Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Sentinţă penală 63 din 12.09.2016


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea j cauzei penale privind pe inculpat MD, intimat PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SĂLIŞTE , având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP) .

Fondul cauzei şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 5.09.2016, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, fiind amânată pronunţarea cauzei pentru data de 12.09.2016, pentru ca instanţa să delibereze.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă

Constată că sub dosar nr. XXX, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Sălişte la data de 25.04.2016, sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte şi inculpatul MD, fiul lui D si D, născut la data de XXX in XX, județul XX, domiciliat în XXXX, legitimat cu CI seria XX nr.XXX eliberat de SPCLEP S, CNP XXX, cetăţean român, fără poreclă, studii 8 clase,  ocupaţia crescător de animale, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de :  tăiere fără drept de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic şi furtul de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional , precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin.1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, obiect al cauzei penale nr. XXXX.

Se arată în esenţă că la data de 19.02.2015, lucrători din cadrul Ocolului Silvic MS s-au sesizat în legătură cu efectuarea unor tăieri ilegale de material lemnos din zona numită „Dealul D”, parcela UB-I MS, punctul u.a.40B, zonă aflată în administrarea Direcţiei Silvice Sibiu – Ocolul  Silvic MS. Ca atare, lucrătorul silvic a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii, înregistrat la data de 03.03.2015 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte.

Prin respectivul proces-verbal, s-a reţinut că în data de 07.02.2015, inculpatul s-a deplasat cu tractorul proprietate personală în zona numită „Dealul D”, pe raza localităţii DS, jud. S şi, cu ajutorul unui motoferăstrău marca „Stihl” a tăiat un număr de 3  fire de material lemnos de esenţă salcâm, având dimensiunile de 40 cm, 52 cm şi  60 cm, cu un volum total de 5,862 metri cubi, în valoare de 1482,33 lei pe care i-a transportat cu tractorul la stâna care îi aparţine, situată în „Dealul D”. S-a reţinut că din fişa de calcul a valorii pagubei, întocmită de Ocolul Silvic MS rezultă că paguba produsă este în valoare de 1482,33  lei, sumă pe  care inculpatul a achitat-o.

S-a reţinut că faptele săvârşite de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere, fără drept, de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate şi furt de arbori din acest fond, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 107 alin.1 lit.a şi, respectiv 109 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu aplicarea art. 38 alin.1 din Codul penal.

Totodată, s-a reţinut că în ceea ce priveşte latura civilă , persoana vătămată Direcţia Silvică S– Ocolul Silvic MS a comunicat că nu se constituie parte civilă în cauză, întrucât prejudiciul a fost acoperit integral, inculpatul achitând suma de 1482,33 lei conform chitanţei din data de 19.02.2016.

S-a  arătat că din probele şi mijloacele de probă administrate în cauză rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptelor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

Astfel, săvârşirea de către inculpat a infracţiunilor arătate mai sus este dovedită cu următoarele  probe şi mijloace de probă administrate în cauză:

•Procesul-verbal de constatare a infracţiunii din data de 19.02.2015 f12-13

•Fişele de calcul privind valoarea prejudiciului creat prin infracţiune – f.14-15

•Chitanţa prin care s-a achitat prejudiciul de către inculpat – f.15

•Declaraţia reprezentantului legal al persoanei vătămate – f.21-24

•Declaraţiile martorilor – f.26-30, 32-36

•Declaraţiile inculpatului – f. 38-41, 44-47, 48-49

•Fişa de cazier judiciar

Prin ordonanţa din 05.03.2015, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare au dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prev. şi ped. De art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.

Prin ordonanţa prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte, s-a dispus continuarea urmăririi penală faţă de numitul MD pentru infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prev. şi ped. De art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.

Prin ordonanţa prim-procurorului din data de 10.03.2016, s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspectul MD pentru infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier administrat de persoana vătămată, iar apoi s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea de către acesta în concurs a celor două infracțiuni.

Totodată, se precizează că în prezenţa apărătorului ales, inculpatul a declarat că recunoaşte faptele, precum şi încadrare juridică a acestora şi este de acord cu pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăției înaintat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte, instanţa că, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.480 - 481 C pp., deoarece acordul priveşte infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani, iar din probele administrate rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului

De asemenea, la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, a fost asigurată asistenţa juridică a inculpatului, acordul fiind încheiat în formă scrisă, conform prevederilor art.481 alin.1 Cpp.

