Contestaţie la executare

Decizie 49 din 09.10.2017


Dosar nr. ---/222/2015  contestaţie la executare

R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA DOROHOI JUDEŢUL BOTOŞANI

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din  --- 2016

Preşedinte – -

Grefier – -

Pe rol judecarea contestaţiei la executare formulate de contestatorii I- P-şi I- V- - M-ambii cu domiciliul în ---în contradictoriu cu intimata ---  S.a.R.L. – prin reprezentant S.C. --România SRL cu sediul în --.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă mandatar Frunză Marin pentru contestatori, lipsă fiind contestatorii şi reprezentanţii intimaţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată modul de îndeplinire a procedurii de citare, obiectul şi stadiul judecăţii.

Instanţa aduce la cunoştinţa mandatarului F- M- faptul că nu s-a primit răspunsul de la executorul judecătoresc  --- și dă cuvântul  cu privire la  excepţia tardivităţii formulării contestației la executare invocată de intimata  --  S.a.R.L.

Mandatar F-M- solicită respingerea excepţiei tardivităţii invocată de intimată deoarece contestaţia la executare a fost depusă în termenul legal de 15 zile.

Instanţa rămâne în pronunţare cu privire la excepţia tardivităţii invocată  de unitatea intimată şi văzând că nu mai sunt alte probe de administrat rămâne în pronunțare și pe fondul cauzei și pune în vedere mandatarului contestatorilor să depună la dosar concluzii scrise.

I N S T A N Ţ A

Asupra  contestaţiei la executare de faţă:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Dorohoi cu nr. ---/222/2015 din --.2015, contestatorii I- P- şi I- V- - M- au solicitat în contradictoriu cu intimata ---  S.a.R.L. anularea actelor de executare emise de al executorul judecătoresc --- în dosarul nr. --/2015.

În motivarea acţiunii arată că executarea silită a fost pornită pentru suma de 44.2014,85 lei, în baza contractului de credit nr. -- din --.2009 pe care l-au încheiat cu B---. Arată că B-- a cesionat creanţa din contractul de credit către S.C. -- SRL iar aceasta la rândul ei a cesionat creanţa către --S.a.R.L. însă nu s-au încheiat acte adiţionale iar dreptul  de a se începe executarea silită este prescris. Mai arată că nu există un calcul pentru dobânda percepută iar clauza cu privire la dobândă este abuzivă.  În subsidiar solicită reducerea onorariului executoriului judecătoresc deoarece acesta este exagerat de mare în raport de suma urmărită.

În dovedirea acţiunii au depus la dosar încheierea din -- 2015 a Judecătoriei Dorohoi dată în dosarul nr. ---/222/2015, contractul de credit nr. -- din ---.2009, actele de executare contestate.

Intimata S--  S.a.R.L. a formulat întâmpinare (fila 57) prin care invocă excepţia netimbrării acţiunii, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

În motivarea primei excepţii, arată că în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. 6 Cod procedură civilă, cererile adresate instanţelor judecătoreşti se timbrează iar potrivit art. 10 alin. 2 din OUG 80/2013, în cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea debitului urmărit sau la valoarea sumei urmărite fără a depăşi suma de 1.000 lei.

În motivarea excepţiei tardivităţii arată că potrivit dovezilor de înmânare a actelor de executare emise de BEJ ---, acestea au fost înmânate contestatorilor la data de 24.11.2015 iar acţiunea a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de --.2015, cu depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de  art. 715 alin. 1 Cod procedură civilă.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii şi excepţia prescripţiei acţiunii privind anularea anumitor clauze abuzive din contractul de credit, arată că potrivit art. 712 alin. 2 Cod procedură civilă, în cazul în care executarea se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică ori în cauză, părţile au posibilitatea de a introduce o acţiune de drept comun privind constatarea nulităţii absolute a clauzelor apreciate ca fiind nelegale conform Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. Arată că astfel cum s-a statuat în doctrină, nulitatea  ce intervine în cazul cererii de constatare a caracterului abuziv al clauzelor contractuale este una relativă prin urmare acţiunea este suspusă termenului de prescripţie de 3 ani prevăzut de Decretul 167/1958 iar dreptul material la acţiunea este prescris încă din anul 2012.

Pe fond solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În motivare arată că suma urmărită provine din nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate de contestatori prin contractul de credit -- din -.2009 încheiat cu B--, contract în conformitate cu care trebuiau să achite debitul în 76 de rate lunare, până în anul 2016 conform condiţiilor contractuale.

