Familie

Sentinţă civilă 1037 din 05.07.2017


Constată că prin actiunea inregistrată pe rolul acestei instante  sub nr. 1238/260/2016, reclamanta M.M. cu domiciliul in ……….., a solicitat in contradictoriu cu  pârâtul  M.T.  cu domiciliul in  …………… desfacerea căsătoriei, reluarea numelui anterior căsătoriei, stabilirea locuintei minorei D.E.la mamă, exercitarea in comun a autorităţii părintesti şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de intretinerre  in raport de veniturile acestuia.

Actiunea a fost legal timbrată, fiind motivată in fapt si in drept.

Analizând acele dosarului, instanta retine următoarele:

Constată că părtile  s-au căsătorit in 2013 si că  din mariajul acestora a rezultat minora Diana Elena, născută  in 2.07.2013.

 Pârâtul a  formulat cerere reconventională,  solicitând si el desfacerea căsătoriei si cerând in plus un program de relatii personale cu minora.

 In cauză s-a discutat competenta teritorială  a Judecătoriei  Moinesti,  instanţa stabilind că  Judecătoria  Moinesti este competenta să soluţioneze  cauza,  aspect pentru care a  instrumentat  si un probatoriu testimonial. Ulterior, pârâtul a  renuntat la proba cu martori si a fost de acord cu celelalte  solicitări ale reclamantei din acţiunea  introductivă,  arătând că  doreste doar stabilirea programului de relatii personale cu minora. Pârâtul nu s-a mai prezentat in instanţă  direct sau prin apărător.

 Din probatoriul  administrat,  rezultă  că  relaţiile  dintre soti sunt iremediabil  vătămate  datorită  separării in fapt a  sotilor ca urmare a  neinelegerilor din familie, pârâtul fiind cel care a părăsit domiciliul comun.

Instanta  va admite acţiunea raportat la art.379 CC si va desface căsătoria din culpa pârâtului,  apreciind că  prin părăsirea domiciliului  comun acesta a generat  ruperea relatiilor  de familie.

 Reclamanta va reveni la numele A.

 Cu privire la locuinţa minorei  si autoritatea  părintească  comună,  părtile au fost de conivenţă,  astfel încât raportat la art. 496 C.c.  instanta va stabili locuinta minorei la mamă si  raportat la art. 483 C. c. va dispune ca aut părintească să  fie exercitată  in comun de către ambii părinti.

 Cu privire la pensia de intreţinere,  initial s-a solicitat  de către reclamantă  stabilirea la veniturile pârâtului din Germania, ulterior  reclamanta renunţând la această cerere, dorind stabilirea pensiei la venitul minim  pe economie.

Instanta raportat la art.  513 si urm. C. civ. constată starea de nevoie in care se află minora, obligaţia de plată  a tatălui pârât si faptul că  acesta nu realizează venituri dintr-o muncă  salarizată.

 Va obliga pe pârât la o pensie de intretinere de 200 lei lunar.

 Privind reconvenţionala,  respectiv stabilirea relaţiei personale  cu minora, instanta apreciază  conform prevederilor  art. 496 pct.  c  C. civ. că  pârâtul  are dreptul de a avea relatii personale cu  minora din căsătorie, va admite reconvenţionala  in parte si va stabili un program de relatii personale din două  in două  săptămâni  de vineri până  duminică  si in timpul vacantelor de iarnă, Paşte  si vară,  la domiciliul  pârâtului.

Raportat la art. 451 C.p.c.  va  obliga pe pârât la cheltuieli  de judecată reprezentând onorariu apărător  conform chitantei la dosar. Ambele părti au căzut  in pretentii,  motiv pentru care instanţa  va compensa taxele de timbru ale cererii principale si reconvenţionalei  până la la valoarea sumei de 20 lei. reprezentând taxa timbru achitată  de către pârât pentru reconventională.

 Va obliga pe pârât la 180 lei diferenţă taxă timbru  către reclamantă  raportat la culpa stabilita in cauză şi la faptul că  acordul pârâtului privind  celelalte capete de cerere ale reclamantei s-a făcut după  prima zi de infăţişare.