Abandon familie

Sentinţă penală 81 din 03.11.2016


Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe parte vătămată GGA, parte responsabilă civilmente MM, intimat PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SĂLIŞTE în contradictoriu cu inculpatul GI, având ca obiect abandonul de familie (art.378 NCP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru parte vătămată  GGM, parte responsabilă civilmente  MM, lipsind inculpat  - GI

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  care învederează instanţei următoarele:

-cauza are ca obiect abandonul de familie (art.378 NCP);

-cauza se află la al 3-lea termen de judecată;

-procedura de citare este legal îndeplinită.

Instanţa, deşi a fost contactat telefonic inculpatul nu s-a putut lua legătura cu acesta nu a răspuns la numărul de telefon indicat, procedura de citare este îndeplinită cu acesta, are cunoştinţă de proces.

La întrebarea instanţei dacă a luat legătura cu inculpatul, parte responsabilă civilmente Muntean Mărioara, arată că nu a mai luat legătura cu acesta.

La întrebarea instanţei dacă mai sunt alte cereri de formulat în cauză, reprezentanta Ministerului Public şi parte responsabilă civilmente MM, declară că nu mai alte cereri de formulat în cauză.

Nefiind alte cereri de formulat în cauză instanţa încheie faza cercetărilor judecătoreşti şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentanta Ministerului Public, în temeiul art. 396 alin.6, raportat la art. 16 alin.1 lit.h, solicită încetarea procesului penal, faţă de inculpatul GI având în vedere că în cauză este incidentă o cauză de nepedepsire. Potrivit art. 378 alin.4 C.p. fapta nu se pedepseşte, dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul nu-şi îndeplinește obligaţiile, faţă de prejudiciul produs în dauna minorei GGM, al cărui cuantum a fost stabilit la suma de 3948 lei, constată că acesta a fost acoperit în întregime de către inculpat în cadrul urmăririi penale, potrivit recipisei din data de 01.08.2015, anterior emiterii rechizitoriului în luna aprilie 2016. Prin urmare pentru pretenţiile persoanei vătămate nu s-a efectuat urmărirea penală şi nu s-a formulat plângere. Prin urmare ele vor putea fi recuperate pe cale civilă sau cu altă plângere penală.

Parte responsabilă civilmente MM solicită să i se achite pensia de întreţinere restantă şi în fiecare lună să achite suma stabilită de instanţă în continuare.

INSTANŢA

Constată că sub numărul XXX s-a înregistrat la această instanţă Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului GI, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută şi pedepsită de art. 378 alin. 1 lit. c, din Codul penal, constând în aceea că, în perioada iunie 2014 - februarie 2016  nu a achitat minorei GGM, cu rea credinţă pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. XXX, rămasă irevocabilă a Judecătoriei Sălişte.

Inculpatul fiind citat în instanţă în mod legal nu s-a prezentat în vederea audierii, însă la termenul din data de 08.09.2016, reprezentanta legală a minorei GGM, numita MM, a depus cuponul mandat poştal prin care a făcut dovada achitării sumei de 4000 de lei, plătită de inculpat cu titlu de pensie de întreţinere.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele;

Pe perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, respectiv în zilele de 16 octombrie 2014; 6 noiembrie 2014 şi 8 decembrie 2015, numita MM, în calitate de reprezentant legal al minorei GGM, în vârstă de 3 ani, a adresat trei plângeri Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte, solicitând efectuarea de cercetări privind pe inculpatul Grozav Ilie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prevăzută de  art. 378 alin. 1 lit. c din Codul penal, deoarece acesta nu a plătit pensia de întreţinere lunară la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. XXXdin 17 octombrie 2013 pronunţată de Judecătoria Sălişte în favoarea minorei, pe perioada iunie 2014-februarie 2016.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit, că în cursul anului 2012 inculpatul GI a întreţinut o relaţie de concubinaj cu numita MM, iar din conviețuirea lor  a rezultat minora GM, născută la data de 24.04.2013.

Potrivit sentinţei civile nr. XXX din 17 octombrie 2013, pronunţată de Judecătoria Sălişte, rămasă irevocabilă, inculpatul GI prezent în şedinţa publică din data de 17 octombrie 2013 a recunoscut că este tatăl minorei GM, născută la data de 24.04.2013 şi în consecinţă a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 188 lei, lunar în favoarea minorei, începând cu data de 14.05.2013 şi până la majoratul acesteia sau alte dispoziţii legale. 

