Plangere incheiere cf

Sentinţă civilă 857 din 19.06.2012


Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Reghin la data de 10.10.2011 sub nr. 3671/289/2011, reclamanţii T D, T R, N D, N M, B S V G, T S A, N D M, N C E N D I, R I au formulat plângere împotriva încheierilor nr. 18216/28.07.2011 şi nr. 16261/05.07.2011/17.03.2011 emise de O.C.P.I. Mureş – B.C.P.I. Reghin în dosarul nr. 16261/2011, solicitând, în contradictoriu cu intimata AFP REGHIN, desfiinţarea acestora şi radierea dreptului de ipotecă în valoare de 556.009 lei, intabulat în favoarea Statului Român asupra imobilului înscris în CF nr. 70/I/Stânceni, nr. cadastral 2344/1/2, 2344/2/2, 2344/5/2, 2349/1/2, 2349/2/2, 893/2/2, 895/2/2, 896/2/2, 898/2/2,  proprietatea SC H P SRL.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că prin încheierea nr. 16261/05.07.2011 s-a dispus admiterea cererii introduse de A.F.P. pentru contribuabilii mijlocii Tg. Mureş, cu privire la imobilul  în suprafaţă totală de 9686.88 mp., teren edificat cu construcţii, înscris în CF nr. 70/I Stânceni, nr .cadastral 2344/1/2, 2344/2/2, 2345/2, 2349/1/2, 2349/2/2, 892/2/2, 895/2/2 896/2/2, 898/2/2, proprietatea SC H P SRL  de sub B6 şi s-a înscris întabularea dreptului de ipotecă pentru suma de 556.009 lei în favoarea Statului Român reprezentat de M.F.P prin ANAF- DGFP Mureş - AFP Reghin, pentru contribuabilii mijlocii Tg.Mureş.

De asemenea arată că prin încheierea nr. 18216/28.07.2011 s-a dispus respingerea cererii de reexaminare formulată împotriva încheierii menţionate mai sus.

Petenţii arată că încheierile de mai sus sunt netemeinice şi nelegale, întrucât notarea în Cf 70/I Stânceni a avut scopul reglementat de legiuitor şi doctrină, în sensul de a împiedica dobândirea cu bună credinţă a unui drept tabular  în tot  cursul procesului şi de a asigura executarea hotărârii judecătoreşti, care ar putea fi zădărnicită prin constituiri de drepturi reale în cursul proceselor.

Astfel precizează petenţii că existenţa drepturilor dobândite  ulterior acţiunii civile în CF, depune de soarta procesului promovat pe rolul Tribunalului Mureş sub nr. 537/102/2010.

Totodată precizează că imobilul asupra căruia s-a instituit un drept de ipotecă în favoarea Statului Român este revendicat de moştenitorii autorului deposedat, aspect relevat de notarea menţionată, care are drept urmare  ca toate înscrierile posterioare  notării să fie inoperante faţă de reclamanţi şi succesorii lor în drepturi, respectiv  faţă de  petenţi. În acest context precizează că  oricine este liber să încheie după notarea acţiunii civile acte juridice de orice fel asupra drepturilor tabulare, numai că , în toate cazurile drepturile sau actele vor fi înscrise în cartea funciară pe riscul său, inclusiv dreptul de ipotecă  al statului este afectat de riscul precizat.

Un alt argument în susţinerea acţiunii expus de petenţi este acela al condiţionării instituirii dreptului de ipotecă asupra  unui imobil aflat în circuitul civil, or, imobilul asupra căruia s-a înscris dreptul de ipotecă este, cel puţin aparent, indisponibilizat şi blocat prin promovarea acţiunii civile de revendicare notate.

Cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

Pârâta nu s-a prezentat, însă a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei.

În motivarea acesteia a arătat că  la data de 29.06.2011, în temeiul art. 129 alin. 2 din O.G. 92/2003 R. a fost încheiat procesul verbal de sechestru asigurator nr. 8695 asupra bunurilor imobile ale debitoarei SC H P SRL.

Astfel se arată că, urmare a acordului de principiu privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale nr. 8131 din 24.06.2011, s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor deţinute de SC H P SRL, cu sediul în loc. Stânceni , str. Principală nr. 13, jud. Mureş.

Pentru acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, intimata arată că, contribuabilul  trebuie să îndeplinească  mai multe condiţii astfel cum prevăd disp. art. 4 din OG 29/2011, iar potrivit art. 9  al. 1 din acelaşi act normativ „ În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii, cu excepţia instituţiilor publice, iar potrivit al. 2 lit. c din acelaşi act normativ garanţiile pot constată în instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor proprietatea contribuabilului.

Arată că măsura de mai sus poate fi luată  şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare, conform art. 129 al. 3 din O.G. 29/2011 iar conf. art. 8 al aceluiaşi articol organul fiscal a îndeplinit şi obligaţia legală de înscriere a măsurii asiguratorii în cartea funciară.

Mai arată intimata faptul că potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală măsurile asiguratorii se duc la îndeplinire de îndată de organele de executare competente, care vor proceda la indisponibilizarea  bunurilor mobile sau imobile precum şi a veniturilor urmăribile, potrivit legii.