Cu privire la excepţia invocată de contestatori, arată că potrivit art. 2537 alin. 4 Cod civil, prescripţia se întrerupe prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus în întârziere iar în cauză, înainte de demararea procedurii executării silite, --- SRL a încercat în nenumărate rânduri recuperarea creanţei pe cale amiabilă prin intermediul notificării şi contactării telefonice. Arată că în cauză trebuie avut în vedere că prestaţiile sunt succesive (rate scadente şi neplătite la termen) iar în atare situaţie dreptul la acţiune cu privire la aceste prestaţii se stinge printr-o prescripţie deosebită, prin urmare, termenul de prescripţie a dreptului va curge de la data stabilită în contract pentru ultima rată şi anume 19.04.2016, chiar şi în ceea ce priveşte ratele ulterioare neplătite.

Referitor la susţinerile contestatorilor cu privire la clauzele abuzive din contractul de credit, arată că aceştia au luat cunoştinţă de aspecte referitoare la dobânzile şi comisioanele aferente creditului bancar încheiat la data de 18.12.2009 şi au fost de acord cu acestea, semnând pe fiecare pagină a contractului de credit prin urmare nu se poate susţine că nu a existat o negociere, mai mult, faptul că  debitorii contestă clauzele la 7 ani de la semnarea contractului denotă faptul că aceştia au înţeles clauzele contractuale.

Referitor la contestarea încheierii prin care s-au stabilit cheltuielile de executare, arată că  acestea au fost stabilite în conformitate cu prevederile  art. 39 din Legea 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi Ordinul Ministrului  Justiției nr. 2.550/C/2006.

Cu privire la susţinerea contestatorilor care arată că suma urmărită nu reprezintă o creanță  certă, lichidă şi exigibilă, arată că suma  rezultă cu claritate din contract, cuantumul acesteia este clar determinat  conform prevederilor contractuale şi este exigibilă întrucât a ajuns la scadenţă în conformitate cu prevederile contractuale.

Contestatorii au formulat răspuns la întâmpinare (fila 76) prin care solicită respingerea excepţiei netimbrării deoarece au fost exoneraţi de la plata taxei de timbru prin încheierea din 15.01.2016 prin care s-a admis cererea de acordare a ajutorului public judiciar.

Solicită respingerea excepţiei tardivităţii contestaţiei şi arată că acţiunea a fost depusă prin poștă la data de --.2015,  în termenul legal de 15 zile de la primirea actelor de executare.

Prin precizările depuse la data de --.2016, contestatorii arată că cesiunile de creanţă nu au întrerupt termenul de prescripţie iar în cauză nu a fost emis nici un act de executare în termen de 3 ani de la data la care suma urmărită a devenit scadentă, respectiv de la data la care s-a declarat scadenţa anticipată pentru întreg creditul. Arată că pentru a începe executarea silită, intimata trebuia să urmeze procedura de drept comun deoarece contractul de cesiune nu reprezintă titlu executoriu iar ceea ce a preluat prin cesiune este creanţa din contractul încheiat cu B---.  Mai arată că cesiunea de creanţă nu le este opozabilă deoarece nu le-a fost comunicată.

Din oficiu instanţa a solicitat BEJ --- dosarul de executare nr. --/2015 şi a solicitat relaţii de la B.---.

La primul termen de judecată s-a respins excepţia netimbrării acţiunii deoarece contestatorii au fost scutiţi de plata taxei de timbru prin încheierea din -- 2016.

La acelaşi termen mandatarul reclamanţilor a arătat a precizat acţiunea, a arătat  că nu înţelege să conteste şi clauze din contractul de credit, că solicită doar anularea actelor de executare motivat de faptul că dreptul de a se solicita executarea silită este prescris prin urmare instanţa a respins ca lipsită de obiect excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de credit nr. -- din --.2009 s-a convenit între  contestatori şi  B--- reeşalonarea la plată pentru o perioadă de 76 luni, începând cu data de 18.12.2009 şi până la data de 19.04.2016, a debitului în valoare totală de 21.704 lei care provenea din alte două credite.

Prin notificarea din 20.12.2011 (fila 147)  B-- a înştiinţat contestatorii că a cesionat în favoarea S.C. --SRL creanţa în sumă totală de 29.124,51 lei deţinută faţă de aceştia,  ca urmare a neplăţii la scadenţă a ratelor.

Prin notificarea din 21.12.2011, S.C. -- SRL înştiinţează contestatorii că au cesionat creanţa în sumă de 29.124,51 lei către --- S.a.R.L. precum şi faptul că --- S.a.R.L. a împuternicit S.C -- S.R.L în vederea recuperării debitului.

Dovada comunicării notificării cesiunii de creanţă a fost depusă doar pentru primul contract de cesiune încheiat între B---şi S.C. --- S.R.L.