Aşa cum rezultă din plângerile formulate şi din actele dosarului, precum şi din depoziţiile martorei MM – reprezentant legal al minorei, începând cu luna iunie 2014 şi până în prezent inculpatul GI a manifestat un real dezinteres faţă de fiica sa minoră, căruia nu i-a plătit lunar în perioada iunie 2014 – februarie 2016, contribuţia de întreţinere stabilită de instanţă, acumulând o restanţă în sumă totală de 3.948 lei.

Fiind audiaţi martorii GS şi GG, au declarat că inculpatul GI este plecat la muncă în străinătatea, respectiv in Anglia – Londra, din anul 2014 şi realizează venituri.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul GI a fost citat procedural la domiciliul cunoscut, în comuna XXXX. Potrivit procesului verbal încheiat de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Postului de Poliţie J, inculpatul nu a fost găsit la domiciliul cunoscut din XXX.

De asemenea, au fost efectuate adrese la Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Sibiu, răspunsul fiind că inculpatul GI nu se află încarcerat în nici unul dintre penitenciarele sau aresturile din ţară.

Conform prevederilor art. 34 din decizia nr. 533/2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen, inculpatul GI a fost introdus în baza de date ca subiect al semnalării privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară.

În faţa instanţei, s-a prezentat mama inculpatului care a declarată că acesta are cunoştinţă d e proces, a trimis banii necesari achitării drepturilor restante însă nu cunoaşte adresa acestuia din Anglia, unde se află la muncă.

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:

-plângerea penală formulată de numita MM, în calitate de reprezentantă legală a minorei GGM, la Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte, solicitând efectuarea de cercetări privind pe inculpatul GI, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prevăzută de  art. 378 alin. 1 lit. c din Codul penal, fila 21;

-plângerea penală formulată de numita MM, în calitate de reprezentantă legală a minorei GGM, la Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte, solicitând efectuarea de cercetări privind pe inculpatul GI, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prevăzută de  art. 378 alin. 1 lit. c din Codul penal, fila 22;

-plângerea penală formulată de numita MM, în calitate de reprezentantă legală a minorei GGM, la Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte, solicitând efectuarea de cercetări privind pe inculpatul GI, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prevăzută de  art. 378 alin. 1 lit. c din Codul penal, fila 23;

-copie după sentinţa civilă nr. XXX din 17.10.2013, pronunţată de Judecătoriei Sălişte, rămasă irevocabilă, prin care s-a dispus obligarea inculpatului la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 188 lei, lunar în favoarea minorei, GGM, începând cu data de 14.05.2013 şi până la majoratul minorului sau alte dispoziţii legale, filele 24-26;

-copie după certificatul de naştere a minorei, GGM, fila 27;

-copie după cuponul de mandat poştal expediat de inculpatul GI pentru suma de 1000 lei, reprezentând plata pensei de întreţinere în favoarea minorei, pentru perioada 14.05.2013 şi până în luna martie 2014, fila 28;

-declaraţiile numitei MM, în calitate de reprezentantă legală a minorei GGM filele 30-33, 35-38, 40-43, 45-48 şi 50-53;

-declaraţiile martorilor GS şi GG, filele 54-58 şi 61-64;

-adresă de la Ministerul Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă S din care reiese că inculpatul, nu figurează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, angajat cu contract individual de muncă, fila 68;

-adresă de la Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Naţională de Administraţie Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, din care reiese că inculpatul nu figurează în evidenţele fiscale cu venituri impozabile, fila 67;

-adresă de la Primăria Comunei J din care reiese că inculpatul, nu figurează înscris în registrul agricol al comunei, cu terenuri agricole în proprietate sau folosinţă şi nici animale, fila 71; 

-adresă de la ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice S - Serviciul Fiscal Orăşenesc S, din care reiese că inculpatul nu figurează în evidenţele fiscale cu venituri impozabile, fila 73;

-fişa de cazier judiciar, fila 74;

-actele privind procedura de căutare şi citare a inculpatului, filele 79-93;

În drept, fapta inculpatului GI – de a nu achita minorei GGM, cu rea credinţă, în perioada iunie 2014 - februarie 2016 pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. XXX, rămasă irevocabilă a Judecătoriei Sălişte, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie, prevăzută şi pedepsită de art. 378 alin. 1 lit. c, din Codul penal.

Abandonul de familie este fapta persoanei care, având obligaţia de întreţinere, săvârşeşte o acţiune sau omisiune, în speţă, art. 378 alin. 1 lit. c din Codul penal, neplata cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilită pe cale judecătorească.

Valoarea socială periclitată prin săvârşirea acestei infracţiunii este familia sub aspectul îndeplinirii îndatoririi de a acorda un ajutor material efectiv.