În ceea ce priveşte ridicarea sechestrului asigurator, intimata arată că acesta se va putea realiza prin decizie motivată de creditori fiscali, dacă au încetat motivele pentru care a fost dispus sechestrul asigurător.

Totodată arată că  înscrierea sechestrului asigurător nu a adus atingere în  nici un fel, nici unei persoane întrucât s-a  dispus doar indisponibilizarea bunurilor.

În dovedire a depus următoarele înscrisuri: dovada de comunicare (f.98),  extras CF nr. 70/I Stânceni (f 99), încheierea nr. 16261, emisă de BCPI Reghin ( f 100), cerere de înscriere ipotecă (f 101), proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile (f 102-103), proces-verbal de instituire a administratorului de sechestru asigurator (f 104).

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul nr. nr. 16261/2011 al O.C.P.I. Mureş – B.C.P.I. Reghin.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. 16261/05.07.2011, emisă de OCPI - BCPI Reghin, s-a dispus intabularea dreptului de ipotecă în valoare de 556.009 lei în favoarea Statului Român asupra imobilului înscris în CF nr. 70/I/Stânceni, nr. cadastral 2344/1/2, 2344/2/2, 2344/5/2, 2349/1/2, 2349/2/2, 893/2/2, 895/2/2, 896/2/2, 898/2/2,  proprietatea SC H P SRL.

Împotriva acestei încheieri reclamanţii au formulat cerere de reexaminare ce a fost respinsă prin încheierea registratorului şef, nr. 18216/28.07.2011, iar împotriva acesteia din urmă au formulat plângere, în temeiul art. 50 alin. 21.

Potrivit art. 72 alin. 2 din Ordinul nr. 633/2006, în cazul formulării unei plângeri împotriva încheierii de carte funciară „dosarul care este înaintat instanţei de judecată este format din copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, exemplarul întâi al căii de atac, copia certificată a cărţii funciare, precum şi dovada efectuării comunicării”.

Faţă de aceste dispoziţii instanţa apreciază că este ţinută să verifice legalitatea încheierilor de respingere prin raportare la probatoriul existent în dosarul de carte funciară şi la dispozitiile legale incidente, neputând administra probe noi, care nu existau la dosarul Oficiului de Cadastru.

Prin urmare nu va lua în considerare în soluţionarea prezentei plângeri decât înscrisurile existente la dosarul Oficiului de Cadastru la momentul emiterii încheierilor atacate.

Astfel instanţa constată că înscrierea în cartea funciară s-a efectuat în baza cererii reclamantei şi a procesului verbal de sechestru asigurător nr. 8695/116/29.06.2011 emis de AFP Reghin.

Sechestrul asupra imobilului de mai sus a fost instituit în temeiul art. 129 alin. 2 din OG nr. 92/2003, înainte de începerea executării silite împotriva debitoarei.

Or, sechestrul asigurător instituit în temeiul de mai sus, nu constituie o ipotecă, ci este doar o notare a unei situaţii de fapt, cu rol de opozabilitate.

Din ansamblul prevederilor de mai sus reiese că această măsură are rolul de a preîntâmpina sustragerea debitorului de la plată şi poate fi luată şi înainte de emiterea titlului de creanţă.

Procedura înscrierii în cartea funciară a sechestrului asigurător, prevăzută de art. 129 alin. (8) şi (9) din O.G. nr. 92/2003 este distinctă de procedura înscrierii sechestrului aplicat de executorul fiscal în cadrul executării silite a bunurilor imobile ale pârâtului, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. 5 din O.G. nr. 92/2003.

Prin art. 154 alin. (6) şi (8) din O.G. nr. 92/2003 se prevede că sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile în temeiul alin. (5) constituie ipotecă legală, iar organul de executare are obligaţia de a comunica procesul-verbal de sechestru biroului de carte funciară pentru efectuarea inscripţiei ipotecare.

Cele două proceduri de aplicare a sechestrului asupra bunurilor imobile sunt distincte şi de altfel, se aplică în faze diferite ale procedurii de colectare a creanţelor fiscale. Astfel, măsura sechestrului prevăzută de art. 129 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 este o măsură asigurătorie care se ia în cazul în care există pericolul înstrăinării bunurilor de către debitor, iar măsura sechestrului prevăzută de art. 154 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 se ia în faza de executare silită. În cazul ambelor măsuri se prevede înscrierea acestora în cartea funciară, însă doar în cazul sechestrului instituit în condiţiile prevăzute de art. 154 din O.G. nr. 92/2003 se dispune că sechestrul aplicat în temeiul acestui articol constituie ipotecă legală. 

Prin urmare, având în vedere că în speţă, prin procesul-verbal nr. 8695/116/29.06.2011 emis de AFP Reghin s-a aplicat sechestrul asigurător în temeiul art. 129 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, în mod greşit s-a dispus de către registratorul de carte funciară înscrierea dreptului de ipotecă asupra imobilului în litigiu.

Faţă de cele de mai sus instanţa constată că OCPI Mureş – BCPI Reghin nu a respectat procedura prevăzută de lege pentru înscrierea dreptului de ipotecă în favoarea Statului Român, astfel apreciază că plângerea formulată este întemeiată, motiv pentru care urmează să o admită.