Partaj

Sentinţă civilă 827 din 20.06.2017


Pe rol a venit pronuntarea in cauza civilă  formulată de reclamantele F. E. , cu domiciliul in ………si  A.C. cu domiciliul in ……….. şi pe pârâţii: S.N.  cu domiciliul in ……………., Î.M.,  cu domiciliul în ……..Î. A.  cu domiciliul in …………..,  Î.C.L. , cu domiciliul in ………..S.G. cu domiciliul in …………,  Î.M. cu domiciliul in ……………….,  Î.N. cu domiciliul in ………,  Î. C.  cu domiciliul in ………….,  Î.V. cu domiciliul in  ……………….,  Î.A.  cu domiciliul in …………, P.G.M. cu domiciliul in………………., Î.N.  din ………,  Î. V. din ………., Î.A., din …………, Î.M.  din  ……………,  având ca obiect ,,partaj judiciar,,.

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat in încheierea din 3.05.2017, când la solicitarea apărătorilor părţilor  pentru a  depune note scrise,  instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 10.05.2017, dată la care din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronuntarea la această dată, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin actiunea înregistrată pe  rolul acestei instanţe la data de 16.04.2012 sub nr. 3644/260/2012, reclamantele F. E. , cu domiciliul in ………si  A.C. cu domiciliul in  au solicitat împărţirea averii succesorale rămase de pe urma defuncţilor Î.Z. si I. C..

Constată că prin IAP-ul  din 19.03.2014, completat cu IAP-ul din 29.10.2014, instanţa a  stabilit calitatea părţilor,  masa succesorala şi  cotele succesorale ale părtilor -  fii, fiice şi nepoti de fii şi fiice,  în total 10 linii de moştenitori  după  defuncţii Î.Z. si I. C. ,  decedati la 1.12.1982 , respectiv 22.11.1984.

S-au retinut la masa de partaj o casă  aflată  in posesie moştenitorului I.A.  si suprafeţele de teren de la pct. ,, Moineşti str. Progresului nr.14 si 16,, de la pct.,,  Moinesti – Măgura,,  si de la pct. ,, Moinesti – Strâmba,,. În cauză s-au  efectuat expertize topo si constructii efectuate de experţii Dascălu I. si Zvenghitev E., care au  identificat bunurile reţinuite la masa de partaj, au stabilit valoarea acestora si au făcut propuneri de lotizare tinând cont de posesie si de interesul părtilor.

Toate părţile au convenit ca in ce priveşte construcţia,  aceasta să  fie atribuită  posesorului actual, respectiv  moştenitului I.A.

Cu privire la terenuri, părţile nu s-au înţeles in ceea ce priveşte atribuirea  acestora  fără  o fragmentare nejustificată, astfel încât in final s-a ajuns ca fiecare suprafaţă  de teren să  fie împărtită  in 10 părţi,  corespunzător celor 10 tulpini succesorale.

Expertiza topografică si  cea pentru construcţii au fost contestate de către părţi,  astfel încât in cauză  în urma contestaţiilor  admise de către instanţă, s-a ajuns la efectuarea unei alte expertize topografice,  care nu  modificat in esenţă  propunerile făcute de către expertul initial Dascălu I.  Expertiza  finală  de lotizare a fost  efectuată  de expertul Matanie A. intrucât expertul desemnat iniţial si-a încetat activitatea. Acest expert a făcut propuneri de lotizare  ţinând  cont de expertizele  topo si construcţii  efectuate, a respectat sub aspectul atribuirii dorinta părtilor ca imobilul  construcţii să  fie atribuit moştenitorului  Insurăţelu Alexandru si a atribuit in lotul moştenitorilor  sau pe tulpini teren  din fiecare suprafaţă  de teren reţinută  la masa partajabilă.

 Masa succesorală  nu a  fost contestată  de către părţi.

Reclamantele solicită  varianta I  raportat la expertiza  Dascălu, iar pârâtul Insurăţelu V. singura persoană  dintre pârâţi care a  făcut opozitie in cauză si a avut cereri in prezenta cauză, solicitând varianta II  din  expertiza Dascălu.

Expertul  Matanie A.  motivează  in propunerea de lotizare raportat la var 1 Dascălu I., preluată  si de expertul Ghiurcă  M.  ca modalitatea de lotizare,  asigură  egalitate intre  moştenitori, astfel încât fiecare din aceştia sau in indiviziune  pe tulpină,  primesc  părţi din toate bunurile succesorale,  iar construcţia a fost atribuită  conform dorinţei părţilor  care au manifestat interes in prezenta cauză.  Faţă  de această  situaţie, instanţa apreciază  că  propunerea de lotizare a expertului  Matanie A.  îndeplineşte condiţiile  legate de interesul părţilor in cauză, de posesia bunurilor in momentul de faţă,  că  nu implică  sulte prea mari  şi că  se respectă  principiul atribuirii in natură  a bunurilor succesorale.