Elementul material constă într-o inacţiune şi anume neplata timp de 3 luni a pensiei stabilite pe cale judecătorească. Termenul de 3 luni curge de la data când hotărârea a rămas definitivă sau cu execuţie provizorie privind pensia de întreţinere.

Dacă s-au plătit unele sume şi apoi a încetat, termenul curge de la data ultimei plăţi. O plată parţială echivalează tot cu o neplată, deoarece o asemenea plată nu reprezintă pensia fixată pe cale judecătorească.

Urmarea imediată este suferinţa produsă subiectului pasiv îndrituit la întreţinere.

În ce priveşte latura subiectivă la abandonul de familie prevăzut de art. 378 alin. 1 lit. c din Codul penal, se caracterizează prin intenţie ca formă a vinovăţiei. Din textul incriminator rezultă că infracţiunea se caracterizează sub aspect subiectiv printr-o omisiune cu rea-credinţă. Această precizare, reaua-credinţă indică intenţia legiuitorului de a sancționa numai infracţiunea intenţionată (directă, indirectă) nu şi pe cea din culpă (art. 16 alin. 4 din Codul penal). 

În practica judiciară s-a susţinut că infracţiunea de abandon de familie există şi în cazul în care făptuitorul, obligat la plata pensiei de întreţinere, deşi apt de muncă, refuză cu intenţie să presteze o activitate eficientă pentru a dobândi venituri din care să achite obligaţia de întreţinere.

În speţă, reaua credinţă a inculpatului a rezultat din faptul că timp de peste 3 luni, acesta a obţinut venituri (a se vedea declaraţiile martorilor GS şi GG), dar nu a achitat nici o sumă de bani în contul pensiei de întreţinere în beneficiul minorei.

În concret, vinovăţia inculpatului reiese atât din conduita acestuia cât şi din  modul de comitere al faptei, ceea ce implică lipsă de respect faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală.

Aşa cum am arătat,  pe parcursul procesului, la data de 01.08.2016 s-a achitat de către inculpat suma de 4000 de lei,  cu titlu de pensie de întreţinere.

Deşi reprezentanta legală a minorei, numita MM a declarat că nu îşi retrage plângerea faţă de inculpat întrucât doreşte plata întregii sume restante, se poate observa că aşa cum rezultă din plângerile formulate şi din actele dosarului, precum şi din depoziţiile martorei MM – reprezentant legal al minorei, începând cu luna iunie 2014 şi până în prezent inculpatul Grozav Ilie a manifestat un real dezinteres faţă de fiica sa minoră, căruia nu i-a plătit lunar în perioada iunie 2014 – februarie 2016, contribuţia de întreţinere stabilită de instanţă, acumulând o restanţă în sumă totală de 3.948 lei, astfel încât în aprecierea instanţei, acesta a achitat întreaga sumă restantă, urmând să beneficieze de prevederile art 378 alin5 Cpen .

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi stabilite inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzute de art. 378 alin. 1 lit. c NCp, instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 NCp şi anume :

„(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite – inculpatul în perioada iunie 2014 - februarie 2016  nu a achitat minorei GGM, cu rea credinţă pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. XXX, rămasă irevocabilă a Judecătoriei Sălişte, pe o perioadă mai mare de 3 luni;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită – decurge din însăşi reglementarea faptelor, fiind una ridicată, deoarece incriminarea acestei infracţiuni are ca şi raţiune protejarea relaţiilor de familie;

c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii – inculpatul prin acţiunea sa a privat minora de pensia de întreţinere la care avea dreptul potrivit unei hotărâri judecătoreşti definitive, inculpatul în calitate de tată al minorei avea obligaţia legală şi morală de a contribui financiar la creşterea şi educarea acesteia ;

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit – inculpatul  nu a plătit,, dar a fost apt de muncă,;

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului – inculpatul nu are antecedente penale;

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal – inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor prin faptul că pe parcursul procesului a achitat suma de bani restantă către minoră, respectiv 4000 de lei, 

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială – inculpatul este fiul lui I şi I, născut la  data de XXX în XX jud XX cu domiciliul în loc XXXX, cetăţean român, posesor al CI seria XX nr XXX eliberat de SPCLEP S CNP XXX în ţară, fără ocupaţie sau loc de muncă, conform declaraţiei martorului audiat şi a mamei, cu loc de muncă în Anglia..

(2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea.”Astfel că, raportat la criteriile mai sus amintite şi la analiza efectuată, instanţa s-a orientat spre pedeapsa închisorii, în detrimentul amenzii penale şi în consecinţă: În baza art. 396 alin.1, 4 C.proc.pen. raportat la art. 83 C. pen. va stabili  pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatului GI–fiul lui I şi I, născut la  data de XXX în XXX, cu domiciliul în loc XXX, cetăţean român, posesor al CI seria XX nr XXX eliberat de SPCLEP S CNP XXX pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de failie prevăzută de art 378 alin 1litcCpen .

