Abandon de familie, stare de fapt coroborata cu recunoasterea inculpatului

Sentinţă penală 159 din 02.07.2015


SENTINŢA PENALĂ NR. 159/2015

Şedinţa publică din data de 02 iulie 2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte: …

Grefier: …

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul J.C., trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută şi pedepsită de art. 378 Noul Cod penal.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 24.06.2015, acestea fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, a stabilit termen pentru pronunţare pentru data 02.07.2015, având nevoie de timp pentru a delibera.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu la data de 17.12.2014, în dosarul nr. 47/P/2014, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului J.C., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută şi pedepsită de art. 378 Noul Cod penal.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare al instanţei că, în data de 07.03.2008, inculpatul J.C. s-a căsătorit cu numita V.I.C., iar în urma căsătoriei acestora s-a născut la data de 21.07.2008 minorul V.A.D.

Întrucât între părţi au intervenit neînţelegeri, prin sentinţa civilă nr.7775/30.09.2009, pronunţată de Judecătoria Arad, secţia civilă în dosarul nr.7933/55/2009 s-a desfăcut căsătoria şi s-a încredinţat spre creştere şi educare minorul V.A.D. mamei sale V.I.C.. Totodată, prin aceeaşi sentinţă inculpatul J.C. a fost obligat la plata sumei de 150 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere pe seama minorului V.A., începând cu data de 17.06.2009, dată la care acţiunea civilă a fost introdusă.

Inculpatul nu şi-a onorat obligaţia de plată stabilită prin hotărâre judecătorească, fapt recunoscut de acesta în declaraţiile date pe parcursul urmăririi penale.

Constatăm că neplata de către inculpat a pensiei de întreţinere stabilită de către instanţa de judecată se datorează relei credinţe a acestuia câtă vreme în perioada respectivă, aşa cum rezultă din adresa nr. 4608/23.06.2014 a ITM Olt a fost salariat în perioada 01.06.2009 - 29.06.2010 ca muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide .

De asemenea chiar în declaraţiile date în faza de urmărire penală inculpatul a arătat că a prestat diverse munci ocazionale în agricultură la diferite persoane din localitatea de domiciliu, fapt ce atestă că acesta este apt de muncă.

De altfel, în declaraţia din 18.09.2014, inculpatul arată că a luat legătura cu mama minorului telefonic şi s-a angajat că îi va plăti suma restantă în cel mai scurt timp, aspect ce considerăm, că atestă faptul că în toată această perioadă inculpatul dacă ar fi depus diligenţele necesare putea să-şi îndeplinească obligaţia de întreţinere stabilită de către instanţa de judecată, însă din rea voinţă nu a făcut acest lucru.

În drept, fapta inculpatului J.C., care deşi prin sentinţa civilă nr. 7765/2009 a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 150 lei lunar pe seama minorului V.A., cu rea-credinţă nu şi-a îndeplinit această obligaţie cu începere din luna iunie 2009, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, prevăzute şi pedepsite de art. 378 alin. 1, lit. c) Cod penal.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu (f. 8), copia sentinţei civile nr.7765/2009 (f. 28,29), copia certificat naştere (f.18), declaraţii inculpat (f.20, 21, 23, 24), declaraţii persoana vătămată(f. 13, 14, 15, 16), adresa ITM Olt (f.40), în faza de judecată au fost depuse la dosar:  proces verbal din 18.09.2014 fila 13, transfer bani fila 14, factura fila 15-17, cerere de amânare fila 28-29, 35-36, împuternicire avocaţială fila 37-38, a fost audiată persoana vătămată fila 39-40, inculpatul fila 41-45, factura fila 46, adresa nr.595089/PPVM/GI/12.05.2015 din partea Postului de Poliţie Valea Mare fila 47, solicitare eliberare adeverinţă de venit fila 48, declaraţie fila 49, concluzii scrise fila 54-55 dosar.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Ineu, la data de 29.12.2014, sub nr. 2545/246/2014.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr. 37 din data de 11.03.2015, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Analizând şi coroborând ansamblul probatoriu administrat atât în timpul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

În fapt, inculpatul J.C. nu a achitat începând cu data de 17.06.2009, pentru fiul său minor V.A.M. născut la data de 21.07.2008, pensia de întreţinere în cuantum de 150 lei lunar, la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr.7775/30.09.2009, pronunţată de Judecătoria Arad, Secţia civilă, în dosarul nr.7933/55/2009, deşi a realizat venituri, fiind apt de muncă.

