Fond funciar

Decizie 20 din 24.10.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:

Dosar nr.XXXX/222/2016 fond funciar 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI SECŢIA I CIVILĂ

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Preşedinte –

Judecător –

Judecător –

Grefier –

Decizia civilă nr. XX R

Pe rol judecarea  recursului  civil declarate de recurenţii  reclamanţi O. D. şi O. A. în contradictoriu cu intimaţii pârâţi C. D. J., M. D. S., Comisia Locală de fond funciar a comunei Cristineşti,  jud. Botoşani şi Comisia Judeţeană Botoşani pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, împotriva sentinţei civile  nr. XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/222/2016 al Judecătoriei Dorohoi, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă  avocat L. O. I. pentru recurenţii lipsă, lipsind celelalte părţi..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul  cauzei de către grefierul de şedinţă, care evidenţiază părţile şi obiectul pricinii.

Instanţa constată că este primul termen de judecată  cu procedură completă .

În temeiul art. 131 NCPC, se verifică competenţa generală, teritorială şi materială a instanţei, şi faţă de obiectul pricinii, instanţa constată că este competentă în soluţionarea acesteia, în conformitate cu  disp.  art.95 pct. 2 NCPC.

Neformulându-se alte cereri, instanţa declară încheiată cercetarea procesului  şi  deschide dezbaterile asupra cererii de recurs.

Avocat L. O. I., pentru recurenţi, arată că la Judecătoria Dorohoi s-a făcut o greşeală. Reclamanţii au cerut o sumă de bani care le-a fost achitată;el, în calitate de avocat, a depus la dosar o cerere prin care a arătat că s-a achitat suma de bani cerută şi ca urmare  dl preşedinte  dl. C. trebuia să facă şi diminuarea suprafeţelor cu suma plătită şi să admită acţiunea în totalitate. Când preşedintele i-a spus că la dosarul cauzei există o cerere la fila 25 sau 35 prin care s-a renunţat la judecată,  el a crezut că una din părţi a depus o cerere în acest sens, fără să-l mai anunţe.  Dar cererea nu era de renunţare la judecată, se poate constata că era o cerere prin care s-a spus că s-a dat suma de bani solicitată şi nicidecum o renunţare la judecată.

Hotărârea a fost dată în sensul că s-a luat  act de renunţarea la judecată şi nu trebuia să se scrie că se ia act de renunţarea la judecată, ci să se admită acţiunea  şi să se dispună în schimbul  primirii acestei sume de bani drept despăgubire,  diminuarea  cele două suprafeţe de teren aşa cum s-a solicitat în acţiune.

A solicitat să se observe că moştenitorii lui C. D., respectiv C. D. J. şi M. D. S. sunt de acord, aceştia au fost de acord şi la Judecătoria Dorohoi şi aici au trimit la dosar întâmpinare prin care sunt de acord, şi mai mult, i-au despăgubit financiar pe clienţii săi, dar urmează ca instanţa să dea o decizie în acest sens, fără cheltuieli de judecată.

Instanţa închide dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

 

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei  Dorohoi, cu nr. XXXX/222/2016  din xx.xx.xxxx, reclamanţii O. D. şi O. A.,  în contradictoriu cu pârâţii C. D. J.,  M. D. S., Comisia Locală de fond funciar a comunei Cristineşti,  jud. Botoşani şi Comisia Judeţeană Botoşani pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, au solicitat diminuarea suprafeţei  totale de 4300 m.p. cu 521 m.p. deoarece cele două suprafeţe de  teren din cele două contracte de vânzare- cumpărare sunt mai mici decât se  arată în cele două contracte, cu 521 m.p. după cum rezultă din măsurătorile  efectuate şi  schiţele pe  care le va anexa, precum şi să fie  despăgubiţi cu suma  de 150 lei, reprezentând cei 521 m.p.  teren lipsă; fără cheltuieli de judecată în situaţia  în  care moştenitorii  vânzătorului  sunt  de  acord cu acţiunea formulată.

Prin sentinţa civilă nr. XXXX/xx.xx.xxxx, Judecătoria Dorohoi a luat act de renunţarea la judecată a reclamanţilor O. D. şi O. A..

