comuna Cireaşov-punctul Pârliţi, actualmente T, extravilan-teren arabil, vă comunicăm că toată suprafaţa din care se compune această tarla a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pentru care s-au emis titluri de proprietate în temeiul Legii nr.18/1991 (f.93).

Totodată, instanţa a reţinut din adresa nr.X din data de 17.06.2016 a Instituţiei P  –J  O  că „C  L  S  nu a înaintat întreaga documentaţie privind restituirea din domeniul privat al statului a suprafeţei totale de 26 ha teren, astfel că Comisia Judeţeană nu putea solicita A.D.S B  întocmirea protocolului de predare-primire a acestei suprafeţe de teren (f.101).

De asemenea, prin adresa nr.11021 din data de 06.02.2017, s-a  învederat de către P  m  S , că „nu există alt impediment pentru soluţionarea cererii formulate de reclamant, decât faptul că la acest moment avem încă de soluţionat cererii formulate în temeiul Legii nr.18/1991, iar cererea reclamantului este formulată ulterior, respectiv în baza legii nr.247/2005 (f.148).

Conform dispoziţiilor art. 5 lit. h si i din H.G. nr. 890/2005, comisia locala are obligaţia de a pune în posesie persoanele îndreptăţite să primească terenul, a întocmi şi a înainta comisiei judeţene documentaţia premergătoare eliberării titlului de proprietate, în lipsa îndeplinirii acestor obligaţii imperativ prevăzute de lege, persoana îndreptăţită, aflându-se în imposibilitate de a obţine titlul de proprietate pentru suprafaţa stabilită prin HCJ nr. X/20.06.2007.

Prevederile art. 36 al. 1 din HG nr. 890/2005 stabilesc procedura emiterii titlurilor de proprietate de către comisia judeţeană, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor.

La art.10 din H.G. nr. 890/2005 se arată că „ (1) În situaţiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeaşi localitate sau într-o localitate învecinată. Oferta va fi trimisă persoanelor îndreptăţite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire iar termenul în care răspunsul la ofertă trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu acceptă amplasamentul oferit, comisia locală va trebui să formuleze o altă ofertă în termen de 30 de zile, dacă persoanele îndreptăţite nu optează pentru primirea de despăgubiri”. (2) În situaţia în care într-o anumită localitate nu mai există suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care să fie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localităţi care vor pune la dispoziţie terenurile rămase disponibile”.

Având în vedere, că au trecut mai mult de 10 ani de la pronunţarea HCJ nr. X/20.06.2007, iar reclamantul nu i-a fost eliberat titlul de proprietate, instanţa va dispune obligarea C L  de f  f a localităţii S , judeţul Olt, să întocmească şi să înainteze C J e de f f  a j  O  documentaţia necesară în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 8 ha teren agricol, pe numele cetăţeanului L  D  T , în calitate de moştenitor al autorului N Şt. N  şi pentru suprafaţa de 18 ha teren agricol de teren, pe numele cetăţeanului L D  T , în calitate de moştenitor al autorului  N  E

Reclamantul prin cererea de chemare în judecată, a solicitat şi obligarea p  m  S , la plata daunelor cominatorii în sumă de 100 lei începând la de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii.

Instanţa a reţinut că potrivit  prevederilor alin. 1 al art. 64 din Legea nr. 18/1991 rep., persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul  „în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie”, iar potrivit alineatului  2 al aceluiaşi articol, dacă instanţa admite cererea, primarul va fi obligat să execute de îndată, înmânarea titlului de proprietate, sau după caz, punerea efectivă în posesie,  sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii.

Cât priveşte însă cuantumul daunelor cominatorii, solicitat, respectiv 100 lei, instanţa apreciază că se impune diminuarea acestuia, pentru că daunele cominatorii au ca finalitate determinarea debitorului la executarea obligaţiei.

Obligarea pârâtului la plata unor daune cominatorii nu poate constitui în niciun caz un temei pentru obţinerea unor sume care să depăşească în mod nerezonabil chiar valoarea terenului, pentru care reclamantului trebuie să i se emită titlu de proprietate.

Din această perspectivă, instanţa a apreciat că suma de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii până la îndeplinirea obligaţiilor de întocmire şi înaintare a întregii documentaţii către C  J  de f a j O , în vederea eliberării titlului de proprietate, reprezintă o constrângere suficientă pentru pârât, în calitatea sa de p  al  S , judeţul Olt

Având în vedere argumentele de drept şi de fapt expuse, instanţa a  admis în parte ca, întemeiată cererea formulată de către reclamant, aşa cum a fost precizată, să oblige C  L  de f  f a l  S, judeţul Olt, să întocmească şi să înainteze C i J  de f  f  a j i Ol documentaţia necesară în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 8 ha teren agricol, pe numele cetăţeanului L  D  T , în calitate de moştenitor al autorului N Şt. Nşi pentru suprafaţa de 18 ha teren agricol de teren, pe numele cetăţeanului L  D  T , în calitate de moştenitor al autorului N E, precum şi să oblige pe primarul municipiului Slatina, judeţul Olt, la plata daunelor cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii până la îndeplinirea obligaţiilor de întocmire şi înaintare a întregii documentaţii către C J  de f  f  a j i O , în vederea eliberării titlului de proprietate.