Potrivit adresei nr. 4608/23.06.2014 emisă de ITM Olt inculpatul a fost salariat în perioada 01.06.2009 - 29.06.2010 ca muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (fila 40 dosar u.p.). Astfel cum rezultă din declaraţiile inculpatului acesta, a prestat diverse munci ocazionale la diferite persoane în localitatea de domiciliu, fiind apt de muncă (filele 20-21, 23-24 dosar u.p., 41-45, în cursul judecăţii). În declaraţia prezentată V.I.C., mama minorului, a precizat că inculpatul a plătit pensie de întreţinere începând cu lunile octombrie-noiembrie 2014, aproximativ 1300 lei (filele 39-40 în cursul judecăţii), în acest se fiind depuse chitanţe la dosar (filele 15-17, 46 în cursul judecăţii).

Situaţia de fapt mai sus-prezentată rezultă din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii.

În drept, fapta inculpatului J.C. constând în aceea că nu a achitat începând cu data de 17.06.2009, pentru fiul său minor V.A.M. născut la data de 21.07.2008, pensia de întreţinere în cuantum de 150 lei lunar, la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr.7775/30.09.2009, pronunţată de Judecătoria Arad, Secţia civilă, în dosarul nr.7933/55/2009, deşi a realizat venituri, fiind apt de muncă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie prev. şi ped. de art.305 alin.1 lit.c Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Latura obiectivă a infracţiunii presupune neplata integrală, timp de două luni, a pensiei de întreţinere stabilită printr-o hotărâre judecătorească executorie.

Urmarea imediată este reprezentată de starea de pericol pentru valorile sociale protejate, iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective infracţiunea de abandon de familie se săvârşeşte cu intenţie în sensul că neplata pensiei de întreţinere se datorează relei credinţe, ceea ce presupune posibilitatea efectuării acestei plăţi şi lipsa voinţei de îndeplinire a obligaţiei.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa are în vedere gradul de pericol social al faptei concretizat în valorile sociale care au fost vătămate, circumstanţele concrete ale faptei, stăruinţa depusă de inculpat, necunoscut cu antecedente penale, pentru a înlătura consecinţele infracţiunii, aspecte de natură a genera aplicarea unei pedepse cu închisoarea al cărei cuantum va fi orientat spre minimul special prevăzut de lege.

Instanţa, având în vedere prevederile art. 5 alin.1 din Noul Cod penal, reţine că, în concret, legea penală mai favorabilă este legea veche sub imperiul căreia a fost săvârşită fapta, întrucât, deşi în ceea priveşte limitele de pedeapsă, pentru art.305 alin.1 lit.c Cod penal 1969 se prevede închisoarea de la unu la trei ani sau amenda, iar pentru art.378 alin.1 lit. c Noul Cod penal închisoarea de la şase luni la trei ani sau amenda, instituţia suspendării condiţionate prevăzută de art. 81-83 Cod Penal 1969, este mai favorabilă decât instituţia amânării aplicării pedepsei prevăzută de actualul Cod Penal, având în vedere condiţiile de acordare.

În consecinţă, în baza art.386 alin.1 Cod proc.pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, va schimba încadrarea juridică din infracţiunea prevăzută de art.378 alin.1 lit.c din Noul Cod penal în infracţiunea prevăzută de art.305 alin.1 lit.c Cod penal din 1969.

Constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în baza art.305 alin.1 lit.c Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, va condamna pe inculpatul J.C., fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie.

În baza art. 71 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen., raportat la fapta săvârşită, va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Instanţa, constată că în cauză sunt îndeplinite, în mod cumulativ, cerinţele prevăzute de art. 81 C.pen., respectiv condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de o pedeapsă de un an şi două luni închisoare, şi convingerea instanţei că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către inculpat a pedepsei aplicate - convingere fundamentată pe conduita şi stăruinţa inculpatului pentru a înlătura consecinţele infracţiunii.

În consecinţă, în baza art.81 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de trei ani şi două luni care constituie termen de încercare, stabilit conform art.82 Cod penal din 1969.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen., va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare.

În baza art. 83 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen., va atrage atenţia inculpatului asupra cazului de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 400 lei.

În baza art.272 Cod proc.pen., suma de 150 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, avocat A.R. cu delegaţie nr.252/11.05.2015 (fila 38), se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.386 alin.1 Cod proc.pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prevăzută de art.378 alin.1 lit.c din Noul Cod penal în infracţiunea prevăzută de art.305 alin.1 lit.c Cod penal din 1969.

În baza art.305 alin.1 lit.c Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul J.C., fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie.

În baza art. 71 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art.81 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de trei ani şi două luni care constituie termen de încercare, stabilit conform art.82 Cod penal din 1969.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen., suspendă condiţionat şi executarea pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare.

În baza art. 83 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod pen., atrage atenţia inculpatului asupra cazului de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 400 lei.

În baza art.272 Cod proc.pen., suma de 150 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, avocat A.R., se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 2.07.2015.

Preşedinte,Grefier