Cerere de reabilitare

Sentinţă penală 87 din 14.11.2016


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei penale privind pe petent SI, având ca obiect cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.)

Fondul cauzei şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 07.11.2016, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, fiind amânată pronunţarea cauzei la data de 14.11.2016, având nevoie de timp pentru a delibera.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sălişte la data de 17.08.2016 sub nr. xxx, petentul SI a solicitat să se constate că a intervenit  reabilitarea de drept  cu privire la pedeapsa amenzii penale din anul 2008 precum şi a pedepsei de condamnare suferită în anul 1996.

În motivarea cererii, petentul-condamnat a arătat că de la data rămânerii definitive a sentinţelor penale şi până în prezent nu a mai suferit o nouă condamnare, nu a mai creat nici un fel de probleme,  şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă pe perioada termenului de supraveghere şi a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat prin sentinţa penală.

În drept cererea nu a fost motivată.

La dosarul cauzei a fost depus copie de pe cazierul judiciar.

De asemenea a fost ataşat XXXX al Judecătoriei Sălişte, precum şi sentinţa penală nr. XXX a Judecătoriei Sălişte, pronunţată în dosarul penal  nr.XXX.Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală XXX pronunţată de Judecătoria Sălişte în dos. XXX,  petentul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă  prevăzută şi pedepsită de art. 182 al.1 C.p, cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. şi art. 13 CP. De asemenea, s-au interzis inculpatului ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor civile prev. de art. 64 din Vechiul Cod penal, pe perioada executării pedepsei principale, conform art. 71 din Vechiul Cod penal.

Sentinţa a rămas definitivă prin nerecurare la data de 26.12.1996.

De asemenea, inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX a Judecătoriei Sălişte la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 alin.1 Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b CP şi art.39 CP.

Prin sentinţa penală nr. XXX, petentul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută şi pedepsită de art.  180 al.2 Cp. cu aplicarea art. 37 lit. b, art. 39 Cod penal.

Instanța reține că reabilitarea reprezintă instituția juridică prin care efectele unei condamnări, ce constau în interdicții, incapacități și decăderi, încetează pentru viitor, pentru fostul condamnat, care, o perioadă de timp, a dovedit, prin întreaga sa comportare, că s-a îndreptat și că este posibilă reintegrarea socială deplină a acestuia.

Spre deosebire de reabilitarea de drept, care este obținută în mod automat și doar în cu privire la anumite pedepse, reabilitarea judecătorească este obținută la cerere, numai prin intervenția organelor judecătorești, pentru condamnările mai grave. 

Reabilitarea judecătorească este dispusă dacă sunt îndeplinite condițiile strict și limitativ prevăzute de lege.

La data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare noul Cod penal, care instituie reguli diferite cu referire la condițiile de reabilitare.

Luând act că în ceea ce îl privește pe petent regulile noi sunt favorabile în raport de regulile instituite de vechiul Cod penal, având în vedere și aspectele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 214/1997, respectiv în Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 25/2007 (decizii în care s-a reținut, pe de o parte, că situația tranzitorie în succesiunea legilor penale se ivește, dacă de la data săvârșirii infracțiunii, când ia naștere raportul juridic penal de conflict, și până la încetarea sau stingerea acestui raport prin executarea sau considerarea ca executată a pedepsei aplicate sau la înlăturarea consecințelor condamnării prin reabilitare, au intervenit una sau mai multe legi penale, iar, pe de altă parte, principiul constituțional al retroactivității legii penale mai favorabile), instanța va analiza cererea petentului prin raportare la prevederile de drept material înscrise în noul Cod penal.

Astfel, în cauza de față, instanța reține că sunt incidente dispozițiile art. 528 și urm. Cod de proc. pen.,  cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 166 și următoarele Cod penal.

În acest sens, se constată că potrivit art. 166 Cod penal, condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanță, după împlinirea următoarelor termene: 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depășește 5 ani; 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detențiunii pe viață, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii; 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață, considerată executată ca urmare a grațierii, a împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei sau a liberării condiționate.