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cp, pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută  ulterior săvârşirii infracţiunii,(achitarea sumei de bani restantă cu titlu de pensie de întreţinere) precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată prevederea legală, respectiv art 378alin 5 Cpen care arată că, dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile, instanţa dispune după caz amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 83 alin. 1 Cp va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 Cp.

În baza art.85 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va  trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune S la datele fixate de acesta;

 b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

 c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

 d) să comunice schimbarea locului de muncă;

 e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art 85 alin 2 lit b Cpen va stabili în sarcina inculpatului să presteze  muncă  în folosul comunităţii Jina pe  o perioadă de  40 de zile .

În baza art. 86 alin.1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c) - e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune S.

În baza art 86 alin 2 Cpen supravegherea executării obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii se va face de Serviciul de Probaţiune S.

În baza art.404 alin.3 C.proc.pen. se va atrage atenţia inculpatului că în situaţia nerespectării măsurilor de supraveghere impuse sau a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere se va revoca amânarea şi se va dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

În temeiul art 397alin1 rap la art 25 Cprpen şi art 378aalin5 Cprpen, instanţa va constată că inculpatul a achitat suma de 4000 de lei, prin cuponul mandat poştal nr 1/01.08.2016 cu titlu pensie d e întreţinere pentru minora GGM.

În privinţa altor pretenţii cicvile emise de reprezentanta legală a minorei GGM, se paote constata că potrivit sentinţei civile nr. XXX din 17 octombrie 2013, pronunţată de Judecătoria Sălişte, rămasă irevocabilă, inculpatul GI prezent în şedinţa publică din data de 17 octombrie 2013 a recunoscut că este tatăl minorei GM, născută la data de XXX şi în consecinţă a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 188 lei, lunar în favoarea minorei, începând cu data de 14.05.2013 şi până la majoratul acesteia sau alte dispoziţii legale, iar această sentinţă civilă reprezintă un titlu executoriu pe care persoanele vătămate îl pot pune în executare prin intermediul unui executor judecătoresc, fără a mai fi nevoie de încă o hotărâre judecătorească pentru recuperarea acestor sume de bani.

Pe de altă parte, instanţa este de părere că infracţiunea de abandon de familie, prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c Cp este o infracţiune contra familiei, iar nu una producătoare de pagube materiale directe, astfel că nu este admisibilă o nouă acţiune civilă împotriva inculpatului, cu atât mai mult cu cât o eventuală obligare la despăgubiri civile în procesul penal ar reprezenta o dublă plată .

În baza art. 274 alin.1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 320 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 120 lei cheltuieli în faza de urmărire penală.

În baza art. 274 alin 1 cheltuielile privind onorariile avocatului din oficiu SA în faza de urmărire penală,vor  rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 396 alin.1, 4 C.proc.pen. raportat la art. 83 C. pen. stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatului GI –fiul lui I şi I, născut la  data de XXX în J jud S, cu domiciliul în loc XXX, cetăţean român, posesor al CI seria XX nr XXeliberat de SPCLEP S CNP XXX pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de failie prevăzută de art 378 alin 1litcCpen .

În baza art.83 alin.1 C. pen. amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art.85 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune S la datele fixate de acesta;

 b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

 c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

 d) să comunice schimbarea locului de muncă;

 e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art 85 alin 2 lit b Cpen stabileşte în sarcina inculpatului să presteze  muncă  în folosul comunităţii Jina pe  o perioadă de  40 de zile .

În baza art. 86 alin.1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune S.

În baza art 86alin 2 Cpen supravegherea executării obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii se va face de Serviciul de Probaţiune S.

În baza art.404 alin.3 C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului că în situaţia nerespectării măsurilor de supraveghere impuse sau a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere se va revoca amânarea şi se va dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

În temeiul art 397alin1 rap la art 25 Cprpen şi art 378 alin 5 Cprpen, instanţa constată că inculpatul a achitat suma de 4000 de lei, prin cuponul mandat poştal nr 1/01.08.2016 cu titlu pensie de întreţinere pentru minora GGM.

În baza art. 274 alin.1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 320 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 120 lei cheltuieli în faza de urmărire penală.

În baza art. 274 alin 1 cheltuielile privind onorariile avocatului din oficiu SA în faza de urmărire penală, rămân în sarcina statului

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11. 2016.

Domenii speta