Instanţa constată că acordul cuprinde menţiunile prevăzute de art.482 lit.a-i Cpp., respectiv: data şi locul încheierii; numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie; date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1); descrierea faptei ce formează obiectul acordului; încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege; probele şi mijloacele de probă; declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală; felul şi cuantumul pedepsei, soluţia de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat, semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.

În faţa instanţei, inculpatul  arată că denunţă unilateral acordul, arătând că nu a înţeles conţinutul acestuia, deşi l-a semnat în prezenţa avocatului care l-a asistat în faza de urmărire penală.

Instanţa reţine că la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul a fost asistat de un avocat desemnat din oficiu, iar manifestarea de voinţă a inculpatului a fost exprimată în cunoştinţă de cauză şi nu a fost afectată de vreun viciu de consimţământ. Împrejurarea invocată de inculpat, potrivit căreia ar fi fost în necunoştinţă de cauză la exprimarea consimţământului în faţa procurorului, neînţelegând conţinutul actelor pe care le-a semnat, nu îndeplineşte cerinţele erorii ca viciu de consimţământ.

Odată cu aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect, apoi a calităţii de inculpat, a fost informat în mod complet şi în prezenţa unui avocat asupra cauzei şi naturii acuzaţiei. Cu acest prilej, el a luat cunoştinţă de încadrarea juridică dată faptelor, precum şi de pedeapsa aplicabilă, cu atât mai mult cu cât pe durata urmăririi penale inculpatul a fost asistat de către un avocat, beneficiind astfel de sprijinul în înţelegerea legii din partea unui profesionist al dreptului.

Potrivit art. 485 alin. 1 lit. b C. pr. pen., instanţa de judecată poate să respingă acordul de recunoaştere a vinovăţiei în două ipoteze:

- dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480-482 C. pr. pen. cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului. Cercetarea îndeplinirii acestor condiţii implică inevitabil şi verificarea ab initio din partea instanţei a existenţei vreunui viciu de consimţământ în privinţa inculpatului la momentul încheierii acordului. Astfel, obligaţia ascultării inculpatului în procedura prevăzută de art. 484 C. pr. pen. nu este una pur formală şi lipsită de orice finalitate, ci are rolul de a garanta echitatea procedurilor şi de a da posibilitatea instanţei să analizeze în mod complet dacă manifestarea de voinţă a inculpatului a fost sau nu afectată de eroare, dol, violenţă sau leziune. Dacă, însă, manifestarea de voinţă a inculpatului a fost una valabil exprimată la data încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi sunt îndeplinite şi celelalte condiţii, apreciem că instanţa nu poate să respingă acordul pentru simplul motiv că inculpatul s-a răzgândit după semnarea acordului şi l-a denunţat unilateral. A admite caracterul retractabil al consimţământului inculpatului care a încheiat cu procurorul un acord valabil de recunoaştere a vinovăţiei ar însemna să se accepte întârzieri nejustificate în soluţionarea a pricinilor şi prin aceasta  ineficienţa unei proceduri legale menite să scurteze durata proceselor, ceea ce vine în contradicţie cu termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor.

- dacă instanţa apreciază că soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului.

În prezenta cauză, niciuna dintre cele două ipoteze nu este incidentă. Astfel:

a.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a încheiat pentru o infracţiune de tăiere fără drept de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic şi furtul de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional , precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin.1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic , pedeapsa prevăzută pentru fiecare dintre fapte în textul de incriminare fiind sub 7 ani închisoare;

b. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul a fost asistat de un avocat desemnat din oficiu, iar manifestarea de voinţă a inculpatului a fost exprimată în cunoştinţă de cauză şi nu a fost afectată de vreun viciu de consimţământ. Împrejurarea invocată de inculpat potrivit căreia ar fi fost în necunoştinţă de cauză la exprimarea consimţământului în faţa procurorului, că nu ar fi citit conţinutul declaraţiilor date în faţa organelor de urmărire penală şi nici conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei nu îndeplineşte cerinţele erorii ca viciu de consimţământ. Odată cu aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect, apoi a calităţii de inculpat, precum şi cu prilejul întocmirii şi semnării acordului de recunoaştere a vinovăţiei, a fost informat în mod complet şi în prezenţa unui avocat asupra cauzei şi naturii acuzaţiei. Cu acest prilej, el a luat cunoştinţă de încadrarea juridică dată faptei, de pedeapsa aplicabilă, precum şi de modul de executare al pedepsei. Totodată, în faţa instanţei a învederat că  nu a fost constrâns în vreun fel să încheie actul respectiv, că nu s-au făcut presiuni asupra sa în vederea încheierii acordului.

c.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă şi are conţinutul prevăzut de art. 482 CPP.

d. Din declaraţiile inculpatului, plângerea formulată de persoana vătămată Ocolul Silvic MS (f.5), procesul-verbal de constatare a infracţiunii silvice (f.12), fişa de calcul privind contravaloarea materialului lemnos sustras (f.14), chitanţa nr. XXX care atestă achitarea de către inculpat a prejudiciului , declaraţia reprezentantului persoanei vătămate , GG  (f.266-30), şi a martorului JI (f.32-35) rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală există, au fost săvârşite de inculpatul MD şi constituie infracţiunile de  tăiere fără drept de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic şi furtul de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional , precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin.1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic

În fapt:

Astfel, din probele indicate mai sus rezultă că la data de 19.02.2015, lucrătorul silvic GG din cadrul Ocolului Silvic MS efectuând un control în cantonul 16 D aflat în gestiunea pădurarului JI a constatat în parcela UB-I MS, punctul u.a. 40 B că s-au tăiat fără drept un număr de trei fire esenţă salcâm. Împreună cu pădurarul care administra respectivul fond forestier, lucrătorul silvic G s-a deplasat pe urmele de tractor identificate lângă cioatele rămase în urma tăierii arborilor , ajungând la stâna inculpatului MD, unde a fost găsit şi materialul lemnos sustras.

În acest context, lucrătorul silvic a întocmit procesul verbal de constatare a infracţiunii, înregistrat la data de 03.03.2015, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte.

Prin acest proces verbal s-a reţinut că la 07.02.2015, suspectul MD, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, s-a deplasat cu tractorul proprietate personală, în zona cunoscută sub numele "Dealul D", aparţinând de localitatea AS, judeţul S şi, cu ajutorul unui motoferăstrău "Sthil", a tăiat un număr de trei fire material lemnos de esenţă "salcâm" având dimensiunile de 40 cm, 52 cm şi 60 cm, cu un volum total  de 5,862 metri cub, în valoare de 1.482,33 lei. În derularea activităţii infracţionale, suspectul MD a transportat cu tractorul masa lemnoasă la stâna lui de oi, situată tot în zona "Dealul D".

Din fişa de calcul a valorii pagubei produse, act întocmit de Ocolul Silvic MS, rezultă că suspectul a păgubit partea vătămată cu suma de 1.482,33 lei, sumă ce a fost achitată de suspect conform chitanţei din data de 19.02.2016.

În drept, faptele inculpatului - MD - care la data de XXX, a tăiat fără drept din pădurea aparţinând persoanei vătămate Direcţiei Silvice S- Ocolul Silvic MS, situată în locul denumit "Dealul D" şi a sustras, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale un număr de trei fire material lemnos de esenţă "salcâm", cu un  volum total de 5,862 metri cubi, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.482,33 lei - întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere, fără drept, de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate şi furt de arbori din acest fond, ambele prevăzute şi pedepsite de art. 107 alin. 1, lit. a şi art. 109 alin. 1 lit. a, ambele  din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

În ceea ce priveşte latura civilă, persoana vătămată Direcţia Silvică S - Ocolul Silvic MS, a comunicat că nu se constituie parte civilă, întrucât prejudiciu a fost acoperit integral (inculpatul a achitat suma  de 1.482,33 lei, conform chitanţei din data de XXX).