La data de 31.08.2015, --- Sa.RL a formulat cerere de executare silită a titlului executoriu contract de credit nr. -- din ---.2009 încheiat între debitorii I- P- şi I- V- – M-şi B---în vederea recuperării sumei de 39.760 lei din care suma de 21.001,41 lei debit principal, suma de 17.491,88 lei dobânda aferentă creditului, suma de 1.267, 88 lei comision bancar restant iar în dovedirea cererii a depus încheierea de învestire cu formulă executorie  din -- 2015 a Judecătoriei Dorohoi, contractul de credit, contractul de garanţie reală imobiliară notificările privind cesiunile de creanţă, extrase din Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare.

Prin încheierea din --.2015 executorul judecătoresc -- a admis cererea formulată de -- Sa.RL, a încuviinţat executarea silită pentru recuperarea sumei de 39.760,85 lei iar prin încheierea din aceeaşi dată, emisă în dosarul de executare --/2015, a stabilit cu titlu de cheltuieli de executare suma de 4.444 lei.

Tot la data de 31.08.2015 s-au emis pentru contestatori înştiinţări şi  somaţii cu privire la plata debitului principal în  sumă  de 39.760,85 lei şi a cheltuielilor de executare în sumă de 4.444 lei şi de asemenea s-au solicitat relaţii privind bunurile debitorilor şi s-a dispus înfiinţarea popririi cu privire la sumele datorate acestora de terţi.

Actele de executare menţionate au fost comunicate contestatorilor la data de 24.11.2015 iar contestaţia la executare a fost depusă la oficiul poştal la data de ---.2015, în termenul de 15 zile prevăzut de art. 715 Cod procedură civilă prin urmare instanţa va respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare ca neîntemeiată.

Pe fond, referitor la prescripţia dreptului de solicitat executarea silită invocată de contestatori, instanţa reţine că potrivit art. 706 alin. 2 Cod procedură civilă, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care se naşte dreptul de a obţine executarea silită iar potrivit art. 707 alin. 2, prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită, şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

Potrivit art. 10 din contractul încheiat între B--şi contestatori, în cazul în care împrumutatul va înregistra o restanţă mai mare de 45 zile la una din ratele sau dobânzile aferente creditului reeşalonat sau nu respectă vreuna din clauzele şi obligaţiile prevăzute în contract, creditul poate fi declarat scadent anticipat. În acest caz banca este în drept să solicite de îndată rambursarea creditului şi a dobânzilor şi să procedeze la recuperarea creanţelor sale prin orice mijloc prevăzut de lege.

Prin această clauză, s-a convenit ca debitorii să fie decăzuţi din beneficiul termenelor de plată a ratelor prin urmare,  nu se mai poate vorbi de prestaţii succesive aşa cum susţine intimata prin urmare data naşterii dreptului de a se cere executarea silită este data declarării scadenţei anticipate a creditului de către bancă.

Prin adresa nr. --/--/--2016 (fila 290) B---arată că scadenţarea anticipată a creditului s-a efectuat la data de 29.11.2011 iar cesionarea către -- S.a.R.L a avut loc la data de 15.12.2011 motiv pentru care nu s-a procedat la notificarea clienţilor asupra scadenţei anticipate.

Prin adresa nr. -- din 04.04.2016, --S.a.R.L arată că de la preluarea creanţei contestatorii nu au făcut nicio plată voluntară. Mai arată că nu au informaţii cu privire la data declarării scadenţei anticipate a creditului.

Cum scadenţa anticipată a creditului a avut loc la data de 29.11.2011, la această dată s-a născut şi dreptul la executarea silită, drept care a fost transmis cesionarului S.C. -- -S.R.L. şi apoi -- S.a.R.L . Cererea de executare silită a fost formulată la data de 31.08.2015, după împlinirea termenului de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 705 Cod procedură civilă,  prin urmare instanţa va admite acţiunea va constata prescris dreptul intimatei de a începe executarea silită în baza contractului de credit nr. -- din --.2009 încheiat între contestatori şi B--. şi va dispune anularea tuturor actelor de executare emise de Biroul Executorului Judecătoresc --- în dosarul de executare nr. 4--/2015.

Pentru aceste motive,

ÎN  NUMELE  LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei la executare  formulată de --L  S.a.R.L. – prin reprezentant S.C. -- SRL cu sediul în --.

Admite  contestaţia la executare formulată de contestatorii I- P- şi I- V- - M- ambii cu domiciliul în -- în contradictoriu cu intimaţii --  S.a.R.L. – prin reprezentant S.C. -- SRL cu sediul în --.

Constată prescris dreptul intimatei de a începe executarea silită în baza contractului de credit nr. -- din --2009 încheiat între contestatori şi B--.

Dispune anularea tuturor actelor de executare emise de Biroul Executorului Judecătoresc -- în dosarul de executare nr. --/2015.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi---2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,