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că la termenul din xx.xx.xxxx, apărătorul reclamanţilor a arătat că potrivit precizărilor depuse  în scris la fila 25 dosar,  părţile  s-au înţeles cu privire la terenul din litigiu, s-a dat suma  de bani solicitată şi renunţă la  judecata  acţiunii civile.

Iar, potrivit art. 246 Cod procedură civilă, reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă.

Împotriva sentinţe civile nr. XXXX/xx.xx.xxxxreclamanţii O. D. şi O. A.( soţi) au declarat recurs în termen legal, prin formularea a două cereri cu conţinut identic,  criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare, s-a arătat că soluţia nu este corectă şi legală, cele arătate în hotărâre neproducându-se în realitate, solicitând  să se admită acţiunea aşa cum a fost formulată  şi să nu fie obligată nici o parte  la plata cheltuielilor de judecată ( cheltuieli în sarcina statului) deoarece nici reclamanţii, nici pârâţii, nu sunt vinovaţi de soluţia dată.

Reclamanţii au arătat că prin acţiunea introdusă au solicitat diminuarea celor 2 suprafeţe de teren şi primirea unei sume de bani. Întrucât suma de bani s-a primit destul de repede, apărătorul lor  a depus la dosar o cerere , prin care a arătat că s-a primit suma de bani, dar nu a solicitat şi încheierea procesului ca urmare a renunţării lor ,deoarece trebuiau diminuate şi cele 2 suprafeţe de teren, lucru care nu s-a întâmplat.

Astfel, instanţa de fond a spus avocatului recurenţilor că reclamanţii au introdus la dosar o cerere prin care solicită renunţarea la judecată şi care există la fila 25 dosar, astfel încât avocatul a fost de acord cu terminarea procesului,pentru că s-au primit banii, dar a rugat să se precizeze că doreşte să facă şi acea modificare la suprafeţele de teren. În realitate, la dosar se află doar cererea depusă de avocat, prin care nu s-a solicitat renunţarea la judecată.

Recursul  declarat în cauză este fondat din considerentele ce urmează.

Într-adevăr, potrivit art.406 alin.1 NCPC – aplicabil în prezenta cauză care a fost înregistrată la data de 11.08.2016 - ,, Reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţa de judecată, fie prin cerere scrisă.’’

Însă, conform alin.2 al aceluiaşi articol:

,, Cererea se face personal sau prin mandatar cu procură specială.’’

Or, în prezenta cauză, cererea de la fila 25 din dosarul de fond nu este formulată de părţi, ci de avocat – care nu a depus procura specială prevăzută de dispoziţiile legale citate, ca de altfel şi de art.81 alin.2 NCPC – iar din conţinutul acesteia nu rezultă renunţarea la judecată.

Aşadar , chiar dacă la termenul de judecată din xx.xx.xxxx, avocatul reclamanţilor a formulat concluzii de renunţare la judecată pentru reclamanţi, în lipsa procurii speciale prevăzută de lege, instanţa nu avea posibilitatea legală a constatării renunţării la judecată a reclamanţilor - o asemenea cerere nefiind formulată de părţi şi nici de mandatarul acestora cu procură specială, împuternicirile avocaţiale de la dosar necuprinzând şi acest act procedural de dispoziţie.

Prin urmare, în temeiul art.496 şi art.498 alin.2 NCPC, urmează a fi admis prezentul recurs , iar sentinţa atacată va fi casată în tot, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, întrucât prin sentinţa civilă nr.XXXX/xx.xx.xxxxprocesul a fost soluţionat fără a se intra în judecata fondului, respectiv prin constatarea renunţării la judecată.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

  D E C I D E

Admite recursul declarat de O. D. CNP XXXXXXXXXXXXX şi O. A. CNP XXXXXXXXXXXXX, ambii domiciliaţi în loc. Cristineşti jud. Botoşani,împotriva sentinţei civile nr. XXXX/xx.xx.xxxx a  Judecătoriei Dorohoi.

Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR, GREFIER,

Domenii speta