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului se va avea în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv: limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator pentru faptele săvârşite (tăierea fără drept de arbori sau lăstari, din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin. 1, lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi furtul de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin. 1 lit. a din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă); de împrejurările concrete şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite; de starea de pericol creată pentru valoarea socială ocrotită; de natura şi gravitatea rezultatului produs ori alte consecinţe ale infracţiunilor; de motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit; de natura frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatul (potrivit fişei de cazier acesta nu posedă antecedente penale); de conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul urmării penale (inculpatul a avut o atitudine cooperantă în faţa organelor de urmărire penală, a recunoscut săvârşirea faptelor pe care le-a regretat din prima fază a urmăririi penale, a achitat integral prejudiciu şi a solicitat judecata în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale); de nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familiară şi socială.

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte cu inculpatul MD, fiul lui D si A, născut la data de XXX in S, județul S, domiciliat în XXX, legitimat cu CI seria XX nr.XX eliberat de SPCLEP S, CNP XXX, cetăţean român, fără poreclă, studii 8 clase,  ocupaţia crescător de animale, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de :  tăiere fără drept de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic şi furtul de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional , precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin.1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, obiect al cauzei penale nr. XXXX.

În baza art. 107 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, raportat la art. 83 din Codul penal va condamna inculpatul MD la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracţiunii de tăierea fără drept de arbori sau lăstari, din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin. 1, lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.

În baza art. 109 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, raportat la art. 83 din Codul penal va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracţiunii de furt  de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin. 1 lit. a din Legea 46/2008 privind Codul silvic.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, urmând ca inculpatului să i se aplice o pedeapsă rezultantă de 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăierea fără drept de arbori sau lăstari, din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin. 1, lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic şi furtul de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin. 1 lit. a din Legea 46/2008 privind Codul silvic.

Ca modalitate de executare a pedepsei, ţinând cont de natura faptelor şi circumstanţele personale ale inculpatului, că scopul pedepsei va putea fi atins şi fără privarea de libertate a acesteia, iar simpla pronunţare a pedepsei constituie un avertisment suficient pentru inculpat, în cauza de față, astfel constatăm,  că sunt aplicabile dispoziţiile art. 83 alin. 1 din Codul penal - privind amânarea aplicării pedepsei, având în vedere că sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

În baza art. 84 din Codul penal, se stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

În baza art. 85 alin. 1, lit. a-e din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul urmează a respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 85 alin. l lit. c - e se comunică Serviciului de Probaţiune Sibiu.

În baza art. 83 alin. 4 din Codul penal, se va atrage atenţia  inculpatului asupra conduite sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune (potrivit dispoziţiilor art. 88 din Codul penal) dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, MC, în faza de urmărire penală, în cuantum de 260 lei şi 100 lei în faza de judecată rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 485 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte cu inculpatul MD, fiul lui D si A, născut la data de XXX in S, județul S, domiciliat în XXXX, legitimat cu CI seria XX nr.XX eliberat de SPCLEP S, CNP XXX, cetăţean român, fără poreclă, studii 8 clase,  ocupaţia crescător de animale, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de :  tăiere fără drept de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic şi furtul de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional , precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 109 alin.1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, obiect al cauzei penale nr. 92/P/2015.

În baza art. 107 alin.1 lit.a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic raportat la art. 83 din Codul penal  condamnă pe inculpatul MD la 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate.

În baza art. 109 alin.1 lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, condamnă pe acelaşi inculpat la 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori care au fost tăiaţi din păduri, din afara fondului forestier naţional , precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional.

În baza art. 39 alin.1 lit.b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, astfel că inculpatului i se va aplica o pedeapsă finală de 8 (opt) luni închisoare.

În baza art. 83 cod penal dispune amânarea aplicării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, conform dispoziţiilor art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin. 1 lit. a – e Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

In baza art. 86 alin. 2 Cod penal, supravegherea executării obligației prevăzute de art. 85 alin. 2 lit. b cod penal se face de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

In baza art. 83 alin. 4 Cod penal atrage atenția inculpatului MD asupra conduitei sale viitoare şi asupra consecințelor la care se expune (potrivit dispozițiilor articolului 88 cod penal) dacă va comite alte infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere, ori nu va executa obligațiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, MC, în faza de urmărire penală, în cuantum de 260 lei şi 100 lei în faza de judecată rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel la secţia penală a Tribunalului Sibiu în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sălişte.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 12.09.2016.