Instanta va admite acţiunea  celor  două  reclamante şi in parte reconvenţionala pârâtului  I.V. in ce priveste partajarea bunurilor  succesorale, respectiv reţinerea acestora la masa de partaj, stabilirea calităţii  părţilor  si a  cotelor succesorale.

Faţă de această  situatie,  instanţa va dispune partajarea averii succesorale  raportat la IAP- urile in cauză, la expertizele topo si constructii efectuate si in final la propunerea făcută  de expert  Matanie A.  in lotizarea finală.

Va atribui  fiecărui  lot respectiv mostenitorilor  direct sau pe tulpină  in indiviziune, părti din cele 3 terenuri reţinute la masa de partaj, iar casa o va atribui pârâtului I.A.

Instanta va compensa loturile prin sulte plătite  de loturile a căror valoare depăşeşte  dreptul la mostenire,  conform cotei succesorale.

In cauză,  pârâtul  Insurăţelu V. a introdus cerere reconventională  atât pentru  masa de partaj  disputată  anterior,  cât si cu privire la pretentiile legate de banii obtinuiti de  cele  două  reclamante pentru terenurile  din masa succesorală  închiriate OMV Petrom şi pe care se afla sondele  1207, 572 si 573 Moinesti.

 Reclamanta F. El.  si soţul reclamantei A.C.,  respectiv numitul A.G.,  au încheiat mai multe contracte de închiriere in perioada anterioara cu OMV Petrom drept  chirie pentru folosinta terenurilor ce fac parte din masa succesorală, pe care sunt amplasate sondele arătate,  sume de bani conform contractelor incheiate.  Aceste sume de bani au fost ridicate de cele  două  reclamante F. El.  si A.C.

Pârâtul a  precizat că  doreste să  primească  a  10-a parte din sumele  primite de către reclamante drept chirie a terenurilor, timbrând corespunzător cererea si ulterior majorându-si petitul cererii cu timbraj corespunzător.

Instanta din actele  înaintate de OMV Petrom SA, constată raportul juridic încheiat intre F.El.  si A. G.prin care aceştia au primit sume de bani drept chirie a terenurilor.

Cele  două  reclamante prin notele depuse la dosar după  majorarea petitului acţiunii  de pârâtul reconvenţional, arată  instantei că  banii obtinuti cu titlu de chirie pentru terenurile arătate au fost distribuiţi mostenitorilor cauzei,  inclusiv  pârâtului I.V. sau anterior, mamei acestuia.

In consecinţă,  instanta văzând facturile de plată  emise de către  F. El. către pârâtul I. V.  si recunoaşterea acestuia că  mama sa a primit partea ce i se  cuvenea din contractele de inchiriere, consideră  cererea reconvenţională în ce priveşte pretenţiile băneşti ca nefondată  si urmează  să  o respingă.

Sub aspectul cheltuielilor  de judecată,  instanţa constată că in cauză cheltuieli  au făcut reclamantele care au achitat taxe de timbru, onorarii expertilor Dascălu, Meteletescu si Matanie, au avut apărători aleşi si au făcut cheltuieli  de citare prin publicitate pentru pârâţii P.C. si  V.C.

Pârâtul Î.V. a achitat taxa de timbru pentru masa succesorală  suplimentară  si a plătit expertiza Ghiurcă. Aceste cheltuieli  însumează  5220 lei.

Fiecare parte profită  de partaj,  astfel încât raportat la cota succesorală  de 1/10, fiecare pârât trebuie să  plătească  reclamantelor  câte 522 lei cu excepţia  lotului nr. 10,  in care se află  si pârâtul I. V.  care a  făcut cheltuieli  legate de masa succesorală supusa împărţirii.  Suma de 522 lei  plătită  de către loturile pârâte va fi făcută  către reclamante in indiviziune.

Pârâtul I. V.  respectiv lotul acestuia,  a  făcut cheltuieli  in cauză  utile tuturor părtilor,  care depăşesc  cota sa succesorală,  astfel încât instanţa va obliga lotul 9 atribuit lui I. A. ndrei să  plătească  suma de 522 lei corespunzător cotei sale succesorale  către lotul 10 din care face parte si Î.V.,  pentru egalizarea cheltuielilor de  judecată.

Domenii speta