Alte cereri privind executarea silită

Decizie 44 din 09.10.2017


Dosar nr.--/222/2016 alte cereri privind executarea silită

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DOROHOI  JUDEŢUL BOTOŞANI

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de --- 2016

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte:  -

Grefier:  -

La ordine judecarea cererii formulate în baza art. 627 Cod procedură civilă de petentul Biroul Executorului Judecătoresc -- în contradictoriu cu intimata Ş--cu domiciliul în --

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, lipsind reprezentantul BEJ -- şi intimata, cauza a fost lăsată la a doua strigare.

La cea de a doua strigare, la apelul nominal, făcut în şedinţă publică, lipsă reprezentantul BEJ -- şi intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată modul de îndeplinire a procedurii de citare, obiectul cauzei şi stadiul judecăţii, precum şi faptul că intimata a depus precizări la dosar.

Instanţa, văzând că nu s-au formulat alte cereri şi mai sunt probe de administrat, constată încheiată cercetarea procesului şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr.--/222/2016 din data de ---.2016, executorul judecătoresc -- a chemat în judecată pe debitoarea Ş---şi a solicitat amendarea acesteia de către instanţă.

În motivare a arătat, în esenţă, că împotriva debitoarei se derulează o executare silită la solicitarea creditoarei -- S.A.; că debitoarea nu s-a conformat obligaţiilor legale de a se prezenta în faţa executorului judecătoresc şi de a da lămuririle solicitate de acesta.

În drept, executorul judecătoresc şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.627 alin.2 şi 3, precum şi pe cele ale art.188 alin.2 din Codul de procedură civilă.

În dovedire, a depus în copie acte din dosarul de executare silită nr.--/2016 aflat pe rolul biroului său.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei (fila 5 dosar).

Debitoarea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, arătând, în esenţă, că nu a fost înştiinţată de executarea silită ce se desfăşoară împotriva sa, că a avut reşedinţa în comuna -- şi nu a trecut pe la domiciliu.

Prin răspunsul la întâmpinare, executorul judecătoresc a arătat că actele de executare au fost comunicate la domiciliul debitoarei indicat de aceasta în declaraţia sa de avere.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse de părţi.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În cadrul Biroului Executorului Judecătoresc -- se derulează, în dosarul nr.--/2016, o executare silită împotriva debitoarei Ş--la cererea creditoarei --., în baza titlului executoriul constând în contractul de credit nr.-- din data de -.2007, încheiat între debitoare şi --- S.A..

Executorul judecătoresc a emis către debitoare o somaţie prin care punea în vedere acesteia să comunice în scris toate veniturile obţinute şi toate bunurile pe care le deţine (fila 15 dosar). Somaţia a fost emisă la data de 13.05.2016, iar la data de 26.05.2016 a fost depusă în cutia poştală de la adresa ---jud. Botoşani.

Instanţa reţine că la acea dată, conform dovezii existente la fila 53 dosar, debitoarea avea reşedinţa în sat --- jud. Iaşi, astfel că nu se poate aprecia că depunerea somaţiei în cutia poştală de la adresa de domiciliu a debitoarei constituie dovadă legală de comunicare.

Pentru ca o comunicare să producă efecte juridice, aceasta trebuie efectuată la adresa la care destinatarul locuieşte efectiv, şi nu la adresa la care aceasta îşi are doar în acte domiciliul.

În acest sens dispun prevederile coroborate ale art.672 şi 155 alin.1 pct.6 din Codul de procedură civilă.

Pe de altă parte, cu un minim de diligenţă constând în efectuarea de verificări la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei, executorul judecătoresc ar fi putut afla adresa unde locuia debitoarea, în condiţiile în care aceasta şi-a respectat obligaţia legală de înscriere la autorităţi a reşedinţei sale.

Nicidecum verificarea doar a declaraţiei de avere depuse de debitoare la angajatorul său nu absolvă de executorul judecătoresc de obligaţia de a afla care este locul unde locuieşte debitoarea, mai ales în condiţiile în care contractul încheiat între părţi este din anul 2007, adică are aproape 10 ani – timp în care se pot petrece multe schimbări în viaţa unei persoane fizice, inclusiv schimbări de nume, nu doar de adresă.

Faţă de toate aceste aspecte, instanţa reţine că executorul judecătoresc nu a realizat o comunicare veritabilă a actelor de executare către debitoare, nenăscându-se astfel în sarcina debitoarei obligaţiile impuse de lege şi invocate de executor. În consecinţă, urmează a respinge ca neîntemeiată solicitarea acestuia de amendare a debitoarei în cauză.

 Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de executorul judecătoresc --, cu sediul în ---, privind amendarea debitoarei Ş--, CNP: ---, cu domiciliul în ---, în cadrul procedurii de executare silită ce se desfăşoară în dosarul de executare nr.---/2016.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel putând fi depusă la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, --2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,