Art. 167 Cod penal dispune, cu privire la calculul termenului de reabilitare, că termenele prevăzute în art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris. În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea și curge de la data executării ultimei pedepse.

Art. 168 Cod penal dispune, cu privire la condițiile reabilitării judecătorești, că cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întrunește următoarele condiții: nu a săvârșit o altă infracțiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166; a achitat integral cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedește că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunțat la despăgubiri.

Din actele dosarului rezultă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de noul Cod penal pentru a se dispune reabilitarea petentului.

Pedeapsa cea mai grea aplicată petentului este de 4 ani închisoare, astfel că aceasta este considerată executată la data de 26.12.2000, însă în speţă,  termenul de reabilitare ar fi împlinit la data de 31.10.2013 ( calculat de la data condamnării acestuia prin sentinţa penală nr. XXXX, definitivă prin decizia penală nr. XXX a Tribunalului S).

În ce privește plata cheltuielilor de judecată și a obligațiilor civile, se constată că petentul nu a depus la dosar acte justificative cu privire la plata acestora, însă se poate considera că dreptul părților civile de a li se plăti pretențiile civile s-a stins, fie prin plată ori executare silită fie prin prescripția dreptului la acțiune. Petentul, deși i s-a pus în vedere să depună dovezile din care rezultă achitarea pretențiilor civile, nu a putut prezenta astfel de documente. Dat fiind faptul că, la acest moment, creanțele părților civile sunt stinse (oricare ar fi modalitatea prin care acestea s-au stins), nu i se va imputa petentului imposibilitatea prezentării documentelor justificative, mai ales în contextul în care de la data rămânerii definitive a sentințelor de condamnare au trecut mai bine de 16 ani, iar petentul nu are posibilitatea efectivă de a intra în legătură cu partea civilă la acest moment pentru a obține o dovadă de la aceasta. În acest context, instanța reține că petentul se află în imposibilitatea obiectivă a prezentării dovezilor privind achitarea pretențiilor civile și nu va reține în sarcina acestuia vreo culpă aptă să îl înlăture de la beneficiul reabilitării.

Faţă de toate considerentele de fapt şi de drept expuse mai sus, instanţa în baza art. 528 Cod de procedură penală va admite  cererea petentului  SI cu domiciliul în XXX, fiul lui I şi R, la data de XXX în loc. XXX jud. XX, identificat cu CI seria XX nr. XXX, CNP XXX şi va constata că a intervenit  reabilitarea de drept a condamnatului Sas Ilie cu privire la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. XXX pronunţată de Judecătoria Sălişte în dos. XXX rămasă definitivă la data de 25.03.2010, prin nerecurare şi cu privire la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă  sentinţa penală XXX pronunţată de Judecătoria Sălişte în dos. XXX , rămasă definitivă la data de 15.04.1997.

În temeiul art. 537 NCPP dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni despre reabilitarea de drept pe sentinţa penală nr. XXX pronunţată de Judecătoria Sălişte în dos. XXX rămasă definitivă la data de 25.03.2010, prin nerecurare şi pe sentinţa penală XXX pronunţată de Judecătoria Sălişte în dos. XXX , rămasă definitivă la data de 15.04.1997 prin nerecurare.

În baza art. 275 alin 3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 528  Cod de procedură penală rap art. 134 CP 1969. si urm. admite  cererea petentului SI domiciliat în XXXX, CNP XXX şi în consecinţă;

Dispune reabilitarea  condamnatului SI cu privire la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX a Judecătoriei Sălişte, pronunţată în dosar nr. XXX , definitivă prin nerecurare la data de 26.12.1996 şi pentru pedeapsa de 4000 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. XXX a Judecătoriei Sălişte pronunţată în dosar nr. XXX,definitivă prin decizia penală nr. XXXX a Tribunalului Sibiu.

Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în fişa de cazier judiciar a condamnatului, precum şi în sentinţa de condamnare.

În baza art. 275 alin 3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.11.2016.