De asemenea, instanţa a dispus în temeiul art.453 C.pr.civ., obligarea pârâtelor către reclamant la plata sumei de 800 reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

Împotriva sentinţei a  declarat apel pârâta C  J  de F  F  O , considerând-o netemeinică şi nelegală în ceea ce priveşte obligarea C  J  O  la plata, alături de C  L  S , la plata, alături de C  l  S  a cheltuielilor de judecata,

Se solicită să se observe faptul că din întregul ansamblu al considerentelor sentinţei apelate se desprinde ideea unei culpe exclusive a C  L  S  care, în mod nejustificat, nu a respectat obligaţia stabilită în sarcina sa de H.C.J. nr. X/20.06.2007, respectiv nu a finalizat şi nu a înaintat documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate.

La soluţionarea prezentului apel solicită să se aibă în vedere şi decizia civilă nr.602/10.12.2014 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr.X/311/2013.

În concluzie, solicită  admiterea apelului aşa cum a fost formulat şi să se schimbe în parte sentinţa apelată în sensul exonerării C  J  O  de la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.466 - art.482 C.P.C.

În temeiul art.411 C.P.C, solicită judecarea cauzei şi în lipsă.

Împotriva sentinţei a declarat apel şi pârâta C  L  S , considerând-o nelegală şi netemeinică, deoarece atât C  L  S  cât şi C  J  O  nu au nicio culpă raportat la această situaţie.

Critică hotărârea primei instanţe şi în ceea ce priveşte  sancţiunea privind obligarea p  m  S  la plata daunelor cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi întârziere.

Un alt aspect este acela că la nivelul comisiei locale nu există suprafeţe compacte de 8 ha respective 18 ha, aşa cum doreşte reclamantul. Când i-a fost adus la cunoştinţă acest aspect acesta a spus că în această situaţie nu doreşte ca terenul să fie compus din mai mult» suprafeţe şi că preferă să i se acorde despăgubiri.

Având în vedere aceste aspecte solicită admiterea apelului şi pe cale de consecinţă să se modifice sentinţa criticată în sensul obligării C  L  de f  f S  să întocmească si să înainteze C i J  de f  f  a j i Ol documentaţia necesară în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 8 ha teren agricol pe numele cetăţeanului L  D  T , în calitate de moştenitor al autorului N Şt. N şi pentru suprafaţa de 18 ha teren agricol pe numele cetăţeanului L  D  T , în calitate de moştenitor al autorului N  E , iar în situaţia în care reclamantul refuză ofertele comisiei localei cererile acestuia să fie soluţionate pin acordare de despăgubiri.

În drept, s-au invocat dispoziţiile prevăzute de art. 466 NCPC.

La data de 04 aprilie 2017, intimatul reclamant L  D  T  a depus la dosar întâmpinare la apelul formulat de I  P  O  - C  J  O solicitând respingerea acestuia ca nefundat.

Analizând apelurile formulate prin prisma motivelor invocate şi în raport de dispoziţiile legale incidente tribunalul reţine următoarele:

 În ceea ce priveşte apelul formulat de C  J  de f f  privind obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată tribunalul constată că  sunt neîntemeiate susţinerile apelantei întrucât art. 52 alin. 3 Legea 18/1991 consacră , explicând posibilitatea obligării Comisiilor la plata cheltuielilor de judecată , în condiţiile în care  astfel cum corect a reţinut instanţa de fond pârâtele sunt în culpă procesuală.

Fundamentul suportării cheltuielilor de judecată, este reprezentat de  culpa procesuală şi despăgubirea integrală a părţii câştigătoare.

Art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă determină debitorul obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată - partea care pierde procesul şi creditorul obligaţiei având ca obiect cheltuielile de judecată - partea care câştigă.

Textul legal sus menţionat  induce o culpă procesuală în sarcina celui care, prin atitudinea sa, a determinat cheltuielile de judecată făcute de partea adversă în timpul şi cu ocazia desfăşurării procesului.

Tribunalul verificând actele procedurale aflate la dosarul cauzei  constată că apelantele parate nu au recunoscut la primul termen de judecata la care părţile au fost legal citate pretenţiile reclamantei pentru a  deveni incidente dispoziţiile art.454 c.pr.civ, prin întâmpinările formulate solicitând chiar respingerea acţiunii .

 Cu privire la apelul formulat de C  L  de f  f  S  tribunalul constată că acesta este fondat.

Astfel, prin sentinţa apelată a fost obligat p  m  S , judeţul Olt, la plata daunelor cominatorii în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii până la îndeplinirea obligaţiilor de întocmire şi înaintare a întregii documentaţii către C J  de f  f  a j i O , în vederea eliberării titlului de proprietate.

În ceea ce priveşte cererea de acordare a daunelor cominatorii tribunalul constată că art.907 cod pr. Civilă instituie o interdicţie generală referitoare la executarea obligaţiilor de a face în sensul că nu se pot acorda daune cominatorii pentru neexecutarea obligaţiilor de a face.

Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 76/2012pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă ,, Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă.”

Tribunalul are în vedere că, potrivit art. 64 din Legea 18/1991 astfel cum a fost modificat  prin art. 11 din Legea 76/2012, în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate sau punerea efectivă în posesie persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul, iar dacă instanţa admite plângerea , primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea în posesie , sub sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute la art.906 cod pr. Civilă.(894 iniţial)

Or,prin cererea formulată s-a solicitat obligarea primarului municipiului Slatina, judeţul Olt, la plata daunelor cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii până la îndeplinirea obligaţiilor de întocmire şi înaintare a întregii documentaţii către C J  de f  f  a j i O , în vederea eliberării titlului de proprietate, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 907 cod pr. Civilă.

Faţă de cele reţinute, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin.1 cod pr. Civilă, tribunalul va schimba în parte sentinţa apelată în sensul că va respinge cererea privind obligarea la daune cominatorii. 

Data publicarii pe portal:05.07.2017